Đề tài Nhận dạng ký tự số bằng mạng neuron

Mạng nơ ron truyền thẳng chỉ đơn thuần tính toán các tín hiệu ra dựa trên

các tín hiệu vào và các trọng số liên kết nơ ron đãxác định sẵn ở trong mạng. Do

đó chúng không có trạng thái bên trong nào khác ngoài vectơ trọng số W. Đối

với mạng hồi qui, trạng thái trong của mạng được lưu giữ tại các ngưỡng của các

nơ ron. Điều này có nghĩa là quá trình tính toán trên mạng truyền thẳng có lớp

lang hơn trong mạng qui hồi. Nói chung, các mạng qui hồi có thể không ổn định,

thậm chí rối loạn theo nghĩa, khi cho vectơ giá trịđầu vào X nào đó, mạng cần

phải tính toán rất lâu, thậm chí có thể bị lặp vô hạn trước khi đưa ra được kết quả

mong muốn. Quá trình học của mạng qui hồi cũng phứctạp hơn rất nhiều. Tuy

vậy, các mạng qui hồi có thể cho phép mô phỏng các hệ thống tương đối phức tạp

trong thực tế

 

pdf24 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2905 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nhận dạng ký tự số bằng mạng neuron, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNhận dạng ký tự số bằng mạng neuron.pdf