Đề tài Thiết kế đường qua hai điểm C - B

CHƯƠNGI: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU VỰC XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG (trang 1 6)

1.1.Những vấn đề chung

1.2.Tình hình chung của tuyến đường

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU CỦA KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG(trang 7 27)

2.1.các tiêu chuẩn dùng trong tính toán

2.2.xác định cấp hạng kỹ thuật và cấp quản lý của tuyến đường

2.3.xác định các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu

2.4.xác định tầm nhìn xe chạy

2.5.xác định bán kính đường cong nằm

2.6.xác định chiều dài tối thiểu của đường cong chuyển tiếp

2.7.xác định chiều dài đoạn chêm giữa hai đường cong

2.7.1.chiều dài tối thiểu của đoạn thẳng chêm giữa hai đường cong cùng chiều

2.8.xác định các bán kính đường cong đứng

2.9.xác định khả năng thông hành xe và các kích thước ngang của đường

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ SƠ BỘ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

 (trang 28 39)

3.1.những căn cứ để vạch tuyến trên bình đồ

3.2.xác định điểm khống chế, điểm cơ sở của tuyến

3.3.nguyên tac vạch tuyến trên bình đồ

3.4.thiết kế bình đồ

 

doc33 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 688 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế đường qua hai điểm C - B, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aâm khoái n ñeán truïc x-x. lx : khoaûng caùch töø troïng taâm khoái ñaát ñeán truïc x. Ltb : cöï ly vaän chuyeån ñaát trung bình. 5.2.3.Ñieàu phoái doïc Cöï ly vaän chuyeån kinh te: Vieäc ñieàu phoái doïc laø laáy ñaát töø neàn ñaøo sang ñaép ôû neàn ñaép. Khi ñoù phaûi tính toaùn sao cho giaù thaønh vaän chuyeån töø neàn ñaøo sang ñaép ôû neàn ñaép laø ít nhaát. Khi cöï ly vaän chuyeån ñaát quaù xa thì vieäc vaän chuyeån ñaát töø neàn ñaøo sang ñaép ôû neàn ñaép laø khoâng thích hôïp. Caàn so saùnh giöõa giaù thaønh vaän chuyeån töø neàn ñaøo sang ñaép ôû neàn ñaép vôùi giaù thaønh chuyeån ñaát töø neàn ñaøo ñoå ñi, coäng vôùi giaù thaønh ñaøo vaø chuyeån ñaát vaøo nôi ñaép. Thoâng qua vieäc so saùnh naøy seõ xaùc ñònh ñöôïc cöï ly vaän chuyeån kinh teá (lkt). Cöï ly vaän chuyeån kinh teá nhaát khi thi coâng baèng maùy : Lkt = k( l1 + l2 + l3 ) Trong ñoù : k : heä soá ñieàu chænh, xeùt ñeán caùc aûnh höôûng khi laøm vieäc xuoâi doác, do tieát kieäm coâng laáy ñaát vaø ñoå, xeùt ñeán coâng taùc hoaøn thieän, loaïi ñaát k = 1.1 vôùi maùy uûi. k = 1.15 vôùi maùy xuùc chuyeån. l1 : cöï ly vaän chuyeån ngang töø neàn ñaøo ñoå ñi, Km. l2 : cöï ly vaän chuyeån ngang töø beân ngoaøi vaøo ñaép ôû neàn ñaép, km. l3 : cöï ly taêng coù lôïi khi duøng maùy ñeå vaän chuyeån. l3 = 10 ¸ 20m vôùi maùy uûi. l3 = 100 ¸ 200m vôùi maùy xuùc chuyeån. Nguyeân taéc ñieàu phoái doïc Khoái löôïng vaän chuyeån ít nhaát, chieám ít ñaát troàng troït nhaát, ñaûm baûo chaát löôïng coâng trình, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thi coâng. Vôùi neàn ñaøo chieàu daøi 500m trôû laïi, neân ñieàu phoái ñaát töø neàn ñaøo sang neàn ñaép. Khi trong phaïm vi ñaøo ñaép coù caàu nhoû vaø coáng thì neân laøm coáng tröôùc ñeå coù theå chuyeån ñaát qua caàu coáng ñeå ñaép neàn ñöôøng. Vôùi nhöõng caàu lôùn thì neân khoâng ñieàu phoái ñaát, ñieàu phoái ñaát töø beân naøy sang beân kia caàu, chæ söû duïng phöông aùn naøy khi coù söï so saùnh phöông