Đề tài Công tác tổ chức đấu thầu tại UBND quận Hải An - Hải Phòng Thực trạng và giải pháp

PHỤ LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1

PHỤ LỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 2

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UBND QUẬN HẢI AN HẢI PHÒNG 5

1. Quá trình hình thành và phát triển của UBND quận Hải An - Hải Phòng. 5

2. Cơ cấu tổ chức của UBDN quận Hải An – Hải Phòng. 6

2.1. Sơ đồ tổ chức UBND quận Hải An – Hải Phòng. 6

2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong bộ máy tổ chức của UBND quận Hải An – Hải Phòng. 8

3. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch – Tài chính UBND quận Hải An – Hải Phòng. 10

3.1 Khái quát về phòng Kế hoạch - tài chính. 10

3.2 Chức năng của phòng Kế hoạch - tài chính. 11

3.3 Nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - tài chính. 11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI UBND QUẬN HẢI AN – HẢI PHÒNG 13

1. Thực trạng công tác đấu thầu tại UBND quận Hải An – Hải Phòng. 13

1.1 Các quy định về hoạt động đấu thầu của UBND quận. 13

1.2. Đặc điểm của các dự án, các gói thầu mà UBND quận Hải An đã và đang tham gia tổ chức đấu thầu. 13

1.3. Thực trạng công tác đấu thầu tại UBND quận Hải An – Hải Phòng. 13

1.3.1. Quy trình tổ chức đấu thầu. 13

1.3.2. Các hình thức đấu thầu UBND quận Hải An sử dụng hiện nay. 13

1.3.3 Phương thức đấu thầu và hợp đồng sử dụng. 13

2.Ví dụ về hoạt động đấu thầu của UBND quận Hải An. 13

2.1 Giới thiệu tóm tắt về dự án. 13

2.2. Cơ sở pháp lý tổ chức đấu thầu. 13

2.3. Quá trình tổ chức đấu thầu. 13

2.4. Nhận xét về quá trình tổ chức đấu thầu của dự án. 13

3. Đánh giá công tác đấu thầu tại UBND quận Hải An – Hải Phòng. 13

3.1. Những kết quả đạt được. 13

3.1.1. Tiết kiệm về chi phí. 13

3.1.2 Đảm bảo về chất lượng và tiến độ thực hiện dự án. 13

3.1.3. Năng lực của các cán bộ tham gia công tác đấu thầu được nâng cao. 13

3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 13

3.2.1. Khó khăn trong việc thực hiện các văn bản pháp luật về đấu thầu. 13

3.2.2 Năng lực của các nhà thầu tham dự còn hạn chế. 13

3.2.3. Một số dự án có tổ chức đấu thầu nhưng lại mang tính hình thức. 13

3.2.4. Công tác đào tạo cán bộ cho hoạt động đấu thầu chưa được quan tâm đúng mức. 13

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TẠI UBND QUẬN HẢI AN – HẢI PHÒNG 13

1. Mục tiêu phát triển quận Hải An – Hải Phòng đến năm 2020. 13

1.1 Phương hướng và mục tiêu tổng quát. 13

1.2. Mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. 13

1.3. Phương hướng của UBND quận Hải An. 13

1.4 Định hướng hoạt động tổ chức đấu thầu tại UBND quận Hải An. 13

2. Các giải pháp về phía UBND quận Hải An. 13

2.1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đấu thầu của nhà nước. 13

2.2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự về hoạt động đấu thầu. 13

2.3 Nâng cao chất lượng trong công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu. 13

3. Kiến nghị về phía nhà nước và các cơ quan liên quan. 13

3.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu. 13

3.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong đấu thầu. 13

3.3. Hoạt động đấu thầu cần tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc công bằng, cạnh tranh, minh bạch và công khai. 13

