Chuyên đề Ôn thi đại học môn Sinh học - Sự phát sinh và phát triển của sự sống

Câu 18 Các đơn phân nuclêôtit kết hợp lại để tạo thành chuỗi pôlynuclêôtit bằng loại

liên kết:

A) Liên kết hyđrô

B) Liên kết cộng hoá trị

C) Liên kết ion

D) Liên kết peptit

đÁP ÁN B

Câu 19 Sự đa dạng của phân tử AND được quyết định bởi:

A) Số lượng các nuclêôtit

B) Thành phần của các nuclêôtit tham gia

C) Trật tự sắp xếp của các nuclêôtit

D) tất cả đều đúng

đÁP ÁN -D

Câu 20 Yếu tố nào quan trọng nhất đóng vai trò quyết định tính chất đặc thù cho phân tử

axit nuclêic

A) Số lượng các nuclêôtit

B) Thành phần cá``c loại nuclêôtit tham gia

C) trật tự sắp xếp của các nuclêôtit

D) tất cả đều đúng

đÁP ÁN C

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2355 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Ôn thi đại học môn Sinh học - Sự phát sinh và phát triển của sự sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG Câu 1 những nguyên tố nào phổ biến trong cơ thể sự sống A) C, H, O B) C, H, O, N C) C, H, O, P D) C, H, N ðÁP ÁN B Câu 2 Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống A) Prôtêin và lipit B) Axit nuclêic C) Prôtêin và cacbonhydrat D) Prôtêin và a xitnuclêic ðÁP ÁN D Câu 3 Số loại nguyên tố có mặt trong cơ thể sống A) khoảng 30 loại B) Khoảng 40 loại C) khoảng 50 loại D) khoảng 60 loại ðÁP ÁN D Câu 4 Các nguyên tố có mặt trong cơ thể sống A) ðều có mặt trong giới vô cơ B) Tạo thành các phần tử phức tạp C) Có khoảng 60 nguyên tố D) tất cả ñều ñúng ðÁP ÁN -D Câu 5 Ti lệ của các nguyên tố H, O, C, N trong cơ thể sống A) chiếm khoảng 96% tổng số các nguyên tử B) chiếm khoảng 3% tổng số các nguyên tử C) chiếm khoảng 1% tổng số các nguyên tử D) chiếm khoảng 50% tổng số các nguyên tử ðÁP ÁN A Câu 6 tỷ lệ của các nguyên tố S, P, Na, K trong cớ thể sống A) chiếm khoảng 96% tổng số các nguyên tử B) chiếm khoảng 3% tổng số các nguyên tử C) chiếm khoảng 1% tổng số các nguyên tử D) chiếm khoảng 50% tổng số các nguyên tử ðÁP ÁN B Câu 7 Trong cơ thể sống các nguyên tố kết hợp với nhau ñể tạo thành: A) Các hợp chất vô cơ B) Các hợp chất hữu cơ C) Các hợp chất vô cơ và hữu cơ D) Các hợp chất prôtêin và a xitnuclêic Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến ðÁP ÁN C Câu 8 chất hữu cơ là những hợp chất của nguyên tố: A) Cacbon B) Hydro C) Nitơ D) phôtpho ðÁP ÁN A Câu 9 Trong cơ thể sống phân tử prôtêin có vai trò A) Hợp phần cấu tạo chủ yếu của chất nguyên sinh B) Thành phần chức năng trong cấu tạo của enzim và hoocmôn C) duy trì thông tin quy ñịnh các tính trạng của cơ thể D) A và B ñúng ðÁP ÁN -D Câu 10 Trong cơ thể sống axítnuclêic ñóng vai trò quan trọng trong A) Hoạt ñộng di truyền và sinh sả B) Hoạt ñộng sinh sản chất C) Hoạt ñộng xúc tác và ñiều hoà D) Cấu tạo nên chất nguyên sinh ðÁP ÁN A Câu 11 Mỗi phần tử prôtêin trung bình có A) 100 ñến 30.000 phân tử axit amin B) 10.000 ñến 25.000 phân tử axit amin C) 1.000 ñến 30.000 phân tử axit amin D) 100 ñến 3000 phân tử axit amin ðÁP ÁN A Câu 12 Mỗi phân tử AND có trung bình A) 100 ñến 30.000 