Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty cổ phần Giáo dục - Đào tạo và Nghệ thuật Đức Anh Minh

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tuyển dụng lao động 4

I- Tuyển dụng lao động 4

1. Khái niệm 4

2. Vai trò 4

3. Yêu cầu của tuyển dụng lao động 5

4. Những yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng lao động 5

4.1. Những yếu tố thuộc tổ chức 5

4.2. Những yếu tố của môi trường bên ngoài 7

5. Các nguyên tắc cơ bản của tuyển chọn 8

6. Quá trình tuyển dụng lao động. 9

7. Các biện pháp thay cho tuyển mộ. 11

II. Quá trình tuyển dụng lao động gia sư 12

1. Lao động gia sư 12

1.1 Khái niệm 12

1.2 Đặc điểm 12

1.3 Nhu cầu đối với lao động gia sư 12

2. Tuyển dụng lao động gia sư 12

2.1 Mục đích tuyển dụng lao động gia sư 12

2.2 Yêu cầu của tuyển dụng lao động gia sư 13

2.3 Quá trình tuyển dụng lao động gia sư 13

Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng lao động tại công Ty cổ phần Giáo dục - đào tạo và Nghệ thuật Đức Anh Minh 14

I- Khái quát về công ty cổ phần giáo dục - đào tạo và nghệ thuật Đức anh minh 14

1. Quá trình hình thành và phát triển 14

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 15

2.1. Chiến lược, mục tiêu về chất lượng của Công ty 15

2.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty 16

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 17

3.1 Đại hội đồng cổ đông 17

3.2 Hội đồng quản trị 18

3.3 Ban kiểm soát 18

3.4 Ban giám đốc 19

3.5 Bộ máy hoạt động của các văn phòng chức năng 19

3.5.1 Bộ máy hoạt động của phòng phụ trách đối ngoại 19

3.5.2 Bộ máy họat động của hội đồng giáo dục- nghệ thuật 19

3.5.3 Bộ máy hoạt động của phòng đốc học 19

3.5.4 Chức năng nhiệm vụ của Phòng kế hoạch kinh doanh 20

3.5.5 Chức năng nhiệm vụ của Phòng hành chính tổ chức 20

3.5.6 Chức năng của phòng tư vấn 21

4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm gần đây 21

II. Một số đặc điểm hoạt động của công ty cổ phần giáo dục - đào tạo và nghệ thuật Đức Anh Minh 23

1. Đặc điểm về lao động gia sư và tiền lương 23

1.1 Đặc điểm về lao động gia sư 23

1.1.1 Đặc điểm về số lượng 23

1.1.2 Đặc điểm về chất lượng lao động gia sư 23

1.2 Tiền lương của lao động gia sư 23

2. Đặc thù của nghề nghiệp 24

2.1 Đặc điểm về sản phẩm 24

2.2. Đặc điểm về khách hàng. 24

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng lao động của công ty 24

3.1 Các yếu tố thuộc công ty 24

3.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 25

3.2.1 Môi trường kinh doanh 25

3.2.2 Đối thủ cạnh tranh 25

3.2.3 Thị trường hàng hoá 26

III. Thực trạng công tác tuyển dụng lao động gia sư tại công ty cổ phần giáo dục - đào tạo và nghệ thuật Đức Anh Minh 26

1. Cơ sở tuyển dụng lao động gia sư của Công ty 26

2 Thực trạng quá trình tuyển dụng lao động gia sư 27

3. Đánh giá việc tuyển dụng lao động gia sư tại công ty 28

3.1 Những thuận lợi 28

3.2 Những khó khăn 29

3.3 Nguyên nhân 30

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại công ty cổ phần giáo dục - đào tạo và nghệ thuật Đức Anh Minh 32

I- Phương hướng phát triển Công ty 32

1. Phương hướng chung 32

2. Phương hướng phát triển và quản lý nguồn nhân lực 34

2.1 Phương hướng chung: 34

2.2 Phương hướng cụ thể: 35

II- Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại công ty 37

1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực dựa trên định mức lao động 37

