Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 2

I. KHẢO SÁT HỆ THỐNG .3

1. Mô tả hệ thống .

2. Chức năng của hệ thống .

3. Phê phán .

4. Giải pháp hệ thống mới

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ CHỨC NĂNG .

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG .

CÀI ĐẶT .

 

doc29 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 8453 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Tên đề tài: QUẢN LÍ NHÂN SỰ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện : Đinh Thị Hòa Lớp : K5D Thái Nguyên,Tháng 4 năm 2009 BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ BÀI : THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………….. 2 KHẢO SÁT HỆ THỐNG……………………………………...3 Mô tả hệ thống…………………………………………………. Chức năng của hệ thống……………………………………….. Phê phán ………………………………………………………. Giải pháp hệ thống mới ……………………………………… PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ CHỨC NĂNG……………..... THIẾT KẾ HỆ THỐNG………………………………………. CÀI ĐẶT………………………………………………………. LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại công nghiệp hóa ngày nay chúng ta đang đứng trước sự thay đổi không ngừng về mọi lĩnh vực, đặc biệt là CNTT. Đứng trước sự thay đổi đó chúng ta phải có một lượng thông tin kiến thức tối thiểu để có thể nắm bắt được nó. Thế kỉ XXI, thế kỉ của tin học và tự động hóa việc đẩy mạnh ứng dụng tin học vào công việc hàng ngày là một mục tiêu được nhà nước quan tâm và phát triển. Trong những năm gần đây, đi đôi với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tin học đã đi sâu vào mọi ngành nghề và mọi lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Sự phát triển của xã hội làm cho công việc quản lí ngày càng trở lên phức tạp. Cách quản lí dựa trên kinh nghiệm, trực giác đã không còn đem lại hiệu quả như mong muốn do đó phải thiết lập một phương thức quản lí mới hiện đại hơn. Là một sinh viên khoa CNTT, em khao khát được tìm hiểu và tiếp thu kiến thức chuyên ngành để vận dụng vào thực tế. Qua một thời gian tìm hiểu với sự giúp đỡ của cô Lê Thu Trang, em đã vận dụng những kiến thức đã học để viết chương trình quản lí nhân sự. Mặc dù đã có những cố gắng, cùng với sự tận tình giúp đỡ chỉ bảo của các cô, song do thời gian và lượng kiến thức có hạn, cộng với việc em mới bước đầu làm quen với môn học nên trương trình này mới chỉ có một số thao tác đơn giản, chưa phải là một trương trình đầy đủ để có thể đưa vào sử dụng quản lý tốt. Em rất mong nhận được những nhận xét. Giúp đỡ của các thầy cô và các bạn để trương trình của em được hoàn thiện hơn. Sinh viên thực hiện Đinh Thị Hòa KHẢO SÁT HỆ THỐNG Địa điểm khảo sát:Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh Địa chỉ:Số 32-Dốc Vân – Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội Tel:(844)9610170 - (844)9611523 Fax :(844)9611523 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần nồi hơi Việt Nam C«ng ty cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam, tªn giao dÞch tiÕng Anh lµ Vietnam boiler joint stock company vµ tªn viÕt t¾t lµ VBC, cã trô së t¹i khèi 3A thÞ trÊn §«ng Anh-HuyÖn §«ng Anh-Hµ Néi. TiÒn th©n cña c«ng ty lµ Nhµ m¸y c¬ khÝ C70 ®­îc thµnh lËp ngµy 20/8/1968 theo quyÕt ®Þnh sè 741/CNN-TCCB-Q§ cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ. Trô së t¹i Gi¶ng Vâ-Ba §×nh-Hµ Néi. Nhµ m¸y c¬ khÝ C70 lµ nhµ m¸y trùc thuéc Bé l­¬ng thùc- thùc phÈm ho¹t ®éng trong lÜnh vùc chÕ t¹o & söa ch÷a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ c¬ khÝ chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm trong ngµnh. Do yªu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ c¸c chñng lo¹i thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc vµ c¸c lß h¬i cÇn thiÕt ph¶i cã qui m« s¶n xuÊt ngµy cµng lín, cho nªn ®Õn n¨m 1976 Bé chñ qu¶n cho phÐp ®æi tªn Nhµ m¸y C70 thµnh nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ¸p lùc §«ng Anh. Trô së t¹i ThÞ TrÊn §«ng Anh-HuyÖn §«ng Anh-Hµ Néi. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 388/H§BT ngµy 20/11/1991 cña Héi §ång Bé Tr­ëng vµ NghÞ ®Þnh sè 165/CP/H§BT ngµy 07/5/1992 cña ChÝnh Phñ, Nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ¸p lùc §«ng Anh ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 318/NN-TCCB-Q§ ngµy 07/05/1993 cña Bé N«ng NghiÖp vµ C«ng NghiÖp thùc phÈm vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty Nåi h¬i ViÖt Nam. Theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ sè 110/TTG-Q§ ngµy 04/02/2002 chuyÓn C«ng ty Nåi h¬i ViÖt Nam thµnh C«ng ty cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam, kÓ tõ ngµy 01/07/2003 c«ng ty cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp. C«ng ty cã V¨n phßng ®¹i diÖn Hµ Néi: 218 NguyÔn Tr·i-§èng §a-Hµ Néi; Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh ë 115 §iÖn Biªn Phñ, ph­êng §a Kao, quËn 1, thµnh phè Hå ChÝ Minh, Trung t©m giíi thiÖu vµ b¶o hµnh s¶n phÈm ë 174 khu phè Hoµ Long, thÞ trÊn L¸i Thiªu, huyÖn ThuËn An, tØnh B×nh D­¬ng. TÝnh ®Õn ngµy 01/01/2007 tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty lµ 351 ng­êi, trong ®ã: C¸n bé cã tr×nh ®é §¹i häc vµ trªn §¹i häc lµ 79 ng­êi. C¸n bé cã tr×nh ®é Trung cÊp vµ Cao ®¼ng lµ 32 ng­êi. C«ng nh©n kü thuËt lµ 211 ng­êi. Cßn l¹i lµ lao ®éng phæ th«ng s¬ cÊp. Qua nhiÒu n¨m ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ thêi kú nÒn kinh tÕ n­íc ta b¾t ®Çu chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi m«ii tr­êng kinh doanh hoµn toµn míi, C«ng ty ®· ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n tr­íc sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr­êng. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· chñ ®éng kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn.ChÝnh nhê sù cè g¾ng kh«ng ngõng ®ã, C«ng ty ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh, gi¶i quyÕt ®­îc viÖc lµm vµ n©ng cao ®­îc ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tr¶i qua gÇn 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ ®Çu ngµnh trong lÜnh vùc chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ ¸p lùc vµ lß h¬i cña c¶ n­íc vµ cã uy tÝn lín trong thÞ tr­êng trong n­íc vµ khu vùc. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty, ta xem xÐt sè liÖu sau: §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 1.Tæng doanh thu 65159700 70345500 2.L·i thùc hiÖn 4135250 55453750 3.Nguyªn gi¸ TSC§ 38970659 40059750 4.Vèn kinh doanh 18597600 20129570 5.Nép ng©n s¸ch 2100159 2597760 6.Thu nhËp b×nh qu©n/ng­êi 2110 2959 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ cña C«ng ty Cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam. Tr¶i qua gÇn 40 n¨m phÊn ®Êu vµ tr­ëng thµnh, C«ng ty Cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam ®· dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh ë trong n­íc còng nh­ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, C«ng ty ngµy cµng më réng qui m« s¶n xuÊt vµ ph¹m vi ho¹t ®éng, chñ ®éng t×m kiÕm thÞ tr­êng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu thÞ tr­êng, n©ng cao uy tÝn. Theo giÊy phÐp ®¨ng kÝ kinh doanh sè 0103001114 cÊp ngµy 07/6/2002, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty Cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam ®ã lµ: ThiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c lo¹i nåi h¬i, thiÕt bÞ ¸p lùc, kÕt cÊu thÐp siªu tr­êng, siªu träng, vµ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ kh¸c. Kh¶o s¸t, t­ vÊn, thiÕt kÕ, vËn chuyÓn, thi c«ng l¾p ®Æt nåi h¬i, thiÕt bÞ ¸p lùc vµ c¸c c«ng tr×nh c¬ khÝ. Söa ch÷a, c¶i t¹o, phôc chÕ nåi h¬i, thiÕt bÞ ¸p lùc, thiÕt bÞ c¬ khÝ c¸c lo¹i. