Đề tài Nguyên nhân, thực trạng và giải pháp cần thiết chống dollar hóa trong nền kinh tế nước ta

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 1

NỘI DUNG. 2

PHẦN I. VÀI NÉT VỀ DOLLAR HOÁ VÀ THỰC TRẠNG DOLLAR HOÁ Ở VIỆT NAM . 2

I. Khái quát về dollar hoá. . 2

1. Thế nào là dollar hoá?. 2

2. Phân loại dollar hoá. 3

II. Thực trạng dollar hoá ở Việt Nam. 5

PHẦN II. NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH TRẠNG DOLLAR HOÁ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA DOLLAR HOÁ ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM. 10

I. Nguyên nhân của tình trạng dollar hoá. 10

1. Nguyên nhân sâu xa. 10

2. Nguyên nhân trực tiếp. 11

II. Ảnh hưởng của tình trạng dollar hoá đến nền kinh tế

Việt Nam. 13

1. Tác động tích cực. 14

2. Tác động tiêu cực. 14

PHẦN III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ. 17

I. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề dollar hoá. 17

II. Các giải pháp và kiến nghị. 18

1. Một số giải pháp đã được đề xuất. 18

2. Những hạn chế của các giải pháp đã được đề xuất. 18

3. Những giải pháp kiến nghị. 20

KẾT LUẬN. 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 24

 

doc25 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 1617 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nguyên nhân, thực trạng và giải pháp cần thiết chống dollar hóa trong nền kinh tế nước ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNguyên nhân, thực trạng và giải pháp cần thiết chống Đô la hoá trong nền kinh tế nước ta.DOC
Tài liệu liên quan