Cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCp đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.

DANH MỤC CÁC BẢNG.

DANH MỤC CÁC HÌNH .

PHẦN MỞ ĐẦU.6

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ

LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NHTM .9

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.9

1.1.1 Công trình nghiên cứu liên quan tới hoạt động tín dụng của NHTM.9

1.1.2 Công trình nghiên cứu liên quan tới cho vay tín chấp của NHTM

1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu.

1.2. Những vấn đề lý luận chung về cho vay tín chấp tại NHTMot defin

1.2.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại.

1.2.2 Cho vay tín chấp tại các ngân hàng thương mại

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới cho vay tín chấp.

1.3.1 Nhân tố chủ quan .

1.3.2 Nhân tố khách quan.

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN

2.1. Phương pháp nghiên cứu .

2.1.1 Phương pháp luận.

2.1.2. Phương pháp thu thập thông tin .

2.1.3 Phương pháp xử lý, tổng hợp dữ liệu.

2.1.4. Phương pháp phân tích và tổng hợp.

2.1.5. Phương pháp so sánh.

2.1.6. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia.

2.2 Thiết kế luận văn.

2.2.1. Viết đề cương.

pdf14 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCp đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- PHẠM THỊ HUYỀN TRANG CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- PHẠM THỊ HUYỀN TRANG CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. ĐÀO VĂN HÙNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................... Error! Bookmark not defined. PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 6 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NHTM ............................... 9 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ...................................................................... 9 1.1.1 Công trình nghiên cứu liên quan tới hoạt động tín dụng của NHTM ..... 9 1.1.2 Công trình nghiên cứu liên quan tới cho vay tín chấp của NHTMError! Bookmark not defined. 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu ........................ Error! Bookmark not defined. 1.2. Những vấn đề lý luận chung về cho vay tín chấp tại NHTMError! Bookmark not defined. 1.2.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại ...... Error! Bookmark not defined. 1.2.2 Cho vay tín chấp tại các ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined. 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới cho vay tín chấp. Error! Bookmark not defined. 1.3.1 Nhân tố chủ quan .................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2 Nhân tố khách quan................................. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂNError! Bookmark not defined. 2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................... Error! Bookmark not defined. 2.1.1 Phương pháp luận ................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Phương pháp thu thập thông tin ............ Error! Bookmark not defined. 2.1.3 Phương pháp xử lý, tổng hợp dữ liệu ...... Error! Bookmark not defined. 2.1.4. Phương pháp phân tích và tổng hợp ...... Error! Bookmark not defined. 2.1.5. Phương pháp so sánh ............................ Error! Bookmark not defined. 2.1.6. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia ...... Error! Bookmark not defined. 2.2 Thiết kế luận văn............................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Viết đề cương .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu thu thập đượcError! Bookmark not defined. 2.2.3. Tiến hành hoàn thiện luận văn ............... Error! Bookmark not defined. 2.2.4 Giải thích kết quả .................................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ..................... Error! Bookmark not defined. - CHI NHÁNH QUẢNG NINH ...................................... Error! Bookmark not defined. 3.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh ............................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Giới thiệu chung ..................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàngError! Bookmark not defined. 3.2. Thực trạng cho vay tín chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh ...................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Quy định về cho vay tín chấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam .................................................. Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Các sản phẩm đang áp dụng Cho vay tín chấp đối với các tổ chức kinh tế ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Các sản phẩm đang áp dụng cho vay tín chấp đối với cá nhânError! Bookmark not defined. 3.2.4 Thực trạng cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh ................. Error! Bookmark not defined. 3.2.5 Tình hình nợ xấu phát sinh từ cho vay tín chấpError! Bookmark not defined. 3.2.6. Thực trạng cạnh tranh cho vay tín chấp của một số NHTM trên cùng địa bàn Quảng Ninh ......................................... Error! Bookmark not defined. 3.3. Đánh giá chung về cho vay tín chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh ..................... Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Kết quả đạt được .................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ........................ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINHError! Bookmark not defined. 4.1. Định hƣớng cho vay tín chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh ...................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Định hướng chung của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam .................................................................. Error! Bookmark not defined. 4.1.2. Định hướng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh ........................................... Error! Bookmark not defined. 4.2. Giải pháp hoàn thiện cho vay tín chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển chi nhánh Quảng Ninh ...................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.1. Các giải pháp hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tín chấp. .................................................................. Error! Bookmark not defined. 4.2.2. Các giải pháp phát triển, chiếm lĩnh thị trườngError! Bookmark not defined. 4.3. Một số kiến nghị ............................................ Error! Bookmark not defined. 4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước ......................... Error! Bookmark not defined. 4.3.2. Kiến nghị với chính quyền địa phương .. Error! Bookmark not defined. 4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ....... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ...................................................................... Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 13 6 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Khi nền kinh tế đã đƣợc hội nhập, nhất là việc Việt Nam cam kết mở cửa thị trƣờng tài chính trong nƣớc theo các cam kết đối với các đối tác nƣớc ngoài thì việc các ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngoài có đủ nội lực, đó là vốn và công nghệ sẽ thao túng thị trƣờng tài chính Việt Nam. “Làm thế nào để có đủ sức đứng vững khi có sự cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngoài”, câu hỏi này luôn là những thách thức đối với các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Khi đó, thị trƣờng tín dụng sẽ có cuộc cạnh tranh gay gắt hơn, buộc các ngân hàng và tổ chức tín dụng phải quan tâm hơn đến việc thiết lập các quan hệ, tạo ra sự tín nhiệm – cơ sở để cho vay tín chấp. Mặt khác, một trong những khó khăn lớn khi các doanh nghiệp muốn vay vốn của các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng là phải có tài sản thế chấp. Trong khi đó, xét về mặt lý thuyết, các ngân hàng và tổ chức tín dụng hoàn toàn có quyền cho các doanh nghiệp vay vốn không cần có tài sản đảm bảo, tức là cho vay tín chấp nhƣng điều đó vẫn chỉ có trên lý thuyết mà thôi. Kể từ khi áp dụng cho vay không có tài sản đảm bảo đến nay, ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh đã gặt hái đƣợc nhiều thành công từ việc gia tăng dƣ nợ tín dụng, chiếm lĩnh thị trƣờng, đặc biệt là đối với các khách hàng lớn, doanh nghiệp nhà nƣớc trên địa bàn Quảng Ninh. Nhƣng bên cạnh đó, ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh cũng phải gánh chịu những rủi ro hiện hữu và rủi ro tiềm ẩn từ việc thực thi chính sách cấp tín dụng này nhƣ: Nợ xấu đối với các khoản cho vay các doanh nghiệp khi không có đủ 100% giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay, cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân. Mà đến nay, nhiều món vẫn chƣa thu hồi đƣợc nợ vay do khách hàng trây ì, khách hàng mất khả năng thanh toán trong khi không có nguồn thu hoặc nguồn thu không đủ từ việc phát mại tài sản đảm bảo để bù đắp Và đây cũng là lúc ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 7 Quảng Ninh nhìn nhận, đánh giá lại một cách trung thực hiệu quả từ cho vay tín chấp của mình để đƣa ra các biện pháp quản trị hữu hiệu, xác định phƣơng hƣớng phát triển một cách an toàn và hiệu quả. Trên cơ sở nhận định đó, qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP BIDV Quảng Ninh, tôi quyết định chọn đề tài “Cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh” để thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng của mình. 2. Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh hiện nay nhƣ thế nào? Những rủi ro gặp phải khi cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh? Đề xuất những giải pháp nào hoàn thiện cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh? 3. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về lĩnh vực cho vay tín chấp tại các Ngân hàng thƣơng mại. Đánh giá thực trạng cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện cho vay tín chấp ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động cho vay tín chấp áp dụng đối với tổ chức kinh tế và cá nhân tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. 8 - Thời gian: Đề tài sẽ phân tích trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, đề xuất giải pháp hoàn thiện cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn tiếp theo. 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn đƣợc kết cấu gồm 4 chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, những vấn đề lý luận và thực tiễn về cho vay tín chấp tại NHTM. Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn. Chƣơng 3: Thực trạng cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. 9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NHTM 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Công trình nghiên cứu liên quan tới hoạt động tín dụng của NHTM Trần Văn Dự, 2010. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại các ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khu vực đồng bằng Bắc bộ. Luận án tiến sĩ. Học viện ngân hàng. Bằng cách tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu và bám sát đối tƣợng mục tiêu luận án đã chỉ ra đƣợc hộ sản xuất là đối tƣợng khách đông đảo nhất của NHTM, nhất là đối với thị trƣờng chủ yếu là nông thôn. Vì vậy, việc nâng cao chất lƣợng cho vay hộ sản xuất là yếu tố cần thiết. Luận án đã đƣa ra các chỉ tiêu cụ thể đánh giá chất lƣợng cho vay gồm: nhóm chất lƣợng hoạt động chung, nhóm an toàn sử dụng vốn và nhóm lợi nhuận một cách có căn cứ và làm rõ các nhân tố bên trong, bên ngoài ảnh hƣởng, nêu lên kinh nghiệm về mở rộng cho vay nông nghiệp, nông thôn của các nƣớc nhƣ: Thái Lan, Philippin, Ấn độ. Phân tích thực trạng chất lƣợng cho vay hộ sản xuất tại các NHNo&PTNT khu vực đồng bằng Bắc bộ đã làm rõ định hƣớng chiến lƣợc, thực trạng chất lƣợng và các biện pháp bảo đảm chất lƣợng cho vay. Đánh giá thực trạng luận án đã làm rõ những ƣu điểm đối với KT- XH, các ngành, các đoàn thể địa phƣơng, ƣu điểm của chính sách của NHNo&PTNT khu vực đồng bằng bắc bộ. Bên cạnh đó, luận án đã nêu lên những tồn tại, những nguyên nhân khách quan từ cơ chế chính sách, từ thiên tai, từ hộ sản xuất. Từ đó, đề ra đƣợc giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn góp phần nâng cao cho vay hộ sản xuất của NHNo&PTNT nói chung và khu vực đồng bằng bắc bộ nói riêng. Nguyễn Thị Thu Đông, 2012. Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập. Luận án tiến sĩ. Đại học kinh tế quốc dân. Luận án đã nêu lên đƣợc hệ thống lý luận về CLTD và nhóm chỉ tiêu đánh giá của NHTM trong quá trình hội nhập, tác giả cũng đã nghiên cứu kinh nghiệm cuả một số NHTM nƣớc ngoài từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. 10 Tác giả đã áp dụng mô hình để kiểm định mô hình và giả thiết nghiên cứu qua việc thu thập và xử lý số liệu, phân tích số liệu để phân tích các yếu tố ảnh hƣởng tới xếp hạng tín dụng của các khách hàng pháp nhân tại VCB. Luận án đề xuất và khả năng ứng dụng mô hình đó trong công tác quản lý chất lƣợng tín dụng tại NHTM với điều kiện hiện nay. Cuối cùng, tác giả đề ra chiến lƣợc và định hƣớng phát triển của ngành ngân hàng và hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam nói riêng trong tiến trình hội nhập đến năm 2020. Nguyễn Đức Tú, 2013. Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam. Luận án tiến sĩ. Đại học kinh tế quốc dân. Luận án đã đề xuất khái niệm mới về rủi ro tín dụng, trong đó nhấn mạnh là khả năng xảy ra sự khác biệt không mong muốn giữa thu nhập thực tế và thu nhập kỳ vọng đúng hạn, nhận đƣợc đầy đủ lãi và gốc, rủi ro tín dụng sẽ dẫn đến tổn thất tài chính tức là giảm thu nhập ròng và giảm giá thị trƣờng của vốn. Tác giả đã phát triển hệ thống lý luận về quản lý rủi ro là: Xây dựng mô hình quản lý theo hƣớng tiếp cận các phƣơng pháp quản lý hiện đại, áp dụng các mô hình đánh giá và lƣợng hóa rủi ro tín dụng, ngân hàng nên xây dựng các chính sách tín dụng mới từ khâu hậu kiểm, tƣ vấn, đến ra quyết định và quản lý khoản vay dựa trên hệ thống phân tích và rà soát tín dụng. Kết quả phân tích số liệu ngân hàng Công thƣơng Việt Nam chỉ ra đƣợc những vấn đề bất cập về chiến lƣợc, mô hình, quy trình, hệ thống đo lƣờng dẫn đến việc ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng Việt Nam dễ gặp rủi ro tín dụng. Luận án đã chỉ ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao và hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng của NH, đặc biệt là giải pháp xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng, chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh trong ngắn và dài hạn, ứng dụng các nghiệp vụ phái sinh để hạn chế rủi ro. Tác giả Nguyễn Quốc Toàn ,2015 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Luận văn thạc sĩ Đại học Đà Nẵng. Trƣớc tiên, luận văn đã nêu lên đƣợc các loại rủi ro tín dụng thƣờng 11 gặp trong ngân hàng và nguyên nhân dẫn đến những rủi ro này, sau đó đi sâu vào những nhân tố tác động tới rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp. Luận văn tập trung xem xét nguy cơ rủi ro dƣới hai góc độ: Danh mục cho vay và phƣơng thức quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp. Liên quan đến danh mục cho vay cho thấy tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, lãi suất cho vay không đƣợc xác định khoa học dựa trên chi phí vốn, mức độ rủi ro và lợi nhuận hợp lý, lạm dụng tài sản thế chấp, trích lập dự phòng rủi ro trên cơ sở nợ quá hạn chứ chƣa phải trên mức rủi ro tín dụng. Liên quan đến góc độ quản trị tín dụng, chƣa có chiến lƣợc phát triển rõ nét, chƣa xây dựng đƣợc mô hình lƣợng hóa rủi ro, xác định mức cho vay tối ƣu đối với từng khách hàng. Lê Hồng Nhung, 2015 “Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam” Luận văn thạc sĩ. Đại học kinh tế quốc dân. Phân tích dƣới góc độ một chuyên viên tín dụng, bài luận văn đã chỉ ra đƣợc tầm quan trọng cũng nhƣ tiềm năng của cho vay tiêu dùng. Cho vay tiêu dùng là sản phẩm tín dụng xuất hiện từ lâu đời trên thế giới và hiện nay đang phát triển rất mạnh nhất là ở các nƣớc đang có tiềm lực về kinh tế và cạnh tranh ngân hàng sôi động, nhƣng mới phát triển một vài năm gần đây ở Việt Nam. Trong xu hƣớng hội nhập quốc tế, các ngân hàng nƣớc ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng thƣơng mại quốc doanh, ngân hàng thƣơng mại cổ phần, công ty tài chínhđang cạnh tranh mạnh mẽ các sản phẩm tín dụng tiêu dùng, thu hút khách hàng cá nhân. Việt Nam là một thị trƣờng rộng lớn với 88 triệu dân, mỗi năm tăng 1 triệu dân, là thị trƣờng tiềm năng cho hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ. Cơ sở lí luận cơ bản đƣợc chỉ ra trong bài gồm: Khái niệm, giá trị những khoản vay thƣờng nhỏ, lãi suất cao, và mang tính rủi ro cao hơn, các hình thức cho vay tiêu dùng, các nhân tố ảnh hƣởng . Ngoài ra, tác giả cũng nêu ra đƣợc nhóm chỉ tiêu định lƣợng và định tính để phát triển cho vay tiêu dùng. Tập trung vào nhóm chỉ tiêu nhƣ: Dƣ nợ cho vay tiêu dùng / Tổng dƣ nợ, Tỉ lệ nợ quá hạn = Dƣ nợ quá 12 hạn / Tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng( An toàn trong cho vay), chất lƣợng sản phẩm cho vay tiêu dùng Bằng những phân tích số liệu cụ thể tại ngân hàng BIDV, luận văn đi sâu đánh giá thƣc̣ traṇ g hoaṭ đôṇg cho vay tiêu dùng taị BIDV giai đoaṇ 2012-2015 thông qua viêc̣ đƣa ra chính sách áp duṇg cho hoaṭ đôṇg cho vay tiêu dùng hiêṇ đang thƣc̣ hiêṇ taị BIDV , phân tích các chỉ số cơ bản thể hiêṇ rõ nét nhất về kết quả hoạt đôṇg cho vay tiêu dùng taị BIDV . Đƣa ra nhƣ̃ng đánh giá sát thƣc̣ nhất về kết quả đạt đƣợc trong công tác cho vay tiêu dùng tại BIDV cũng nhƣ những hạn chế và nguyên nhân của thƣc̣ tế đó hiêṇ nay . Có thể thấy , BIDV đang rất nỗ lƣ ̣ c để đaṭ đƣơc̣ nhƣ̃ng kết quả và thành tích nhất điṇh trong công tác cho vay tiêu dùng , đáp