Đề tài Nghiên cứu tình hình chăn nuôi và các biện pháp thú y tại Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

PHẦN I: ĐIỀU TRA CƠ BẢN 2

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2

1. Vị trí địa lý 2

2. Địa hình đất đai 2

3. Giao thông, thuỷ lợi 3

4. Thời tiết khí hậu 4

II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI 4

1. Dân số nguồn lao động 4

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 5

III. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI 7

1. Chăn nuôi lợn 7

2. Chăn nuôi trâu bò 9

3. Chăn nuôi gia cầm 9

4. Chăn nuôi cá 11

5. Các vật nuôi khác 11

IV. TÌNH HÌNH THÚ Y 12

1. Mạng lưới thú y cơ sở 12

2. Công tác phòng bệnh 13

3. Công tác điều trị bệnh 14

V. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 15

1. Thuận lợi 15

2. Khó khăn 15

PHẦN II: PHỤC VỤ SẢN XUẤT 16

I. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ PHỤC VỤ SẢN XUẤT 16

1. Nội dung phương pháp phục vụ sản xuất 16

2. Phương hướng công tác phục vụ sản xuất 16

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT 17

1. Công tác phục vụ ngành chăn nuôi 17

2. Công tác thú y 23

II. KẾT LUẬN - TỒN TẠI - ĐỀ NGHỊ 34

1. Kết luận 34

2. Tồn tại 35

3. Đề nghị 35

PHẦN III: CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 37

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 37

1. Tính cấp thiết của đề tài 37

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 38

III. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 39

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất trong chăn nuôi 39

2. Năng suất sinh sản của lợn nái 41

III. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC. 54

1. Tình hình nghiên cứu trong nước 54

2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 55

IV. ĐỐI TƯỢNG VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 56

1. Đối tượng nghiên cứu 56

2. Vật liệu nghiên cứu 56

3. Nội dung nghiên cứu 57

4. Phương pháp nghiên cứu 57

V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 61

VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 63

1. Kết luận. 63

2. Tồn tại 64

3. Đề nghị. 64

vii. Tài liệu tham khảo 66

doc69 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1725 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu tình hình chăn nuôi và các biện pháp thú y tại Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu tình hình chăn nuôi và các biện pháp thú y tại Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang.doc
Tài liệu liên quan