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nåi h¬i, thiÕt bÞ ¸p lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu( thÐp tÊm, thÐp èng) , phô tïng( b¬m, qu¹t, vßi ®èt dÇu, c¸c lo¹i van) chuyªn ngµnh. Hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt vµ lµm ®¹i lý cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty lu«n lu«n gi÷ ®­îc ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng, c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt ra ®Õn ®©u tiªu thô ngay ®Õn ®ã, Ýt bÞ ø ®äng tån kho cho nªn c«ng ty cã kh¶ n¨ng quay vßng vèn nhanh, thu håi vèn ®ñ vµ kinh doanh ngµy cµng cã l·i, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng t¨ng lªn. 2.1.3.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y c«ng ty. Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Giám đốc công ty Ban kiểm soát Phó GĐ Đại diện (Phía nam) Phó GĐ Kinh tế Phó GĐ Quản trị hành chính Phòng Tổ chức Đội Bảo vệ Văn phòng tổng hợp Phòng Kinh doanh tiếp thị Phòng Dự án Phòng Tài chính kế toán XN Kinh doanh XNK Chi nhánh HCM Trung tâm GTSP Bình Dương Trung tâm Thiết kế xây lắp Phòng Công nghệ-Sản xuất Phòng Kiểm tra CL đo lường XN Cơ khí tạo phôi XN Lắp máy I XN Lắp máy II XN LR Hoàn thiện Phòng Vật tư C¬ cÊu tæ chøc ®iÒu hµnh cña C«ng ty Kế toán trưởng Phó GĐ Sản xuất Trong c¬ cÊu tæ chøc ®iÒu hµnh cña C«ng ty Cæ phÇn Nåi h¬i ViÖt Nam mçi mét vÞ trÝ ®Òu cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau. §¹i héi ®ång cæ ®«ng: lµ c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn cao nhÊt cña C«ng ty Cæ phÇn gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt. §¹i héi ®«ng cæ ®«ng cã quyÒn: ph¸t hµnh cæ phiÕu; ®Çu t­ ph¸t triÓn C«ng ty; x©y dùng ®iÒu lÖ C«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý cña C«ng ty cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi chñ tr­¬ng, ®­êng lèi theo LuËt doanh nghiÖp vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty, mäi vÊn ®Ò quyÒn lîi cña cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ gåm chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, phã chñ tÞch vµ c¸c uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ( gåm 7 ng­êi, nhiÖm kú 3 n¨m). Ban kiÓm so¸t: lµ tæ chøc thay mÆt c¸c cæ ®«ng kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Ban kiÓm so¸t gåm 3 ng­êi, nhiÖm kú 3 n¨m. Gi¸m ®èc C«ng ty: lµ ng­êi cã quyÒn l·nh ®¹o cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ trùc tiÕp ®iÒu khiÓn viÖc qu¶n lý cña C«ng ty th«ng qua c¸c Tr­ëng phßng. Phã gi¸m ®èc ®¹i diÖn( phÝa Nam) lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh t¹i Hå ChÝ Minh vµ Trung t©m giíi thiÖu s¶n phÈm ë B×nh D­¬ng. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ c¸c ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu s¶n phÈm míi. Phã gi¸m ®èc kinh tÕ: phô tr¸ch vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty tõ viÖc t×m nguån hµng, x©y dùng c¸c dù ¸n, ®Õn viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m kiÕm nguån tiªu thô. Phã gi¸m ®èc qu¶n trÞ hµnh chÝnh: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®èi néi, ®èi ngo¹i cña C«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vµ h¹ch to¸n kinh tÕ t¹i C«ng ty. XÝ nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: cã nhiÖm vô kinh doanh vËt t­, phô tïng, phô kiÖn chuyªn ngµnh. Chi nh¸nh Hå ChÝ Minh vµ Trung t©m giíi thiÖu s¶n phÈm B×nh D­¬ng: giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm; tæ chøc thùc hiÖn l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh phÝa Nam. Trung t©m thiÕt kÕ kü thuËt vµ l¾p r¸p: cã nhiÖm vô thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm, x©y dùng qui tr×nh c«ng nghÖ, chÕ t¹o s¶n phÈm vµ l¾p ®Æt. Phßng c«ng nghÖ s¶n xuÊt: qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña phßng kinh doanh giao, cung cÊp vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt. Phßng kiÓm tra chÊt l­îng & ®o l­êng s¶n phÈm: cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l­îng toµn bé s¶n phÈm t¹i c«ng ty chÕ t¹o vµ c¸c s¶n phÈm c«ng ty l¾p ®Æt bªn ngoµi. KiÓm tra chÊt l­îng vËt t­, nguyªn vËt liÖu nhËp vÒ. Bèn xÝ nghiÖp chÕ t¹o & l¾p m¸y: xÝ nghiÖp c¬ khÝ t¹o ph«i, xÝ nghiÖp x©y l¾p m¸y I, xÝ nghiÖp x©y l¾p m¸y II vµ xÝ nghiÖp l¾p r¸p hoµn thiÖn s¶n phÈm. C¸c xÝ nghiÖp nµy cã c¸c tæ s¶n xuÊt, mçi tæ cã tæ tr­ëng ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Bèn xÝ nghiÖp nµy cã nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch ®Ò ra. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: thùc hiÖn h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong toµn c«ng ty, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, toµn diÖn kÕt qu¶ s¶n xuÊt, cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho l·nh ®¹o, c¸c bé phËn cã liªn quan vµ nh÷ng ®èi t­îng cã nhu cÇu th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, gióp nhµ qu¶n lý ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp.Phßng dù ¸n: cã nhiÖm vô nghiªn cøu, ®Ò ra c¸c dù ¸n ph¸t triÓn C«ng ty. Phßng kinh doanh tiÕp thÞ: qu¶n lý, ®iÒu hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp toµn c«ng ty, thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp thÞ, thÞ tr­êng, tiªu thô s¶n phÈm. Phßng vËt t­: chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸, cung cÊp vËt t­ theo yªu cÇu cña phßng s¶n xuÊt. V¨n phßng tæng hîp: qu¶n lý c«ng t¸c hµnh chÝnh cña c«ng ty vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng. §éi b¶o vÖ: chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý t×nh h×nh an toµn trËt tù toµn c«ng ty. Phßng tæ ch: qu¶n lý t×nh h×nh nh©n sù cña c«ng ty. Mçi phßng ban ®Òu cã chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng, xong môc ®Ých chung vµ cuèi cïng lµ phôc vô lîi Ých chung cña toµn C«ng ty. Gi÷a ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c phßng ban lu«n lu«n tån t¹i mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau. Mèi quan hÖ nµy kh«ng ngõng ®­îc cñng cè vµ ph¸t huy ®Ó t¨ng c­êng sù qu¶n lý thèng nhÊt trong toµn C«ng ty. Sù ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, ®ång søc, ®ång lßng cña toµn bé tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty chÝnh lµ mét nh©n tè quan träng mang l¹i thµnh c«ng cña C«ng ty h«m nay vµ còng lµ nh©n tè quan träng ®¶m b¶o nh÷ng b­íc tiÕn v÷ng ch¾c cña C«ng ty trong t­¬ng lai. .Mô tả hệ thống Khi công ty thiếu lao động (do lao động về hưu,nhỉ việc,cần thêm lao đông cho việc phát triên sản xuất của công ty).Ban lãnh đạo và Phòng tổ chức lao động sẽ tiến hành tuyển lao đông.Khi lao động