Đề tài Thiết kế chung cư Nguyễn Du

CHƯƠNG MỞ ĐẦU : KIẾN TRÚC Trang 2

I-Sự cần thiết về đầu tư xây dựng 2

II-Đặc điểm công trình 2

III-Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng 3

IV-Giải pháp giao thông trong công trình 4

V-Các giải pháp kỹ thuật khác 4

VI-Những hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan 4

VII-Giải pháp kết cấu trong công trình 4

CHƯƠNG I : THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 7

I-Chọn loại vật liệu 7

II-Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận sàn 7

III-Xác định tải trọng tác dụng lên bản sàn 9

IV-Tính toán nội lực các ô bản sàn 12

V-Tính toán và bố trí cốt thép 15

 

doc24 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế chung cư Nguyễn Du, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B-MOÙNG COÏC EÙP I – SÔ BOÄ CHOÏN CHIEÀU DAØY, KÍCH THÖÔÙC VAØ VAÄT LIEÄU. 1.Choïn vaät lieäu cho coïc vaø ñaøi coïc. - Choïn Beâ toâng Mac 300 coù cöôøng ñoä : Rn = 130 (kg/cm2) , Rk = 8.8 (kg/cm2) - Söû duïng Theùp A-III coù cöôøng ñoä : Ra = R’a = 3600 (kg/cm2). 2.choïn chieàu daøy vaø kích thöôùc coïc. - Choïn coïc 30x30 cm ,chieàu daøi coïc 11.7 m ,goàm 2 ñoaïn coïc, söû duïng theùp 4F20 - Chieàu saâu choân moùng so vôùi maët ñaát thieân nhieân: hm =1.8+2=3.8m - Trong ñoù chieàu cao ñaøi choïn sô boä laø . Chieàu cao töø saøn taàng haàm ñeán coå moùng laø 0.7 m. II – XAÙC ÑÒNH SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC. 1.Khaû naêng chòu taûi cuûa coïc theo vaät lieäu: Pvl = j ( Rn.FP + Ra.Fa ) Trong ñoù : j : heä soá uoán doïc Rn : cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâtoâng (T/m2) . FP : dieän tích tieát dieän ngang cuûa coïc (m2) . Ra : cöôøng ñoä chòu keùo cuûa theùp doïc trong coïc (T/m2) . Fa : dieän tích coát theùp doïc trong coïc (m2) . Vaäy : QaVL = 0.7 (130 ´ 30x30 + 3600 ´ 12,56 )= 114( T ) . 2.Khaû naêng chòu taûi cuûa coïc theo ñaát neàn: - Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc theo ñieàu kieän cuûa ñaát neàn, theo TCXD 205-1998. Qa = Trong ñoù: ktc laø heä soá ñoä tin caäy ñöôïc laáy nhö sau: ktc =1.4 Qtc =m(mR.qp.Ap + u.åmfi.fsi.li) qp: cöôøng ñoä tính toaùn chòu taûi cuûa ñaát ôû muõi coïc. - fsi: cöôøng ñoä tính toaùn cuûa lôùp thöù i theo maët xung quanh coïc. - m: laø heä soá laøm vieäc cuûa coïc trong ñaát laáy m =1. - mR, mfi : caùc heä soá laøm vieäc cuûa ñaát laàn löôït ôû muõi coïc vaø maët beân cuûa coïc coù keå ñeán aûnh höôûng cuûa phöông phaùp haï coïc ñeán söùc choáng tính toaùn cuûa ñaát. - li: chieàu daøi cuûa lôùp ñaát thöù i tieáp xuùc vôùi coïc. - Ap , u: tieát dieän vaø chu vi coïc. - Ta coù: mR = 1 mfi = 0.9(laáy chung cho caùc lôùp ñaát) u = 0.3x4 =1.2m. Ap = 0.3x0.3 = 0.09m2 - Vôùi ñoä saâu coïc caém vaøo lôùp ñaát thöù 3 laø lôùp seùt maøu xaùm naâu traïng thaùi deõo chaûy. H = 25.25m - Tra baûng theo TCXD 205-1998 coù qp = 320 T/m2 - Bảng tính ma sát bên hông cọc : Lớp đñaát Ñoä saâu fsi(T/m2) li(m) u.mfi.fsi.li(T) 1 z1 7.5 0.67 9 6.512 2 z2 15.75 1.38 7.5 11.178 3 z3 22.375 4 5.75 24.840 u.