Chuyên đề Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất

Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất .

Báo cáo gồm 4 phần :

NỘI DUNG

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KT PHÙNG HƯNG

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CUẢ CÔNG TY.

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

2. Mô hình của Công ty hình thức vốn và lĩnh vực kinh doanh.

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.

1. Bộ máy kế toán

2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty.

III NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC.

1. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác SXKD của Công ty.

2.Nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán của Công ty.

PHẦN II: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VL,DC

I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CẦN PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, DC.

1. Tầm quan trọng của VL, DC.

2. Yêu cầu trong quản lý vật liệu, dụng cụ.

3. Vai trò của kế toán vật liệu, dụng cụ.

II PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ VẬT LIỆU, DỤNG CỤ.

1. Phân loại vật liệu, dụng cụ.

2. Đánh giá vật liệu, dụng cụ.

III KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ.

1. Chứng từ kế toán vật liệu, dụng cụ.

2. Hạch toán chi tiết vật liệu, dụng cụ.

IV. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU,DỤNG CỤ.

A. toán tổng hợp theo phương pháp kê khai thường xuyên.

1. Tài khoản sử dụng : 152-153

2. Phương pháp kế toán .

B. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp kê khai định kỳ.

1. Tài khoản sử dụng : 611

2. Một số nghiệp vụ kết toán chủ yếu.

PHẦN III : TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ Ở CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÙNG HƯNG.

I. THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN .

1. Một số đặc điểm về nguyên vật liệu tại công ty.

2. Phương pháp kế toán chi tiết.

II KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY.

1. Thủ tục nhập xuất kho .

III KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU , VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY.

1 . Tài khoản sử dụng.

2. Phương pháp kế toán .

PHẦN IV : NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

I. NX CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÙNG HƯNG.

1. Bộ máy kế toán và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán ở Công ty.

3. Đánh giá về chuyên đề hạch toán nguyên vật liệu, dụng cụ.

II TỰ NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP.

1. Về ý thức kỷ luật.

2.Về chuyên môn nghiệp vụ.

 

 

 

Trang

 

 

 

 

4

5

9

 

9

11

 

15

15

16

 

18

18

19

21

21

26

26

27

31

32

32

33

42

42

43

 

46

46

47

47

47

 

 

 

49

62

 

 

63

64

 

67

69

69

 

doc74 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1790 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất.DOC