dược tuyển sẽ được phân về các phòng ban hoặc phân xưởng để thử việc.Nếu quá trình thử việc tốt công ty sẽ tiến hành kí hợp đồng lao động và hồ sơ của lao đông sẽ được lưu vào hệ thống.Khi đó lao động sẽ được hưởng đầy đủ chính sách của nhà nước về mức lương,phụ cấp tiền lương,chế độ bảo hiểm và bảo hộ lao động.Tùy thuộc vào hiệu quả sản xuất mà lao động được xét khen thưởng hay kỉ luận.Bộ phận quản lí sẽ theo dõi quá trinh làm việc của lao động.Khi lao động đến tuổi nghỉ việc nghỉ hưu Bộ phân quản lí sẽ cập nhật và báo cáo lên lãnh đạo.Khi lãnh đạo có yêu cầu tìm kiếm hay điều động nhân lực bô phận quản lí phải thưc hiện được yêu cầu và báo cáo lên lãnh đạo.Ngoài ra bộ phận quản lí phải theo dõi viêc chấm công để chuyển số liệu cho phòng kế toán tính và trả lương cho nhân viên.Hàng quý bộ phận quản lí phải báo cáo lên lãnh đạo về số lao động và số người nghỉ hưu,số hợp đồng lao động mới kí. Công ty có nhiều chi nhánh mà mỗi chi nhánh lại có cách quản lí riêng không thống nhât vì vậy viêc báo cáo lên lãnh đạo còn chậm và hay xảy ra sai sót.Khi triển khai kế hoạch mới thường mất nhiêu thời gian và không đáp ứng được yêu cầu phát triển công ty. HỒ SƠ XIN VIỆC: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN 1. Họ và tên: …………………………………………2. Nam / Nữ: 3. Ngày, tháng, năm sinh: 4. Thường trú tại số:……………………………………..Đường: Phường (xã)……………………………Quận (Huyện): Thành phố (tỉnh) 5. Địa chỉ liên lạc: 6. Số điện thoại: 7. Dân tộc:……………………………………… Tôn giáo: 8. Trình độ học vấn: Ngoại ngữ:………………………………………………Bằng: Chuyên môn:…………………………………….. …….Bằng: 9. Ngày tham gia tổ chức Công Đoàn ……………………………Tại: 10. Ngày tham gia Đoàn thanh niên CS HCM, Đảng CSVN Tại:…………….. 11. Tình trạng sức khỏe ………………Chiều cao:………Cân nặng: Dị tật bẩm sinh (nói, nghe, nhìn, chân tay v.v…) Dấu vết riêng (vết sẹo, hình săm v.v…) Quá trình hoạt động của bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay học trường nào, làm gì ở đâu THỜI GIAN NƠI HỌC HAY CÔNG TÁC Từ tháng, năm Đến tháng, năm PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 10. Họ và tên cha:………………………………Sinh năm………………… Nghề ngiệp: ………………………………............................................. 11.Họ tên mẹ:…………………………………..Sinh năm:………………… Nghề ngiệp:……………………………………………………………... 12. Họ và tên anh chị em ruột, năm sinh, nghề nghiệp. STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NGHỀ NGHIỆP Họ và tên vợ (chồng):………………………Sinh năm:………………… Nghềnghiệp:………………………………............................................. 14. Họ tên các con, năm sinh, làm gì: STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NGHỀ NGHIỆP 1. 2. 3. Tôi cam kết bản lý lịch khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và kỷ luật theo Nội quy Công ty. ……………ngày………tháng……..năm………. NGƯỜI KHAI XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Nội dung xác nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai, nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào (có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người xin việc) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Ngày……tháng……năm…….. UBND phường xã:………….. Mục tiêu của hệ thống Cập nhật lí lịch của lao động Tìm kiếm báo cáo thông tin về lao động theo yêu cầu của lãnh đạo Thống kê báo cáo Đánh giá thuận lợi và khó khăn của hệ thống Thuận lợi: Công ty có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng được công tác sản xuất và phát triển Có đội ngũ cán bộ có tay nghề và nhiệt tình với công việc Phê phán hệ thống Thiếu vắng về trang thiết bị:Đa phần hệ thống quản lí