aùn toå chöùc thi coâng kyõ löôõng ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán tieán ñoä vaø giaù thaønh. Khi khoái löôïng ñaát ñaép lôùn hôn khoái löông ñaát ñaøo thì coù theå ñaøo neàn ñöôøng roäng hôn thieát keá ñeå ñuû löôïng ñaát thieáu. Phöông phaùp ñieàu phoái doïc Baûo ñaûm khoái löôïng vaän chuyeån doïc ít nhaát. Veõ ñöôøng cong phaân phoái : döïa vaøo baûng tính toaùn khoái löôïng tích luõy (khoái löôïng ñaøo laø döông, ñaép laø aâm), veõ ñöôøng cong phaân phoái ñaát (coøn goïi laø ñöôøng cong khoái löôïng tích luõy). Caùch veõ ñöôøng cong phaân phoái ñaát nhö sau : ngay döôùi maët caét doïc thu goïn cuûa traéc doïc kyõ thuaät, choïn truïc ox laø truïc theo chieàu daøi ñöôøng, vôùi caùc ñieåm laø caùc coïc coù trong traéc doïc sô boä (baét buoäc phaûi coù ñieåm xuyeân), truïc tung theå hieän khoái löôïng tích luõy theo moät tyû leä thích hôïp. Tính chaát cuûa ñöôøng cong phaân phoái ñaát : - Caùc ñöôøng ñi leân öùng vôùi ñöôøng ñaøo, ñi xuoáng öùng vôùi ñöôøng ñaép treân traéc doïc. - Caùc ñoaïn doác treân ñöôøng cong tích luõy öùng vôùi khoái löôïng lôùn, caùc ñoaïn thoaûi öùng vôùi khoái löôïng nhoû. - Hieäu soá DH cuûa hai tung ñoä gaàn nhau cuûa ñöôøng cong bieåu thò khoái löôïng DV treân traéc doïc theo moät tyû leä naøo ñoù. - Caùc ñieåm xuyeân öùng vôùi caùc choå cöïc trò treân ñöôøng cong. - Baát kyø moät ñoaïn ñöôøng cong naøo cuõng caét ñöôøng cong thaønh moät ñoaïn maø töø caùc giao ñieåm cuûa noùvôùi ñöôøng cong doùng leân maët caét doïc cuõng ñöôïc moät ñoaïn neàn ñöôøng maø coù khoái löôïng ñaøo ñaép caân baèng vaø khoái löôïng naøy ñöôïc ño chính baèng chieàu cao h theo moät tyû leä naøo ñoù. Sô Ñoà Xaùc Ñònh Ltb Theo Phöông Phaùp Ñoà Giaûi Dieän tích maûnh 1 = dieän tích maûnh 2 Dieän tích maûnh 1* = dieän tích maûnh 2* - Neáu ñöôøng cong ñieàu phoái ñaát caét qua hai nhaùnh cuûa ñöôøng cong tích luõy thì ñöôøng cong coù coâng vaän chuyeån nhoû nhaát Khi ñöôøng ñeàu phoái caét qua soá chaün nhaùnh thì ñöôøng coù coâng vaän chuyeån nhoû nhaát laø ñöôøng cho l1 = l2. - Tröôøng hôïp ñöôøng ñieàu phoái caét qua 3 nhaùnh (hoaëc moät soá leõ nhaùnh) cuûa ñöôøng cong tích luõy thì ñöôøng coù coâng vaän chuyeån nhoû nhaát laø ñöôøng thoûa maõn ñieàu kieän l1 + l3 – l2 = lkt - Tröôøng hôïp ñöôøng ñieàu phoái caét qua nhieàu nhaùnh thì ñöôøng cong ñieàu phoái coù coâng vaän chuyeån laø nhoû nhaát laø ñöôøng thoûa maõn ñieàu kieän : l1 + l3 + l5 = l2 + l4 + l6 Ñöôøng Cong Ñieàu Phoái Ñaát Caét Qua Nhieàu Nhaùnh 5.2.4.Phaân ñoaïn Cô sôû ñeå phaân ñoaïn laø moãi ñoaïn phaûi coù ñaëc ñieåm rieâng vaø khoái löôïng ñuû lôùn ñeå coù theå choïn ñöôïc moät toå hôïp maùy. Döïa vaøo ñöôøng cong ñieàu phoái ñaát maø ta phaân ñoaïn thi coâng vaø xaùc ñònh khoái löôïng ñaøo, ñaép öùng vôùi töøng ñoaïn. PHAÏM VI ÑOAÏN CHIEÀU DAØI (m) KHOÁI LÖÔÏNG (m3) Km0+713 – Km1+254 541 11482 Km1+323 – Km1+700 377 5972.9 Km1+822 – Km2+250 428 2117.5 Km2+600 – Km3+700 1100 6678 Km4+048– Km4+500 452 6413.2 Km5+357– Km6+111 764 4300.6 Km57+977– Km8+400 423 1330 5.2.5.Xaùc ñònh khoái löôïng coâng taùc, ca maùy vaø nhaân coâng: Döïa vaøo khoái löôïng ñaøo ñaép öùng vôùi töøng coïc vaø ñöôøng cong tích luõy khoái löôïng ñaát. Xaùc ñònh ñöôïc cöï ly vaän chuyeån doïc, vaän chuyeån ngang öùng vôùi töøng ñoaïn coâng taùc. Vaän chuyeån doïc coù cöï ly £ 500 m (duøng ñeå chuyeån ñaát töø neàn ñaøo sang neàn ñaép). Vaän