åmfi.fsi.li 42.530 Qtc =m(mR.qp.Ap + u.åmfi.fsi.li) =1x(1x320x0.09+42.53)=71.33(T) Vaäy: Qa = = = 51 T III – THEÁT KEÁ MOÙNG KHUNG TRUÏC 4. Baûng keát quaû noäi löïc taïi chaân coât khung truïc 4 nhö sau: CỘT A4 B4 C4 D4 E4 Point 8 43 44 45 24 Nttmax 164.26 243.26 263.51 216.05 165.4 Mxtu -7.899 13.446 -13.367 14.977 7.951 Mytu 0.002 -0.009 -0.006 -0.013 -0.008 Fxtu 0 0 0 -0.01 -0.01 Fytu 3.96 7.26 3.38 -5.64 -4.03 Ta tính toaùn vôùi caùc moùng nhö sau: Tính toaùn moùng M1 ñaïi dieän cho coät A4,E4 Tính toaùn moùng M2 ñaïi dieän cho coät B4,C4 Tính toaùn moùng M3 ñaïi dieän cho coät D4 - Vì luùc giaûi khung ñeå thieân veà an toaøn em khoâng coù nhaäp vaøo ETABS saøn taàng haàm vì vaäy noäi löïc ñeå tính moùng phaûi coäng theâm taûi taàng vaø daàm saøn taàng vaøo: - Choïn kích thöôùc sô boä saøn taàng daøy 200 mm daàm taàng coù bxh=30x60 cm ,hoaït taûi taùc duïng leân saøn taàng haàm ptt=ptcx1.2=500x1.2=600 kG/m2 - Noäi löïc tính toaùn sau khi coäng theâm taûi taàng haàm vaøo () ñöôïc laäp thaønh baûng sau: MÓNG Nmax( T ) Nttth(T) Ntt(T) Mxtt(T.m) Mytt(T.m) M1 165.4 16.5 171.9 7.95 0.008 M2 263.51 19.5 283.01 13.367 0.006 M3 216.05 16.5 232.55 14.977 0.013 - Kieåm tra chieàu saâu choân moùng: - choïn chieàu saâu choân moùng laø hm=2 m so vôùi cao ñoä saøn taàng haàm. - Kieåm tra ñieàu kieän moùng laøm vieäc laø moùng coïc ñaøi thaáp(choïn moùng coù taûi troïng ngang lôùn nhaát ñeå kieåm tra ôû ñaây kieåm tra vôùi moùng M2): Choïn sô boä beà roäng ñaøi B=1.5 m Þ hm = 2m ³ 0,7hmin Vaäy thoûa ñieàu kieän tính toaùn theo moùng coïc ñaøi thaáp. - Xaùc ñònh kích thöôùc sô boä cuûa ñaøi coïc. - Khoaûng caùch giöõa caùc coïc laø 3d = 3x0.3 = 0.9m. - AÙp löïc tính toaùn do phaûn löïc ñaàu coïc taùc duïng leânñaùy ñaøi laø: Ptt = = = 62.96 T/m2 - Dung troïng trung bình cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi coù xeùt ñeán tính nay noåi: gtb = 1.2T/m3 - Dieän tích ñaøi coïc ñöôïc xaùc ñònh sô boä nhö sau: FñM1 = = =2.88m2 FñM2 = = =4.74m2 FñM3 = = =3.9m2 - Kích thöôùc moùng ñöôïc choïn sô boä: FM1=2.88m2 choïn (axb=1.5x2) =3m2 FM2=4.74m2 choïn (axb=1.5x3.3) =4.95m2 FM3=3.9m2 choïn (axb=2x2) =4m2 - Troïng löôïng ñaøi vaø lôùp ñaát phuû treân ñaøi ñöôïc xaùc ñònh sô boä nhö sau: QM1 = n.Fñ.gtb.hm = 1.1x3x1.2x2 = 7.92T QM2 = n.Fñ.gtb.hm = 1.1x4.95x1.2x2 = 13.608 T QM3 = n.Fñ.gtb.hm = 1.1x4x1.2x2 = 10.56T - Xaùc ñònh soá löôïng coïc: - Soá löôïng coïc sô boä : * nM1 = = =3.5(coïc) - Ta choïn soá löôïng coïc trong ñaøi laø nM1= 4 coïc. Khoaûng caùch giöõa caùc tim coïc laø 3.d = 0.9 m. - Kích thöôùc moùng ñöôïc choïn theo thöïc teá laø: 1.5mx1.5m = 2.25 m2 Qñ = n.Fñ.gtb.hm = 1.1x2.25x1.2x2 = 5.94T * nM2 = = =5.8 (coïc) - Ta choïn soá löôïng coïc trong ñaøi laø nM2= 6 (coïc). - Kích thöôùc moùng ñöôïc choïn theo thöïc teá laø: 1.5mx2.4m = 3.6 m2 - Troïng löôïng ñaøi vaø lôùp ñaát phuû treân ñaøi ñöôïc xaùc ñònh theo thöïc teá laø: Qñ = n.Fñ.gtb.hm = 1.1x3.6x1.2x2 = 9.5 T * nM3 = = =4.7 (coïc) - Ta choïn soá löôïng coïc trong ñaøi laø nM3= 5 (coïc). - Kích thöôùc moùng ñöôïc choïn theo thöïc teá laø: 1.9mx1.9m = 3.61 m2 - Troïng löôïng ñaøi vaø lôùp ñaát phuû treân ñaøi ñöôïc xaùc ñònh theo thöïc teá laø: Qñ = n.Fñ.gtb.hm = 1.1x3.61x1.2x2 = 9.5 T - Xaùc ñònh chieàu cao cuûa ñaøi coïc - Choïn chung cho caùc moùng M1,M2,M3: - Choïn chieàu daøi coïc ngaøm vaøo ñaøi: h1 =0.1m - Chieàu cao cuûa ñaøi coïc laø : Hñ = 1 m Choïn sô boä h0 = Hñ – h1 = 1-0.1 = 0.9m - Kieåm tra ñieàu kieän choïc thuûng cuûa ñaøi coïc. Ta veõ thaùp choïc thuûng thaáy thaùp bao phuû caùc coïc neân ñaøi coïc ñaûm baûo ñieàu kieän choïc thuûng nhö hình veõ sau : MAËT BAÈNG MOÙNG M1 MAËT BAÈNG MOÙNG M2 MAËT BAÈNG MOÙNG M3 1.Kieåm tra taûi taùc duïng leân ñaàu coïc: Taûi do coâng trình taùc duïng leân ñaàu coïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Trong ñoù : Ntt :( bao goàm taûi troïng tính toaùn truyeàn xuoáng moùng vaø troïng löôïng cuûa ñaøi vaø ñaát naèm treân ñaøi) Nc : soá löôïng coïc trong ñaøi. -,:moment xoay quoanh truïc x vaø truïc Y.(Xem löïc ngang caân baèng vôùi aùp löïc bò ñoäng cuûa ñaát neân Moment khoâng ñoåi) a.Kieåm tra ñoái vôùi moùng M1: Noäi löïc moùng M1: Taûi tính toaùn Taûi tieâu chuaån Ntt(T) Mxtt(T.m) Mytt(T.m) Ntt(T) Mxtt(T.m) Mytt(T.m) 171.9 7.95 0.008 143.25 6.625 0.006 Toång taûi troïng N taùc duïng xuoáng moùng: Toïa ñoä xmax vaø ymax : ymax=0.45m xmax=0.45m Toång xi2 vaø yi2 : ==4x0.452=0.81m2 Vaäy taûi troïng do coâng trình taùc duïng leân ñaàu coïc : Pmax =48.84 T Pmin =41.48 T Ta thaáy : Pmax = 48.84 (T) < Qñn =51 T Pmin = 41.48 (T) > 0 : coïc chæ chòu neùn , khoâng caàn kieåm tra nhoå . b.Kieåm tra ñoái vôùi moùng M2: Noäi löïc moùng M2: Taûi tính toaùn Taûi tieâu chuaån Ntt(T) Mxtt(T.m) Mytt(T.m) Ntt(T) Mxtt(T.m) Mytt(T.m) 283.01 13.367 0.006 235.84 11.139 0.005 Toång taûi troïng N taùc duïng xuoáng moùng: Toïa ñoä xmax vaø ymax : ymax=0.45m xmax=0.9m Toång xi2 vaø yi2 : Vaäy taûi troïng do coâng trình taùc duïng leân ñaàu coïc : pmax =50.1 T pmin =43.8T Ta thaáy : Pmax = 50.1 (T) < Qñn = 51(T) Pmin = 43.8 (T) > 0 : coïc chæ chòu neùn , khoâng caàn kieåm tra nhoå . c.Kieåm tra ñoái vôùi moùng M3 : Noäi löïc moùng M3: Taûi tính toaùn Taûi tieâu chuaån Ntt(T) Mxtt(T.m) Mytt(T.m) Ntt(T) Mxtt(T.m) Mytt(T.m) 232.55 14.977 0.013 193.79 12.48 0.01 Toång taûi troïng N taùc duïng xuoáng moùng: T Toïa ñoä xmax vaø ymax : ymax=0.65m xmax=0.65m Toång xi2 vaø yi2 : Vaäy taûi troïng do coâng trình taùc duïng leân ñaàu coïc : Pmax =49.21 T Pmin =43.61 T Ta thaáy : Pmax = 49.21 (T) < Qñn = 51 T Pmin = 43.61 (T) > 0 : coïc chæ chòu neùn , khoâng caàn kieåm tra nhoå . 