Đề tài Các phép toán thực hiện trên ma trận thực

Trong chương trinh ta có sử dụng thuật toán là : duyệt tuần tự các phần tử trên đường chéo chính của ma trận C và khi tính hạng ta cũng sử dụng phương pháp duyệt để tìm các hàng khác không. Ta đánh giá độ phức tạp tính toán như sau :

1.1 Duyệt các phần tử trên đường chéo chính.

Đối với giải thuật này chính là phép di chuyển con trỏ dùng để duyệt và so sánh với 0 .Nếu tìm được phần tử bằng không thì thuật toán dừng và kết luận . Do duyệt tuần tự nên số phép dịch chuyển bằng số phép so sánh .

Giả sử ma trận là cấp n thì sẽ có n lần duyệt danh sách :

+ Trong trường hợp tốt nhất :( phần tử đầu tiên C[ 1 ][ 1 ] = 0 )

Tại bất cứ lần duyệt nào cũng chỉ làm một phép so sánh.

Độ phức tạp tính toán trong trường hợp này là : T(n) = O(1).

+ Trong trường hợp xấu nhất :(duyệt đến tận phần tử cuối C[ n ][ n ]=0)

Tổng số phép so sánh :n

Độ phức tạp tính toán : T(n) = O(n)

+ Trong trường hợp trung bình : ( Coi các phần tử có xác suất xuất hiện là số không tại các vị trí là như nhau )

Tức là số phép so sánh trung bình lúc này là n/2.

Độ phức tạp tính toán là : T(n) = O(n)

 