KẾT LUẬN 13

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc74 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2045 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác tổ chức đấu thầu tại UBND quận Hải An - Hải Phòng Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
còn lại. Điểm đánh giá là điểm trung bình cộng các điểm của các chuyên gia trong tổ chuyên gia xét thầu đánh giá. Mỗi chuyên gia có một nhận xét, đánh giá riêng đối với từng nhà thầu với từng tiêu chí xếp loại trước khi cho điểm. Thường thì nhà thầu có điểm kỹ thuật từ 70 điểm trở lên sẽ được chọn vào danh sách đánh giá tài chính thương mại. Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC thì bên mời thầu xác định chi phí trên cùng một mặt bằng về kỹ thuật, tài chính, thương mại để so sánh, xếp hạng các HSDT cũng như các nhà thầu. Còn đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn thì UBND quận thường sử dụng hình thức chỉ định thầu. Nhưng điều quan trọng mặc dù được chỉ định thì các nhà thầu này cũng phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về kinh nghiệm cũng như giải pháp kỹ thuật của bên mời thầu. Đánh giá về mặt tài chính – thương mại. Trong đấu thầu thì giá chào thầu của các nhà thầu không phải là cơ sở duy nhất để lựa chọn nhà thầu vì giá chào thầu có thể được các nhà thầu xây dựng theo những điều kiện thực hiện khác nhau. Vì vậy để đánh giá được chính xác đề xuất về giá của các nhà thầu, bên mời thầu cần xây dựng lại giá chào thầu trên cơ sở các điều kiện thực hiện gói thầu như nhau hay còn gọi là mặt bằng so sánh chung. Giá chào thầu được bên mời thầu xác định lại trên cơ sở mặt bằng đánh giá chung gọi là giá đánh giá (evaluated price). Giá đánh giá dùng để so sánh các HSDT và lựa chọn nhà thầu. Giá đánh giá được xác định theo trình tự sau: - Sửa lỗi số học: đây là việc sửa chữa những sai sót gồm cả lỗi số học, lỗi đánh máy, lỗi nhầm đơn vị. Nhà thầu nào không chấp nhận sửa lỗi thì HSDT sẽ bị loại bỏ. Nếu tổng giá trị tuyệt đối của các lỗi số học vượt quá 10% giá dự thầu thì HSDT sẽ bị loại bỏ. - Hiệu chỉnh các sai lệch: các chuyên gia sẽ xem xét và điều chỉnh các nội dung thừa hoặc thiếu so với yêu cầu của HSMT. Phần chào thầu thừa sẽ được trừ đi và phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào. Nếu là sai lệch giữa viết bằng số và viết bằng chữ thì phần viết bằng chữ sẽ được công nhận. Hiệu chỉnh các sai giữa HSDT và HSMT, HSDT có sự sai lệch vượt quá 10% so với giá chào thầu sẽ bị loại. - Đưa về cùng một mặt bằng so sánh: mặt bằng so sánh chung bao gồm các yếu tố như đồng tiền chung, tiến độ, kỹ thuật...nhằm đảm bảo tính công bằng giữa các nhà thầu. - Xác định giá đánh giá của các nhà thầu: giá đánh giá là giá chào thầu của các nhà thầu được bên mời thầu xác định lại trên cơ sở mặt bằng đánh giá chung. Nhà thầu có HSDT với giá đánh giá thấp nhất sẽ được đánh giá tốt nhất và được lựa chọn để hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Giai đoạn 4: Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu. Sau khi đánh giá các HSDT tổ chuyên gia sẽ thống nhất nhà thầu nào trúng thầu. Phòng Kế hoạch – tài chính sẽ lập tờ trình gửi chủ tịch UBND quận phê duyệt kết quả đấu thầu. Hồ sơ trình duyệt kết quả đấu thầu gồm: Văn bản trình duyệt kết quả đấu thầu: Nội dung gói thầu và cơ sở pháp lý của việc tổ chức đấu thầu, quá trình tổ chức đấu thầu, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt: - Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia và tư vấn. - Văn bản phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu. - Quyết định thành lập tổ chuyên gia hoặc tư vấn, biên bản mở