Đề tài Tác động của chế phẩm sinh học lên môi trường nước

ĐỀ MỤC TRANG

TRANG TỰA i

CẢM TẠ ii

TÓM TẮT iii

ABSTRACT iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH ĐỒ THỊ viii

DANH SÁCH HÌNH ẢNH ix

I GIỚI THIỆU

1.1 Đặt Vấn Đề

1.2 Mục Tiêu Đề Tài

II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Các Yếu Tố Môi Trường Nước Trong Nuôi Trồng Thủy Sản 2

2.1.1 Các yếu tố vật lý 2

2.1.2 Các yếu tố hoá học 4

2.2 Anh Hưởng Của Các Yếu Tố Môi Trường Nước Lên Động

Vật Nuôi Thủy Sản 11

2.2.1 Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý đến đời sống của thuỷ sinh vật 11

2.2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố hoá học đến đời sống của thủy sinh vật 12

2.3 Vài Nét Về Chế Phẩm Sinh Học 17

2.3.1 Giới thiệu 17

2.3.2 Khái niệm 18

2.4 Tác Dụng Của Việc Sử Dụng Chế Phẩm Sinh Học Cho Ao

Nuôi Thuỷ Sản 18

2.5 Một Số Vi Sinh Vật Thường Được Sử Dụng Trong Chế Phẩm Sinh Học 19

2.5.1 Bacillus 19

2.5.2 Lactobacillus 19

2.5.3 Nitrosomonas _ Nitrobacter 19

2.5.4 Vibrio có lợi 19

2.6 Mục Đích Sử Dụng Chế Phẩm Sinh Học 20

2.7 Cơ Chế Tác Động Của Men Vi Sinh 20

2.8 Một Số Loại Chế Phẩm Sinh Học Thường Được Sử Dụng Hiện Nay 21

2.8.1 Environ-AC 22

2.8.2 ACCELOBAC AG 22

2.8.3 BRF-2 AQUAKIT 22

2.8.4 BIO-ZON, BIO-NUTRIN, PON-CLEAR, SOIL-PRO 22

2.8.5 Men BAC 23

III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24

3.1 Vật Liệu 24

3.1.1 Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài 24

3.1.2 Dụng cụ, hoá chất và trang thiết bị dùng trong nghiên cứu 24

3.1.3 Các loại chế phẩm sinh học dùng để thí nghiệm 25

3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu 27

3.2.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 27

3.2.2 Các chỉ tiêu theo dõi 28

3.2.3 Phương pháp xử lí số liệu 28

IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29

 

PHẦN A: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRÊN NƯỚC THẢI SINH HOẠT 29

4.1 Giá Trị pH và Nhiệt Độ 29

4.1.1 Nhiệt độ 29

4.1.2 pH 30

4.2 Kết Quả Tác Động Của Chế Phẩm Sinh Học Lên Hàm Lượng Ammonia

Tổng Cộng 30

PHẦN B: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRÊN NƯỚC NUÔI TÔM (KHÔNG ĐẤT)33

4.1 Giá Trị pH và Nhiệt Độ 33

4.1.1 Nhiệt độ 33

4.1.2 pH 33

4.2 Kết Quả Tác Động Của Chế Phẩm Sinh Học Lên Hàm Lượng Ammonia Tổng Cộng 34

PHẦN C: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRÊN NƯỚC NUÔI TÔM CÓ ĐẤT 37

4.1 Giá Trị pH và Nhiệt Độ 37

4.1.1 Nhiệt độ 37

4.1.2 pH 38

4.2 Kết Quả Tác Động Của Chế Phẩm Sinh Học lên hàm lượng

ammonia tổng cộng 38

IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41

 

 

doc61 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3053 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tác động của chế phẩm sinh học lên môi trường nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccpshcua anh1.doc
  • pdfcpshcua anh1.pdf
Tài liệu liên quan