doc30 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1880 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các phép toán thực hiện trên ma trận thực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng tương tự 3 ma trận A,B,C với dữ liệu lấy từ file. 2 . Matranngaunhien : Hàm này tạo ma trận A,B và ma trận vuông C một cách ngẫu nhiên ,lưu chúng vào file và sử dụng cho toàn bộ chương trình. Để tạo được như vậy ta sử dụng hàm rand ( ); 3 .Tongmatran : Hàm tongmatran ( ); sẽ đưa ra tổng của hai ma trận cùng cấp và để thực hiện điều này thì nó phải gọi hàm tong ( ); .Hàm tong ( ); này sẽ đưa cho ta một thủ tục để tính tổng của hai ma trận cùng cấp và kết quả là ma trận cùng cấp (trong chương trình thì đó là ma trận E ) . 4 .Hieumatran : Hàm hieumatran ( ); sẽ đưa ra hiệu của hai ma trận cùng cấp và để thực hiện điều này thì nó phải gọi hàm hieu ( ); .Hàm hieu ( ); sẽ đưa ra một thủ tục để tính hiệu của hai ma trận cùng cấp ,kết quả là ma trận cùng cấp (trong chương trình thì là ma trận F) 5 . Tichmatran : Hàm tichmatran ( );sẽ đưa ra tích của hai ma trận và để thực hiện điều này thì nó phải gọi hàm tich ( ); Hàm tich ( );sẽ đưa ra một thủ tục để tính tích của hai ma trận ( trong chương trình thì đó là ma trận D).Nhưng trong hàm tichmatran ( ); thi ta phải kiểm tra điều kiện để tồn tại tích của hai ma trận A và B . 6 . Dinhthucvahangmatran : Hàm dinhthucvahangmatran ( ); sẽ đưa ra định thức và hạng của ma trận vuông C . Trong hàm này thì nó gọi hàm dinhthuc ( ); và hàm hang ( ); Hàm dinhthuc ( ); sẽ đưa ra thủ tục để tính định thức và hàm hang ( ); sẽ đưa ra thủ tục để tính hạng nhưng sau khi đã xây dựng được hàm dinhthuc(); của ma trận vuông C. 7 . Hienthifile : Hàm hienthifile ( ); dùng để hiện thị tất cả các file đã tạo và sử dụng trong suốt quá trình làm việc : + Hiển thị file chứa toàn bộ các ma trận đã được nhập vào (đó là ma trận A,B,C) . +Hiển thị file chứa toàn bộ quá trình thiết lập để tính và hiện thị ra được kết quả của tích ma trận (ma trận D), tổng ma trận(ma trận E), hiệu ma trận(ma trận F), định thức ma trận và hạng của ma trận. ******************************************************* B . SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN Trong đề tài này để xây dựng và hoàn thiện chương trình thì ta phải xây dựng sơ đồ thuật toán với mục đích : Tránh những lỗi logic khi thực hiện chương trình. Giúp cho người đọc dễ dàng hiểu được code của chương trình. Để giải quyết được các yêu cầu trong đề tài này thì ta cần làm : 1 . Tạo dữ liệu để sử dụng trong suốt chương trình .(nhapmatran) Dữ liệu đầu vào chính là xây dựng hai ma trận bất kỳ A[m][n], B[p][q] và ma trận vuông C[n1][n1] .Việc xây dựng 3 ma trận này tương tự như nhau là đều sử dụng hai vòng lặp for.Tuy nhiên có hai cách để xây dựng chúng :Thiết lập ma trận với số liệu lấy nhập bàn phím và thiết lập ma trận một cách ngẫu nhiên : 1.1 Ma trận với số liệu nhập từ bàn phím Ví dụ với ma trận A :Ta dùng hai biến i ( chỉ số hàng ) và j ( chỉ số cột ) Cho i chạy từ 1 tới m và j chạy từ 1 tới n for ( i=1 ; i<=m ; i++) for ( j=1 ; f<=n ; j++ ) printf ( “ \ n A[%d][%d] = “ , i , j ) ; scanf ( “%f “ , &t ) ; A[ i ][ j ] =t ; 1.2 Ma trận tạo ngẫu nhiên Ví dụ với ma trận A : for ( i=1 ; i<=m ; i++) for ( j=1 ; f<=n ; j++ ) A[ i ][ j ] =rand ( ) ; Sau khi tạo