2. Công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc 38

2.1 Công tác phân tích công việc 38

2.2 Công tác đánh giá thực hiện công việc 39

3. Tổ chức đánh giá công tác tuyển dụng lao động của Công ty. 40

4. Hoàn thiện trong công tác tuyển dụng gia sư 41

III- một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại công ty giáo dục - đào tạo và nghệ thuật Đức Anh Minh 41

1. Những giải pháp nhằm phát huy lợi thế của Công ty 41

2. Những giải pháp nhằm khắc phục khó khăn của Công ty 42

Kết luận 44

Tài liệu tham khảo 46

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP : 47

 

 

doc52 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2102 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty cổ phần Giáo dục - Đào tạo và Nghệ thuật Đức Anh Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m quyền. Thời hạn hoạt động này có thể được rút ngắn hoặc gia hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định và được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chấp nhận. Các ngành nghề hoạt động của Công ty bao gồm: 1/ Tư vấn, giới thiệu gia sư trong nước (không bao gồm môi giới, giới thiệu và tuyển dụng lao động trong các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động); 2/ Giáo dục mầm non (kết hợp nhà trẻ và trường mẫu giáo); giáo dục bậc tiểu học, trung học phổ thông; giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục nghề; giáo dục cao đảng đại học. 3/ Tư vấn du học; 4/ Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; đại lý giới thiệu và môi giới lao động, việc làm, cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (không bao gồm các hoạt động môi giới, giới thệu lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động); 5/ Tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực trong nước. 6/ Đào tạo ngoại ngữ, tin học phổ thông. 7/ Đào tạo ngoại ngữ, dạy nghề trong lĩnh vực: quả trị kinh doanh (không bao gồm nghành pháp luật, tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán), khách sạn, du lịch, nấu ăn, thủ công, mỹ nghệ, mộc, nội thất, thợ điện, thợ hàn, thợ cơ khí, lái xe, thợ sửa chữa xe. 8/ Mua, bán các loại tranh ảnh nghệ thuật; 9/ Lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa; 10/ Sản xuất và kinh doanh điện, điện tử, điện lạnh, tin học, thiết bị nghành nước,thiét bị viễn thông. 11/ Buôn bán các mặt hàng văn phòng phẩm, vật tư thiết bị trường học, đại lý kinh doanh sách giáo khoa; 12/ Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá; 13/ Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty có thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép sau khi đăng ký với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay được thể hiện qua mô hình : Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty công ty cổ phần giáo dục - đào tạo và nghệ thuật Đức Anh Minh Theo như sơ đồ tổ chức ở trên thì các đơn vị trong Công ty cổ phần giáo dục - đào tạo và nghệ thuật Đức Anh Minh được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Bao gồm: 3.1 Đại hội đồng cổ đông Là những thành viên góp vốn cổ phần, là cơ quan quyết định cao nhất, hiện nay có khoảng 8 thành viên. Về chức năng chủ yếu: - Quyết định phương hướng và nhiệm vụ của công ty vê tài chính mới thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Quyết định việc có tăng vốn hay không đối với hoạt động của công ty. - Bầu ra và tuyển chọn các thành viên trong hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Ngoài ra đại hội đồng cổ đông còn bao gồm các chức năng khác theo quy định của pháp luật. 3.2 Hội đồng quản trị Là cơ quan quản trị của công ty giữa 2 kỳ đại hội đồng cổ đông. Hiện nay có 3 thành viên, trong đó có 1 chủ tịch Hội đồng quản trị và 2 phó chủ tịch. Các chức năng chủ yếu: - Thực hiện chức năng về quản trị, thực hiện giám sát thường niên đối với toàn công ty. - Lập và thực hiện việc giám sát các kế hoạch hoạt động và kinh doanh của công ty. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết và yêu cầu về chính sách của đại hội đồng cổ đông và ban quản trị. - Theo dõi, kiểm tra và cùng ban giám đốc tập trung vào chỉ đạo các vấn đề trọng điểm về tư vấn, giám sát về cơ cấu tổ chức và các vấn đề đột xuất trong hoạt động kinh doanh, quản trị tài sản và tài chính của công ty. Ngoài ra hội đồng quản trị còn các chức năng khác theo quy định tại Điều 30 Luật doanh nghiệp Nhà nước năm 2003. 3.3 Ban kiểm soát Là những người thay mặt cho cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty. Các chức năng chủ yếu: - Kiểm soát các hoạt động về kinh doanh, kiểm tra và đối chiếu sổ sách kế toán, tài sản, các bản báo cáo, bản quyết toán tài chính của và đề ra kiến nghị khắc nhằm phục những sai phạm. - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các sự kiện bất thường, không minh bạch. - Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động cho hội đồng quản trị. Ban kiểm soát còn bao gồm các chức năng khác được quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp Nhà nước năm 2003. 3.4 Ban giám đốc Gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc (phó giám đốc đối ngoại và phó giám đốc kế hoạch). Các chức năng chủ yếu: - Điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. - Được quyền tuyển dụng, kỷ luật và cho thôi việc các nhân viên trong công ty theo quy chế, luật định. - Trình với hội đồng quản trị các báo cáo về tình hình hoạt động tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Cùng với các chức năng khác theo quy định của pháp luật. 3.5 Bộ máy hoạt động của các văn phòng chức năng 3.5.1 Bộ máy hoạt động của phòng phụ trách đối ngoại Phòng phụ trách đối ngoại có nhiệm vụ tìm ra các đối tác bên ngoài để quan hệ, giao tiếp kí kết hợp đồng và tạo ra công viẹc cũng như lợi nhuận đối với nhân viên và công ty. Phòng đối ngoại sẽ giúp công ty có thể được biết đến trên thị trường với hoạt động giới thiệu marketing và tiếp thị sản phẩm dịch vụ. 3.5.2 Bộ máy họat động của hội đồng giáo dục- nghệ thuật Phòng này có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và nhiệm thu sản phẩm ở phòng, cũng như sản phẩm ở bên ngoài khi mới bắt đầu mua về của khách hàng. Sản phẩm đó phải đảm bảo có tính kinh tế mang lại lợi nhuận, được kiểm tra một cách chắc chắn để đảm bảo là mọt kiệt tác nghệ thuật có giá nhủ dụ kiến đã mua. 3.5.3 Bộ máy hoạt động của phòng đốc học Phòng đốc làm công tác hoàn thiện hồ sơ và xem xét các nơi cần giáo viên đến nhà dạy để có phương hướng tuyển và điều giáo viên cho hợp lý tới địa điểm cần và phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo cho khách hàng không phải lo lắng cho sự đầu tư của mình. 3.5.4 Chức năng nhiệm vụ của Phòng kế hoạch kinh doanh Cùng lãnh đạo công ty lo tìm kiếm công việc. Lập hợp đồng việc làm, thiết kế và quản lý hợp đồng, quản lý các công văn, văn bản về mặt kế hoạch sản xuất, các văn bản chính sách của Công ty. Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh với các văn phòng trong Công ty, chủ trì trong việc giao nhận địa điểm cần kí kết hợp đồng lam` ăn. Điều hành sản xuất kinh doanh và tiến độ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Công ty, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch được giao. Lập kế hoạch hàng quý, 6 tháng, năm, định kỳ báo cáo với Sở và thông báo cho các phòng trong cơ quan. Hàng năm lập kế hoạch mua sắm vật tư trang thiết bị cho các phòng trong công ty. Thực hiện các chế độ lao động tiền lương như: nghiệm thu, tạm ứng lương theo sản phẩm hàng tháng, thanh toán lương khoán lương thời gian, lương chế độ cho cán bộ công nhân viên chức công tác bảo hiểm, hợp đồng lao động và các chế độ khác về tiền lương, công tác tổ chức, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng cho nhân viên. 3.5.5 Chức năng nhiệm vụ của Phòng hành chính tổ chức Thực hiện việc hành chính, văn thư, tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc. Thực hiện công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự cơ quan 24/24 giờ. Thực hiện công tác vệ sinh, nội vụ trong cơ quan. Thực hiện các chế độ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế cho Nhà nước. Quản lý và mua sắm trang thiết bị văn phòng, máy móc, vật tư theo kế hoạch của cơ quan và lưu trữ các văn bản hành chính. Quản lý các máy điện thoại, nước, điện. Quản lý kho tàng, vật tư thiết bị văn phòng phẩm. Quản lý và điều hành hoạt động của xe con theo yêu cầu của công ty. Quản lý và sắp xếp khu làm việc, khu gia đình và nơi ăn nghỉ của cán bộ công nhân viên và hộ tập thể. Quản lý khu vực nhà ăn, phòng khách, khôi phục nhà ăn tập thể phục vụ cho cán bộ công nhân viên, phục vụ việc ăn uống cho khách và các hội nghị. Phục vụ nước uống cho cán bộ công nhân viên, lãnh đạo và khách đến công tác. Hàng năm lập kế hoạch và đôn đốc giám sát việc sửa chữa nhà ở, khu làm việc và các công trình phụ trợ trong cơ quan. Căn cứ sổ lương do lao động tiền lương lập để làm thủ tục phát lương hàng tháng cho cán bộ công nhân viên chức vào thời gian quy định của Công ty. 3.5.6 Chức năng của phòng tư vấn Phòng bao gồm 12 nười có các hoạt động tư vấn cho khách hàng với nhu cầu hiện tại của khách và hướng dẫn cho khách hàng biết các hoạt động hiện tại của công ty. Có thể giúp khách hàng biết thông tin của những dịch vụ mà công ty đã và đang kinh doanh, khách hàng sẽ yên tâm hơn khi đến với dịch vụ của công ty và có thể surw dụng dịch vụ một cách chắc chắn. 4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm gần đây Căn cứ vào báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty công ty cổ phần giáo dục - đào tạo và nghệ thuật Đức Anh Minh 3 năm (2005, 2006, 2007) ta thấy kết quả doanh thu của Công ty như sau: Bảng 1.1: Doanh thu từ kinh doanh và nghĩa vụ với Nhà nước của Công ty công ty cổ phần giáo dục - đào tạo và nghệ thuật Đức Anh Minh Đơn vị: đồng. Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 1. Kết quả hoạt động KD. Trong đó: - Tổng doanh thu. 2.124.563.525 2.780.550.269 3.039.034.676 - Tổng chi phí. 1.977.043.525 2.629.938.419 2.868.784.466 - Tổng lợi nhuận trước thuế. 147.520.000 150.211.850 170.250.210 2. Nghĩa vụ với Nhà nước. 91.073.643 91.198.677 90.252.066 Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng. 52.151.003 47.130.885 37.704.207 - Thuế thu nhập DN. 38.922.640 44.067.792 52.547.859 3. Tài sản cố định. 552.603.987 818.360.847 712.519.047 4. Tài sản lưu động. 1.330.549.458 941.230.425 1.065.322.587 Nguồn: Báo cáo thường niên và tài liệu của giám đốc Công ty. Nhìn vào bảng số liệu kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua có thể thấy rằng doanh thu của doanh nghiệp có sự gia tăng, thể hiện từ trên 2,1 tỷ năm 2005 lên 2,8 tỷ năm 2006, tăng 1,33 lần; từ 2,8 tỷ năm 2006 lên 3 tỷ năm 2007. Trong những năm vừa qua thị trường sản phẩm cũng như môi trường kinh doanh của doanh nghiệp có sự biến động rất nhiều, tuy nhiên đứng trước tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp làm công tác tư vấn, Công ty công ty cổ phần giáo dục - đào tạo và nghệ thuật Đức Anh Minh vẫn đảm bảo mức tăng trưởng khá. Để đạt được kết quả đó phải kể đến sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty. Với đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao đã góp phần tạo nên những thành công đó. Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Công ty đã đặt ra thì vẫn cần sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty, không ngừng học hỏi, đào tạo để nâng cao trình độ và kinh nghiệm cho mình. Và một trong những điều Công ty cần quan tâm và hoàn thiện đó là công tác tuyển dụng lao động gia sư. Có như vậy thì Công ty mới có một đội ngũ lao động đáp ứng được yêu cầu công việc đặt ra để góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty, để không ngừng năng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh vị thế và tạo sức hút cho doanh nghiệp mình. II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ NGHỆ THUẬT ĐỨC ANH MINH 1. Đặc điểm về lao động gia sư và tiền lương 1.1 Đặc điểm về lao động gia sư 1.1.1 Đặc điểm về số lượng Theo sổ sác của công ty thì đã có hơn 12000 các lao động gia sư đi làm cho công ty, ngoài các lao động gia sư đi làm theo mùa vụ thì co khoảng 200 người là “nhân viên chuyên nghiệp cho công ty”. Trong số đó có rất nhiều những giáo viên tay nghề giỏi không đi dạy cho một trường cố định nào quyết tâm theo nghiệp đi dạy tại nhà. 1.1.2 Đặc điểm về chất lượng lao động gia sư Lực lượng lao động gia sư trong công ty được tuyển ở nhiều nơi nên có những đặc thù riêng nhưng vẫn đảm bảo về chuyên môn và nghiệp vụ. Lực lượng lao động gia sư của công ty phải có sự nhanh nhạy, hoạt bát, có thể ứng biến với những tình huống bất ngờ, do công ty là công ty kinh doanh và tư vấn. 1.2 Tiền lương của lao động gia sư Cơ chế trả lương cho người lao động gia sư Công ty áp dụng cho từng năm. Mỗi năm do cơ chế thị trường mà công ty sẽ xem xét thay đổi tính tiền mỗi buổi dạy sẽ khác nhau. Và có nhưng lớp mà có nhiều các em muốn học thì có thể mọt buổi lên tói vài trăm nghìn. Tiền lương được người nhà của học sinh trả vào cuối tháng, công ty cũng có chế độ đóng bảo hiểm đối với những giáo viên chuyên nghiệp của công ty và mức đóng bảo hiểm xã hội theo luật định. Cơ chế trả lương được Công ty áp dụng theo giá tiền lương phù hợp quy định của bộ giáo dục - đào tạo. 2. Đặc thù của nghề nghiệp Tư vấn nói chung và tư vấn gia sư việc làm nói riêng là một nghề rất phổ biến hiện nay nhưng nó cũng có những đặc điểm: 2.1 Đặc điểm về sản phẩm Sản phẩm dịch vụ của Công ty từ khi được thành lập cho đến nay tuỳ từng giai đoạn phát triển mà có sự thay đổi khác nhau, nhưng sản phẩm chủ yếu xuyên suốt gắn liền với tên tuổi của Công ty là hoạt động tư vấn, những hoạt động kinh doanh về chất xám. Khách hàng của Công ty là toàn xã hội, các tổ chức, cá nhân hay hộ gia đình đều có thể sử dụng dịch vụ của công ty. 2.2. Đặc điểm về khách hàng. Khách hàng chủ yếu là cơ quan, tổ chức cá nhân, hộ kinh doanh , hộ tiêu dùng, tiêu dùng sản phẩm của công ty. 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng lao động của công ty 3.1 Các yếu tố thuộc công ty Tuyển dụng lao động gia sư được duy trì theo nguyên tắc thiếu đâu tuyển đó và được làm thường xuyên hàng năm thay thế những gia sư nghỉ làm cho công ty, không có nhu cầu đi dạy cho công ty nữa. Chính sách tuyển dụng của công ty là chọn và ưu tiên những người có khả năng chuyên môn nghiệp vụ về sư phạm. Thông qua bằng tốt nghiệp và điểm thi các môn học được nhà trường xác nhận và có chính sách ưu tiên, cụ thể là: Lao động gia sư tốt nghiệp có bằng giỏi: miễn phải kiểm tra chất lượng và thời gian thử việc, được ưu tiên sắp xếp lớp cho đi dạy ngay và có thể được vào biên chế của công ty luôn. Lao động gia sư khác ngoài giáo viên có trình độ: phải qua kiểm tra thi tuyển và xem xét trình độ mới sắp xếp lớp đI dạy để đảm bảo chất lượng và uy tín của công ty đối với khách hàng Về sử dụng lao động gia sư: căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và trình độ chuyên môn của gia sư để bố trí sắp xếp lớp sao cho phù hợp với khả năng và nguyện vọng của đối tượng. 3.