Đề tài Nghiên cứu sản xuất giống tôm càng xanh theo mô hình nước xanh cải tiến

MỤC LỤC

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

IV. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Địa điểm nghiên cứu

4.2. Vật liệu và phương pháp

4.3 Phương pháp thu mẫu và phân tích số liệu

v. CÁC THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

5.1. Thí nghiệm I: Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại tức ăn khác nhau lên ấu trùng

tôm càng xanh và môi trường ương nuôi

5.1.1. Giới thiệu

5.1.2. Vật liệu và phương pháp

5.1.3. Kết quả và thảo luận

5.1.4. Kết luận

5.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu chế độ cho ăn khác nhau trong ương nuôi ấu trùng tôm

càng xanh

5.2.1. Giới thiệu

5.2.2. Vật liệu và phương pháp

5.2.3. Kết quả và thảo luận

5.2.4. Kết luận

5.3.Thí nghiệm III: Nghiên cứu ảnh hướng của các mật độ ương khác nhau lên sự

phát triển và tỷ lệ sống của ấu trùng và môi trường ương

5.3.1. Giới thiệu

5.3.2. Vật liệu và phương pháp

5.3.3. Kết quả và thảo luận

5.3.4. Kết luận

5.3.Thí nghiệm IV: Nghiên cứu xác định mật độ tảo Chlorella ban đầu cho qui trình

ương ấu trùng tôm càng xanh nước xanh cải tiến

5.4.1. Giới thiệu

5.4.2. Vật liệu và phương pháp

5.4.3. Kết quả và thảo luận

5.4.4. Kết luận

VI. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI SẢN XUẤT TẠI AN GIANG

6.1. Giới thiệu

6.2. Vật liệu và phương pháp bố trí sản xuất

6.3. Kết quả

VII QUI TRÌNH CƠ BẢN TRONG ƯƠNG NUÔI ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH

THEO HỆ THỐNG NƯỚC XANH CẢI TIẾN

7.1. Xây dựng và trang bị phương tiện trại giống

7.2. Nuôi tôm bố mẹ

7.3. Xử lý nước

7.4. Nuôi tảo

7.5. Chọn tôm trứng và cho tôm nở

7.6. Cho nở trứng Artemia

7.7. Ương nuôi ấu trùng

7.8. Thu hoạch tôm b t

VIII. KẾT LUẬN VÀ ĐẾ XUẤT CHUNG

7.1. Kết luận

7.2. Đề xuất

TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf38 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 4481 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu sản xuất giống tôm càng xanh theo mô hình nước xanh cải tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu sản xuất giống tôm càng xanh theo mô hình nước xanh cải tiến.PDF
Tài liệu liên quan