chuyeån ngang coù cöï ly £ 50 m (laáy ñaát töø neàn ñaøo ñoå sang neàn ñaép theo chieàu ngang ôû nhöõng nôi nöõa ñaøo nöõa ñaép). Vôùi khoái löôïng öùng töøng ñoaïn coâng taùc, tra Ñònh Möùc Döï Toaùn Xaây Döïng Ñöôøng OÂtoâ ta coù BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG Thi coâng ñoaïn I töø KM 0+000 ñeán KM 0+713 SHÑM Haïng muïc coâng taùc Ñôn Vò Khoái löôïng Ñònh möùc Soá coâng vaø ca maùy Soá maùy Thôøi gian NC XM NC XM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.3116 Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo 3,6m3 100m³ 12.52 _Maùy ñaøo 3,6m3 ca 0.112 1.4 2 0.7 _Maùy uûi 110CV ca 0.05 0.63 1 0.63 _Nhaân coâng 3/7 coâng 3.89 48.7 Thi coâng ñoaïn II töø Km0+713 – Km1+254 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.3311 Ñaøo vaän chuyeån ñaát trong phaïm vi 300m 100m³ 114.82 _Maùy caïp 9m3 ca 0.332 38.12 4 9.53 _Nhaân coâng 3/7 coâng 5.17 593.62 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.274 31.46 4 7.87 _ Maùy uûi 110CV ca 0.137 15.73 3 5.24 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 71.91 Thi coâng ñoaïn III töø KM 1+254 ñeán KM 1+323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.4114 Vaân chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 100m³ 154.45  _OÂ toâ 22 taán ca 0.279 43.09 5 8.62 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.274 33.51 4 8.38 _ Maùy uûi 110CV ca 0.137 16.71 3 5.57 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 174.07 Thi coâng ñoaïn IV töø Km1+323 – Km1+700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.3116 Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo 3,6m3 100m³ 59.73 _Maùy ñaøo 3,6m3 ca 0.112 6.69 2 3.345 _Nhaân coâng 3/7 coâng 3.89 232.35 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.274 16.37 4 4.09 _ Maùy uûi 110CV ca 0.137 8.18 3 2.73 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 103.93 Thi coâng ñoaïn V töø KM 1+700 ñeán KM 1+822 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.4114 Vaân chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 100m³ 5.735  _OÂ toâ 22 taán ca 0.279 1.6 2 0.8 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.274 1.57 4 0.34 _ Maùy uûi 110CV ca 0.137 0.79 3 0.26 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 9.8 Thi coâng ñoaïn VI töø KM 1+822 ñeán KM 2+250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.3116 Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo 3,6m3 100m³ 21.175 _Maùy ñaøo 3,6m3 ca 0.112 2.37 2 1.19 _Nhaân coâng 3/7 coâng 3.89 82.47 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.274 5.80 4 1.45 _ Maùy uûi 110CV ca 0.137 2.90 3 0.97 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 36.8 Thi coâng ñoaïn VII töø KM 2+250 ñeán KM 2+600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.4114 Vaân chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 100m³  60.71 _OÂ toâ 22 taán ca 0.279 16.94 5 3.39 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.274 16.63 4 4.16 _ Maùy uûi 110CV ca 0.137 8.32 3 2.77 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 105.64 Thi coâng ñoaïn VIII töø 2+600 ñeán KM 3+700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.3116 Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo 3,6m3 100m³ 66.78 _Maùy ñaøo 3,6m3 ca 0.112 7.48 2 3.74 _Nhaân coâng 3/7 coâng 3.89 259.77 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.274 