Đề tài Thiết kế - Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty hong ik vina công suất 240 m3/ngày.đêm

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2

1.3 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3

1.3.1 Mục tiêu 3

1.3.2 Nội dung 3

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

1.4.1 Nghiên cứu lý thuyết 3

1.4.2 Nghiên cứu thực nghiệm 3

1.5 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 3

CHƯƠNG 2 – HIỆN TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG TY TNHH HONG IK VINA 5

2.1 HIỆN TRẠNG CÔNG TY TNHH HONG IK VINA 5

2.1.1 Nhu cầu lao động 5

2.1.2 Sản phẩm – Công suất 5

2.1.3 Các khu vực hoạt động 5

2.1.4 Tổng quan về nước thải sinh hoạt 5

 

doc81 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 969 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế - Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty hong ik vina công suất 240 m3/ngày.đêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Moãi laàn laáy phaûi ñeå laïi khoaûng 20% löôïng caën ñaõ leân men laïi trong beå ñeå laøm gioáng men cho buøn caën töôi môùi laéng, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho quaù trình phaân huyû caën. 2.3.2.2 Beå Aerotank Beå Aerotank laø coâng trình laøm baèng beâ toâng, beâ toâng coát theùp, vôùi maët baèng thoâng duïng laø hình chöõ nhaät. Hoãn hôïp buøn vaø nöôùc thaûi cho chaûy qua suoát chieàu daøi beå. Nöôùc thaûi sau khi xöû lyù sô boä coøn chöùa phaàn lôùn caùc chaát höõu cô ôû daïng hoaø tan cuøng caùc chaát lô löûng ñi vaøo Aerotank. Caùc chaát lô löûng naøy laø moät soá chaát raén vaø coù theå laø caùc hôïp chaát höõu cô chöa phaûi laø daïng hoaø tan. Caùc chaát lô löûng laøm nôi vi khuaån baùm vaøo ñeå cö truù, sinh saûn vaø phaùt trieån daàn thaønh caùc haït caën boâng. Caùc haït naøy daàn to vaø lô löûng trong nöôùc. Chính vì vaäy, xöû lí nöôùc thaûi ôû Aerotank ñöôïc goïi laø quaù trình xöû lí vôùi sinh tröôûng lô löûng cuûa quaàn theå vi sinh vaät. Caùc boâng caën naøy cuõng chính laø boâng buøn hoaït tính. Buøn hoaït tính laø caùc boâng caën maøu naâu saãm, laø buøn xoáp chöùa nhieàu vi sinh coù khaû naêng oxy hoùa vaø khoaùng hoùa caùc chaát höõu cô chöùa trong nöôùc thaûi. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán khaû naêng laøm saïch nöôùc thaûi cuûa Aerotank: Löôïng oxy hoøa tan trong nöôùc. Ñieàu kieän ñaàu tieân ñaûm baûo cho Aerotank coù khaû naêng oxy hoùa caùc chaát baån höõu cô vôùi hieäu quaû cao laø phaûi cung caáp ñaày ñuû, lieân tuïc löôïng oxy caàn thieát cho vi sinh vaät hieáu khí trong buøn hoaït tính. Löôïng oxy coù theå ñöôïc coi laø ñuû khi nöôùc thaûi ra khoûi beå laéng 2 coù noàng ñoä oxy hoøa tan laø 2 mg/l. Thoâng thöôøng oxy ñöôïc cung caáp baèng heä thoáng laøm thoaùng cô hoïc, thoåi vaø suïc khí neùn, hoaëc keát hôïp caû