ứng vào mục tiêu chung của toàn hệ thống BIDV . Song để đaṭ đƣơc̣ kết quả nhƣ mong muốn thì BIDV cần phải tăng cƣờng khả năng kinh doanh nhạy bén vào thị trƣờng này, khắc phuc̣ đƣơc̣ nhƣ̃ng haṇ chế hiêṇ đang có nhằm đẩy maṇh hơn nƣ̃a hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV . Một số giải pháp mà tác giả đƣa ra: Tăng cƣờng sự chỉ đạo của NHNN Việt Nam và mối quan hệ với chính quyền cấp Tỉnh, phối hợp với các ngành ở địa phƣơng, về huy động, quản lý, sử dụng và điều hành nguồn vốn, về cơ chế tác nghiệp, các giải pháp bổ trợ khác. Ngoài ra, có nhiều bài báo, tạp chí, website, công trình nghiên cứu khoa học khác đề cập đến tín dụng dƣới góc độ các nhà quản lý, các chuyên gia phân tích tài chính và nhìn nhận tổng thể hệ thống ngân hàng nhƣ : Bài báo “Thực trạng và đề xuất tín dụng cho phát triển tam nông hiệu quả” (Đan Thu Vân, Tạp chí tài chính kỳ 2/tháng 4/2015 ) bằng những nghiên cứu số liệu thực tế tại các tỉnh Lạng Sơn, Ninh Bình, Ninh Thuận, Bạc Liêu và số liệu của ngành ngân hàng địa phƣơng bài báo đã chỉ ra đƣợc những thành quả trong phát triển cho vay nông nghiệp, nông thôn, nguồn vốn của ngân hàng đống vai trò quan trọng trong phát triển nông thôn mới. Đƣa ra các biện pháp để đáp ứng đủ vốn cho ngành nông nghiệp nhƣ : Cần quy định cụ thể về tỷ lệ dƣ nợ tối thiểu đối với cho vay nông nghiệp, nghiên cứu giải pháp gắn kết nguồn tài chính trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, xác định đƣợc đối 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Chính phủ, 2006. Theo quy định trong Nghị định 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/12/2006. Hà Nội. 2. Nguyễn Duệ, 2000. Quản trị ngân hàng. Học Viện Ngân Hàng, Hà Nội. 3. Trần Văn Dự, 2010. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại các ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khu vực đồng bằng Bắc bộ. Luận án tiến sĩ. Học viện ngân hàng. 4. Nguyễn Thị Thu Đông, 2012. Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập. Luận án tiến sĩ. Đại học kinh tế quốc dân. 5. Phan Thị Thu Hà, 2009. Quản trị Ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản Giao thông vận tải 6. Phan Thị Thu Hà, 2013. Xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế do BIDV tổ chức 8/2013. 7. Nguyễn Văn Hiệu, 2016. Hệ thống quản lý chất lƣợng dịch vụ trong các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội. Tạp chí ngân hàng, số 17, 26/10/2016. 8. Nguyễn Minh Kiều, 2009. Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại. Hà Nội: NXB Thống kê. 9. Lê Đình Luân, 2015. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Nhìn từ thực trạng Vietinbank. Tạp chí tài chính, kỳ 1 / tháng 12/2015. 10. Ngân hàng nhà nƣớc, 2001. Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 và các văn bản sửa đổi, bổ sung của ngân hàng Nhà nước. Hà Nội. 11. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005. Quyết định 475/2005 QĐ-NHNN ngày 19/04/2005, Quyết định sửa đổi bổ sung số 03/2007 / QĐ- NHNN ngày 19/01/2007 về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Quyết định 493/2005 QĐ – NHNN ngày 22/4/2005 về phân loại nợ. Hà Nội. 14 12. Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Quảng Ninh, 2013-2015. Báo cáo thường niên, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh năm 2013, 2014 và số liệu năm 2015. 13. Lê Hồng Nhung, 2015. Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Luận văn thạc sĩ. Đại học kinh tế quốc dân 14. Peter S.Rose, 2001. Quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. 15. Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2010. Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 của do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Hà Nội. 16. Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2010. Luật phá sản. Hà Nội. 17. Nguyễn Đức Tú, 2013. Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam. Luận án tiến sĩ. Đại học kinh tế quốc dân. 18. Nguyễn Quốc Toàn, 2015. Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam. Luận văn thạc sĩ. Đại học đà Nẵng. 19. Trần Thị Hồng Vân, 2015. Bài báo Giải pháp ngăn chặn tín dụng đen. Tạp chí tài chính, kỳ 2 / tháng 11/2015. 20. Đan Thu Vân, 2015. Thực trạng và đề xuất tín dụng cho phát triển tam nông hiệu quả. Tạp chí tài chính kỳ 2, số 15. Website 21. tapchitaichinh.vn 22. www.bidv.com.vn 23. thoibaonganhang.vn 24. www.vneconomy.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050007806_3396_2006225.pdf
Tài liệu liên quan