nuclêôtit B) 10.000 ñến 25.000 nuclêôtit C) 1.000 ñến 25.000 nuclêôtit D) 1000 ñến 2.500 nuclêôtit ðÁP ÁN B Câu 13 Phân tử prôtêin lớn nhất có chiều dài khoảng A) 0,1 micrômet B) 1 micrômet C) 10 micrômet D) 0,001 micrômet ðÁP ÁN A Câu 14 Quan hệ chuyển ñổi giữa hai ñơn vị micrômet và angstron như sau A) 1mi crômet = 10-1Ao B) 1mi crômet = 10-2Ao C) 1mi crômet = 10-3Ao D) 1mi crômet = 10-4Ao ðÁP ÁN D Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến Câu 15 Trong cấu trúc của prôtêin có khoảng A) 30 loại axit amin B) 20 loại axit amin C) 40 loại axit amin D) 64 loại axit amin ðÁP ÁN B Câu 16 Trong cấu trúc của axít nuclêic có khoảng A) 4 loại nuclêôtit B) 20 loại nuclêôtit C) 64 loại nuclêôtit D) 14 loại nuclêôtit ðÁP ÁN A Câu 17 Cấu trúc một ñơn phân nuclêôtit AND gồm có A) A xit phôtphoric, ñường ribô, 1 bazơ nitric B) ñường ñêoxyribô, axit phôtphoric, axit amin C) axit phôtphoric, ñường ribô, añênin D) a xit photphoric, ñường ñêoxyribô, 1 bazơ nitric ðÁP ÁN D Câu 18 Các ñơn phân nuclêôtit kết hợp lại ñể tạo thành chuỗi pôlynuclêôtit bằng loại liên kết: A) Liên kết hyñrô B) Liên kết cộng hoá trị C) Liên kết ion D) Liên kết peptit ðÁP ÁN B Câu 19 Sự ña dạng của phân tử AND ñược quyết ñịnh bởi: A) Số lượng các nuclêôtit B) Thành phần của các nuclêôtit tham gia C) Trật tự sắp xếp của các nuclêôtit D) tất cả ñều ñúng ðÁP ÁN -D Câu 20 Yếu tố nào quan trọng nhất ñóng vai trò quyết ñịnh tính chất ñặc thù cho phân tử axit nuclêic A) Số lượng các nuclêôtit B) Thành phần cá``c loại nuclêôtit tham gia C) trật tự sắp xếp của các nuclêôtit D) tất cả ñều ñúng ðÁP ÁN C Câu 21 Cấu trúc không gian của AND quyết ñịnh bơỉ: A) Các liên kết hoá trị giữa các bazơ nitric B) Các liên kết hydro giữa các bazơ nitric C) Vai trò của ñường ñêôxyribô và axit photphoric D) Nguyên tắc bổ sung giữa hai chuỗi pôlynuclêôtit Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến ðÁP ÁN D Câu 22 Nguyên tắc bổ sung ñược thực hiện trong cấu trúc của phân tử AND như sau: A) 1 bazơ nitric có kích thước lớn bổ sung với 1 bazơ nitric có kích thước bé qua các liên kết hydro B) A của mách này bổ sung với T của mạch kia và ngược lại qua hai liên kết hydro C) G của mạch này bổ sung với X của mạch kia và ngược lại qua ba liên kết hydrô D) Nuclêôtit của mạch này gắn với nuclêôtit của mạch kia bằng các liên kết hoá trị ðÁP ÁN A Câu 23 Các nguyên tố có mặt trong cấu trúc của AND là: A) C, N,O B) C, H, O, N C) C, H, O, P, N D) C, H, O ðÁP ÁN C Câu 24 VỚI 4 loại nuclêôtit A, T, G, X sẽ có bao nhiêu mã bộ ba khác nhau có thể tạo thành: A) 64 mã B) 20 mã C) 12 mã D) 24 mã ðÁP ÁN A Câu 25 ðặc ñiểm chung trong cấu trúc cơ bản của một a xitamin A) H3P04- ñường ribô và 1 trong 4 loại bazơ nitric A, U, G, X B) H3PO4-ñường ñêô xyribô và một trong 4 loại bazơ nitric A, T, G, X C) Một nhóm amin(-C00H), một nhóm hydrôxyl (-OH) và một gốc R ñặc trưng cho từng loại axit amin D) một nhóm cácbonxin (-C00H), một nhóm amin(-NH2) và một gốc R ñặc trưng cho từng loại axit amin ðÁP ÁN D Câu 26 Các axit amin trong chuỗi pôlypeptit ñược nối