hai. Thaønh phaàn dinh döôõng ñoái vôùi vi sinh vaät: chuû yeáu laø nguoàn cacbon (cô chaát hoaëc chaát neàn ñöôïc theå hieän baèng BOD) – chaát baån höõu cô deã bò phaân huûy hoaëc bò oxi hoùa bôûi vi sinh vaät. Ngoaøi BOD, caàn löu yù tôùi hai thaønh phaàn khaùc: nguoàn Nitô (NH) vaø nguoàn phospho (ôû daïng muoái phosphat) laø nhöõng chaát dinh döôõng toát nhaát cho vi sinh vaät. Vi sinh vaät phaùt trieån coøn caàn tôùi moät loaït caùc chaát khoaùng khaùc nhö Mg, K, Ca, Fe, Mn, Co. Thöôøng caùc nguyeân toá naøy ôû daïng ion ñeàu coù maët trong nöôùc thaûi, khoâng nhöõng ñuû ñaùp öùng cho nhu caàu cuûa vi sinh vaät maø trong nhieàu tröôøng hôïp coøn quaù dö thöøa. Löôïng chaát dinh döôõng khoâng neân dö hoaëc thieáu, vì caû hai ñeàu aûnh höôûng khoâng toát ñoái vôùi vi sinh vaät. Tyû leä caùc chaát dinh döôõng cho xöû lyù nöôùc thaûi baèng phöông phaùp hieáu khí laø BOD:N:P = 100:5:1. Thaønh phaàn chaát dinh döôõng ôû nöôùc thaûi sinh hoaït ñaõ ñaït tyû leä naøy. Noàng ñoä cho pheùp cuûa chaát baån höõu cô coù trong nöôùc thaûi ñeå ñaûm baûo cho Aerotank laøm vieäc coù hieäu quaû. Noàng ñoä cô chaát trong moâi tröôøng aûnh höôûng nhieàu tôùi ñôøi soáng cuûa vi sinh vaät. Caùc loaïi nöôùc thaûi coù theå xöû lyù baèng Aerotank coù löôïng BOD khoaûng 500mg/l. Caùc chaát coù ñoäc tính ôû trong nöôùc thaûi öùc cheá ñeán ñôøi soáng cuûa vi sinh vaät. Caàn tieán haønh xaùc ñònh ñoäc tính ñoái vôùi vi sinh vaät ñeå tìm phöông phaùp xöû lyù thích hôïp. Ñoái vôùi nöôùc thaûi coù chaát ñoäc nhö kim loaïi naëng, caùc chaát ñoäc höõu cô phaûi tieán haønh phaân tích caån thaän vaø coù bieän phaùp xöû lyù rieâng (haáp phuï, trao ñoåi ion) sau ñoù môùi xöû lyù baèng phöông phaùp sinh hoïc. Noàng ñoä muoái voâ cô trong nöôùc thaûi khoâng quaù 10g/l. pH cuûa nöôùc thaûi aûnh höôûng nhieàu ñeán caùc quaù trình hoùa sinh cuûa vi sinh vaät, quaù trình taïo buøn vaø laéng. pH thích hôïp cho xöû lyù nöôùc thaûi ôû Aerotank laø 6,5 8,5. Trong thôøi gian cuoái, nöôùc thaûi trong Aerotank coù pH chuyeån sang kieàm, coù theå laø caùc hôïp chaát Nitô ñöôïc chuyeån thaønh NH3 hoaëc muoái amon. Nhieät ñoä: Nhieät ñoä nöôùc thaûi trong Aerotank coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán hoaït ñoäng soáng cuûa vi sinh vaät. Nhieät ñoä khoâng chæ aûnh höôûng ñeán chuyeån hoùa cuûa vi sinh vaät maø coøn aûnh höôûng nhieàu ñeán quaù trình hoøa tan oxy vaøo nöôùc cuõng nhö khaû naêng keát hôïp laéng cuûa caùc boâng caën buøn hoaït tính. Nhieät ñoä xöû lyù nöôùc thaûi chæ trong khoaûng 6 370C, toát nhaát laø 15 350C. Noàng ñoä caùc chaát lô löûng (SS) ôû daïng huyeàn phuø. Neáu noàng ñoä caùc chaát lô löûng khoâng quaù 100mg/l thì neân söû duïng beå loïc sinh hoïc laø thích hôïp vaø noàng ñoä khoâng quaù 150mg/l laø xöû lyù baèng Aerotank seõ cho hieäu quaû phaân huûy caùc chaát höõu