Đề tài Kỹ thuật sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI i

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

PHỤ LỤC VÀ DANH SÁCH CÁC BẢNG vii

DANH SÁCH ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH viii

I. GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Ếch 2

2.1.1 Phân loại 2

2.1.2 Phân bố – môi trường sống của ếch 2

2.1.3 Đặc điểm hình thái của ếch 3

2.1.4 Hệ hô hấp 3

2.1.5 Hệ bài tiết 4

2.1.6 Hệ tiêu hóa và tính ăn 4

2.1.7 Hệ sinh dục và sinh sản 4

2.1.8 Vòng đời của ếch 6

2.1.9 Sinh trưởng và phát triển 6

2.2 Thức Ăn Và Thành Phần Dinh Dưỡng Của Các Loại Thức Ăn 7

2.3 Chất Kích Thích Sinh Sản Dùng Trong Sinh Sản Nhân Tạo 7

2.3.1 LH-RH (Luteinizing Hormone – Releasing Hormone) 7

2.3.2 Não thuỳ 8

2.3.3 HCG (Human Chorionic Gonadotropin) 9

2.3.4 Loại và liều lượng một số chất kích thích sinh sản dùng trong thuỷ sản 10

2.4 Tình Hình Nuôi Ếch Ở Việt Nam Và Trên Thế Giới 10

2.4.1 Tình hình nuôi ếch ở Việt Nam 10

2.4.2 Tình hình nuôi ếch trên Thế Giới 10

III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 12

3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 12

3.2 Vật Liệu Thí Nghiệm 12

3.3 Phương Pháp Thí Nghiệm 12

3.3.1 Nguồn gốc ếch bố mẹ 12

3.3.2 Các chỉ tiêu theo dõi 12

3.3.3 Kỹ thuật sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan 13

3.3.4 Bố trí thí nghiệm sinh sản 16

3.4 Các Phương Pháp Xử Lý Số Liệu 16

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17

4.1 Kỹ Thuật Sinh Sản Nhân Tạo 17

4.1.1 Kết quả nuôi vỗ ếch bố mẹ 17

4.1.2 Thí nghiệm cho ếch Thái Lan sinh sản 19

4.2 Các Hình Thức Cho Ếch Thái Lan Sinh Sản 21

4.2.1 So sánh các phương thức cho sinh sản 21

4.2.2 Sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan với liều lượng chất kích thích

sinh sản khác nhau 28

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36

pdf54 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 5802 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kỹ thuật sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKỹ thuật sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan (Ranna tigerina tigrina).pdf