với nhau bằng liên kết: A) phốtphodieste B) Peptit C) Hydro D) Ion ðÁP ÁN B Câu 27 mỗi axit amin trong phân tử prôtêin ñược mã lệnh hoá trên gen dưới dạng A) Mã bộ 1 B) Mã bộ 2 C) Mã bộ 4 D) Mã bộ 3 ðÁP ÁN D Câu 28 Các mã bộ ba khác nhau bởi: A) Số lượng các nuclêôtit B) Thành phần các nuclêôtit Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến C) Trật tự của các nuclêôtit D) tất cả ñều ñúng ðÁP ÁN -D Câu 29 số mã bộ ba trực tiếp mã hoá cho các axit amin A) 24 B) 40 C) 61 D) 64 ðÁP ÁN C Câu 30 tại sao chỉ có 20 loại a xit amin nhưng lại có tới 64 loại mã bộ ba khác nhau? A) Nhiều mã bộ ba có thể cùng mã hoá cho một axit amin B) Có ba mã bộ ba vô nghĩa báo hiệu kết thúc hoạt ñộng giải mã C) A và B ñều ñúng D) A và B sai ðÁP ÁN -C Câu 31 Tính chất nào dưới ñây của mã bộ ba là không ñúng A) Mã di truyền không thống nhất cho toàn bộ sinh giới B) Mỗi mã bộ ba chỉ mã hoá cho một axit amin C) nhiều mã bộ ba có thể cùng mã hoá cho một axit amin D) Có ba mã vô nghĩa ðÁP ÁN A Câu 32 sự ña dạng và ñặc thù của phân tử prôtêin và a xit nuclêic ñược quyết ñình bởi: A) Số lượng thành phần của các ñơn phân B) Số lượng, thành phần của các nguyên tố tham gia vào cấu trúc C) Số lượng, thành phần và trật tự săp xếp của các ñơn phân D) Số lượng, thành phần của các nguyên tố tham gia ðÁP ÁN C Câu 33 ðặc ñiểm nổi bật cuả các ña phân tử sinh học là A) ða dang B) ðặc thù C) Câú tạo phức tạp và kích thước lớn D) A và B ñúng ðÁP ÁN -D Câu 34 sự khác nhau về cấu tạo vật chất giữa…(H: hữu cơ và vô cơ; ð: ñơn phân và ña phân; T: tế bào và cơ thể) thể hiện từ các cấp ñộ phân tử. Càng lên cao cấp ñộ tổ chức cao hơn…tính(P: phức tạp và ña dạng; ð: ña dạng và ñăc thù; T: phức tạp, ña dạng và ñặc thù) của các hệ sống biểu hiện càng rõ A) ð; P B) T; ð C) T; T D) H; T ðÁP ÁN D Câu 35 Trong các dấu hiệu của hiện tượng sống, dấu hiệu nào không thể có ở vật thể vô cơ: Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến A) Trao ñổi chất và sinh sản B) Tự ñổi mới thành phần của tổ chức C) Vận ñộng, cảm ứng, sinh trưởng và sịnh sản D) tất cả ñều không có ở vật thể vô cơ ðÁP ÁN D Câu 36 Các vật thể sống ñang tồn tại trên quả ñất là…(K: những hệ khép kín, M: những hệ mở) có cơ sở vật chất chủ yếu là……(P: các ñại phân tử protêin, N: các ñại phân tử axit nuclêic, PN: các ñại phân tử prôtêin và axit nuclêic) có khả năng tự ñổi mơí, tự sao chép, tự ñiều chỉnh, tích luỹ thông tin di trưyền A) K, PN B) K, P C) M, N D) M, PN ðÁP ÁN D Câu 37 Phát biểu nào dưới ñây là không ñúng A) tự ñiều chỉnh là khả năng tự ñộng duy trì và giữ vững sự ổn ñịnh về thành phần và tính chất B) AND luôn luôn tự sao ñúng mẫu của nó, do ñó cấu trúc của AND luôn luôn duy trì tính ñặc trưng, ổn ñìnhk và bền vững qua các thế hệ C) Cơ sở phân tích của sự tiến hoá là quá trình tích luỹ thông tin di truyền. Cấu trúc của AND ngày càng phức tạp hơn và biến hoá ña dạng hơn so với nguyên mẫu D) tổ chức sống là những hệ mở, thường xưyên trao ñổi chất với môi trường, dẫn toi sự thường xuyên tự ñổi mới thành phần của tổ chức ðÁP ÁN B Câu 38 Sự sống có