2. Kieåm tra oån ñònh cuûa neàn naèm döôùi moùng khoái quy öôùc vaø kieåm tra luùn: a.Kieåm tra ñoái vôùi moùng M1: a1.Tính Toaùn moùng khoái qui öôùc: - Ñoä luùn cuûa neàn moùng coïc ñöôïc tính theo ñoä luùn cuûa khoái moùng quy öôùc, trong ñoù. + Goùc ma saùt trong trung bình: jtb = Trong ñoù: hi : chieàu daøy lôùp ñaát thöù i maø coïc ñi qua ji : goùc ma saùt trong cuûa lôùp ñaát thöù i Lôùp 1: j = 70 ; h1 = 7m Lôùp 2: j = 70 ; h2 = 7.5m Lôùp 3: j = 120 ; h2 = 5.75m jtb = = 8.290 = ; tg= tg2.070 = 0.036 + Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lm = L’ + 2.Lc.tg +0.3 Lm = 0.9 + 2x22.25x0.036 + 0.3 = 2.802m +Chieàu roäng cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Bm = B’ + 2.Lc.tg Bm = 0.9 + 2x22.25x0.036 + 0.3= 2.802m Dieän tích ñaùy moùng khoái quy öôùc: Fm = 2.802x2.802 =7.851m2 + Xaùc ñònh troïng löôïng moùng khoái quy öôùc: -Troïng löôïng ñaát, beâ toâng töø ñaùy ñaøi trôû leân: = .hm. =7.851 x 2 x 1.2 =18.84 T -Troïng löôïng ñaát töø ñaùy ñaøi trôû xuoáng muõi coïc. ( x h1 + x h2 + x h3 ).Fm = = (0.77 x 9 + 0.78 x 7.5 + 0.97x5.75) x7.851 = 144 T -Troïng löôïng cuûa caùc coïc laø:4x0.3x0.3x1.5x22.25= 12 T Vaäy toång troïng löôïng cuûa khoái moùng quy öôùc laø: =18.84 +144 +12 = 174.84T a.2.Taûi troïng taïi muõi coïc: Ñoä leäch taâm : ; Boû qua leäch taâm theo phöông x. a.3.AÙp löïc tieâu chuaån döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc: - Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát döôùi muõi coïc: Coâng thöùc: ( A.Bmg +B.Hmg’ +3.DC ) + A, B, D : caùc heä soá tra baûng phuï thuoäc j cuûa ñaát neàn döôùi muõi coïc. + gtb : troïng löôïng rieâng trung bình cuûa caùc lôùp ñaát trong moùng khoái quy öôùc. + g : troïng löôïng rieâng cuûa lôùp ñaát muõi coïc töïa leân, laáy vôùi = 0.996 T/m3. + g’ : Dung troïng trung bình cuûa ñaát töø ñaùy moùng khoái quy öôùc trôû leân. g’ = = 0.818T/m3 + Laáy ktc = 1 (heä soá ñoä tin caäy, tieán haønh khoan khaûo saùt ôû hieän tröôøng) m1 = 1.2; m2 = 1.1(ñaát caùt khoâ vaø ít aåm, caùt mòn, L/H = 1.2) (m1; m2: heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát neàn, vaø daïng keát caáu coâng trình taùc ñoäng qua laïi vôùi neàn ñaát). Hm = 24.25 m C = 0.286kg/cm2 =2.86T/m2 + Lôùp ñaát döôùi muõi coïc coù jtc = 12o Þ A =0.23 ; B = 1.94 ; D =4.42 Vaäy ( 0.23x2.802x0.97 +1.94x24.25x0.818 +3x4.42x2.86) Rmtc =77.03 T/m2 Þ Ta coù < 1.2Rtcm =1.2x77.03 T/m2 , Vaäy ñaát neàn döôùi ñaùy moùng ñuû söùc chòu löïc. a.4 Tính luùn: -Theo quy phaïm Vieät Nam, ñoä luùn cuûa moùng coïc ñöôïc tính cho lôùp ñaát döôùi muõi coïc (töùc ñaùy moùng khoái quy öôùc). -Theo TCXD 45-78 giôùi haïn chòu luùn ôû ñoä saâu taïi ñoù coù -Duøng phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp: S = , si = -Tính luùn döôùi ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lm = 4.08 m; Bm = 4.08m. -Aùp löïc baûn thaân taïi muõi coïc: = = 0.77x11+7.5x0.78+5.75x0.97=19.9 T/m2 -Aùp löïc gaây luùn taïi taâm dieän tích ñaùy moùng khoái quy öôùc: = = 