được bằng một trong hai cách ta phải in được các ma trận đó ra màn hinh : Ta cũng sử dụng hai vòng lặp for : Ví dụ với ma trận A : printf ( “Ma tran A \ n “ ) ; printf ( “ %d %d “ , m , n ) ; for ( i=1 ; i<=m ; i++ ) { printf ( “ \n “ ) ; for ( j=1 ; j<=n ; j++ ) printf ( “ % 10.2 f “ , A[ i ][ j ] ) ; } 1.3 Ma trận đọc từ file Đầu tiên ta phải tạo được dữ liệu đầu vào tức là ta xây dựng file “Input.txt”, khai báo sâu kiểu chr msg [25] . Ta sử dụng hàm fgets để đọc dữ liệu và sử dụng hàm atoi ( hàm chuyển ký tự thành số ) ví dụ như m = atoi(msg) .Sau đó ta hiển thị ra bằng cách sử dụng hai vòng lặp for : Với ma trận A : for ( i = 1 ; i <=m ; i++ ) { for ( j = 1 ; j<=n ; j++ ) { fgets ( msg , 25 , stream ); aij=atoi ( msg ); printf ( "A[%d][%d]=%d " , i , j , aij ); } printf ( " \ n \ r " ); } 2. Các phép toán thực hiện trên ma trận thực ( ma trận đã được nhập ). 2.1. Tổng ma trận ( tongmatran ) : Với hai ma trận bất kỳ đã được nhập A[m][n] và B[p][q] thì ta xây dựng công thức tổng quát tính tổng của hai ma trận này. Tuy nhiên trước đó ta phải kiểm tra xem có tồn tại tổng của hai ma trận này không ( để tồn tại tổng thì hai ma trận này cùng cấp ) Tức là : ( ( m==p )&&( n==q ) ) + Nếu điều kiện này được thỏa mãn thì ta tiến hành tính tổng của hai ma trận này ( giả sử ma trận tổng là E[m][n] ). Ta dùng hai biến chạy i (1<=i<=m )và j (1<=j<=n ) , ma trận tổng E[ i ][ j ] = A[ i ][ j ] + B[ i ][ j ] Ta minh họa bằng thuật toán: for ( i=1 ; i<=m ; i++) for ( j=1 ; f<=n ; j++ ) { E[ i ][ j ] = A[ i ][ j ] + B[ i ][ j ] } Sau đó ta hiển thị ma trận lên màn hình for ( i=1 ; i<=m ; i++) { for ( j=1 ; f<=n ; j++ ) printf ( “%10.2f “ , E[ i ][ j ] ) ; } + Nếu điều kiện này không thỏa mãn thì không tồn tại tổng. Ta minh họa thuật toán tính tổng bằng sơ đồ giải thuật : BEGIN NHẬP MA TRẬN TỔNG MA TRẬN END m=p&n=q 2.2 Hiệu ma trận ( hieumatran ) Với hai ma trận bất kỳ đã được nhập A[m][n] và B[p][q] thì ta xây dựng công thức tổng quát tính hiệu của hai ma trận này. Tuy nhiên trước đó ta phải kiểm tra xem có tồn tại hiệu của hai ma trận này không: if ( ( m==p )&&( n==q ) ) + Nếu điều kiện này được thỏa mãn thì ta tiến hành tính hiệu của hai ma trận này ( giả sử ma trận hiệu là F[m][n] ). Ta dùng hai biến chạy i (1<=i<=m )và j (1<=j<=n ) , ma trận hiệu F[ i ][ j ] = A[ i ][ j ] - B[ i ][ j ] Ta minh họa bằng thuật toán: for ( i=1 ; i<=m ; i++) for ( j=1 ; f<=n ; j++ ) { F[ i ][ j ] = A[ i ][ j ] - B[ i ][ j ] } Sau đó ta hiển thị ma trận hiệu lên màn hình for ( i=1 ; i<=m ; i++) { for ( j=1 ; f<=n ; j++ ) printf ( “%10.2f “ , F[ i ][ j ] ) ; } + Nếu điều kiện này không thỏa mãn thì không tồn tại hiệu. Ta minh họa thuật toán tính hiệu bằng sơ đồ giải thuật : BEGIN NHẬP MA TRẬN HIỆU MA TRẬN END m=p&n=q 2. 3 Tích ma trận ( tichmatran ) Với hai ma trận bất kỳ đã được nhập A[ m ][ n ] và B[ p ][ q ] thì ta xây dựng công thức tổng quát tính tích của hai ma trận này. Tuy nhiên trước đó ta phải kiểm tra xem có tồn tại tích của hai ma trận này không ( để tồn tại tích của hai ma trận A và B thì hàng của ma trận A phải bằng cột của ma trận B Tức là : ( n==p ) + Nếu điều kiện này được thỏa mãn thì ta tiến hành tính tích của hai ma trận này ( giả sử ma trận tích là D[ m ][ q ] ). Ta dùng hai biến chạy i (1<=i<=m )và j (1<=j<=q ) , Sau đó ta gán D[ i ][ j ] =0 