cô nhieãm baån laø cao nhaát. Vôùi chaát löôïng chaát raén lô löûng cao thöôøng laøm aûnh höôûng tôùi hieäu quaû xöû lyù. Vì vaäy, ñoái vôùi nhöõng nöôùc thaûi coù haøm löôïng chaát raén lô löûng quaù cao caàn phaûi qua laéng 1 trong giai ñoaïn xöû lyù sô boä moät caùch ñaày ñuû ñeå coù theå loaïi boû vaån caën lôùn vaø moät phaàn chaát raén lô löûng. Thôøi gian löu nöôùc trong beå Aerotank laø töø 18 giôø, khoâng quaù 12 giôø. Yeâu caàu chung cuûa caùc beå Aerotank laø ñaûm baûo beà maët tieáp xuùc lôùn giöõa khoâng khí, nöôùc thaûi vaø buøn. Yeâu caàu chung khi vaän haønh laø nöôùc thaûi ñöa vaøo Aerotank caàn coù haøm löôïng SS khoâng vöôït quaù 150 mg/l, haøm löôïng saûn phaåm daàu moû khoâng quaù 25mg/l, pH = 6,59, nhieät ñoä khoâng nhoû hôn 30oC. Sô ñoà xöû lyù treân beå Aerotank, ngoaøi caùc coâng trình chính ra coøn coù caùc coâng trình khaùc nhö: traïm bôm khoâng khí, bôm buøn hoaït tính, beå laéng ñôït 2, beå neùn buøn vaø ñöôøng oáng daãn buøn, oáng daãn khí. 2.3.2.3 Beå Aerotank dính baùm Beå Aerotank dính baùm laø moät loaïi beå Aerotank caûi tieán. Caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa beå Aerotank dính baùm cuõng gioáng beå Aerotank buøn hoaït tính. Beân trong beå Aerotank coù caùc vaät lieäu laøm giaù theå tieáp xuùc cho caùc vi sinh vaät dính baùm vaø phaùt trieån, caùc vi sinh vaät naøy seõ phaân huûy caùc chaát höõu cô thaønh saûn phaåm cuoái cuøng laø CO2 vaø H2O laøm giaûm noàng ñoä baån trong nöôùc thaûi. 2.3.2.4 Beå USBF Coâng ngheä loïc doøng ngöôïc buøn sinh hoïc USBF (Upflow Sludge Blanket Filter) ñöôïc thieát keá döïa treân moâ hình ñoäng hoïc xöû lyù BOD, nitrate hoaù (nitrification) vaø khöû nitrate hoùa (denitrification) cuûa Lawrence vaø McCarty, Inc. laàn ñaàu tieân ñöôïc giôùi thieäu ôû Myõ nhöõng naêm 1900 sau ñoù ñöôïc aùp duïng ôû chaâu AÂu töø 1998 trôû laïi ñaây. Tuy nhieân, ñoái vôùi Vieät Nam, hieän nay USBF laïi laø coâng ngheä môùi, ñöôïc nghieân cöùu vaø öùng duïng trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Theo “Nghieân cöùu xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò baèng coâng ngheä sinh hoïc keát hôïp loïc doøng ngöôïc USBF (The Upflow Sludge Blanket Filter)” cuûa Tröông Thanh Caûnh, Traàn Coâng Taán, Nguyeãn Quyønh Nga, Nguyeãn Khoa Vieät Tröôøng, tröôøng ñaïi hoïc Khoa hoïc Töï nhieân, ÑHQG-HCM, moâ hình USBF raát thích hôïp cho xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò. Hieäu quaû xöû lyù COD, BOD5, nitô vaø phospho töông öùng vaøo khoaûng 85%, 90%, 94% vaø 75%. Buøn hoaït tính thích nghi raát nhanh vôùi ñaëc tính cuûa nöôùc thaûi vaø ñieàu kieän vaän haønh cuûa moâ hình. Vieäc keát hôïp 3 modul trong moät quaù trình xöû lyù taïo ra öu ñieåm lôùn trong vieäc naâng cao hieäu quaû xöû lyù. Vôùi söï keát hôïp naøy seõ ñôn giaûn hoaù heä thoáng xöû lyù, tieát