40.5 -19.9 = 20.6 T/m2 -Taïi giöõa moãi lôùp ñaát ta xaùc ñònh caùc trò soá: = : Aùp löïc baûn thaân. ko x po : Aùp löïc gaây luùn. -Trò soá k0 tra baûng öùng vôùi 2z/B vaø tyû soá L/B = 2.802/2.802=1 (z tính töø ñaùy moùng khoái quy öôùc) -Chia neàn ñaát döôùi muõi coïc thaønh caùc lôùp ñaát coù chieàu daøy: hi = = -Chia neàn thaønh caùc lôùp ñaát daøy 0.5 m, ta laäp baûng tính nhö sau: STT Ñoä saâu Z(m) 2z/B k0 sgl((T/m2) sbt(T/m2) 0.2*sbt 0 0 0 1 20.60 19.90 3.98 1 0.5 0.36 0.961 20.48 20.39 4.08 2 1 0.71 0.79 16.83 20.87 4.17 3 1.5 1.07 0.625 13.32 21.36 4.27 4 2 1.43 0.472 10.06 21.84 4.37 5 2.5 1.78 0.356 7.59 22.33 4.47 6 3 2.14 0.273 5.82 22.81 4.56 7 3.5 2.50 0.215 4.58 23.30 4.66 8 4 2.86 0.172 3.67 23.78 4.76 Þ Töø keát quaû ôû baûng treân ta thaáy ôû ñieåm soá 7, z=3.5 m döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc ,giôùi haïn neàn laáy ôû ñieåm soá 7. -Tính luùn theo phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp : -Modun bieán daïng cuûa lôùp ñaát thöù 2 ñöôïc thoáng keâ trong xöû lyù ñòa chaát : E = 2500T/m2 ; = 0.8 -Tính luùn theo coâng thöùc: S = = Þ Nhö vaäy S = 2.7cm ≤ {Sgh} = 8 cm (Thoûa ñieàu kieän bieán daïng) Sơ đồ phân bố ứng suất bản thân và gây lún móng M1. a.5.Tính theùp moùng M1: Sô ñoà tính : Xem ñaøi coïc nhö moät daàm coâng xoân bò ngaøm vaø tieát dieän ñi qua meùp coät vaø bò uoán bôûi caùc phaûn löïc ñaàu coïc : Moment taïi ngaøm xaùc ñònh theo coâng thöùc : Trong ñoù : n laø soá löôïng coïc trong phaïm vi coângxoân PI phaûn löïc ñaàu coïc thöù i, rI :khoaûng caùch töø maët ngaøm ñeán truïc Dieän tích coát theùp tính theo coâng thöùc : Trong ñoù : M : laø moment taïi tieát dieän ñang xeùt . ho : laø chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi taïi tieát dieän ñoù . Ra : cöôøng ñoä tính toaùn cuûa theùp . Tính toaùn coát theùp : Chieàu cao ñaøi Hñ =1 m ; h0 = 1-0.1 =0.9m - Moment theo phöông I-I = Moment theo phöông II-II: MI-I= MII-II= (P2+P3)x r Trong ñoù : Ñeå thieân veà an toaøn ta laáy P3=P2=Pmax=48.84T r=0.3m - Dieän tích coát theùp: - chọn 714a200 b.Kieåm tra ñoái vôùi moùng M2: b1.Tính Toaùn moùng khoái qui öôùc: - Ñoä luùn cuûa neàn moùng coïc ñöôïc tính theo ñoä luùn cuûa khoái moùng quy öôùc, trong ñoù. + Goùc ma saùt trong trung bình: jtb = Trong ñoù: hi : chieàu daøy lôùp ñaát thöù i maø coïc ñi qua ji : goùc ma saùt trong cuûa lôùp ñaát thöù i Lôùp 1: j = 70 ; h1 = 7m Lôùp 2: j = 70 ; h2 = 7.5m Lôùp 3: j = 120 ; h2 = 5.75m jtb = = 8.290 = ; tg= tg2.070 = 0.036 + Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lm = L’ + 2.Lc.tg +0.3 Lm = 1.8 + 2x22.25x0.036 + 0.3 = 3.702m +Chieàu roäng cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Bm = B’ + 2.Lc.tg Bm = 0.9 + 2x22.25x0.036 + 0.3= 2.802m Dieän tích ñaùy moùng khoái quy öôùc: Fm = 2.082x3.702 =10.373m2 + Xaùc ñònh troïng löôïng moùng khoái quy öôùc: -Troïng löôïng ñaát, beâ toâng töø ñaùy ñaøi trôû