và lấy hàng i của ma trận A nhân với cột j của ma trận B . Để làm được điều này ta dùng biến trung gian k ( 1<=k<=n ) ma trận tích là : D[ i ][ j ] = A[ i ][ k ] * B[ k ][ j ] Ta minh họa thuật toán như sau : for ( i=1 ; i<=m ; i++) for ( j=1 ; f<=q ; j++ ) { D[ i ][ j ] = 0; for (k=1 ; k<=n ; k++ ) D[ i ][ j ] + = A[ i ][ k ] * B[ k ][ j ] } Sau đó ta hiển thị ma trận tích lên màn hình for ( i=1 ; i<=m ; i++) { for ( j=1 ; f<=q ; j++ ) printf ( “%10.2f “ , D[ i ][ j ] ) ; } + Nếu điều kiện này không thỏa mãn thì không tồn tại tích . Ta minh họa thuật toán tính tích bằng sơ đồ giải thuật : BEGIN NHẬP MA TRẬN TÍCH MA TRẬN END n==p 2.4 Hạng và định thức của ma trận vuông ( dinhthucvahangmatran ) Theo yêu cầu của đề tài thì ta phải tìm được định thức của ma trận vuông C[n1][n1] trước sau đó mới suy ra hạng . Trước hết ta tìm định thức của ma trận : Ta dùng kiểu boolean : đặt done=0 ( FALSE ) Nếu như đúng while ( ! done ) thì thuật toán sẽ như sau: + Nếu có phần tử trên đường chéo chính bằng không ( C[ i][j ]==0 ) ta đặt giá trị đó là max=0 và m1=i ( gán hàng i là hàng m1) Dùng một biền phụ k cho biến này chạy (k=i+1 ; k<n1 ; k++ ) Nếu max < trị tuyệt đối của phần tử C[ k ][ i ] thì hàng m1 trở thành hàng k và max = fabs ( C[ k ][ i ] ) Nếu ( m1! = i ) thì ta hoán đổi hàng i và hàng m1và giá trị của định thức d=-d. Nếu ( m1 == i ) thì ma trận lúc này suy biến done lúc này=1 và d=0 Ta minh họa bằng thuật toán như sau if(C[ i ][ i ]==0) { max = 0; m1 = i; for ( k = i+1 ; k<n1 ; k++ ) if ( max < fabs ( C[ k ][ i ] ) ) { m1 = k; max = fabs ( C[ k ][ i ] ); } if ( m1 != i ) { d = -d; for ( j = i+1 ; j<n1 ; j++ ) { c = C[ i ][ j ]; C[ i ][ j ] = C[m1][ j ]; C[m1][ j ] = c; /* doi hang i va hang m1 */ } } if ( m1==i ) { done = 1; printf("\n Ma tran la suy bien!\n"); d= 0 ; } } + Nếu phần tử trên đường chéo chính khác không thì ta tiến hành làm như sau : +1 Chia tất cả các phần tử ở hàng thứ i cho C[ i ][ i ] . Để đơn giản ta đặt c = C[ i ][ i ] sau đó nhân các phần tử còn lại ở hàng thứ i với c. Cho (i+1<j<n1) thì C[ i ][ j ] = C[ i ][ j ]*c; +2 Tiến hành khử hàng :Ta dùng biến trung gian k ( k chạy từ i+1 tới n1 ) sau đó tiến hành khử hàng thứ k theo quy tắc hình chữ nhật C[ k ][ j ] = C[ k ][ j ] - C[ i ][ j ] * C[ k ][ i ] Và cho tất cả các phần tử ở cột thứ i bằng 0 tức là : C[ k ][ i ] = 0 Minh họa như sau If ( C[ i ][ i ] != 0) { c=1/C[ i ][ i ]; for( j = i+1 ; j<n1 ; j++ ) C[ i ] [j ] = C[ i ][ j ] * c; for( k = i+1 ; k<n1 ; k++) { for ( j = i+1 ; j<n1 ; j++ ) C[ k ][ j ] = C[ k ][ j ] - C[ i ][ j ] * C[ k ][ i ]; C[ k ][ i ] = 0; } Sau đó cho i tăng :Nếu ( i>=n1 ) thì cho i chạy từ 0 tới n1 và định thức lúc này chính là tích của các phần tử trên đường chéo chính tức là : d = d * C[ i ][ i ] Ta minh họa như sau If ( i>= n1 ) { for ( i=0 ; i<n1 ; i++ ) d = d * C[ i ][ i ]; printf ( “ \ n Dinh thuc cua ma tran = %8.3 f \ n " , d ); } Sau khi đã tính được định thức của ma trận ta đi tìm hạng của ma trận này. Trước hết ta khai báo một kiểu boolean : enum BOOLEAN {false=0,true} t1; Như ta đã biết hạng của ma trận dạng bậc thang bằng số hàng khác không của nó và theo cách tính định thức trên thì ta đã biến đổi ma trận C[n1][n1] thành dạng bậc thang nên ta sẽ tim hạng thông qua số hàng khác không của ma trận hình thang này : Đặt t1 lúc