kieäm vaät lieäu vaø naêng löôïng chi phí cho quaù trình xaây döïng vaø vaän haønh heä thoáng. Beå USBF goàm 3 module chính: ngaên thieáu khí (anoxic), ngaên hieáu khí (aerobic) vaø ngaên loïc buøn sinh hoïc doøng ngöôïc (USBF). Möông chaûy traøn thu nöôùc ñaàu vaøo nhaèm haïn cheá taùc ñoäng cuûa doøng vaøo ñoái vôùi ngaên thieáu khí vaø taêng hieäu quaû xaùo troän giöõa doøng nöôùc thaûi ñaàu vaøo vaø buøn tuaàn hoaøn. Möông chaûy traøn vaø thu nöôùc ñaàu ra, oáng thu buøn, boä phaän suïc khí. Caùc thieát bò caàn thieát bao goàm: 1 maùy bôm ñònh löôïng bôm nöôùc thaûi ñaàu vaøo, 1 bôm buøn vaø 1 maùy thoåi khí. Hình 2.2 - Sô ñoà nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa beå USBF Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa moâ hình (Hình 2.2): Moâ hình ñöôïc thieát keá nhaèm keát hôïp caùc quaù trình loaïi boû carbon (COD, BOD), quaù trình nitrat hoaù/khöû nitrat vaø quaù trình loaïi boû dinh döôõng (N vaø P). Nöôùc thaûi ñöôïc loaïi boû raén, sau ñoù, ñöôïc bôm vaøo möông chaûy traøn thu nöôùc ñaàu vaøo cuøng troän laãn vôùi doøng tuaàn hoaøn buøn. Hoãn hôïp nöôùc thaûi vaø buøn hoaït tính chaûy vaøo ngaên thieáu khí. Ngaên naøy coù vai troø nhö laø ngaên choïn loïc thieáu khí (Anoxic Selector) thöïc hieän hai cô cheá choïn loïc ñoäng hoïc (Kinetic Selection) vaø choïn loïc trao ñoåi chaát (Metabolism Selection) ñeå laøm taêng cöôøng hoaït ñoäng cuûa vi sinh vaät taïo boâng nhaèm taêng cöôøng hoaït tính cuûa boâng buøn vaø kìm haõm söï phaùt trieån cuûa caùc vi sinh vaät hình sôïi gaây voùn buøn vaø noåi boït. Quaù trình loaïi boû cacbon, khöû nitrat vaø loaïi boû photpho dieãn ra trong ngaên naøy. Sau ñoù, nöôùc thaûi chaûy qua ngaên hieáu khí nhôø khe hôû döôùi ñaùy ngaên USBF. ÔÛ ñaây, oâxy ñöôïc cung caáp nhôø caùc oáng cung caáp khí thoâng qua maùy thoâi khí. Nöôùc thaûi sau ngaên hieáu khí chaûy vaøo ngaên USBF vaø di chuyeån töø döôùi leân, ngöôïc chieàu vôùi doøng buøn laéng xuoáng theo phöông thaúng ñöùng. Ñaây chính laø coâng ñoaïn theå hieän öu ñieåm cuûa heä thoáng do keát hôïp caû loïc vaø xöû lyù sinh hoïc cuûa chính khoái buøn hoaït tính. Phaàn nöôùc trong ñaõ ñöôïc xöû lyù phía treân chaûy traøn vaøo möông thu nöôùc ñaàu ra. Moät phaàn hoãn hôïp nöôùc thaûi vaø buøn trong ngaên naøy ñöôïc tuaàn hoaøn trôû laò ngaên thieáu khí. Coâng ngheä USBF ñeå xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït vaø ñoâ thò, laø coâng ngheä caûi tieán cuûa quaù trình buøn hoaït tính trong ñoù keát hôïp 3 quaù trình Anoxic, Aeration vaø loïc sinh hoïc doøng ngöôïc trong moät ñôn vò xöû lyù nöôùc thaûi. Chính vì vaäy beå USBF theå hieän nhieàu öu ñieåm, vôùi chi phí ñaàu tö, chi phí vaän haønh vaø baûo trì thaáp nhöng ñem laïi hieäu qua xöû lyù cao, haïn cheá muøi, löôïng buøn sinh ra ít. Söï keát hôïp 3 module trong cuøng