leân: = .hm. =10.373 x 2 x 1.2 =24.89 T -Troïng löôïng ñaát töø ñaùy ñaøi trôû xuoáng muõi coïc. ( x h1 + x h2 + x h3 ).Fm = = (0.77 x 9 + 0.78 x 7.5 + 0.97x5.75) x24.89 = 456.9 T -Troïng löôïng cuûa caùc coïc laø:6x0.3x0.3x1.5x22.25= 18 T Vaäy toång troïng löôïng cuûa khoái moùng quy öôùc laø: =24.89 +456.9 +18 = 500T b.2.Taûi troïng taïi muõi coïc: Ñoä leäch taâm : ; Ñoä leäch taâm quaù nhoû khoâng caàn tính b.3.AÙp löïc tieâu chuaån döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc: - Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát döôùi muõi coïc: Coâng thöùc: ( A.Bmg +B.Hmg’ +3.DC ) + A, B, D : caùc heä soá tra baûng phuï thuoäc j cuûa ñaát neàn döôùi muõi coïc. + gtb : troïng löôïng rieâng trung bình cuûa caùc lôùp ñaát trong moùng khoái quy öôùc. + g : troïng löôïng rieâng cuûa lôùp ñaát muõi coïc töïa leân, laáy vôùi = 0.996 T/m3. + g’ : Dung troïng trung bình cuûa ñaát töø ñaùy moùng khoái quy öôùc trôû leân. g’ = = 0.818T/m3 + Laáy ktc = 1 (heä soá ñoä tin caäy, tieán haønh khoan khaûo saùt ôû hieän tröôøng) m1 = 1.2; m2 = 1.1(ñaát caùt khoâ vaø ít aåm, caùt mòn, L/H = 1.2) (m1; m2: heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát neàn, vaø daïng keát caáu coâng trình taùc ñoäng qua laïi vôùi neàn ñaát). Hm = 24.25 m C = 0.286kg/cm2 =2.86T/m2 + Lôùp ñaát döôùi muõi coïc coù jtc = 12o Þ A =0.23 ; B = 1.94 ; D =4.42 Vaäy ( 0.23x2.802x0.97 +1.94x24.25x0.818 +3x4.42x2.86) Rmtc =77.03 T/m2 Þ Ta coù < 1.2Rtcm =1.2x77.03 T/m2 , Vaäy ñaát neàn döôùi ñaùy moùng ñuû söùc chòu löïc. b.4 Tính luùn: -Theo quy phaïm Vieät Nam, ñoä luùn cuûa moùng coïc ñöôïc tính cho lôùp ñaát döôùi muõi coïc (töùc ñaùy moùng khoái quy öôùc). -Theo TCXD 45-78 giôùi haïn chòu luùn ôû ñoä saâu taïi ñoù coù -Duøng phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp: S = , si = -Tính luùn döôùi ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lm = 3.702 m; Bm = 2.802m. -Aùp löïc baûn thaân taïi muõi coïc: = = 0.77x11+7.5x0.78+5.75x0.97=19.9 T/m2 -Aùp löïc gaây luùn taïi taâm dieän tích ñaùy moùng khoái quy öôùc: = = 29.56 -19.9 = 9.66 T/m2 -Taïi giöõa moãi lôùp ñaát ta xaùc ñònh caùc trò soá: = : Aùp löïc baûn thaân. ko x po : Aùp löïc gaây luùn. -Trò soá k0 tra baûng öùng vôùi 2z/B vaø tyû soá L/B = 3.702/2.802=1.3 (z tính töø ñaùy moùng khoái quy öôùc) -Chia neàn ñaát döôùi muõi coïc thaønh caùc lôùp ñaát coù chieàu daøy: hi = = -Chia neàn thaønh caùc lôùp ñaát daøy 0.5 m, ta laäp baûng tính nhö sau: STT Ñoä saâu Z(m) 2z/B k0 sgl((T/m2) sbt(T/m2) 0.2*sbt 0 0 0 1 9.66 19.90 3.98 1 0.5 0.36 0.971 9.38 20.39 4.08 2 1 0.71 0.851 8.22 20.87 4.17 3 1.5 1.07 0.687 6.64 21.36 4.27 4 2 1.43 0.54 5.22 21.84 4.37 5 2.5 1.78 0.427 4.12 22.33 4.47 Þ Töø keát quaû ôû baûng treân ta thaáy ôû ñieåm soá 5, z=2.5 m döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc ,giôùi haïn neàn laáy ôû ñieåm soá 5. -Tính luùn theo phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp : -Modun bieán daïng cuûa lôùp ñaát thöù 2 ñöôïc thoáng keâ trong xöû lyù ñòa chaát : E = 2500T/m2 ; = 0.8 -Tính luùn theo coâng thöùc: S = = Þ Nhö vaäy S = 1.1cm ≤ {Sgh} = 8 cm (Thoûa ñieàu kieän bieán daïng) Sơ đồ phân bố ứng suất bản thân và gây lún móng M2. b.5.Tính theùp moùng M2: Sô ñoà tính : Giống như sơ đồ tính Móng M1 như trên , với kích thước móng và cọc bố trí như sau: Tính toaùn coát theùp : Chieàu cao ñaøi Hñ =1 m ; h0 = 1-0.1 =0.9m - Moment theo phöông I-I: Trong ñoù : Ñeå thieân veà an toaøn ta laáy r1=0.625m - Dieän tích coát theùp: - chọn 1016a200 - Moment theo phöông II-II: Trong ñoù : Ñeå thieân veà an toaøn ta laáy r1=0.3m - Dieän tích coát theùp: - chọn 1216a200 c.Kieåm tra ñoái vôùi moùng M3: c1.Tính Toaùn moùng khoái qui öôùc: - Ñoä luùn cuûa neàn moùng coïc ñöôïc tính theo ñoä luùn cuûa khoái moùng quy öôùc, trong ñoù. + Goùc ma saùt trong trung bình: jtb = Trong ñoù: hi : chieàu daøy lôùp ñaát thöù i maø coïc ñi qua ji : goùc ma saùt trong cuûa lôùp ñaát thöù i Lôùp 1: j = 70 ; h1 = 7m Lôùp 2: j = 70 ; h2 = 7.5m Lôùp 3: j = 120 ; h2 = 5.75m jtb = = 8.290 = ; tg= tg2.070 = 0.036 + Chieàu daøi cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lm = L’ + 2.Lc.tg +0.3 Lm = 1.3 + 2x22.25x0.036 + 0.3 = 2.383m +Chieàu roäng cuûa ñaùy moùng khoái quy öôùc: Bm = B’ + 2.Lc.tg Bm = 1.3 + 2x22.25x0.036 + 0.3= 2.383m Dieän tích ñaùy moùng khoái quy öôùc: Fm = 2.383x2.383 =5.679m2 + Xaùc ñònh troïng löôïng moùng khoái quy öôùc: -Troïng löôïng ñaát, beâ toâng töø ñaùy ñaøi trôû leân: = .hm. =5.679x 2 x 1.2 =13.629 T -Troïng löôïng ñaát töø ñaùy ñaøi trôû xuoáng muõi coïc. ( x h1 + x h2 + x h3 ).Fm = = (0.77 x 9 + 0.78 x 7.5 + 0.97x5.75) x13.629 = 250T -Troïng löôïng cuûa caùc coïc laø:5x0.3x0.3x1.5x22.25= 15 T Vaäy toång troïng löôïng cuûa khoái moùng quy öôùc laø: =13.629 +250+15 = 278.629T c.2.Taûi troïng taïi muõi coïc: Ñoä leäch taâm : ; Ñoä leäch taâm quaù nhoû khoâng caàn tính c.3.AÙp löïc tieâu chuaån döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc: - Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát döôùi muõi coïc: Coâng thöùc: ( A.Bmg +B.Hmg’ +3.DC ) + A, B, D : caùc heä soá tra baûng phuï thuoäc j cuûa ñaát neàn döôùi muõi coïc. + gtb : troïng löôïng rieâng trung bình cuûa caùc lôùp ñaát trong moùng khoái quy öôùc. + g : troïng löôïng rieâng cuûa lôùp ñaát muõi coïc töïa leân, laáy vôùi = 0.996 T/m3. + g’ : Dung troïng trung bình cuûa ñaát töø ñaùy moùng khoái quy öôùc trôû leân. g’ = = 0.818T/m3 + Laáy ktc = 1 (heä soá ñoä tin caäy, tieán haønh khoan khaûo saùt ôû hieän tröôøng) m1 = 1.2; m2 = 1.1(ñaát caùt khoâ vaø ít aåm, caùt mòn, L/H = 1.2) (m1; m2: heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát neàn, vaø daïng keát caáu coâng trình taùc ñoäng qua laïi vôùi neàn ñaát). Hm = 24.25 m C = 0.286kg/cm2 =2.86T/m2 + Lôùp ñaát döôùi muõi coïc coù jtc = 12o