Chuyên đề Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty May Chiến Thắng

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I - LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 2

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG. 2

1. Khái niệm thị trường. 2

2. Phân loại thị trường. 2

3. Vai trò của thị trường. 2

4. Chức năng thị trường và các qui luật kinh tế thị trường. 4

II. BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ. 4

1. Khái niệm của tiêu thụ sản phẩm. Error! Bookmark not defined.

2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm: Error! Bookmark not defined.

3. Nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ sản phẩm. Error! Bookmark not defined.

4. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm. 4

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

 

CHƯƠNG II - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2004 14

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG. 14

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty May Chiến Thắng. 14

2. Chức năng nhiệm vụ, mặt hàng sản xuất của Công ty May Chiến Thắng. 15

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG. 16

1. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật. 16

2. Đặc điểm về lao động. 18

3. Đặc điểm về nguyên vật liệu. 19

4. Tình hình vốn của Công ty. 14

5. Tổ chức bộ máy của Công ty. 15

6. Tổ chức sản xuất. 4

III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG. 4

1. Thực trạng về sản xuất và sản phẩm của Công ty. Error! Bookmark not defined.

2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty May Chiến Thắng. 4

3. Các giải pháp Công ty đã áp dụng trong việc mở rộng thị trường. 21

4. Đánh giá hiệu quả hoạt động mở rộng thị trường của công ty. 22

CHƯƠNG III- MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 24

I. THÀNH LẬP BỘ PHẬN MARKETING NHẰM HỖ TRỢ CHO VIỆC TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 24

1. Sự cần thiết. 24

2. Chức năng nhiệm vụ của bộ phận Marketing. 24

3. Những yêu cầu cần đạt được. 25

4. Những điều kiện cho sự hình thành và phát triển của bộ máy Marketing. 25

5. Hiệu quả đạt được. 25

II. TĂNG CƯỜNG ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG. 26

1. Sự cần thiết phải điều tra nhu cầu thị trường. 26

2. Các hình thức nghiên cứu thị trường. 26

3. Những nội dung cần nghiên cứu. 28

4. Hiệu quả đạt được. 29

III. PHÁT TRIỂN VIỆC THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT ÁO, QUẦN MẪU. 29

1. Sự cần thiết. 29

2. Chức năng nhiệm vụ. 29

3. Một số yêu cầu để phát triển thiết kế và sản xuất mẫu. 30

4. Những hiệu quả đạt được. 30

IV. GẮN SẢN PHẨM VỚI TỪNG THỊ TRƯỜNG ĐỂ ĐƯA RA NHỮNG CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP. 30

1. Sự cần thiết. 31

2. Nội dung của biện pháp. 31

V. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC. 33

VI. TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO. 34

VII. TÌM NGUỒN NGUYÊN LIỆU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU SẢN XUẤT. 35

1. Sự cần thiết. 35

2. Những hiệu quả đạt được. 36

VIII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN

CHO CÔNG TY MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU. 36

1. Nên bỏ việc đấu thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào EC. 36

2. Nhà nước cần sửa đổi, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ vốn, huy động vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. 37

3. Cải tiến thủ tục hành chính trong việc quản lý xuất nhập khẩu. 37

4. Áp dụng một chê độ tỷ giá hối đoái tương đối ổn định phù hợp và khuyến khích xuất khẩu. 37

KẾT LUẬN 38

 

doc83 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2435 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty May Chiến Thắng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty May Chiến Thắng.doc