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 3.2.1 Môi trường kinh doanh Phạm vi hoạt động của Công ty là rất lớn, trên toàn thành phố Hà Nội nhưng môi trường kinh doanh sản phẩm của Công ty hiện tại cũng như trong tương lai là môi trường cạnh tranh khá quyết liệt, liên quan chặt chẽ đến sự tồn tại và sống còn của Công ty. Vì vậy Công ty đã có những biện pháp mới trong cạnh tranh, phân tích và có chính sách sử dụng cập nhật thông tin nội bộ để giữ uy tín, chất lượng sản phẩm; có kế hoạch, mục tiêu cho mọi thời kỳ, mọi chu kỳ kinh doanh; có chính sách tìm kiếm thị trường và giữ vững thị trường truyền thống. Công ty đã có rất nhiều bài báo để quảng cáo về hoạt động của mình trên toàn địa bàn Hà nội. 3.2.2 Đối thủ cạnh tranh Trên địa bàn thành phố có rất nhiều các trung tâm và doanh ngiệp làm công tác tư vấn thường xuyên có nhiều đơn vị có khả năng doanh thu trong một năm rất lớn tính bằng tỉ đồng. Nhưng trong Công ty hoạt động liên quan đến tư vấn gia sư thì là công ty đầu tiên của thành phố hoạt động nên cũng có rất nhiều các khách hàng là các bậc phụ huynh, các em học sinh quan tâm và nhờ đó cũng thu hút được nhiều khách hàng. Từ đó công ty có thể có nhiều vốn xoay chuyển và công ty có thể kinh doanh các mặt hàng khác. Vậy công tác tư vấn phần lớn là về gia sư , dẫn đến việc cạnh tranh khắc nghiệt chủ yếu bằng hình thức quan hệ, bằng chất lượng và uy tín của công ty trên thị trường. 3.2.3 Thị trường hàng hoá Sản phẩm hàng hóa của Công ty chủ yếu là sản phẩm chất xám, được thể hiện qua các hoạt động tư vấn. Do vậy thị trường được mở rộng bởi khách hàng là các gia đình cá nhân có nhu cầu... Không phụ thuộc vào các chính sách mà công ty vẫn hoạt động được do hoạt động chất xám ngày nay là nhu cầu rất cần thiết và là nền tảng cho tương lai. Với mức độ phát triển của các ngành kinh tế quốc dân mà sức mua của thị trường hàng hóa sản phẩm tư vấn là cao hay thấp mà công ty có thể tăng hay không tăng thu nhập hiện tại. Nói chung với nền kinh tế của Hà Nội, sức mua của thị trường là rất cao. Với mức độ hoạt động kinh doanh hàng năm của Công ty thì thường có từ vài chục khách hàng truyền thống quen thuộc và có thể do họ giới thiệu thêm với các đối tác khác về công ty. Do vậy thị trường sản phẩm tư vấn thường là thay đổi không sôi động. Đây cũng là một đặc thù riêng biệt và công ty đang cố gắng kinh doanh và quảng cáo tuyên truyền tới các phương tiện thông tin đại chúng. Giúp cho toàn xã hội có thể dần biết đến các lĩnh vực hoạt động của công ty trong thời gian tới. Công tác marketing đã được chú trọng. Đây là một hoạt động chính của kinh doanh. Công ty coi công tác này rất quan trọng và luôn đặt đúng vai trò vị trí của nó. III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG GIA SƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ NGHỆ THUẬT ĐỨC ANH MINH 1. Cơ sở tuyển dụng lao động gia sư của Công ty Hiện nay cơ sở tuyển dụng lao động gia sư của Công ty dựa trên “Phương hướng phát triển Công ty” cả trong ngắn hạn và dài hạn và dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh của năm trước cũng như kế hoạch năm sau. Công ty đã ban hành quy chế tuyển dụng lao động gia sư có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 và hiện nay quy chế đó vẫn là công ty chính thức để tiến hành công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty. Nội dung cơ bản như sau: + Về điều kiện tuyển dụng lao động gia sư, quy định chi tiết đối với nhân viên chuyên nghiệp cho công ty. + Về điều kiện tuyển dụng lao động đối các trình độ như: trình độ trung cấp, đối với trình độ cao đẳng và đại học và về điều kiện kinh tế. 2 Thực trạng quá trình tuyển dụng lao động gia sư Công ty cổ phần giáo dục - đào tạo và nghệ thuật Đức Anh Minh mới chuyển sang hình thức cổ phần từ tháng 06/2004 nên các