18.3 4 4.58 _ Maùy uûi 110CV ca 0.137 9.15 3 3.05 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 72.80 Thi coâng ñoaïn IX töø KM 3+700 ñeán KM 4+40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.4114 Vaân chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 100m³  399.13 _OÂ toâ 22 taán ca 0.279 111.35 5 22.2 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.274 109.36 5 27.34 _ Maùy uûi 110CV ca 0.137 54.68 3 18.22 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 694.49 Thi coâng ñoaïn X töø KM 4+40 ñeán KM 4+500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.3116 Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo 3,6m3 100m³ 64.13 _Maùy ñaøo 3,6m3 ca 0.112 7.18 2 3.59 _Nhaân coâng 3/7 coâng 3.89 249.47 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.274 17.57 4 4.39 _ Maùy uûi 110CV ca 0.137 8.79 3 2.93 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 111.59 Thi coâng ñoaïn XI töø KM 4+500 ñeán KM 5+357 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.4114 Vaân chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 100m³  113.90 _OÂ toâ 22 taán ca 0.279 31.78 5 6.36 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.274 38.16 4 9.54 _ Maùy uûi 110CV ca 0.137 19.02 3 6.34 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 198.2 Thi coâng ñoaïn XII töø KM 5+357 ñeán KM 6+111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.3116 Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo 3,6m3 100m³ 43.01 _Maùy ñaøo 3,6m3 ca 0.112 4.82 2 2.41 _Nhaân coâng 3/7 coâng 3.89 167.31 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.335 14.41 4 3.6 _ Maùy uûi 110CV ca 0.167 7.18 3 2.39 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 74.84 Thi coâng ñoaïn XIII töø KM 6+111 ñeán KM 7+977 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.4114 Vaân chuyeån ñaát baèng oâ toâ töï ñoå 100m³ 283.01  _OÂ toâ 22 taán ca 0.279 78.96 5 15.8 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.274 94.81 4 23.7 _ Maùy uûi 110CV ca 0.137 47.26 3 15.75 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 492.44 Thi coâng ñoaïn XIV töø KM 7+977 ñeán KM 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AB.3116 Ñaøo neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo 3,6m3 100m³ 13.30 _Maùy ñaøo 3,6m3 ca 0.112 1.49 2 0.75 _Nhaân coâng 3/7 coâng 3.89 51.74 AB.6412 Ñaép neàn ñöôøng baèng maùy ñaàm 16T _Maùy ñaàm 16T ca 0.274 3.64 4 0.91 _ Maùy uûi 110CV ca 0.137 1.82 3 0.61 _Nhaân coâng 3/7 coâng 1.74 23.14 Ta boá trí 2 ñoäi thi coâng neàn ñöôøng Toång soá coâng laø:1751.29 Toång thôøi gian thi coâng laø:35ngaøy => Soá coâng nhaân caàn thieát laø: 1751.29/35 = 50 ngöôøi Toång soá coâng laø:1938.22 Toång thôøi gian laø:60ngaøy => Soá coâng nhaân caàn thieát laø: 1938.22/60 =32 ngöôøi CHÖÔNG VI THI COÂNG MOÙNG - MAËT ÑÖÔØNG GIÔÙI THIEÄU CHUNG Keát caáu aùo ñöôøng Keát caáu aùo ñöôøng goàm caùc lôùp sau: Lôùp 1: Lôùp BTNC hạt nhỏ daøy 6cm. Lôùp 2: Lôùp BTNC hạt trung daøy 8cm. Loùp 3: Caáp phoái ñaù gia cố XM dày 24cm. Lôùp 4: Caáp phoái TN loại A 17cm. Ñieàu kieän cung caáp vaät lieäu Nguoàn nöôùc caùch tuyeán 1km. Nhaø maùy nghieàn ñaù caùch tuyeán 3km. Moû khai thaùc CPTN caùch tuyeán 800m. Ñieàu kieän thôøi tieát – khí haäu Döï kieán ñoaïn ñöôøng naøy seõ baét ñaàu thi coâng vaøo thaùng 11 naêm 2009, löôïng möa trong vuøng khoâng nhieàu, ñoaïn