những dấu hiệu ñắc trưng sau: A) Hệ mở B) Có khả năng tự sao chép và tự ñiều chỉnh C) Có khả năng tích luỹ thông tin di truyền D) tất cả ñều ñúng ðÁP ÁN -D Câu 39 Các tổ chức sống, từ cấp ñộ phân tử ñến cấp ñộ trên cơ thể là hệ mở thể hiện qua ñặc ñiểm sau: A) Di truyền và sinh sản, ñảm bảo cho sự sống sinh sôi, nảy nở, duy trì liên tục B) thường xuyên trao ñổi vật chấtvới môi trường, dẫn tới sự thường xuyên ñổi mới thành phần của tổ chức C) khả năng tự ñộng duy trì và giữ vững sự ổn ñịnh về thành phần và tính chất D) mặc dầu AND có khả năng sao chéplại ñúng khuôn mẫu của nó, nhưng do các tác nhân bên trong hoặc bên ngoài của cơ thể, cấu trúc của nó có thể bị biến ñổi làm cho cấu trúc của AND ngày càng phức tạp hơn, ña dạng hơn so với nguyên mẫu ðÁP ÁN B Câu 40 Các tổ chức sống, từ cấp ñộ phân tử ñến cấp ñộ trên cớ thể ñều có khả năng tự sao chép thể hiện qua ñặc ñiểm: A) khả năng tự ñộng duy trì và giữ vứngự ổn ñịnh về thành phần và tính chất Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến B) mặc dầu AND có khả năng sao chép lại ñúng khuôn mẫu của nó. Nhưng do ñặc ñiểm tác nhân bên trong hoặcbên ngoài cơ thể, cấu trúc của nó có thể bị biến ñổi làm cho cấu trúc của AND ngày càng phức tạp hơn, ña dạng hơn so với nguyên mẫu C) Di truyền và sinh sản, ñảm bảo cho sự sống sinh sôi, nảy nở, duy trì liên tục D) thường xuyên trao ñổi vật chất với môi trường, dẫn tới sự thường xuyên trao ñổi mới thành phần của tổ chức ðÁP ÁN C Câu 41 Các tổ chức, từ cấp ñộ phân tử ñến cấp ñộ trên cơ thể ñều có khả năng tự ñiều chỉnh thể hiện qua ñặc ñiểm: ` thường xuyên trao ñổi vật chất với môi trường, dẫn tới sự thường xuyên tự ñổi mới thành phần của tổ chức B) Di truyền và sinh sản, ñảm bảo cho sự sinh sống sinh sôi, nảy nở, duy trì liên tục C) mặc dầu AND có khả năng sao chép lại ñúng khuôn mẫu của nó, nhưng do các tác nhân bên trong hoăcj bên ngoài cơ thể, cấu trúc của nó có thể bị biến ñổi làm cho cấu trúc của AND ngày càng phức tạp hơn, ña dạng hơn so với nguyên mẫu D) khả năng tự ñộng duy trì và giữ vững sự ổn ñịnh về thành phần và tính chất ðÁP ÁN D Câu 42 Các tổ chức sống, từ cấp ñộ phân tử ñến cấp ñộ trên cơ thể ñều có khả năng tự ñiều chỉnh thể hiện qua ñặc ñiểm: A) Thưòng xuyên trao ñổi vật chất với môi trường, dẫn tơi sự thường xuyên tự ñổi mới thành phần của tổ chức B) Di truyền và sinh sản, ñảm bảo cho sự sống sinh sôi, nảy nở, duy trì liên tục C) thường xuyên trao ñổi vật chất với môi trường dẫn tới sự thường xuyên thành phần của tổ chức D) khả năng tự ñộng duy trì và giữ vững sự ổn ñịnh về thành phần và tính chất ðÁP ÁN A Câu 43 Cơ sở phân tử của sự tiến hoá thể hiện qua quá trình: A) Tự ñiều chỉnh ñể duy trì sự ổn ñịnh về thành phần và tính chất của hệ sống B) thường xuyên trao ñổi chất với môi trường dẫn tới sự thường xuyên tự ñổi mới thành phần của tổ chức C) Tích luỹ thông tin duy trì thông qua sự thay ñổi cấu trúc của AND D) tự nhân ñôi của AND ðÁP ÁN C

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSự phát sinh và phát triển của sự sống.pdf
Tài liệu liên quan