thầu. - Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu tuyển chọn tư vấn). - Dự thảo hợp đồng (nếu có). - Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của các nhà thầu. - Các tài liệu liên quan khác Sau khi được phê duyệt kết quả đấu thầu sẽ được thông báo đến các nhà thầu và các bên liên quan. Giai đoạn 5: Công bố kết quả đấu thầu. Kết quả đấu thầu sau khi được phê duyệt, phòng Kế hoạch – tài chính sẽ thông báo cho nhà thầu trúng thầu được biết để tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng. (Thông báo được gửi tới tất cả các nhà thầu, trong đó nêu rõ tên nhà thầu trúng thầu và tên các nhà thầu không trúng thầu, các nhà thầu không trúng thầu nhận lại bảo lãnh dự thầu, đối với các nhà thầu trúng thầu thì kèm theo đề nghị thương thảo và ký kết hợp đồng.) Giai đoạn 6: Thương thảo và ký kết hợp đồng. Công tác này được quy định rõ tại điểu 42 Luật đấu thầu 2006. Cụ thể như sau: Việc thương thảo và hoàn thiện hợp đồng để ký kết đối với nhà thầu trúng thầu phải dựa trên cơ sở sau đây: - Kết quả đấu thầu được duyệt, - Mẫu hợp đồng đã điền đầy đủ thông tin cụ thể của gói thầu; - Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; - Các nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu và giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu (nếu có); - Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa các bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu. Kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng. Trường hợp việc thương thảo và hoàn thiện hợp đồng không thành thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét việc lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo. Trường hợp các nhà thầu xếp hạng tiếp theo cũng không đáp ứng yêu cầu thì báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Phòng Kế hoạch – tài chính sẽ soạn thảo và ký kết hợp đồng với nhà thầu. Mẫu hợp đồng được điền đầy đủ các thông tin cụ thể của gói thầu. Nếu thương thảo không đạt thì phòng sẽ báo cáo lại với chủ tịch UBND quận có biện pháp giải quyết hoặc tổ chức thương thảo lại. Kết quả thương thảo là cơ sở để 2 bên ký kết hợp đồng. 1.3.2. Các hình thức đấu thầu UBND quận Hải An sử dụng hiện nay. Hiện nay có 6 hình thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu, việc các bên mời thầu áp dụng hình thức lựa chọn nào tùy thuộc vào đặc điểm của dự án đó. Số lượng các nhà thầu tham gia đấu thầu một gói thầu có thể rất nhiều hay chỉ là một số lượng hạn chế trước hoặc thậm chí chỉ có một nhà thầu. Phụ thuộc vào số lượng nhà thầu tham gia trong điều kiện cụ thể của gói thầu mà bên mời thầu lựa chọn một trong 6 hình thức sau đây: Cạnh tranh rộng rãi (competitive bidding) – khi áp dụng hình thức này bên mời thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Đây là hình tức lựa chọn nhà thầu có tính cạnh tranh cao nhất. Hình thức này được lựa chọn đối với những gói thầu có tính chất kỹ thuật không phức tạp, giá trị không lớn và điều kiện thực hiện không có gì đặc biệt, nhiều nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Chào hành cạnh tranh (shopping) – đây là một dạng của hình thức cạnh tranh rộng rãi. Hình thức này được lựa chọn đối với những gói thầu có tính chất kỹ thuật đơn giản với giá trị nhỏ. Bên mời thầu có thể tổ chức đấu thầu rất đơn giản để tiết kiệm thời gian và chi phí. Cạnh tranh hạn chế (limited competitive bidding) – bên mời thầu chỉ lựa chọn một số nhà thầu nhất định để tham gia dự thầu, những nhà thầu này đáp ứng một số yêu cầu của gói thầu như tính chất kỹ thuật, quy mô và điện kiện thực hiện. Chỉ định thầu (single bidder) – bên mời thầu lựa chọn một nhà thầu để thực hiện gói thầu