thi coâng trong muøa khoâ, thôøi gian thi coâng töø 2 – 5 thaùng neân khoâng trôû ngaïi cho vieäc thi coâng. CAÙC YEÂU CAÀU VEÀ SÖÛ DUÏNG VAÄT LIEÄU ÑEÅ THI COÂNG Ñoái vôùi lôùp Caáp phoái ñaù gia coá XM Ta söû duïng caáp phoái ñaù gia coá xi maêng. Ñaây laø hoãn hôïp coát lieäu khoaùng chaát coù caáu truc thaønh phaàn haït theo nguyeân lyù caáp phoái trong ñoù kích thöôùc côõ haït lôùn nhaát D=25mm hoaëc 38.1mm, ñem troän vôùi xi maêng vôùi moät tyû leä nhaát ñònh. Ñoä cöùng cuûa ñaù duøng ñeå gia coá xi maêng trong moïi tröôøng hôïp phaûi coù chæ soá Losù-Anggeles khoâng vöôït quaù 35%, tröø tröôøng hôïp laøm lôùp döôùi thì khoâng vöôït quaù 40% Haøm löôïng cac chaát höõu cô trong caáp phoái ñaù gia coá xi maêng khoâng vöôït quaù 0.3%.chæ soá ñöông löôïng caùt ES>30 hoaëc chæ soá deûo baèng khoâng vaø tyû leä haït deït khoâng vöôït quaù 10%. Thaønh phaàn haït cuûa caáp phoâi ñaù gia coá xi maêng Kích côõ loït saøng(mm) Dmax = 38.1mm Dmax = 25mm Ghi chuù 38.1 100 25.0 70-100 100 19.0 60-85 80-100 9.5 39-65 55-85 4.75 27-49 36-70 2.0 20-40 23-53 0.425 9-23 10-30 0.075 2-10 4-12 Ñoái vôùi caùc lôùp beâ toâng nhöïa Coát lieäu thoâ: Coát lieäu thoâ cuûa maët ñöôøng nhöïa coù theå laø ñaù daêm, soûi saïn nghieàn hoaëc khoâng nghieàn, trong ñoù ñaù daêm thöôøng ñöôïc duøng nhieàu nhaát. Yeâu caàu veà tính chaát cuûa coát lieäu thoâ laø: cöôøng ñoä, ñoä hao moøn, hình daïng, ñoä nhaùm beà maët vaø baûn chaát khoaùng vaät cuûa coát lieäu coù baûo ñaûm dính baùm toát vôùi nhöïa ñöôøng hay khoâng. Khi choïn vaät lieäu khoaùng phaûi caên cöù vaøo loaïi hoãn hôïp, vò trí lôùp, löôïng giao thoâng. Hoãn hôïp beâ toâng nhöïa chòu taùc duïng cuûa taûi troïng xe chaïy vôùi maät ñoä cao, nhöng do coát lieäu ñöôïc boïc nhöïa, caù bieät coù theå lieân keát vôùi nhau thaønh moät khoái, giaûm nhoû khaû naêng eùp vôõ vaø hao moøn so vôùi maët ñöôøng laùng nhöïa vaø thaám nhaäp nhöïa. Vì vaäy treân moät chöøng möïc naøo ñoù coù theå giaûm nhoû yeâu caàu veà cöôøng ñoä vaø ñoä oån ñònh moät caùch thích ñaùng. Hình daïng coát lieäu thoâ phaûi gaàn vôùi khoái laäp phöông, nhieàu goùc caïnh, haøm löôïng caùc haït deït, haït daøi khoâng quaù 15%. Cuõng coù theå duøng soûi saïn ñeå troän hoãn hôïp nhöng goùc ma saùt nhoû vì vaäy toát nhaát laø duøng soûi nghieàn hoaëc troän theâm moät soá ñaù daêm. Beà maët coát lieäu neân coù moät ñoä nhaùm mòn nhaát ñònh ñeå taêng goùc noäi ma saùt vaø taêng ñoä choáng trôn tröôït. Coát lieäu coù ñoä nhaùm mòn töông ñoái khoù troän vôùi nhöïa nhöng maøng nhöïa dính baùm toát vôùi ñaù, coøn coát lieäu coù ñoä trôn nhaün thì deã troän vôùi nhöïa, nhöng maøng nhöïa laïi deã bò bong. Coát lieäu coù dính baùm toát vôùi nhöïa hay khoâng coù aûnh höôûng lôùn ñeán cöôøng ñoä vaø ñoä oån ñònh cuûa hoãn hôïp. Neân coá gaéng duøng vaät lieäu goác kieàm nhö ñaù voâi vì dính baùm toát vôùi nhöïa ñöôøng. Neáu duøng ñaù goác acid thì neân troän theâm khoaûng 2% voâi boät hoaëc xi maêng ñeå taêng tính dính. Khi cheá taïo hoãn hôïp chaët neáu duøng coát lieäu coù moät ñoä roãng nhaát ñònh, moät boä phaän chaát daàu cuûa nhöïa bò huùt vaøo loã roãng cuûa coát lieäu laøm taêng löïc dính baùm giöõa nhöïa vaø coát lieäu, ñoàng thôøi ñoä ñaëc cuûa nhöïa cuõng ñöôïc taêng leân, coù lôïi veà maët cöôøng ñoä. Vaät lieäu ñaù söû duïng phaûi saïch, khoâng laãn taïp chaát, haøm löôïng buøn seùt khoâng quaù 1%. Thaønh phaàn caáp phoái caùc côõ haït cuûa hoãn hôïp beâtoâng nhöïa raûi noùng theo “ Quy trình coâng ngheä thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng beâtoâng nhöïa, 22TCN 249 - 98” cho ôû baûng 7-3. Coát lieäu nhoû coát lieäu nhoû trong hoãn hôïp ñaù troän nhöïa coù theå laø caùt thieân nhieân, caùt nghieàn. Coát lieäu nhoû phaûi cöùng, coù caáp phoái toát, daïng hình khoái, saïch vaø khoâng laãn taïp chaát. Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy ñoä goùc caïnh cuûa coát lieäu nhoû trong hoãn hôïp coù taùc duïng taêng goùc ma saùt cuûa vaät lieäu vaø coøn quan troïng hôn ñoä goùc caïnh cuûa coát lieäu thoâ. Coát lieäu nhoû phaûi dính baùm toát vôùi nhöïa. Caùt thieân nhieân coù haøm löôïng caùt thaïch anh treân 60%, caùt nghieàn töø ñaù granit, thaïch anh vaø caùc ñaù goác axit khaùc khoâng thích hôïp ñeå laøm lôùp maët cuûa ñöôøng caáp cao. Caùt thieân nhieân phaûi coù moâ ñun ñoä lôùn Mk ≥ 2. Tröôøng hôïp Mk < 2 thì phaûi troän theâm caùt haït lôùn hoaëc caùt nghieàn. Ñoái vôùi beâ toâng nhöïa caùt phaûi duøng caùt haït lôùn hoaëc haït trung coù Mk > 2 vaø haøm löôïng côõ haït 5 ÷ 1.25 mm khoâng nhoû hôn 14%. Caùt phaûi saïch, ñöông löôïng caùt ES cuûa phaàn côõ haït nhoû hôn 0,475 mm trong caùt thieân nhieân phaûi lôùn hôn 80, trong caùt thieân nhieân phaûi lôùn hôn 50. Boät khoaùng: Boät khoaùng chuû yeáu laø caùc haït mòn nhoû hôn 0,071 mm. ñoái vôùi boät khoaùng khoâng yeâu caàu quaù mòn vì quaù mòn thì tính deã thi coâng töông ñoái keùm, ñoä oån ñònh ñoái vôùi nöôùc cuõng giaûm, nhöng cuõng khoâng ñöôïc quaù thoâ vì quaù thoâ thì taùc duïng töông hoã giöõa ñaù vaø nhöïa khoâng ñuû, khoâng caûi thieän ñöôïc tính naêng cuûa beâ toâng nhöïa. Thöôøng yeâu caàu löôïng loït qua saøng 0,071 mm chieám töø 70 - 75% trôû leân. Coù theå duøng boät ñaù voâi, tro bay, boät clanhke hoaëc xi maêng pooclaêng. Duøng boät ñaù voâi hoaëc boät ñoâloâmit (caùc boät ñaù cacbonat) laø thích hôïp nhaát. Nhöïa ñöôøng: Nhöïa ñöôøng duøng ñeå cheá taïo hoãn hôïp beâtoâng nhöïa vaø ñaù troän nhöïa raûi noùng laø loaïi nhöïa bitum daàu moû, ñaùp öùng tieâu chuaån phaân loaïi nhöïa ñöôøng ñaëc (bitum ñaëc) duøng cho ñöôøng boä 22TCN 227-95 cuûa Boä Giao thoâng vaän taûi. Yeâu caàu veà caùc chæ tieâu cô lyù cuûa beâ toâng nhöïa chaët: TT CAÙC CHÆ TIEÂU Yeâu caàu ñoái vôùi beâ toâng nhöïa loaïi Phöông phaùp thí nghieäm I II a) Thí nghieäm theo maãu neùn truï 1 Ñoä roãng coát lieäu khoaùng chaát,% theå tích 15-19 15-21 Qui trình thí nghieäm beâ toâng nhöïa 22TCN62-84 2 Ñoä roãng coøn dö,% theå tích 3-6 3-6 3 Ñoä ngaâm nöôùc, khoâng lôùn hôn 1.5-3.6 1.5-4.5 4 Ñoä nôû, %theå tích, khoâng nhoû hôn 0.5 1.0 5 Cöôøng ñoä chòu neùn, daN/cm2, ôû nhieät ñoä: + 200C khoâng lôùn hôn. + 500C khoâng lôùn hôn. 35 14 25 12 6 Heä soá oån ñònh nöôùc, khoâng nhoû hôn 0.9 0.85 7 Heä soá oån ñònh nöôùc khi cho ngaäm nöôùc trong 15 ngaøy ñeâm, khoâng nhoû hôn. 0.85 0.75 8 Ñoä nôû,% theå tích, khi cho ngaäm nöôùc trong 15 ngaøy ñeâm, khoâng nhoû hôn. 1.5 1.8 b) Thí nghieäm theo phöông phaùp Marshall( maãu ñaàm 75 cuù moãi maët) 1 Ñoä oån ñònh ôû 600C, KN, khoâng nhoû hôn 8.00 7.50 AASHTO-T245 hoaëc ASIM D1559 95 2 Chæ soá deûo qui öôùc öùng vôùi S=8kN,mm, nhoû hôn hay baèng 4.0 4.0 3 Thöông soá Marshall Ñoä oån ñònh kN Chæ soá deûo qui öôùc mm Min2.0 Max 5.0 Min 1.8 Max 5.0 4 Ñoä oån ñònh coøn laïi sau khi ngaâm maãu ôû 