Þ A =0.23 ; B = 1.94 ; D =4.42 Vaäy ( 0.23x2.802x0.97 +1.94x24.25x0.818 +3x4.42x2.86) Rmtc =77.03 T/m2 Þ Ta coù < 1.2Rtcm =1.2x77.03 T/m2 , Vaäy ñaát neàn döôùi ñaùy moùng ñuû söùc chòu löïc. c.4 Tính luùn: -Theo quy phaïm Vieät Nam, ñoä luùn cuûa moùng coïc ñöôïc tính cho lôùp ñaát döôùi muõi coïc (töùc ñaùy moùng khoái quy öôùc). -Theo TCXD 45-78 giôùi haïn chòu luùn ôû ñoä saâu taïi ñoù coù -Duøng phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp: S = , si = -Tính luùn döôùi ñaùy moùng khoái quy öôùc: Lm=Bm = 2.383m. -Aùp löïc baûn thaân taïi muõi coïc: = = 0.77x11+7.5x0.78+5.75x0.97=19.9 T/m2 -Aùp löïc gaây luùn taïi taâm dieän tích ñaùy moùng khoái quy öôùc: = = 34.63 -19.9 = 14.73T/m2 -Taïi giöõa moãi lôùp ñaát ta xaùc ñònh caùc trò soá: = : Aùp löïc baûn thaân. ko x po : Aùp löïc gaây luùn. -Trò soá k0 tra baûng öùng vôùi 2z/B vaø tyû soá L/B = 2.383/2.383=1 (z tính töø ñaùy moùng khoái quy öôùc) -Chia neàn ñaát döôùi muõi coïc thaønh caùc lôùp ñaát coù chieàu daøy: hi = = -Chia neàn thaønh caùc lôùp ñaát daøy 0.5 m, ta laäp baûng tính nhö sau: STT Ñoä saâu Z(m) 2z/B k0 sgl((T/m2) sbt(T/m2) 0.2*sbt 0 0 0 1 14.73 19.90 3.98 1 0.5 0.36 0.961 14.16 20.39 4.08 2 1 0.71 0.79 11.64 20.87 4.17 3 1.5 1.07 0.625 9.21 21.36 4.27 4 2 1.43 0.472 6.95 21.84 4.37 5 2.5 1.78 0.356 5.24 22.33 4.47 6 3 2.14 0.273 4.02 22.81 4.56 Þ Töø keát quaû ôû baûng treân ta thaáy ôû ñieåm soá 6, z=3 m döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc ,giôùi haïn neàn laáy ôû ñieåm soá 6. -Tính luùn theo phöông phaùp coäng luùn töøng lôùp : -Modun bieán daïng cuûa lôùp ñaát thöù 2 ñöôïc thoáng keâ trong xöû lyù ñòa chaát : E = 2500T/m2 ; = 0.8 -Tính luùn theo coâng thöùc: S = = Þ Nhö vaäy S = 1.7cm ≤ {Sgh} = 8 cm (Thoûa ñieàu kieän bieán daïng) Sơ đồ phân bố ứng suất bản thân và gây lún móng M3. C.5.Tính theùp moùng M3: Sô ñoà tính : Giống như sơ đồ tính Móng M1,M2 như trên , với kích thước móng và cọc bố trí như sau: Tính toaùn coát theùp : Chieàu cao ñaøi Hñ =1 m ; h0 = 1-0.1 =0.9m - Moment theo phöông I-I Trong ñoù : Ñeå thieân veà an toaøn ta laáy r=0.5m - Dieän tích coát theùp: - chọn 1016a200 - Moment theo phöông II-II Trong ñoù : Ñeå thieân veà an toaøn ta laáy - Dieän tích coát theùp: - chọn 1014a200

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docMONG COC EP.doc
 • docKHUNG KHONG GIAN 4.doc
 • docMONG COC KHOAN NHOI.doc
 • docBE CHUA NUOC 3.doc
 • docSAN TANG DIEN HINH 1.doc
 • docDIA CHAT.doc
 • docCAU THANG 2.doc
 • docDAM DOC TRUC C.doc
 • docKIEN TRUC.doc
 • docmucluc.doc
 • docSoSanh PhuongAn Mong.doc
 • docPhan 1.doc
 • docPhan 2.doc
 • docPhan 3.doc
 • docLOICAMON.DOC
 • docbia.doc
 • dwgBAN VE KT CHINH SUA_recover.dwg
 • dwgChia San.dwg
 • dwgMB T3.dwg
 • dwgBAN VE NEN MONG12.dwg
 • dwgCauThang.dwg
 • dwgCOC EP.dwg
 • dwgDAM DOC TRUC C.dwg
 • dwgHO NUOC.dwg
 • dwgKetCauSan1.dwg
 • dwgKHUNG TRUC 4.dwg
Tài liệu liên quan