đầu là true tức là các phần tử hàng khác không và gán i = n1-1 Trong khi xảy ra ( t1 ) thì sau đó ta làm như sau : Cho j chạy từ i đến n1. Để cho tiện ta đặt một biến trung gian tg = C[ i ][ j ] Nếu t1 = false ( các phần tử trên hàng i bằng không ) thi ta tiến hành giảm i xuống và cứ như thế kiểm tra đến khi nào t1=true.và hạng ma trận là : i+2 ( do ban đầu ta gán i = n1-1 va sau đó lại giảm i nên hạng ma trận là i+2 ) Ta minh họa như sau : t1 = true; i = n1-1; do { for(j=i;j<n1;j++) { tg=C[i][j]; if(tg) t1=false; } i--; } while(t1); printf("\n Hang ma tran=%d",i+2); CHƯƠNG III : MÃ NGUỒN #include #include #include #include #define UP 72 #define DOWN 80 #define ENTER 28 typedef double mt [20][20]; const int a=9; const int x=20; const int y=12; const int w=40; const int donvi_h=1; const char*title[]={ "1.Nhap ma tran", "2.Ma tran ngau nhien", "3.Ma tran doc tu file", "4.Tong hai ma tran", "5.Hieu hai ma tran", "6.Tich hai ma tran", "7.Dinh thuc va hang ma tran", "8.Hien thi file", "9.Exit" }; int _exit=0; int m , n , n1 , p , q , k , i , j , aij , bij , cij , m1 ; mt A,B,C,D,E,F; FILE*stream; char msg[25]; float t,tg; enum BOOLEAN {false=0,true} t1; /*******************************************/ void nhapmatran() { clrscr(); stream=fopen("C:\\output.txt","w"); printf("\n vao so hang m, so cot n cua ma tran A\n"); fprintf(stream,"\n vao so hang m, so cot n cua ma tran A\n"); printf("m="); fprintf(stream,"m="); scanf("%d",&m); fprintf(stream,"%d",m); printf("n="); fprintf(stream," n="); scanf("%d",&n); fprintf(stream,"%d",n); for(i=1;i<=m;i++) for(j=1;j<=n;j++) { printf("\n A[%d][%d]=",i,j); fprintf(stream,"\n A[%d][%d]=",i,j); scanf("%f", &t); fprintf(stream,"%f",t); A[i][j]=t; } printf("\n\r"); printf("\n vao so hang p, so cot q cua ma tran B\n"); fprintf(stream,"\n vao so hang p, so cot q cua ma tran B\n"); printf("p="); fprintf(stream,"p="); scanf("%d",&p); fprintf(stream,"%d",p); printf("q="); fprintf(stream," q="); scanf("%d",&q); fprintf(stream,"%d",q); for(i=1;i<=p;i++) for(j=1;j<=q;j++) { printf("\n B[%d][%d]=",i,j); fprintf(stream,"\n B[%d][%d]=",i,j); scanf("%f",&t); fprintf(stream,"%f",t); B[i][j]=t; } printf("\n\r"); printf("\n vao cap cua ma tran vuong C\n"); fprintf(stream,"\n vao cap cua ma tran vuong C\n"); printf("n1="); fprintf(stream,"n1="); scanf("%d",&n1); fprintf(stream,"%d",n1); for(i=0;i<n1;i++) for(j=0;j<n1;j++) { printf("\n C[%d][%d]=",i,j); fprintf(stream,"\n C[%d][%d]=",i,j); scanf("%f",&t); fprintf(stream,"%f",t); C[i][j]=t; } printf("\n\r"); printf("Ma tran A\n"); fprintf(stream,"\n Ma tran A\n"); printf(" %d %d",m,n); fprintf(stream," %d %d",m,n); for(i=1;i<=m;i++) { printf("\n"); fprintf(stream,"\n"); for(j=1;j<=n;j++) { printf("%10.4f",A[i][j]); fprintf(stream,"%10.4f",A[i][j]); } } printf("\n\n\r"); printf("Ma tran B\n"); fprintf(stream,"\n Ma tran B\n"); printf(" %d %d",p,q); fprintf(stream," %d %d",p,q); for(i=1;i<=p;i++) { printf("\n"); fprintf(stream,"\n"); for(j=1;j<=q;j++) { printf("%10.4f",B[i][j]); fprintf(stream,"%10.4f",B[i][j]); } } printf("\n\n\r"); printf("Ma tran C\n"); fprintf(stream,"\n Ma tran C\n"); printf(" %d %d",n1,n1); fprintf(stream," %d %d",n1,n1); for(i=0;i<n1;i++) { printf("\n"); fprintf(stream,"\n"); for(j=0;j<n1;j++) { printf("% 10.4f",C[i][j]); fprintf(stream,"% 