Đề tài Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương

 

Lời mở đầu 1

Phần I - Phương pháp luận về xây dựng và quản lý quỹ tiền lương trong doanh nghiệp. 3

I/Một số khái niệm và bản chất tiền lương: 3

1. Tiền công: 3

2.Tiền lương: 3

3.Chức năng của tiền lương: 4

4.Bản chất của tiền lương: 5

5.Nguyên tắc của tiền lương : 5

6/Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp. 6

7/ Vai trò của tiền thưởng : 8

II>Phương pháp xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ,ý nghĩa,vai trò,kết cấu quỹ tiền lương trong doanh nghiệp. 9

1/ Phương pháp xây dựng quỹ tiền lương ở các doanh nghiệp : 9

2/Phương pháp giao khoán quỹ tiền lương của doanh nghiệp: 11

3/Phương pháp phân bố quỹ lương trong các doanh nghiệp hiện nay: 12

4/Kết cấu quỹ lương của doanh nghiệp : 14

5/Ý nghĩa, vai trò quỹ tiền lương trong doanh nghiệp. 15

Phần II: Phân tích tình hình xây dựng và quản lý 17

1/Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp. 17

2/Chức năng và cơ cấu bộ máy quản lý của xí nghiệp. 17

3/Đặc điểm lao động của xí nghiệp. 17

4/Đặc điểm kinh doanh và tính chất ngành: 17

II/Phân tích công tác xây dựng quỹ lương tại xí nghiệp vật liệu xây dựng Cẩm Trướng. 17

1/Xây dựng kết cấu quỹ lương. 17

2/Xây dựng quỹ lương. 17

3/Xây dựng quỹ lương cho các bộ phận. 17

III/Phân tích công tác quản lý quỹ tiền lương tại xí nghiệp Vật liệu xây dựng Cẩm Trướng. 17

1/Phương hướng giao khoán quỹ lương ở xí nghiệp. 17

2/Phân tích tình hình thanh toán tiền lương trong tháng ở xí nghiệp Vật liệu xây dựng Cẩm Trướng. 17

Chỉ tiêu 17

IV/Đánh giá hiệu quả xây dựng quản lý quỹ lương tại công ty Vật liệu xây dựng Cẩm Trướng. 17

1/So sánh tiền lương bình quân giã lao động trực tiếp và lao động gián tiếp trong xí nghiệp. 17

2/Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động 17

Phần III: Một số biện pháp nhằm hoàn thành công tác xác định và quản lý quỹ tiền lương ở công ty 17

Vật liệu xây dựng Cẩm Trướng. 17

I/Xây dựng quỹ tiền lương công ty . 17

II/Quản lý quỹ tiền lương . 17

1/Thanh toán lương cho các bộ phận: 17

2/Công tác định mức lao động. 17

3/Cán bộ lao động tiền lương. 17

4/Những biện pháp khác. 17

Kết luận 17

 

 

doc58 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2625 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương.doc
Tài liệu liên quan