600C, sau 24h so vôùi ñoä oån ñònh ban ñaàu, % lôùn hôn 75 75 5 Ñoä roãng beâ toâng nhöïa 3-6 3-6 6 Ñoä roãng coát lieäu 14-18 14-20 c) Caùc chæ tieâu khaùc 1 Ñoä dính baùm vaät lieäu nhöïa ñoái vôùi ñaù Khaù Ñaït yeâu caàu Qui trình thí nghieäm nhöïa ñöôøng 22TCN63-84 PHÖÔNG PHAÙP THI COÂNG Maët ñöôøng ñöôïc thi coâng theo phöông phaùp daây chuyeàn. Tuyeán ñöôøng thi coâng ñöôïc phaân thaønh caùc ñoaïn 100m, treân caùc phaân ñoaïn naøy caùc ñôn vò thi coâng chuyeân nghieäp seõ laàn löôït thöïc hieän coâng vieäc cuûa mình baét ñaàu töø coâng taùc ñònh vò tim ñöôøng cho ñeán khi hoaøn thieän tuyeán ñöôøng. Ñaây laø phöông phaùp thi coâng coù tính chuyeân moân hoùa cao ñaûm baûo ñöôïc chaát löôïng vaø tieán ñoä thi coâng. Thôøi gian trieån khai cuûa daây chuyeàn: Ttk Laø thôøi gian caàn thieát ñeå laàn löôït ñöa toaøn boä caùc phöông tieän saûn xuaát vaøo hoaït ñoäng theo ñuùng trình töï qui trình coâng ngheä thi coâng. Xaùc ñònh thôøi gian trieån khai caên cöù vaøo thôøi gian trieån khai cuûa daây chuyeàn chuyeân nghieäp. Theo kinh nghieäm thi coâng thì Ttk = 5 10 ngaøy Choïn Ttk = 7 ngaøy. Thôøi kyø hoaøn taát cuûa daây chuyeàn :Tht Laø thôøi gian caàn thieát ñeå laàn löôït ñöa toaøn boä caùc phöông tieän saûn xuaát ra khoûi moïi hoaït ñoäng cuûa daây chuyeàn sau khi caùc phöông tieän naøy ñaõ hoaøn thaønh caùc coâng vieäc cuûa mình theo ñuùng quaù trình coâng ngheä thi coâng. Khi toác ñoä thi coâng cuûa caùc daây chuyeàn chuyeân nghieäp laø khoâng ñoåi vaø baèng nhau thì thôøi kyø hoaøn taát daây chuyeàn seõ baèng thôøi kyø trieån khai cuûa noù. Tht = 7 ngaøy. Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa daây chuyeàn: Thñ Laø toång thôøi gian laøm vieäc treân tuyeán ñöôøng xaây döïng cuûa moïi löïc löôïng lao ñoäng vaø xe maùy thuoäc daây chuyeàn. Vì chieàu daøi tuyeán L = 8400 m neân kieán nghò thôøi gian hoaït ñoäng cuûa daây chuyeàn 120 ngaøy (Thñ = 120 ngaøy). Toác ñoä daây chuyeàn: V (m/ca) Toác ñoä daây chuyeàn chuyeân nghieäp laø chieàu daøi ñoaïn ñöôøng m hay km maø ñôn vò chuyeân nghieäp hoaøn thaønh moïi khaâu coâng taùc ñöôïc giao trong moät ñôn vò thôøi gian (ca hoaëc ngaøy ñeâm). Toác ñoä daây chuyeàn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Trong ñoù : L: ñoaïn coâng taùc cuûa daây chuyeàn, L = 8400m => Do thi coâng baèng cô giôùi neân ta choïn toác ñoä daây chuyeàn V = 100(m/ca) Thôøi gian oån ñònh : Toâñ Laø thôøi gian daây chuyeàn laøm vieäc vôùi toác ñoä khoâng ñoåi, vôùi daây chuyeàn toång hôïp laø thôøi gian töø luùc trieån khai xong ñeán thôøi gian hoaøn taát. Thôøi gian oån ñònh ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Toâñ = Thñ – (Tkt + Tht) = 120 – (7 + 7) = 106 ngaøy Heä soá hieäu quaû cuûa daây chuyeàn Khq = > 0.7 söû duïng phöông aùn toå chöùc thi coâng daây chuyeàn laø coù hieäu quaû toát. Heä soá toå chöùc söû duïng xe maùy: Ktc Heä soá naøy duøng ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä söû duïng phöông tieän saûn xuaát veà maët thôøi gian trong thôøi kyø hoaït ñoäng cuûa daây chuyeàn. QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ THI COÂNG Chuaån bò khuoân loøng ñöôøng Goàm 2 khaâu coâng taùc laø: ñaøo khuoân loøng ñöông vaø lu leøn laïi loøng ñöôøng. + Ñaøo khuoân loøng ñöôøng: do tuyeán ñöôøng chuû yeáu laø ñöôøng ñaøo neân ta choïn giaûi phaùp thi coâng theo phöông phaùp ñaøo hoaøn toaøn. - Khoái löôïng ñaát ñaøo khuoân