Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý lỗi vi phạm giao thông đường bộ của sở giao thông vận tải tỉnh Nam Định

MỤC LỤC

 

1. Khảo sát bài toán quản lý lỗi vi phạm của sở giao thông thành phố Nam Định 4

1.1.1 Vài nét về sở giao thông thành phố Nam Định 4

a. Chức năng 4

1. Tuyên truyền , phổ biến , hướng dẫn việc thực hiện pháp luật , chính sách chế độ của Nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. 4

2. Xây dựng trình UBNd tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản thi hành quy định pháp luật về giao thông vận tải trong vi phạm. 4

1.1.2 Cơ cấu tổ chức 6

1.2 Khảo sát hệ thống hiện tại 7

Chương II 10

2.1. Phân tích hệ thống quản lý trên qua niệm của người làm quản lý: 10

2.2. Phân tích hệ thống quản lý trên quan niệm của người làm Tin học. 10

2.3. Thiết kế hệ thống quản lý lỗi vi phạm : 11

2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu (sơ đồ lường dữ liệu BLD) 13

2.3.3. Mô hình thực thể liên kết 14

2.4 Biểu đồ phân cấp chức năng: 17

C. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 20

CHƯƠNG III 24

3.1.1. Phân tích hệ thống quản lý lỗi vi phạm : 25

 

doc27 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1948 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý lỗi vi phạm giao thông đường bộ của sở giao thông vận tải tỉnh Nam Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo bài tập lớn môn-phân tích thiết kế hệ thống-quản lý lỗi vi pham giao thông.doc
Tài liệu liên quan