Đề tài Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng ở Việt Nam

Mục lục

 

 

Phần A: Giới thiệu đề tài

Phần B: Nội dung nghiên cứu

 

I. Lý luận chung về chính sách kinh tế mới(NEP) của V.I.Lê Nin và sự vận dụng nó vào việt Nam

1.Cơ sở lý luận

Chính sách kinh tế mới của Lê Nin là gì

a. điều kiện ra đời của NEP

b. Nội dung và biện pháp chủ yếu của chính sách kinh tế mới

2. Cơ sở thực tiễn

Sự vận dụng NEP vào việt Nam

a. tính tất yếu khách quan và khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản

ã Tính tất yếu khách quan

ã Khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản

b. Vận dụng vào Việt Nam

ã Phát triển lực lượng sản xuất

ã Xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa

ã Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại

ã Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân

II. Thực trạng của vấn đề và giải pháp

1. Về nông nghiệp

2. Về chính trị

3. Về công nghệ khoa học

4. Về tài nguyên thiên nhiên và năng lượng

5. Về môi trường

6. Về công bằng xã hội

 

Phần C: Kết luận

 

Tài liệu tham khảo

 

 

doc27 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 2997 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChính sách kinh tế mới của Lênin (NEP) và sự vận dụng ở VN.DOC
Tài liệu liên quan