10.4f",C[i][j]); } } printf("\n\n\r"); fclose(stream); printf("\n\r NHAP MA TRAN THANH CONG .PRESS...") ; getch(); } /**************************************************/ void matranngaunhien() { clrscr(); stream=fopen("C:\\output.txt","a"); printf("\n vao so hang m, so cot n cua ma tran A\n"); fprintf(stream,"\n vao so hang m, so cot n cua ma tran A\n"); printf("m="); fprintf(stream,"m="); scanf("%d",&m); fprintf(stream,"%d",m); printf(" n="); fprintf(stream," n="); scanf("%d",&n); fprintf(stream,"%d",n); for(i=1;i<=m;i++) for(j=1;j<=n;j++) { A[i][j]=rand(); } printf("\n vao so hang p, so cot q cua ma tran B\n"); fprintf(stream,"\n vao so hang p, so cot q cua ma tran B\n"); printf("p="); fprintf(stream,"p="); scanf("%d",&p); fprintf(stream,"%d",p); printf(" q="); fprintf(stream," q="); scanf("%d",&q); fprintf(stream,"%d",q); for(i=1;i<=p;i++) for(j=1;j<=q;j++) { B[i][j]=rand(); } cprintf("\n\r"); printf("\n Vao cap cua ma tran C\n"); fprintf(stream,"\n Vao cap cua ma tran C\n"); printf("n1="); fprintf(stream,"n1="); scanf("%d",&n1); fprintf(stream,"%d",n1); for(i=1;i<=n1;i++) for(j=1;j<=n1;j++) { C[i][j]=rand(); } cprintf("\n\r"); printf("\n Ma tran A\n"); fprintf(stream,"\n Ma tran A\n"); printf(" %d %d",m,n); fprintf(stream," %d %d",m,n); for(i=1;i<=m;i++) { printf("\n"); fprintf(stream,"\n"); for(j=1;j<=n;j++) { printf("%10.3f",A[i][j]); fprintf(stream,"%10.3f",A[i][j]); } } printf("\n\n\r"); printf("\n Ma tran B\n"); fprintf(stream,"\n Ma tran B\n"); printf(" %d %d",p,q); fprintf(stream," %d %d",p,q); for(i=1;i<=p;i++) { printf("\n"); fprintf(stream,"\n"); for(j=1;j<=q;j++) { printf("%10.3f",B[i][j]); fprintf(stream,"%10.3f",B[i][j]); } } printf("\n\n\r"); printf("\n Ma tran C\n"); fprintf(stream,"\n Ma tran C\n"); printf(" %d %d",n1,n1); fprintf(stream," %d %d",n1,n1); for(i=1;i<=n1;i++) { printf("\n"); fprintf(stream,"\n"); for(j=1;j<=n1;j++) { printf("%10.3f",C[i][j]); fprintf(stream,"%10.3f",C[i][j]); } } fclose(stream); } /**********************************************/ void doctufile() { clrscr(); /* open file for update */ stream=fopen("C:\\Input.txt","r"); /* read m string from the file */ fgets(msg,25,stream); m=atoi(msg); /* atoi chuyen ky tu thanh so */ printf(" m=%d",m); fprintf(stream," m=%d",m); /* read n string from the file */ fgets(msg,25,stream); n=atoi(msg); printf(" n=%d\n",n); /* display the string */ for(i=1;i<=m;i++) { for (j=1;j<=n;j++) { fgets(msg,25,stream); aij=atoi(msg); printf("A[%d][%d]=%d ",i,j,aij); } printf("\n\r"); } printf("\n"); /* read p string from the file */ fgets(msg,25,stream); p=atoi(msg); /* atoi chuyen ky tu thanh so */ printf(" p=%d",p); /* read q string from the file */ fgets(msg,25,stream); q=atoi(msg); printf(" q=%d\n",q); /* display the string */ for(i=1;i<=p;i++) { for (j=1;j<=q;j++) { fgets(msg,25,stream); bij=atoi(msg); printf("B[%d][%d]=%d ",i,j,bij); } printf("\n\r"); } printf("\n"); /* read n1 string from the file */ fgets(msg,25,stream); n1=atoi(msg); /* atoi chuyen ky tu thanh so */ printf(" n1=%d\n\r",n1); /* display the string */ for(i=1;i<=n1;i++) { for (j=1;j<=n1;j++) { fgets(msg,25,stream); cij=atoi(msg); printf("C[%d][%d]=%d ",i,j,cij); } printf("\n\r"); } fclose(stream); printf("\n\r Nhap xong.PRESS..."); getch(); } /**********************************************/ void tong() { clrscr(); /* open a file for update */ stream=fopen("C:\\output.txt","a"); printf("\n tong hai ma tran\n"); fprintf(stream,"\n tong hai ma tran\n"); for(i=1;i<=m;i++) for(j=1;j<=n;j++) { E[i][j]=A[i][j]+B[i][j]; } for(i=1;i<=m;i++) { for(j=1;j<=n;j++) { printf("%10.4f",E[i][j]); fprintf(stream,"%10.4f",E[i][j]); } printf("\n"); fprintf(stream,"\n"); } fclose(stream); } /************************************************/ void hieu() { clrscr(); /* open a file for update */ stream=fopen("C:\\output.txt","a"); printf("\n hieu hai ma tran\n"); fprintf(stream,"\n hieu hai ma tran\n"); for(i=1;i<=m;i++) for(j=1;j<=n;j++) { F[i][j] = A[i][j]-B[i][j]; } for(i=1;i<=m;i++) { for(j=1;j<=n;j++) { cprintf("%12.4f",F[i][j]); fprintf(stream,"%12.4f",F[i][j]); } printf("\n"); fprintf(stream,"\n"); } fclose(stream); } /************************************************/ void tich() { clrscr(); /* open a file for update */ stream=fopen("C:\\output.txt","a"); printf("\n tich hai ma tran\n"); fprintf(stream,"\n tich hai ma tran\n"); for(i=1;i<=m;i++) for(j=1;j<=q;j++) { D[i][j]=0; for(k=1;k<=n;k++) D[i][j]+=A[i][k]*B[k][j]; } for(i=1;i<=m;i++) { for(j=1;j<=q;j++) { printf("%15.3f",D[i][j]); fprintf(stream,"%15.3f",D[i][j]); } printf("\n"); fprintf(stream,"\n"); } fclose(stream); } /*************************************************/ void dinhthuc(int n1) { double i=0,done=0; float max,c, d=1; stream=fopen("C:\\output.txt","a"); printf("\n tinh dinh thuc ma tran\n"); fprintf(stream,"\n tinh dinh thuc ma tran\n"); while(!done) { if(C[i][i]==0) { max=0; m1=i; for(k=i+1;k<n1;k++) if(max<fabs(C[k][i])) { m1=k; max=fabs(C[k][i]); } if(m1!=i) { d=-d; for(j=i+1;j<n1;j++) { c=C[i][j]; C[i][j]=C[m1][j]; C[m1][j]=c; /* doi hang i va hang m1 */ } } if(m1==i) { done=1; printf("\n Ma tran la suy bien!\n"); fprintf(stream,"\n Ma tran la suy bien!\n"); d=0; } } if(C[i][i]!=0) { c=1/C[i][i]; for(j=i+1;j<n1;j++) C[i][j]=C[i][j]*c; for(k=i+1;k<n1;k++) { for(j=i+1;j<n1;j++) C[k][j]=C[k][j]-C[i][j]*C[k][i]; C[k][i]=0; } } printf("\n lan khu hang %d",i); fprintf(stream,"\n lan khu hang %d",i); for(k=0;k<n1;k++) { printf("\n"); fprintf(stream,"\n"); for(j=0;j<n1;j++) { printf("%10.4f",C[k][j]); fprintf(stream,"%10.4f",C[k][j]); } } i++; if(i>=n1) done=1; } if(i>=n1) { for(i=0;i<n1;i++) d=d*C[i][i]; printf("\n Dinh thuc cua ma tran=%-10.4f\n",d); fprintf(stream,"\n Dinh thuc cua ma tran=%-10.4f\n",d); } fclose(stream); } /**********************************************/ void HANG() { stream=fopen("C:\\output.txt","a"); t1=true; i=n1-1; do { for(j=i;j<n1;j++) { tg=C[i][j]; if(tg) t1=false; } i--; } while(t1); printf("\n Hang ma tran=%d",i+2); fprintf(stream,"\n Hang ma tran=%d",i+2); printf("\n BAM PHIM BAT KY DE TRO RA ! PRESS..."); fprintf(stream,"\n BAM PHIM BAT KY DE TRO RA ! PRESS..."); getch(); fclose(stream); } /**********************************************/ void tongmatran(void) { stream=fopen("C:\\output.txt","a"); if((m==p)&&(n==q)) { tong(); printf("\n BAM PHIM BAT KY DE TRO RA ! PRESS..."); } else { printf("\n\n\n khong ton tai tong !"); fprintf(stream,"\n\n\n khong ton tai tong !"); printf("\n BAM PHIM BAT KY DE TRO RA ! PRESS..."); } getch(); fclose(stream); } /********************************************/ void