có những đặc điểm sau: + Phải đảm bảo tính bí mật của công việc (an ninh quốc gia). + Phải thực hiện công việc ngay (khắc phục sự cố). + Giá trị công việc nhỏ, yêu cầu kỹ thuật rất đơn giản. + Công việc có tính thử nghiệm nên rủi ro cao. + Quy định của nguồn vốn. Mua sắm trực tiếp (direct contrating) – khi bên mời thầu muốn thực hiện một công việc có nội dung giống gói thầu đã được tiến hành đấu thầu và hợp đồng thực hiện gói thầu này được ký vào thời điểm trước đó không quá lâu (thường là 6 tháng). Tự thực hiện (force account) – áp dụng cho các loại hình đấu thầu, bên mời thầu có khả năng sử dụng nhân công và phương tiện làm việc của mình để thực hiện công việc khi: + Khối lượng công việc không xác định trước được. + Công việc có giá trị nhỏ và có tính đặc thù nên không có nhà thầu quan tâm. + Công việc có tính gián đoạn. + Công việc có tính rủi ro cao. + Phải khắc phục ngay sự cố. Các hình thức đấu thầu mà UBND quận sử dụng hiện nay tùy thuộc vào giá trị các gói thầu. Đối với các gói thầu có giá trị < 1 tỷ đồng: theo điều 20 Luật đấu thầu thì hình thức đấu thầu là chỉ định thầu. Đối với các gói thầu có giá trị lớn hơn thì hình thức đấu thầu là cạnh tranh hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi trong nước. Hình thức đấu thầu cạnh tranh rộng rãi đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng trong việc lựa chọn nhà thầu, thực tế cũng cho thấy tỷ lệ tiết kiệm chi phí qua hình thức này là khá cao. 1.3.3 Phương thức đấu thầu và hợp đồng sử dụng. - Có 4 phương thức thực hiện đấu thầu nhưng ở Việt Nam cũng như UBND quận Hải An sử dụng 3 phương thức sau: + Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành một lần. + Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ được áp dụng đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành hai lần; trong đó đề xuất kỹ thuật sẽ được mở trước để đánh giá, đề xuất tài chính của tất cả các nhà thầu có đề xuất kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu được mở sau để đánh giá tổng hợp. Trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì đề xuất về tài chính của nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật cao nhất sẽ được mở để xem xét, thương thảo. + Phương thức đấu thầu hai giai đoạn được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, đa dạng và được thực hiện theo trình tự sau: Trong giai đoạn một, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn một, các nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật, phương án tài chính nhưng chưa có giá dự thầu, trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai; Trong giai đoạn hai, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao gồm: đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính trong đó có giá dự thầu, biện pháp bảo đảm dự thầu. Tại UBND quận Hải An các dự án mà quận tổ chức đấu thầu đều là các dự án có mức đầu tư vừa, nhỏ, chủ yếu là các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có kỹ thuật không quá phức tạp. Theo điều 26 Luật đấu thầu đối với phương thức đấu thầu thứ hai áp dụng cho đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, và với phương thức đấu thầu thứ ba thường áp dụng cho các gói thầu có giá trị lớn và tính chất kỹ thuật phức tạp, chính vì lẽ đó mà UBND quận Hải An thường áp dụng phương thức một túi hồ sơ là phù hợp nhất. Đối với hợp đồng sử dụng thì UBND quận Hải An sử dụng trong hoạt động đấu thầu là loại hợp đồng trọn gói. Hình thức trọn gói được áp dụng cho những phần công việc được xác định rõ ràng về số lượng, khối lượng. Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (thường là thời gian thực hiện dưới 12 tháng). Các gói thầu mà UBND quận tổ chức chủ yếu đều có kỹ thuật không quá phức tạp, thời gian thực hiện nhanh, không chịu sự biến động về giá trong quá trình thực hiện hợp đồng, chính vì lý do đó mà loại hợp đồng trọn gói được UBND quận sử dụng chủ yếu. 2.Ví dụ về hoạt động đấu thầu của UBND quận Hải An. Hoạt động đấu thầu trong dự án: “San lấp mặt bằng giao đất cho dân làm nhà ở khu 1A Phường Đằng Lâm, quận Hải An – Hải Phòng.” 2.1 Giới thiệu tóm tắt về dự án. Địa điểm xây dựng: Khu Thư Trung, phường Đằng Lâm, quận Hải An– Hải Phòng. Chủ đầu tư: UBND phường Đằng Lâm, Hải An – Hải Phòng. Tổng giá trị dự toán: 2.808.052.177 đồng. Trong đó chi phí xây lắp: 2.467.171.209 đồng, chi phí khác: 85.603.498 đồng, dự phòng 10%: 255.277.470 đồng. Nguồn vốn đầu tư: vốn góp của các hộ dân được giao đất xây dựng nhà ở Thời gian thực hiện: hoàn thành giai đoạn chuẩn bị thực hiện đầu tư quý I/2004, thực hiện xây lắp quý I/2004. Quy mô đầu tư: Với diện tích khu đất 36.642,8 m2, cao độ hiện trạng +2,8, thiết kế cao độ san lấp là + 4,15m phù hợp với cao độ để xây dựng các công trình của Hải Phòng, xung quanh lô đất đắp con trạch bằng đất để giữ cát đen san lấp. Khối lượng chính gồm: đào bùn đổ đi, đắp con trạch và san lấp cát đen. Do dự án có quy mô nhỏ nên chỉ có một gói thầu xây lắp. Tổng giá trị gói thầu được dựa trên báo cáo đầu tư, căn cứ theo giá trị hiện hành. 2.2. Cơ sở pháp lý tổ chức đấu thầu. + Căn cứ quyết định số 102/QĐ – UB ngày 17/3/2004 của UBND quận Hải An về việc phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng công trình san lấp mặt bằng giao đất cho dân làm nhà ở khu 1A phường Đằng Lâm – Hải An. + Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND. + Căn cứ nghị định số 88/1999/NĐ – CP ngày 1/9/1999 về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 và nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính Phủ về việc bổ sung sửa đổi một số quy định trong quy chế đấu thầu. + Căn cứ quyết định số: 613/QĐ – UB ngày 7/9/2004 của UBND quận Hải An về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự toán gói thầu san lấp mặt bằng giao đất cho dân làm nhà ở khu 1A, phường Đằng Lâm – Hải An. + Xét đề nghị của chủ tịch UBND phường Đằng Lâm tại tờ trình số 43/TT-UB ngày 10/9/2004 về việc xin đề nghị phê duyệt giá trị gói thầu và danh sách các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu xây lắp – san lấp mặt bằng giao đất cho dân làm nhà ở khu 1A, phường Đằng Lâm – Quận Hải An. 2.3. Quá trình tổ chức đấu thầu. 1-Phát hành HSMT: Hình thức đấu thầu: Cạnh tranh hạn chế. Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ. Ngày 5/10/2004 UBND phường Đằng Lâm đã gửi thư mời thầu đến 5 nhà thầu có tên theo quyết định số 627 ngày 11/9/2004 là: Công ty thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng. Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Công ty xây dựng Ngô Quyền. Công ty xây dựng và sản xuất giày thanh niên xung phong. Công ty xây dựng 234 – Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Theo lịch đã thông báo trong hồ sơ mời thầu đúng 8h ngày 10/10/2004 đã tiến hành bán 05 hồ sơ gói thầu xây lắp san lấp mặt bằng giao đất cho dân làm nhà ở khu 1A, phường Đằng Lâm cho 5 nhà thầu nói trên. 2-Đóng thầu: Vào hồi 9h ngày 25/10/2004 tại UBND Phường Đằng Lâm đã tiến hành việc giao nhận, đóng thầu và niêm phong hồ sơ gói thầu xây lắp san lấp mặt bằng dưới sự chúng kiến của các bên: Đại diện chủ đầu tư ( UBND phường Đằng Lâm). Đại diện phòng Kế hoạch tài chính UBND quận Hải An. Đại diện 05 nhà thầu. Các thành viên tổ chuyên gia xét thầu. Biên bản đóng thầu lập xong hối 9h15phút, được thông qua các