công tác về lao động còn hạn chế và mới chỉ dừng lại ở các văn bản mang tính định hướng, chưa đi sâu vào chức năng của tổ chức lao động và do thời gian chuyển sang hình thức cổ phần được tính theo ngày đến thời điểm các thông tin trong bài viết này được cập nhật nên hệ thống các văn bản, chỉ tiêu, chính sách…hầu như vẫn được duy trì như thời gian trước khi Công ty chuyển sang hình thức cổ phần. - Văn bản mới nhất của Công ty là “Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuật Đức Anh Minh” có quy định về chế độ tuyển dụng gia sư khá ngắn gọn như sau: a/ Lao động gia sư làm việc cho công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuật Đức Anh Minh phải đáp ứng với yêu cầu công việc được giao (năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, sức khỏe, ý thức trách nhiệm..). b/ Việc tuyển dụng lao động gia sư và trả lương được thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động giữa giám đốc (hoặc người được giám đốc ủy quyền) và lao động gia sư, phù hợp với quy định của pháp luật. - Nhu cầu tuyển dụng hàng năm được xây dựng dựa trên nhu cầu của công việc tức là được xác định dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh năm trước và kế hoạch kế hoạch năm sau do phòng tổ chức hành chính qua tìm hiểu và phân tích đánh giá tình hình lao động gia sư thực tế của Công ty nhằm xác định nhu cầu về lao động gia sư cho năm sau, từ đó có kế hoạch tuyển dụng sao cho hợp lý với tình hình tại công ty. Sau đó nhu cầu tuyển dụng được trình lên Ban Giám đốc duyệt, đồng thời Phòng tổ chức hành chính lập báo cáo phù hợp. Tóm lại, căn cứ để xác định nhu cầu tuyển dụng của Công ty là xuất phát từ công việc tức là theo nguyên tắc thiếu đâu tuyển đó và được tiến hành thường xuyên hàng năm vào thời gian cụ thể theo kế hoạch của Công ty. 3. Đánh giá việc tuyển dụng lao động gia sư tại công ty Nguyên tắc tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty: dựa trên nhu cầu của xã hội, những người được giao nhiệm vụ làm công tác tuyển dụng phải căn cứ vào tiêu chuẩn và trình độ của các gia sư được tuyển, và xem xét kiểm tra đảm bảo các gia sư đã được tuyển phải đảm bảo được uy tín, chất lượng kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ. Đáp ứng được với mọi yêu cầu của khách hàng. 3.1 Những thuận lợi Đối với doanh nghiệp: Việc lập kế hoạch và thiết kế chương trình tuyển dụng đơn giản vì đã có quy chế tuyển dụng do Công ty ban hành. Phương pháp tuyển dụng đơn giản, dễ dàng cho các ứng viên tham gia và người quản lý dễ dàng lựa chọn các ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc. Việc ra thông báo tuyển dụng dễ dàng thu hút các ứng viên do công ty có chính sách quảng cáo trên các thời báo và các phương tiện thông tin đại chúng. Trong quá trình tuyển dụng được sự quan tâm, tổ chức, phối hợp của các phòng ban và sự chỉ đạo của Ban giám đốc. Đối với các ứng viên: Hình thức tuyển dụng đơn giản khiến các ứng viên dễ dàng nắm bắt được mục đích của nhà tuyển dụng và chủ động hơn trong việc nhận biết được trình độ của mình có phù hợp hay không. Công ty có chính sách tuyển dụng khuyến khích các ứng viên với nhiều ưu đãi, chính vì vậy mà thời gian vừa qua Công ty đã tuyển dụng được nhiều lao động gia sư là sinh viên từ các trường đại học và phần lớn họ là người ngoại tỉnh, nhưng vẫn tạo điều kiện cho họ yên tâm đi dạy và hoàn thành tốt công việc của mình một cách xuất sắc. 3.2 Những khó khăn Đối với doanh nghiệp: Việc lập kế hoạch tuyển dụng tốn nhiều thời gian của bộ phận lao động thuộc Phòng tổ chức hành chính, do quy chế tuyển dụng chỉ nêu chung chung và các yêu cầu đối với ứng viên không do phòng ban trực tiếp có nhu cầu tuyển dụng đưa ra, mà phòng tổ chức hành chính phải tự tổng hợp trên cơ sở phối hợp với các phòng ban chức