Chuyên đề Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích biến động doanh thu du lịch thời kỳ 1995 - 2001 và dự đoán doanh thu du lịch thời kỳ 2002 - 2003 tr

Lời mở đầu. 1

 

Chương I. Lý luận chung về dãy số thời gian 3

I. Khái niệm về dãy số thời gian. 3

II. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian. 4

1. Mức độ trung bình theo thời gian. 4

2. Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối. 5

3. Tốc độ phát triển. 6

4. Tốc độ tăng (hoặc giảm). 7

5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (hoặc giảm). 8

III. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng. 8

1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian. 8

2. Phương pháp số trung bình trượt (di động). 9

3. Phương pháp hồi quy. 9

4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ. 11

IV. Hồi quy - tương quan trong dãy số thời gian. 12

1. Tự hồi quy và tự tương quan. 12

2. Tương quan giữa các dãy số thời gian. 13

V. Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn. 14

1. Dự đoán dựa vào lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân. 14

2. Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân. 15

3. Ngoại suy hàm xu thế. 15

4. Dự đoán dựa vào bảng Buys - Ballot. 16

5. Phương pháp ngoại suy xu thế phát triển. 17

6. Dự đoán dựa vào phương trình hồi quy. 18

 

Chương II. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn Hà Nội 20

I. Khái niệm và kết cấu doanh thu du lịch. 20

A. Khái niệm về du lịch, doanh thu du lịch. 20

1. Khái niệm về du lịch. 20

2. Các loại hình du lịch. 21

3. Khái niệm doanh thu du lịch. 22

B. Kết cấu doanh thu du lịch. 23

1. Tổng doanh thu chia theo đối tượng phục vụ chủ yếu. 23

2. Tổng doanh thu chia theo loại hình hoạt động. 24

II. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn Hà Nội. 25

1. Những vấn đề chung. 25

2. Kết quả hoạt động du lịch trên địa bàn Hà Nội. 27

III. Việc nghiên cứu thống kê doanh thu du lịch trên địa bàn Hà Nội. 40

1. Sự cần thiết nghiên cứu doanh thu du lịch. 40

2. Thực trạng nghiên cứu thống kê doanh thu du lịch trên địa bàn Hà Nội. 41

IV. Sự cần thiết của việc sử dụng dãy số thời gian và dự đoán thống kê doanh thu du lịch trên địa bàn Hà Nội. 42

1. Ý nghĩa và tầm quan trọng. 42

2. Phân tích và dự đoán thống kê doanh thu du lịch ở Cục Thống kê Hà Nội. 43

 

Chương III. Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động doanh thu du lịch trên địa bàn Hà Nội giai đoạn (1995 - 2001) và dự đoán doanh thu du lịch (2002 - 2003) 44

I. Một vài nét sử dụng thông tin trong phân tích và dự đoán doanh thu du lịch trên địa bàn Hà Nội. 44

II. Biến động tổng doanh thu và kết cấu qua thời gian. 45

A. Nghiên cứu biến động tổng doanh thu phục vụ khách. 45

B. Nghiên cứu kết cấu doanh thu du lịch qua các năm. 47

III. Xu thế biến động doanh thu du lịch. 51

1. Xu hướng biến động theo hàm xu thế. 51

2. Xu hướng biến động thời vụ. 52

IV. Dự đoán doanh thu du lịch trên địa bàn Hà Nội thời kỳ 2002 - 2003. 55

1. Dự đoán doanh thu du lịch theo năm. 55

2. Dự đoán doanh thu du lịch dựa vào chỉ số thời vụ. 56

 

Một số kiến nghị và kết luận 61

1. Một số kiến nghị. 61

2. Kết luận. 63

Mục lục. 65

 

doc66 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1653 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích biến động doanh thu du lịch thời kỳ 1995 - 2001 và dự đoán doanh thu du lịch thời kỳ 2002 - 2003 tr, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng ph­ơng pháp dãy số thời gian để phân tích biến động doanh thu du lịch thời kỳ 1995 - 2001 và dự đoán doanh thu du lịch thời kỳ 2002 - 2003 tr.DOC
Tài liệu liên quan