Đề tài Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần “Các lực cơ hoc” sách giáo khoa vật lí 10 nâng cao

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 2

3. Đối tượng nghiên cứu 2

4. Phạm vi nghiên cứu 3

5. Giả thuyết khoa học 3

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 3

7. Phương pháp nghiên cứu 3

8. Đóng góp của đề tài 4

9. Bố cục của luân văn 4

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ÔN TẬP, HỆ THỐNG HÓA TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 6

1.1. Bản chất của hoạt động dạy và hoạt động học 6

1.1.1. Nhiệm vụ của quá trình dạy học 6

1.1.2. Bản chất của hoạt động dạy 6

1.1.3. Bản chất của hoạt động học 7

1.1.4. Hệ tương tác dạy học 8

1.2 Ôn tập trong dạy học Vật lí 9

1.2.1. Khái niện về ôn tập trong dạy học Vật lí 9

1.2.2. Các hình thức ôn tập 10

1.2.2.1. Ôn tập xen kẽ nghiên cứu tài liệu mới 10

1.2.2.2. Ôn luyện 10

1.2.2.3. Ôn tập tổng kết sau mỗi mục, bài, chương 11

1.2.3. Vai trò của việc ôn tập trong dạy học Vật lí 11

1.3. Hệ thống hoá kiến thức trong dạy học Vật lí 12

1.3.1. Khái niệm về hệ thống hoá trong dạy học Vật lí 12

1.3.2. Các hình thức hệ thống hoá 12

1.3.2.1 - Hệ thống hoá kiến thức theo mục. 12

1.3.2.2 - Hệ thống hoá kiến thức theo bài . 12

13.2.3 - Hệ thống hoá kiến thức theo phần kiến thức (một số bài, một chương).13

1.3.3. Vai trò của hê thống hoá trong dạy học Vật lí 13

1.4. Các hình thức hướng dẫn ôn tập, hệ thống hoá kiến thức 13

1.4.1. Hướng dẫn ôn tập, hệ thống hoá trên lớp 13

1.4.2. Hướng dẫn ôn tập, hệ thống hoá ở nhà 17

1.5. Công việc cần thực hiện khi hướng dẫn học sinh ôn tâp, hệ thống hóa kiến thức 21

1.5.1. Chuẩn bị nội dung ôn tập 21

1.5.1.1. Xác định mục đích chính của việc ôn tập, hệ thống hoá kiến thức. 21

1.5.1.2. Xác định nội dung ôn tập, hệ thống hoá kiến thức. 22

1.5.1.3. Soạn thảo tài liệu hướng dẫn ôn tập, hệ thống hoá kiến thức 22

1.6. Hướng dẫn học sinh đọc sách giáo khoa để ôn tập trước khi trả lời phiếu học tập ở nhà. 23

1.6.1. Định nghĩa. .23

1.6.2. Những ưu điểm của đọc sách giáo khoa. 23

1.6.3. Chức năng của đọc sách giáo khoa 24

1.6.4. Những lưu ý cho việc đọc giáo khoa có hiệu quả 25

1.6.5. Cách thức đọc sách giáo khoa 26

1.7.Tình hình ôn tập, hệ thống hoá kiến thức khi dạy phần các lực cơ học 28

1.7.1. Về tình hình dạy của giáo viên 28

1.7.2. Về tình hình học của học sinh 30

Kết luận chương 1 32

Chương II. SOẠN THẢO KẾ HOẠCH VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP, HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC PHẦN “CÁC LỰC CƠ HỌC” 33

2.1. Nội dung kiến thức phần “Các lực cơ học” 33

2.1.1. Sơ đồ cấu trúc nội dung chương “Động lực học chất điểm" 33

2.1.2. Sơ đồ cấu trúc nội dung của phần “Các lực cơ học” 37

2.1.3. Các nội dung kiến thức cơ bản của phần “Các lực cơ học” 37

2.1.3.1. Lực hấp dẫn 37

2.1.3.2. Lực đàn hồi 39

2.1.3.3. Lực ma sát 40

2.2 Mục tiêu học sinh cần đạt được sau khi học về “Các lực cơ học” 42

2.2.1. Mục tiêu học sinh cần đạt được sau khi học bài Lực hấp dẫn 42

2.2.2. Mục tiêu học sinh cần đạt được sau khi học bài Lực đàn hồi 42

2.2.3. Mục tiêu học sinh cần đạt được sau khi học bài Lực ma sát 43

2.3. Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức phần “Các lực cơ học” 44

2.3.1 Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức bài “Lực hấp dẫn” 44

2.3.2. Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức bài “Lực đàn hồi” 52

2.3.3. Soạn thảo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức bài “Lực ma sát” 62

Kết luận chương 2 74

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 75

3.1. Mục đích thực nghiệm 75

3.2. Đối tượng thực nghiệm 75

3.3. Thời điểm thực nghiệm: 75

3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 75

3.5. Những khó khăn gặp phải trong quá trình thực nghiệm sư phạm và cách khắc phục. 76

3.6. Kết quả thực nghiệm sư phạm 77

3.6.1. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm 77

3.6.2. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm sư phạm.95

Kết luận chương 3 105

KẾT LUẬN 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

 

doc113 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2082 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Soạn thảo tài liệu hướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức phần “Các lực cơ hoc” sách giáo khoa vật lí 10 nâng cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSoạn thảo hệ thoáng hóa kiến thức phần- các lực cơ học sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao.doc
Tài liệu liên quan