ñöôøng treân chieàu daøi 100m: 100.b.h = 100 x 8 x 0.55 = 440 m3 Coâng taùc ñaøo khuoân ñöôøng vaø taïo mui luyeän söû duïng maùy san. Naêng suaát maùy: Maùy san: 814,2 m3/ca. + Lu leøn laïi loøng ñöôøng: söû duïng lu phaúng 10T, lu 4 löôït/ñieåm vôùi vaän toác lu 3km/h nhaèm ñaûm baûo cho loøng ñöôøng ñuû ñoä chaët. Naêng suaát lu: Trong ñoù: N: toång soá haønh trình, xaùc ñònh döïa vaøo sô ñoà lu, N = 12 b: heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng do lu chaïy khoâng chính xaùc, b=1,25 L = 0,1 km: chieàu daøi ñoaïn thi coâng. Kt:heä soá söû duïng thôøi gian, Kt= 0,85 T :thôøi gian thi coâng trong moät ca, T= 8 giôø Thi coâng lôùp caáp phoái thieân nhieân loaïi A Thi coâng lôùp caáp phoái thieân nhieân loaïi A daøy 17 cm, chia lam 1 lôùp ñeå thi coâng Khoái löôïng CPSC trong 1 ca thi coâng V = . Trong ñoù: b: chieàu roäng loøng ñöôøng. L: chieàu daøi ñoaïn coâng taùc, L=100m. K: heä soá neùn, K=1,3. h: chieàu daøy lôùp caáp phoái soûi ñoû. =>132.6 Naêng suaát xe vaän chuyeån Duøng xe Maz-200 ñeå vaän chuyeån , naêng suaát ñöôïc xaùc ñònh: P = nhtVxe Trong ñoù: Vxe: theå tích thuøng xe,Vxe=7,0m3 nht: soá haønh trình, Vôùi: T: soá giôø laøm vieäc trong 1 ca, T = 8giôø. Kt:heä soá söû duïng thôøi gian, Kt = 0,7. t: thôøi gian laøm vieäc trong moät chu kyø, . v: vaän toác xe chaïy, v = 40km/h. tb: thôøi gian boác haøng leân xe, tb=10’= 0,17 giôø. td: thôøi gian ñoå vaät lieäu, td= 6’= 0,1 giôø. ltb: cöï ly vaän chuyeån trung bình. ltb= 8.4/2 = 4.2 km. t = 0,17+0,1+24.2/40 = 0,48 giôø. Vaäy naêng suaát xe vaän chuyeån: P= 712 = 84 m3/ca. Boá trí ñoå ñoáng vaät lieäu Vaät lieäu ñöôïc chôû ñeán ñòa ñieåm thi coâng ñöôïc ñoå taïi loøng ñöôøng sau khi loøng ñöôøng ñaõ ñaøo vaø lu, caùc ñoáng ñöôïc ñoå so le nhau hai beân ñöôøng. Khoaûng caùch giöõa caùc ñoáng vaät lieäu: Trong ñoù: q: theå tích moãi chuyeán chôû vaät lieäu, q = 7,0m3 K: heä soá lu leøn, K=1,3 b: beà roäng maët ñöôøng h: chieàu daøy lôùp thi coâng =5.28 m => choïn l = 5m San lôùp caáp phoái thieân nhieân loai A Duøng maùy san 7 löôït cho caáp phoái troän ñeàu, löu yù ñoä aåm cuûa caáp phoái. Naêng suaát maùy san troän ñöôïc tính: Trong ñoù: Q: khoái löôïng hoaøn thaønh coâng vieäc trong 1 chu kyø, chieàu daøi löôõi san theo ñaëc tính maùy laø 3m. Chieàu daøi coâng taùc cuûa löôõi san laø 2,52m. =111.38 T= 8 giôø. Kt = 0,7: heä soá söû duïng thôøi gian. t: thôøi gian laøm vieäc trong 1 chu kyø: n: soá haønh trình cuûa maùy san trong moät chu kyø, n = 7 tqñ: thôøi gian quay ñaàu, tqñ =7,0 phuùt= 0,12 giôø. Vsan: vaän toác maùy san, Vsan=2 km/h. L: chieàu daøi ñoaïn thi coâng, L= 0,1km giôø Vaäy: Lu leøn lôùp caáp phoái TN Naêng suaát lu: Trong ñoù: N: toång soá haønh trình, xaùc ñònh döïa vaøo sô ñoà lu. b: heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng do lu chaïy khoâng chính xaùc, b=1.25 Kt: heä soá söû duïng thôøi gian, Kt = 0,85 Lu sô boä: Duøng lu 6T lu 4 löôït/ñieåm vôùi vaän toác lu laø 2,0 Km/h. Giai ñoaïn naøy lu cho caáp phoái oån ñònh. Sô ñoà l

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG 5+6.tt2.doc
 • rarban ve.rar
 • docBIA.doc
 • docCHUONG 1.doc
 • docCHUONG 2.doc
 • docCHUONG 3.doc
 • docCHUONG 4.doc
 • docCHUONG 5.doc
 • docCHUONG 6.doc
 • docCHUONG 7.doc
 • docCHUONG 8.DOC
 • docCHUONG 9 B.doc
 • docLICMON~1.DOC
 • docMUC LUC.doc
 • dwgTIEN DO THI CONG TONG THESUA12.dwg
Tài liệu liên quan