Chuyên đề Định hướng, giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội huyện Ninh Giang - Hải Dương đến năm 2010

Lời nói đầu 1

Chương I: Những vấn đề lý luận về 3

chuyển dịch cơ cấu kinh tế 3

I. Cơ cấu kinh tế 3

1. Khái niệm 3

2. Phân loại cơ cấu kinh tế. 4

3. Đo lường sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 7

II. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 8

1. Khái niệm: 8

2. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 8

3. Một số quy luật chủ yếu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế .11

III. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một số huyện trong tỉnh 11

Chương II 13

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 1997 - 2002 13

I. Điều kiện tự nhiên - xã hội 13

1. Điều kiện tự nhiên 13

2. Điều kiện xã hội 14

II. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 27

1. Cơ cấu kinh tế 27

2. Nông nghiệp, ngư nghiệp 28

3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 35

4. Khối các ngành dịch vụ 40

III. Đánh giá 45

1. Những lợi thế 45

2. Những hạn chế, thách thức cơ bản. 46

3. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết. 46

Chương 3: Định hướng và giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội huyện ninh giang đến năm 2010 51

I. Quan điểm và mục tiêu phát triển 51

1. Quan điểm về chuyển dịch kinh tế. 51

2. Mục tiêu chung 51

3. Những mục tiêu cụ thể 54

II. Phương án phát triển 55

1. Các phương án phát triển 55

Thời kỳ 57

2. Lựa chọn phương án phát triển 61

3. Cân đối nguồn vốn theo phương án phát triển 62

III. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế 63

1. Nông ngư, nghiệp và phát triển nông thôn. 63

2. Công nghiệp và xây dựng. 68

3. Công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp 69

4. Khối các ngành dịch vụ 71

5. Kết cấu hạ tầng. 73

6. Phương hướng phát triển các lĩnh vực xã hội 78

IV. Giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội theo phương án đã định 83

1. Các giải pháp huy động vốn cho phát triển. 83

2. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 84

3. Nâng cao chất lượng lao động bằng cách: 85

4. Tăng cường công tác quản lý: 85

5. Phát triển khoa học công nghệ. 85

6. Bảo vệ môi trường. 86

7. Các chương trình ưu tiên phát triển 83

 

doc94 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1619 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Định hướng, giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội huyện Ninh Giang - Hải Dương đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐịnh hướng, giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội huyện Ninh Giang - Hải Dương đến năm 2010.DOC
Tài liệu liên quan