thành viên đều nhất trí ký. 3-Mở thầu: Vào hồi 9h30 ngày 25/10/2004 (theo đúng lịch quy định trong hồ sơ mời thầu) tại UBND phường Đằng Lâm đã tổ chức hội nghị mở thầu công khai gói thầu xây lắp – san lấp mặt bằng giao đất cho dân làm nhà ở ku 1A phường Đằng Lâm trước sự tham gia và chứng kiến của các đại biểu như trên. Hội đồng mở thầu đã công khai lần lượt bóc liêm phong và mở 5 hồ sơ dự thầu nội dung được công bố (đọc và viết lên bảng). Biên bản đóng thầu lập xong hồi 11h15 được thông qua hội nghị, các thành viên đều nhất trí ký tên. Các hồ sơ liên quan được trao lại cho chủ đầu tư và tổ chuyên gia xét thầu để xem xét, đánh giá tiếp ở bước sau. Kết quả như sau: Bảng 3: Bảng kết quả mở thầu HSDT của các nhà thầu. Đơn vị: 1000 đồng STT Nội dung Cty thương mại đầu tư và xây dựng HP Cty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng Cty xây dựng Ngô Quyền Cty xây dựng và sản xuất giày thanh niên xung phong Cty xây dựng 234 – Tổng Cty xây dựng Bạch Đằng 1 Hồ sơ gốc 01 01 01 01 01 2 Hồ sơ sao 04 04 04 04 04 3 Đơn thầu 01 01 01 01 01 4 BL dự thầu 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5 Thời gian thi công 48 ngày 58 ngày 58 ngày 58 ngày 54 ngày 6 Giá bỏ thầu 2.488.908 2.555.880 2.549.710 2.588.426 2.564.600 7 Thư giảm giá Không Không Không Không Không 8 Giá bỏ thầu sau giảm giá 2.488.908 2.555.880 2.549.710 2.588.426 2.564.600 4-Xét thầu: Vào hồi 8h ngày 27/10/2004 tại UBND phường Đằng Lâm đã tổ chức hội nghị xét thầu gói thầu xây lắp san lấp mặt bằng giao đất cho dân làm nhà ở khu 1A phường Đằng Lâm trước sự tham gia và chứng kiến của các thành viên tổ chuyên gia và cơ quan giám sát là phòng Kế hoạch tài chính UBND quận Hải An. Các thành viên trong tổ chuyên gia xét thầu: + Ông Đỗ Duy Mịch – chủ tịch UBND phường Đằng Lâm tổ trưởng. + Ông Nguyễn Văn Hưng – Chuyên viên phòng Quản lý đô thị - thành viên. + Ông Chu Văn Hiệu – Phó giám đốc ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Quận Hải An – thành viên. + Ông Nguyễn Quang Tùng – giám đốc công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Nam Việt – thành viên., + Phòng Kế hoạch – tài chính UBND quận Hải An chịu trách nhiệm giám sát hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đại điện: ông Phạm văn Hưởng (trưởng phòng), và bà Nguyễn Thị Ngoãn (chuyên viên). Đánh giá sơ bộ HSDT: Các HSDT được đánh giá sơ bộ về hành chính, pháp lý, đáp ứng yêu cầu của HSMT và được chuyển sang xét bước đánh giá chi tiết. + Cả 5 nhà thầu đã được UBND quận Hải An phê duyệt cho phép tham dự đấu thầu xây lắp san lấp mặt bằng giao đất cho dân làm nhà ở khu 1A phường Đằng Lâm đã nộp đủ HSDT theo đúng thủ tục, ngày giờ quy định trong HSMT do chủ đầu tư phát hành và đúng quy chế đấu thầu. + Sau khi kiểm tra, xem xét HSDT của 05 nhà thầu được đánh giá sơ bộ về mặt hành chính, pháp lý hội nghị xét thầu thấy cả 05 nhà thầu đều có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thầu hợp lệ so với yêu cầu của HSMT và hội nghị nhất trí chuyển sang bước đánh giá chi tiết. Đánh giá chi tiết: B1: Đánh giá về mặt kỹ thuật HSDT của 05 nhà thầu. Sau khi thẩm tra xem xét từng hồ sơ, tổ chuyên gia thống nhất đánh giá bằng số điểm cụ thể cho 05 HSDT như sau: (kèm theo bảng điểm chi tiết của tổ chuyên gia chấm thầu) Bảng 4: Bảng kết quả đánh giá chi tiết kỹ thuật HSDT của các nhà thầu STT Nội dung Điểm tối đa Cty thương mại Đtư và XDHP Cty XD và phát triển cơ sở hạ tầng Cty XD Ngô Quyền Cty XD và SX giày thanh niên XP Cty XD 234 – Tổng Cty XD Bạch Đằng Tổng số điểm đánh giá 100 86,25 75,75 72,5 75,5 73,17 1 Mức độ đáp ứng yêu cầu về chất lượng kỹ thuật vật tư thiết bị nêu trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật 30 27 23,75 25,25 23,75 22,5 2 Tính hợp lý, khả thi của các giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công 10 8,5 7,25 7,75 8 6,15 3 Các bp BVMT, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn lao động 05 4,25 3,25 3 3,5 3,75 4 Mức độ đáp ứng thi công về chủng loại, công suất, khả năng huy động cho gói thầu 05 3,75 3 3 3,5 3 5 Các bp bảo đảm chất lượng công trình 10 8,5 7,5 7,25 7 6,75 6 Mức độ đảm bảo tiến độ quy định trong HSMT 05 3,75 2,75 3,25 3,25 3,25 7 Khả năng đảm bảo tài chính để thực hiện hợp đồng, cam kết ứng vốn để thi công ko tính lãi 25 22,75 21,25 16,25 21,75 20,75 8 Tính hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục, phần công việc của công trình liên quan 05 3,5 3,75 3,25 3,25 3,25 9 Bảo hành, bảo hiểm công trình 05 4,25 3,25 3,5 3,5 3,75 Đối chiếu với quy định của quy chế đấu thầu và tiêu chuẩn đánh giá HSDT thang điểm được duyệt thì 5 nhà thầu trên đều đạt số điểm từ 70 điểm trở lên và được đưa vào danh sách tiếp tục bước 2 – đánh giá về tài chính thương mại. Bước 2: Đánh giá về mặt tài chính thương mại Giá trị gói thầu được duyệt là 2.494.564.000 đồng ( hai tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu năm trăm sáu mươi tư ngàn đồng chẵn). Sau khi đã sửa lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch, kết quả được đánh giá như sau: Bảng 5: Bảng kết quả đánh giá về mặt tài chính thương mại HSDT của các nhà thầu Nội dung Cty thương mại Đtư và XDHP Cty XD và phát triển cơ sở hạ tầng Cty XD Ngô Quyền Cty XD và SX giày thanh niên XP Cty XD 234 – Tổng Cty XD Bạch Đằng Giá dự thầu sau giảm giá 2.488.908 2.555.880 2.549.710 2.588.426 2.564.600 Sửa lỗi số học +3 0 -1 0 +5 Hiệu chỉnh sai lệch 0 0 0 0 0 Giá đánh giá sau sửa lỗi và hiệu chỉnh 2.488.911 2.555.880 2.549.709 2.588.426 2.564.605 Xếp hạng 1 3 2 5 4 Đơn vị tính: 1000 đồng- Nguồn: Phòng Kế hoạch tài chính Theo kết quả trong bảng trên thì công ty Thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng là đơn vị có giá đánh giá thấp nhất và nhỏ hơn giá trị gói thầu được duyệt, được xếp thứ nhất. Tổ chuyên gia xét thầu nhất trí đề nghị chủ đầu tư báo cáo phòng Kế hoạch tài chính xem xét trình UBND quận Hải An phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp – san lấp mặt bằng giao đất cho dân làm nhà ở khu 1A phường Đằng Lâm cho: Đơn vị trúng thầu là: Công ty thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng Giá đề nghị trúng thầu: 2.488.911.000 đồng (Bằng chữ: hai tỷ bốn trăm tám tám triệu chín trăm mười một ngàn đồng chẵn.) Thời gian thực hiện hợp đồng là: 48 ngày kể từ ngày khởi công. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói. Các thành viên của tổ chuyên gia đã nhất trí thông qua ký biên bản vào hồi 11 giờ ngày 27/10/2004 và chuyển giao toàn bộ hồ sơ dự thầu của các nhà thầu cho chủ đầu tư quản lý. 2.4. Nhận xét về quá trình tổ chức đấu thầu của dự án. Qua ví dụ trên chúng ta có thể thấy rằng quy trình tổ chức đấu thầu tại gói thầu xây lắp san lấp mặt bằng giao đất cho dân làm nhà ở khu 1A phường Đằng Lâm UBND quận Hải An được tổ chức đúng theo quy định của quy chế đấu thầu, phù hợp với quy định hiện hành trong pháp luật đầu tư. Về giá gói thầu và nguồn tài chính: Giá gói thầu (dự toán): 2.808.052.177 đồng được lập trên cơ sở báo cáo đầu tư do Công ty tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng lập, đã được UBND thành phố phê duyệt. Tổng giá gói thầu phù hợp với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Nguồn tài chính: là nguồn vốn góp của các hộ dân được giao đất làm nhà ở. Như vậy nguồn tài chính của gói thầu là hoàn toàn