Luận văn Xác định thời điểm thay thế trùn chỉ bằng thịt cá trong ương nuôi cá lăng nha

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI i

TÓM TẮC BẰNG TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮC BẰNG TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH CÁC BẢNG vii

DANH SÁCH ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH viii

I. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt Vấn Đề

1.2 Mục Tiêu Đề Tài

II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Đặc Điểm Sinh Học 2

2.1.1 Vị trí phn loại 2

2.1.2 Phn bố 2

2.1.3 Đặc điểm hình thái 2

2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng 3

2.1.5 Đặc điểm sinh sản 3

2.2 Các Loại Thức Ăn Tự Nhiên 4

2.2.1 Moina 4

2.2.2 Trn Chỉ 5

2.3 Thức Ăn và Tập Tính Ăn của Cá 6

2.3.1 Cơ sở thức ăn tự nhiên của cá 6

2.3.2 Sự lựa chọn thức ăn 7

2.3.3 Mối quan hệ giữa kích cỡ miệng và kích cỡ mồi 7

2.4 Thành Phần Thức Ăn của Cá 7

2.5 Nhu Cầu Dinh Dưỡng của Cá 8

2.5.1 Protid 8

2.5.2 Lipid 8

2.5.3 Glucid 9

2.5.4 Vitamin 9

2.5.5 Nhu cầu muối khoáng 10

2.6 Hệ Số Thức Ăn 10

III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIN CỨU 11

3.1 Thời Gian và Địa Điểm 11

3.2 Đối Tượng Nghin Cứu 11

3.3 Dụng Cụ lm Thí Nghiệm 11

3.4 Bố Trí Thí Nghiệm 11

3.5 Cách Thức Chăm Sóc và Cho Ăn 12

3.5.1 Khảo sát một số yếu tố chất lượng nước 12

3.5.2 Cho ăn và chăm sóc 13

3.6 Cc Chỉ Tiu Theo Dõi 14

3.6.1 Tỉ lệ sống 14

36.2 Chiều dài và trọng lượng trung bình 14

3.7 Phương Pháp Xử Lý Số Liệu 15

 

IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16

 

4.1 Các Yếu Tố Bên Ngoài Tác Đông lên Sự Tăng Trưởng của Cá 16

4.1.1 Nhiệt độ 17

4.1.2 Oxygen hoà tan trong nước (DO) 17

4.1.3 pH 17

4.1.4 Amonia 18

4.2 Các Yếu Tố Bên Trong Tác Đông lên Sự Tăng Trưởng của Cá 18

4.3 Thành Phần Dinh Dưỡng của Thức Ăn trong Thí Nghiệm 18

4.4 Đánh Giá về Sự Tăng Trưởng của Cá Lăng Nha 19

4.4.1 Sự tăng trưởng về chiều dài 19

4.4.2 Sự tăng trưởng về trọng lượng 24

4.5 Tỉ Lệ Sống 30

V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 33

5.1 Kết Luận 33

5.2 Kiến Nghị 33

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc53 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2122 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xác định thời điểm thay thế trùn chỉ bằng thịt cá trong ương nuôi cá lăng nha, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctrunchithitca.DOC
  • pdftrunchithitca.pdf
Tài liệu liên quan