hieumatran(void) { stream=fopen("C:\\output.txt","a"); if((m==p)&&(n==q)) { hieu(); printf("\n BAM PHIM BAT KY DE TRO RA ! PRESS..."); } else { printf("\n\n\n khong ton tai hieu !"); fprintf(stream,"\n\n\n khong ton tai hieu !"); printf("\n BAM PHIM BAT KY DE TRO RA ! PRESS..."); } getch(); fclose(stream); } /*********************************************/ void tichmatran(void) { stream=fopen("C:\\output.txt","a"); if(n==p) { tich(); printf("\n BAM PHIM BAT KY DE TRO RA ! PRESS..."); } else { printf("\n\n\n khong ton tai tich !"); fprintf(stream,"\n\n\n khong ton tai tich !"); printf("\n BAM PHIM BAT KY DE TRO RA ! PRESS..."); } getch(); fclose(stream); } /***********************************************/ void dinhthucvahangmatran() { clrscr(); stream=fopen("C:\\output.txt","a"); dinhthuc(n1); HANG(); getch(); fclose(stream); } /***********************************************/ void hienthifile() { FILE*f; char str[255]; int l=0; f=fopen("C:\\output.txt","rt"); while(!feof(f)) { fgets(str,255,f); printf("\n\r%s",str); l=l+1; if(l % 1==0) { getch(); } } fclose(f); getch(); } /**********************************************/ void Window(int x, int y, int w, int h, int color) { textbackground(color); window(x,y, x + w, y + h); clrscr(); } /*********************************************/ void Interface() { Window(1, 1, 79, 24, GREEN); textcolor(RED); gotoxy(23,2); cprintf("TRUONG DAI HOC BACH KHOA HA NOI"); gotoxy(28,3); cprintf("KHOA TOAN TIN UNG DUNG"); gotoxy(31,4); cprintf("---*---*---*---"); gotoxy(18,6); cprintf("CAC PHEP TOAN THUC HIEN TREN MA TRAN THUC"); gotoxy(15,8); cprintf("Sinh vien thuc hien : BUI VAN BANG"); gotoxy(15,9); cprintf("MSSV : 20030180 "); gotoxy(15,10); cprintf("Lop : TOAN TIN_2 -K48"); gotoxy(32,25); cprintf("HA NOI-2006"); } /**********************************************/ void Menu() { int h=donvi_h*a +2; Window(x,y,w, h, BLACK); } /**********************************************/ void Tao_Menu(int chon) { int h = donvi_h*a + 2; Window(x, y, w, h, CYAN); for(i = 0; i< a; i++) { if(i == chon) { textcolor(RED); } else { textcolor(WHITE); } gotoxy(5, 2+i); cprintf("%s\r\n",title[i]); } } /*************************************************/ void ham1(void) { clrscr(); Window(1,1,79,24,CYAN); nhapmatran(); getch(); Interface(); Menu(); } /************************************************/ void ham2(void) { clrscr(); Window(1,1,79,24,CYAN); matranngaunhien(); getch(); Interface(); Menu(); } /***********************************************/ void ham3(void) { clrscr(); Window(1,1,79,24,CYAN); doctufile(); getch(); Interface(); Menu(); } /**********************************************/ void ham4(void) { clrscr(); Window(1,1,79,24,CYAN); tongmatran(); getch(); Interface(); Menu(); } /***********************************************/ void ham5(void) { clrscr(); Window(1,1,79,24,CYAN); hieumatran(); getch(); Interface(); Menu(); } /**********************************************/ void ham6(void) { clrscr(); Window(1,1,79,24,CYAN); tichmatran(); getch(); Interface(); Menu(); } /**********************************************/ void ham7(void) { clrscr(); Window(1,1,79,24,CYAN); dinhthucvahangmatran(); getch(); Interface(); Menu(); } /********************************

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác phép toán thực hiện trên ma trận thực.DOC