Đề tài Nghiên cứu một số tính trạng sinh trưởng, phát triển, chất lượng tinh và tỷ lệ phối có chửa của bò đực

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1

1.1. Đặt vấn đề 1

1.2. Mục tiêu của đề tài 2

PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1. Một số khái niệm cơ bản 3

2.1.1. Khái niệm về chiều đo 3

2.1.2. Khái niệm về chất lượng tinh 3

2.1.3. Khái niệm về các tham số di truyền 4

2.2. Sinh lý sinh trưởng, phát dục của bò đực 5

2.2.1. Sinh trưởng của bò đực 5

2.2.2. Phát dục của bò đực 6

2.2.3. Đánh giá sự sinh trưởng và phát dục của bò đực 6

2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá sự sinh trưởng phát dục 7

2.3. Các quy luật sinh trưởng và phát dục bò đực 8

2.3.1. Quy luật sinh trưởng phát dục không đồng đều 8

2.3.2. Quy luật sinh trưởng và phát dục theo tính chu kỳ 9

2.3.2. Quy luật sinh trưởng và phát dục theo tính chu kỳ 9

2.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát dục 11

2.4. Một số đặc điểm sinh lý sinh dục của bò đực 12

2.4.1. Giải phẫu cơ quan sinh dục của bò đực 12

2.4.2. Tinh dịch của bò đực 15

2.4.3. Các phản xạ sinh dục của bò đực 16

2.5. Những nhân tố ảnh hưởng tới sức sản suất tinh 19

2.5.1. Giống 19

2.5.2. Thức ăn 19

2.5.3. Chăm sóc 20

2.5.4. Chế độ lấy tinh 20

2.5.5. Thời tiết khí hậu 21

2.5.6. Tuổi 21

2.6. Nuôi dưỡng đực giống 21

2.6.1. Tiêu chuẩn thức ăn và mức ăn 21

2.6.2. Nhu cầu năng lượng và protein 21

2.6.3. Thức ăn và khẩu phần 22

2.7. Chăm sóc và quản lý bò đực giống 26

2.7.1. Chuồng trại 26

2.7.2. Chăn thả 27

2.7.3. Vận động 27

PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28

3.1. Đối tượng nghiên cứu 28

3.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu 28

3.4. Phương pháp nghiên cứu 28

3.4.1.Chọn bò đực tốt 28

3.4.2. Chọn bò cái HF lai tốt, phối với tinh HF cao sản tạo bê đực

chọn giống 29

3.4.3. Chọn bê đực để kiểm tra làm đực giống 29

3.4.4. Chất lượng tinh dịch bò đực lai hướng sữa 3/4HF và 7/8HF 30

3.5. Phương pháp tính toán 31

PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33

4.1. Kích thước và chiều đo của bò đực giống 3/4HF và 7/8HF qua các tháng tuổi 33

4.2. Khối lượng và tăng khối lượng qua các tháng tuổi của bò đực giống

3/4HF và 7/8HF 45

4.3. Các chỉ tiêu về chất lượng tinh dịch của bò đực giống

3/4HF và 7/8HF 49

4.4. Tỷ lệ phối chửa của bò đực giống 3/4HF và 7/8HF 52

4.5. Xác định một số đặc điểm di truyền về khối lượng của bò đực giống 3/4HF và 7/8HF 54

4.5.1. Hệ số di truyền về khối lượng của bò đực giống 54

4.5.2. Hệ số tương quan di truyền về kiểu hình và khối lượng 55

PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56

PHẦN 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

 

doc63 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1901 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu một số tính trạng sinh trưởng, phát triển, chất lượng tinh và tỷ lệ phối có chửa của bò đực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu một số tính trạng sinh trưởng, phát triển, chất lượng tinh và tỷ lệ phối có chửa của bò đực lai hướng sữa 3-4 và 7-8HF.doc
Tài liệu liên quan