thủ công chưa áp dụng tin hoc vào quá trình quản lí. Thừa nhân lực quản lí Cơ cấu tổ chức bất hợp lí luân chuyển thông tin chậm long vòng Ùn tắc quá tải về dữ liệu,xử lí thông tin chập thiếu chính xác Lãng phí tiền bạc chi phí cho công tác quản lí. Chưa đáp ứng được vấn đề bảo mật thông tin. Sổ sách báo cáo trình bày chưa khoa học Giải pháp Đưa tin học vào hệ thống để giảm bớt nhân lực cho hệ thông quản lí Và cải thiện vấn đề bảo mật Cải tiến cơ cấu tổ chức PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Chức năng - Cập nhật lý lịch nhân viên: Dùng để cập nhật nhân viên mới vào trong tập tin hồ sơ nhân viên, trong đó có lương cơ bản và phụ cấp chức vụ (nếu có) - Xem lý lịch nhân viên theo mã số nhân viên: Cho phép xem được lý lịch của bất kỳ một nhân viên nào trong công ty theo mã số phòng ban của nhân viên đang làm việc. - Thống kê báo cáo: Thông tin nhập: Lý lịch nhân viên, danh mục phòng ban, danh mục chức vụ,hợp đồng lao dộng. Thông tin xuất: Các báo cáo thông tin lý lịch về nhân viên, về phòng ban, về chức vụ,về hợp đồng lao động,một số thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG QL NHÂN SỰ TÌM KIẾM THỐNG KÊ CẬP NHẬT DL Tim kiếm NV theo phòng BC số người nghỉ hưu CN hồ sơ Số hợp đồng LĐ kí CN HĐLĐ Tìm kiếm NV theo cvụ CNDM phòng Thông NV theo trình độ Tìm kiếm NV thêo tên,mã nv CNDM chức vụ Thống kê Đảng Viên BIỂU ĐỒ LUỒNG MỨC KHUNG CẢNH Thông tin cập nhật Thông tin trả lời BPHẬN QUẢN LÍ QUẢN LÍ NHÂN SỰ MỨC ĐỈNH BỘ PHẬN QUẢN LÍ CẬP NHẬT LLNV THỐNG KÊ,BC NV BỘ PHẬN QUẢN LÍ DMCVU DMĐLDD DMPHONG TÌM KIẾM MỨC DƯỚI ĐỈNH CHỨC NĂNG CẬP NHẬT CN C. VỤ DMNVIEN DMCHỨCVUJ CN HSNV DMPHONG BỘ PHẬN QUẢN LÍ 1,2 1,2 CN PHONG 1,2 1,2 1,2 CN HĐLĐ DMHDLD MỨC DƯỚI ĐỈNH CHỨC NĂNG TÌM KIẾM BỘ PHẬN QUẢN LÍ 3,4 TKNV THEO PHÒNG DMPHONG DMCHỨCVUJ DMNVIEN TKNV THEO MÃ,TÊN TKNV THEO CVỤ 3,4 3,4 BỘ PHẬN QUẢN LÍ MƯC DƯỚI ĐỈNH CHỨC NĂNG BÁO CÁO 3,4 3,4 BỘ PHẬN QUẢN LÍ TK NV THEO TRÌNH ĐỘ BỘ PHẬN QUẢN LÍ DMHDLD DMNVIEN TK NV NGHI HƯU 3,4 TK HĐLĐ Đà KÍ TK HĐLĐ Đà KÍ 1.Cập nhật ,hiệu chỉnh 2.Trả lời 3.Yêu cầu 4.Trả lời dl PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU Dựa vào mô hình thực thể liên kết NHÂN VIÊN PHÒNG BAN H Đ LĐ CHỨC VỤ Dựa vào mô hình quan hệ Trường 1NF 2NF 3NF # Mã nhân viên Tên nhân viên Ngày sinh Giới tính Số CMTND Địa chỉ Điện thoại Trình độ văn hóa Ngoại ngữ Đảng viên Tôn giáo Mã phòng Tên phòng Mã chức vụ Tên chức vụ Mã HĐLĐ Ngày kí Ngày kết thúc Phụ cấp Lương cơ bản #Mã nhân viên Tên nhân viên Ngày sinh Giới tính Số CMTND Địa chỉ Điện thoại Trình độ văn hóa Ngoại ngữ Đảng viên Tôn giáo Mã phòng Tên phòng Mã chức vụ Tên chức vụ Mã HĐLĐ Ngày kí Ngày kết thúc Phụ cấp Lương cơ bản #Mã nhân viên Tên nhân viên Ngày sinh Giới tính Số CMTND Địa chỉ Điện thoại Trình độ văn hóa Ngoại ngữ Đảng viên Tôn giáo Mã phòng Tên phòng Mã chức vụ Tên chức vụ Mã HĐLĐ Ngày kí Ngày kết thúc Phụ cấp Lương cơ bản #Mã nhân viên Tên nhân viên Ngày sinh Giới tính Số CMTND Địa chỉ Điện thoại Trình độ văn hóa Ngoại ngữ Đảng viên Tôn giáo @Mã phòng @Mã chức vụ @Mã HĐLĐ #Mã phòng Tên phòng #Mã chức vụ Tên chức vụ #Mã HĐLĐ Ngày kí Ngày kết thúc Phụ cấp Lương cơ bản Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc CTCP Thiết Bị Áp Lực THÔNG BÁO ĐIỀU ĐỘNG Quyếnđịnh số: Ngày điều động: Mã nhân viên: Họ tên nhân viên: Thông Tin Điều Động Phong (ban): Chức vụ: Phụ cấp chức vụ: Phòng mới: Chức vụ mới: Lương mới: Ngày Tháng Năm Giám Đốc ký Trưởng phòng nhân sự ký

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMôn phân tích thiết kế hệ thống - Quản lí nhân sự.doc