năng. Khả năng thu hút lao động gia sư của công ty còn chưa nhiều do có quá nhiều các trung tâm gia sư và các trung tam ma mở ra. Một số môn công ty còn chưa có lao động gia sư như tin học và công nghệ thông tin do khó tuyển dụng vì số lượng sinh viên ra trường về môn học này đều đã kiếm được việc làm và không có nhu cầu đI dạy. Công ty cũng có thể gặp sai sót trong quá trình tuyển dụng lao động gia sư vì nhiều người tuy có trình độ nhưng không biết truyền đạt tới học sinh và như thế sẽ ảnh hưởng tới uy tín của công ty. Tuy chất lượng tuyển dụng ngày càng được nâng cao nhưng vẫn có một số lao động gia sư không có ý thức trách nhiệm tốt sau khi đi dạy cho công ty, điển hình là tự ý bỏ không dạy nữa khi đã có công việc khác hoặc là đi dạy không đúng giờ làm ảnh hưởng tới chất lượng của công ty. Đối với các ứng viên. Thường người lao động gia sư được tuyển dụng đi làm ở quanh Hà Nội nên cũng gặp khó khăn cho việc đi lại. Công việc của gia sư thường thì có nhiều cá nhân hộ gia đình muốn tuyển nữ giới nên có nhiều lao động gia sư nữ đi dạy. 3.3 Nguyên nhân Nguyên nhân của những thuận lợi: Do Công ty mới tiến hành cổ phần hóa, nhu cầu lao động trong thời gian tới là rất cao. Điều đó tạo cơ hội cho các ứng viên có điều kiện thi thố tài năng và lựa chọn các công việc tại Công ty phù hợp với khả năng, trình độ chuyên môn và điều kiện của mình. Phong cách quản lý của lãnh đạo Công ty mang tính quần chúng, môi trường cạnh tranh lành mạnh làm cho người lao động gia sư an tâm với công việc và tạo bầu không khí văn hóa tập thể đoàn kết. Chi phí cho tuyển dụng không lớn và phù hợp với chi phí của doanh nghiệp. Do loại hình sản xuất kinh doanh của Công ty mang tính đặc thù nên sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học sư phạm, Đại học bách khoa, Đại học xây dựng, Đại học kinh tế quốc dân luôn là đối tượng tuyển dụng của Công ty. Nguyên nhân của những khó khăn: Do Công ty mới chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ tháng 11/2004 chua lâu nên về quản lý vẫn còn độ ổn định chưa được cao nhiều văn bản, quy chế vẫn còn chưa đi vào quy củ đối với nhân viên trong công ty. Công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của Công ty chưa thật sự hiệu quả. Trong Công ty vẫn tồn tại sự mất cân đối lao động do nơi thì thiếu lao động, nơi lại thừa lao động không có trình độ chuyên môn cao. Do đó Công ty mất thời gian và chi phí để đào tạo lại, sắp xếp lại cho hợp lý số lao động đó. Tuy cơ chế tuyển dụng của Công ty khá hoàn chỉnh nhưng trong thực tế thì tùy trường hợp, tùy đối tượng mà Công ty áp dụng các bước tuyển dụng khác nhau. Điều này đôi khi không mang tính khách quan và ảnh hưởng đến hiệu quả của tuyển dụng. Kết luận: Qua nghiên cứu tiến trình tuyển dụng lao động gia sư tại công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuật đức anh minh có thể thấy quy chế tuyển dụng của Công ty khá tốt và đã đem lại lợi nhuận cho công ty. Tiến trình tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty đã đem lại những hiệu quả tích cực trong việc tuyển thêm lao động gia sư mới mới hàng năm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công của công tác tuyển dụng thì bản thân nó cũng không tránh khỏi những sai lầm không chỉ trong các bước tiến hành tuyển dụng mà một phần còn do ý chí chủ quan cũng như trình độ chuyên môn, và kỹ năng nghiệp vụ của nhà tuyển dụng cũng như lao động gia sư. Vì vậy trong những năm tiếp theo, để Công ty làm ăn có hiệu quả hơn nữa thì công tác tuyển dụng lao động gia sư cần phải đổi mới tốt hơn. Tạo được uy tín và vị thế cạnh tranh của công ty trên thị trường. Chi phí tuyển dụng hàng năm bao gồm chi phí ch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty CP Giáo dục - Đào tạo và Nghệ thuật Đức Anh Minh.DOC