Chuyên đề Xác định các chỉ tiêu giá tri sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm trong nền kinh tế thị tr­ường của n­ớc ta hiện nay

Lời nói đầu 1

 

Chương I. Những vấn đề chung về Xây dựng 3

I. Khái niệm, tính đặc thù, ý nghĩa và vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân. 3

1. Khái niệm của xây dựng trong nền KTQD. 3

2. Tính đặc thù của hoạt động xây dựng. 4

3. Từ khái niệm của Xây dựng đã nêu trên chúng ta rút ra ý nghĩa của ngành Xây dựng trong nền KTQD: 8

4. Vai trò xây dựng trong nền KTQD: 8

II. Thị trường và cơ chế thị trường. 9

1. Thị trường và các chức năng của thị trường . 9

2. Cơ chê thị trường . 11

3. Những đặc điểm của nền kinh tế thị trường trong xây dựng. 11

III. Vấn đề định giá trong xây dựng. 19

1. Cơ sở lý luận của việc hình thành giá thị trường. 19

2. Một số đặc điểm của định giá trong xây dựng. 20

3. Hệ thống định mức và đơn giá trong xây dựng. 21

4. Giá xây dựng công trình. 24

5. Các loại giá áp dụng trong xây dựng. 26

 

Chương II. Nội dung giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm ngành xây dựng 31

I. Sự cần thiết phải xác định giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm xây lắp trong nền kinh tế thị trường. 31

II. Sự khác biệt của xây dựng trong thời kỳ bao cấp so với hiện nay. 33

1. Sự khác biệt của hoạt động xây dựng trong thời kỳ bao cấp so với hiện nay. 33

2. Phương pháp xác định giá trị sản xuất trong thời kỳ kinh tế tập trung bao cấp. 35

III. Phạm vi - nguyên tắc tính, khái niệm và nội dung GTSX, GTTT và CPTG 36

1. Phạm vi và nguyên tắc tính GTSX, GTTT và CPTG. 36

2. Giá trị sản xuất xây lắp 37

3. Giá trị KSTK-QHXD. 46

4. Các thành phần của giá thành và giá trị dự toán xây lắp. 48

5. Nguồn thông tin để tính giá trị sản xuất xây lắp. 53

6. Chi phí trung gian. 55

7. Giá trị tăng thêm. 60

8. Nhân tố ảnh hưởng đến việc tính toán các chỉ tiêu GO, IC và VA xây lắp của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế thị trường. 63

9. Một số tồn tại trong quá trình tính GO, VA và IC. 65

10. Một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm của ngành Xây dựng. 66

 

Chương III. Minh hoạ việc tính toán các chỉ tiêu giá trị sản xuất (GO), chi phí trung gian(IC) và giá trị tăng thêm(VA) 68

1. Tính chỉ tiêu giá trị sản xuất xây lắp (GO). 69

2. Tính chi phí trung gian của Công ty lắp máy điện nước và xây dựng năm 2001. 70

3. Tính giá trị tăng thêm (VA)của Công ty lắp máy điện nước và xây dựng năm 2001. 71

 

Kết luận. 72

 

Tài liệu tham khảo 73

 

doc75 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3200 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Xác định các chỉ tiêu giá tri sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm trong nền kinh tế thị tr­ường của n­ớc ta hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXác định các chỉ tiêu giá tri sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm trong nền kinh tế thị tr­ường của n­ớc ta hiện nay.DOC
Tài liệu liên quan