Đề tài Đánh giá sinh trưởng và tổng kết kinh nghiệm gây trồng một số loài cây gỗ bản địa trồng dưới tán rừng tại Trung tâm Khoa học và sản xuất Lâm nghiệp Đô

Lời nói đầu

Phần 1: Đặt vấn đề 1

Phần 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 3

2.1. Trên thế giới 3

2.1.1. Nghiên cứu mang tính chất cơ sở 3

2.1.2. Những công trình nghiên cứu thực tiễn 3

2.2. Trong nước 4

2.2.1. Các công trình mang tính chất cơ sở 4

2.2.2. Các công trình nghiên cứu thực tiễn 4

Phần 3: Mục tiêu - Nội dung - Phương pháp nghiên cứu 6

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 6

3.2. Giới hạn nghiên cứu 6

3.3. Nội dung nghiên cứu 7

3.3.1. Đánh giá hiện trạng tầng cây cao 7

3.3.2. Đánh giá hiện trạng tầng cây bản địa 7

3.3.3. Điều tra một số nhân tố hoàn cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng cây bản

địa 7

3.3.4. Xác định mối quan hệ giữa sinh trưởng và chất lượng của cây bản địa với một số nhân tố hoàn cảnh 7

3.3.5. Tổng kết kinh nghiệm cây trồng các loài cây bản địa 7

3.3.6. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật lâm sinh 8

3.4. Phương pháp nghiên cứu 8

3.4.1. Phương pháp luận 8

3.4.2. Phương pháp nghiên cứu 8

Phần 4: Điều kiện cơ bản của khu vực nghiên cứu 17

4.1.Điều kiện tự nhiên 17

4.2. Điều kiện kinh tế xã hội 17

Phần 5: Kết quả nghiên cứu và phân tích kết quả 21

5.1. Giới thiệu mô hình trồng rừng bản địa dưới tán 21

5.1.1. Mô hình trồng cây bản địa dưới tán Thông mã vĩ 21

5.1.2. Mô hình trồng cây bản địa dưới tán Keo lá tràm 21

5.2. Hiện trạng tầng cây cao 21

5.2.1. Hiện trạng rừng Thông mã vĩ 23

5.2.2. Hiện trạng rừng Keo lá tràm 25

5.3. Hiện trạng tầng cây bản địa 27

5.3.1. Giới thiệu sơ lược các loài cây bản địa được gây trồng tại khu vực nghiên cứu 27

5.3.2. Mô tả sơ lược đặc điểm hình thái và sinh thái học của các loài cây bản địa được nghiên cứu 29

5.3.3. Kết quả nghiên cứu hiện trạng các loài cây bản địa 32

5.4. Kết quả điều tra một số nhân tố hoàn cảnh có ảnh hưởng tới sinh trưởng của tầng cây bản địa 36

5.4.1. Nhân tố đất 37

5.4.2. Thực bì, cây bụi thảm tươi 38

5.4.3. Thảm mục, vật rơi rụng 40

5.5. Xác định ảnh hưởng của nhân tố sinh thái tới sinh trưởng của tầng cây bản địa 41

5.5.1. Quan hệ giữa sinh trưởng của cây bản địa dưới tán Thông mã vĩ với độ tàn che 41

5.5.2. Quan hệ giứa sinh trưởng của cây bản địa dưới tán Keo lá tràm và độ tàn che 44

5.5.3. Kết luận chung về quan hệ giữa sinh trưởng của cây bản địa và độ tàn che 48

5.6. Tổng kết kinh nghiệm gây trồng 48

5.6.1. Mô hình trồng cây bản địa dưới tán Thông mã vĩ 48

5.6.2. Mô hình trồng cây bản địa dưới tán Keo lá tràm 49

5.7. Đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh 51

5.7.1. Đối với lâm phần Thông mã vĩ 51

5.7.2. Đối với lâm phần Keo lá tràm 52

Phần 6: Kết luận – tồn tại – kiến nghị 53

 

doc59 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2069 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá sinh trưởng và tổng kết kinh nghiệm gây trồng một số loài cây gỗ bản địa trồng dưới tán rừng tại Trung tâm Khoa học và sản xuất Lâm nghiệp Đô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá sinh trưởng và tổng kết kinh nghiệm gây trồng một số loài cây gỗ bản địa trồng dưới tán rừng tại Trung tâm Khoa học và sản xuất Lâm nghiệp Đô.DOC