hợp pháp và tuân thủ quy định của UBND quận. - Khi tổ chức đấu thầu, bên mời thầu đã đảm bảo đúng nguyên tắc “cạnh tranh, công bằng, minh bạch”, 5 nhà thầu được cạnh tranh công bằng với nhau. Sau khi tổ chức và đấu thầu xong, bên mời thầu đã chọn được nhà thầu là Công ty thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng với giá đề nghị trúng thầu: 2.488.911.000 đồng, Công ty thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng là nhà thầu có đầy đủ tư cách và năng lực và với giá trúng thầu là như vậy chủ đầu tư đã tiết kiệm được đáng kể về tài chính. Cụ thể là sau khi đấu thầu, chủ đầu tư tức UBND Phường Đằng Lâm (Hải An – Hải Phòng) đã tiết kiệm được 319.141.177 đồng, tương đương 11,36% tổng giá trị dự toán. - Các chuyên gia chấm thầu của tổ chuyên gia đều đáp ứng đủ chuyên môn và am hiểu gói thầu, đã tìm ra được nhà thầu trúng thấu với thời gian quy định trong hợp đồng và giá thấp hơn giá gói thầu. Nhà thầu được chọn là nhà thầu có đủ tư cách và năng lực thực hiện gói thầu. - Về hợp đồng thực hiện: gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói. Điều này phù hợp với quy chế đấu thầu và theo điều 49 của Luật đấu thầu. 3. Đánh giá công tác đấu thầu tại UBND quận Hải An – Hải Phòng. 3.1. Những kết quả đạt được. 3.1.1. Tiết kiệm về chi phí. Đấu thầu là hình thức mua sắm tiết kiệm, mới xuất hiện ở nước ta mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng với những ưu điểm mà nó của nó là đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giữa các nhà thầu là điều không thể phủ nhận. Nếu như trước đây các nhà thầu thường dựa vào các mối quan hệ với bên mời thầu hoặc các cơ quan có thẩm quyền để được thực hiện gói thầu thì hiện nay thông qua các cuộc đấu thầu được thực hiện minh bạch, công khai theo đúng pháp luật giúp chọn ra được nhà thầu có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện công việc theo yêu cầu. Các nhà thầu sẽ được cạnh tranh công bằng, giống như một cuộc thi trong đó đề thi là HSMT, giám khảo là bên mời thầu, bài thi chính là HSDT của các nhà thầu. Nhà thầu nào muốn được thực hiện công việc thì phải chứng tỏ năng lực, kinh nghiệm của mình, giá đánh giá là thấp nhất. Điều đó đã giúp cho bên mời thầu chọn ra được những nhà thầu có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện gói thầu. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thì công tác đấu thầu lại càng quan trọng. Mặc dù mới thành lập cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nguồn thu ngân sách hạn chế, nhưng UBND quận đã có nhiều cố gắng tập trung, đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức hoạt động đấu thầu nhằm tiết kiệm nguồn ngân sách. Bảng 6 : Bảng Tổng hợp tình xây dựng cơ bản (từ năm 2003-2007) Năm Tổng mức đầu tư Kết quả đấu thầu Chỉ định thầu 2003 70.568.812 9.796.541 34.261.584 2004 64.625096 14.962.896 34.969.487 2005 29.428.246 2.787.475 23.090.245 2006 22.811.755 16.001.998 2007 22.149.669 19.075.853 (Đơn vị: Nghìn đồng- nguồn: Phòng Kế hoạch – Tài chính) Công tác đấu thầu đã đạt được những kết quả tốt, tiết kiệm được khối lượng đáng kể nguồn Ngân sách nhà nước. Sau đây là bảng tổng hợp tình hình đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước từ 2003 – 2007 của UBND quận Hải An – Hải Phòng. Bảng 7: Bảng tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước từ 2003 – 2007 STT Lĩnh vực và hình thức đấu thầu Dự án nhóm B Dự án nhóm C Tổng cộng nhóm B + C Tổng số gói thầu Tổng giá gói thầu Tổng giá trúng thầu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác tổ chức đấu thầu tại UBND quận Hải An - Hải Phòng Thực trạng và giải pháp.DOC
Tài liệu liên quan