Đề tài Khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TRANG TỰA i

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU vii

DANH SÁCH HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ viii

I. GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu 1

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Đặc Điểm Sinh Học Tôm Càng Xanh 2

2.1.1 Phân loại 2

2.1.2 Phân bố 2

2.1.3 Hình thái và tăng trưởng 3

2.1.4 Môi trường sống 4

2.1.5 Tập tính ăn và bắt mồi 5

2.2 Đặc Điểm Sinh Sản Tôm Càng Xanh 5

2.2.1 Vòng đời của Tôm Càng Xanh 5

2.2.2 Sự thành thục, nở và ấp trứng 7

2.2.3 Sự phát triển của ấu trùng 7

2.2.4 Sự phát triển của hậu ấu trùng 8

2.3 Sơ Lược Tình Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh Ở An Giang 10

2.4 Giới Thiệu Về Trại Giống Mỹ Thạnh 10

2.5 Các Mô Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh 11

2.5.1 Hệ thống nước trong hở 11

2.5.2 Hệ thống nước trong kín 11

2.5.3 Hệ thống nước xanh 12

2.5.4 Hệ thống nước xanh cải tiến 12

2.6 Môi Trường Ương Nuôi Ấu Trùng 13

2.6.1 Độ mặn 13

2.6.2 Nhiệt độ, pH và Oxy hòa tan 13

2.6.3 Độ cứng của nước 14

2.6.4 Các hợp chất nitơ trong nước 14

2.6.5 Ánh sáng 14

2.7 Một Số Bệnh Thường Gặp Trong Sản Xuất Giống 15

2.7.1 Bệnh gây chết giữa chu kỳ nuôi 15

2.7.2 Bệnh lột xác dính vỏ 15

2.7.3 Bệnh hoại tử 16

2.7.4 Bệnh đục cơ 16

2.7.5 Bệnh đen mang 17

2.7.6 Bệnh dính chân 17

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19

3.1 Thời Gian Và Địa Điểm 19

3.2 Vật Liệu Và Trang Thiết Bị 19

3.3 Phương Pháp Thu Số Liệu 19

3.3.1 Phương pháp theo dõi các yếu tố môi trường 19

3.3.2 Phương pháp theo dõi qui trình kỹ thuật nuôi 20

3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 20

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21

4.1 Sơ Lược Trại Giống 21

4.1.1 Vị trí trại 21

4.1.2 Cơ sở vật chất 22

4.1.3 Nhân lực 27

4.2 Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Giống 29

4.2.1 Vệ sinh bể, dụng cụ trước khi tiến hành bố trí sản xuất 29

4.2.2 Chuẩn bị tôm trứng 31

4.2.3 Chuẩn bị nước ương ấu trùng 34

4.2.4 Thu và bố trí ấu trùng 34

4.2.5 Chăm sóc và cho ăn 37

4.2.6 Quản lý môi trường nước ương nuôi 41

4.2.7 Sự ngọt hóa và chăm sóc hậu ấu trùng 45

4.2.8 Thu hoạch hậu ấu trùng 45

4.3 Kết quả sản xuất 47

4.3.1 Số tôm trứng sử dụng 47

4.3.2 Kết quả ương ấu trùng 47

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51

5.1 Kết luận 51

5.2 Đề nghị 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf61 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3930 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống Mỹ Thạnh Thành phố Long.pdf
Tài liệu liên quan