moät beå coù theå tieát kieäm ñöôïc maët baèng söû duïng. Ñeå choïn ñöôïc phöông phaùp xöû lí sinh hoïc hôïp lí caàn phaûi bieát haøm löôïng chaát höõu cô (BOD, COD) trong nöôùc thaûi. Caùc phöông phaùp leân men kò khí thöôøng phuø hôïp khi nöôùc thaûi coù haøm löôïng chaát höõu cô cao. Ñoái vôùi nöôùc thaûi haøm löôïng chaát höõu cô thaáp vaø toàn taïi chuû yeáu döôùi daïng chaát keo vaø hoaø tan thì cho chuùng tieáp xuùc vôùi maøng vi sinh vaät laø hôïp lí. Cô sôû choïn löïa caùc phöông phaùp xöû lí sinh hoïc nöôùc thaûi theå hieän qua baûng 2.7. Baûng 2.7 - Cô sôû löïa choïn phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi baèng sinh hoïc Haøm löôïng BOD5 cuûa nöôùc thaûi Chaát höõu cô khoâng hoaø tan Chaát höõu cô daïng keo Chaát höõu cô hoaø tan Cao (³ 500 mg/l) Xöû lí sinh hoïc kò khí Trung bình (300-500mg/l) Xöû lí sinh hoïc baèng buøn hoaït tinh Thaáp (< 300mg/l) Xöû lí sinh hoïc baèng buøn hoaït tính Xöû lí sinh hoïc baèng maøng sinh vaät CHÖÔNG 3 – TÍNH TOAÙN VAØ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT COÂNG TY HONG IK VINA COÂNG SUAÁT 240M3/NGAØY.ñeâm 3.1 CÔ SÔÛ LÖÏA CHOÏN COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI 3.1.1 Tieâu chuaån xöû lyù Theo tieâu chuaån xaû thaûi thuoäc khu vöïc Khu Cheá Xuaát vaø Khu Coâng Nghieäp vaøo thôøi ñieåm hieän nay baét buộc caùc coâng ty thuoäc khu vöïc quaûn lyù naøy ñeàu phaûi aùp duïng theo quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà nöôùc thaûi noùi chung vaø QCVN 14:2008/BTNMT – Quy Chuaån Kyõ Thuaät Quoác Gia ñoái vôùi nöôùc thaûi sinh hoaït noùi rieâng. Thì caùc thoâng soá vaø noàng ñoä thaønh phaàn oâ nhieãm trong nöôùc thaûi naøy phaûi xöû lyù ñeán möùc B môùi ñöôïc xaû thaûi ra möông chung cuûa KCX Taân Thuaän. 3.1.2 Tính chaát nöôùc thaûi Baûng 3.1 - Tính chaát nöôùc thaûi Coâng ty TNHH Hong IK Vina Chæ tieâu Ñôn vò Nöôùc thaûi QCVN 14:2008 Vöôït tieâu chuaån (laàn) Coät A Coät B pH - 5,56 5 ÷ 9 5 9 - BOD5 (20oC) mg/l 446 30 30 8,92 COD mg/l 558 - - - Toång(TSS) mg/l 960 50 100 9,6 Toång chaát raén hoøa tan mg/l 1250 500 1000 1,25 Sunfua(theo H2S) mg/l 12 1.0 4 3 Amoni (theo N) mg/l 45 5 10 4,5 Nitra (NO3-) mg/l 70 30 50 2,3 Daàu môõ ñoäng thöïc vaät mg/l 50 150 10 20 2,5÷7,5 Phosphat (PO43-) (tính theo P) mg/l 12 6 10 1,2 Toång Coliforms MPN/100ml 1,1x106 3000 5000 220 (Tham khaûo QCVN 14 : 2008/BTNMT – Chaát löôïng nöôùc – Nöôùc thaûi sinh hoaït – Giôùi haïn oâ nhieãm cho pheùp) Tính chaát nöôùc thaûi sinh hoaït Coâng ty TNHH Hong IK Vina haàu nhö chæ oâ nhieãm chaát höõu cô. Tyû leä BOD5:COD laø 0,8. Vì vaäy, nöôùc thaûi naøy thích hôïp söû duïng caùc coâng trình xöû lyù sinh hoïc. Nöôùc thaûi töø nhaø veä sinh ñaàu tieân phaûi cho qua beå töï hoaïi ñeå phaân huûy moät phaàn caùc chaát höõu cô vaø caùc chaát lô löûng tröôùc khi ñi qua caùc coâng trình xöû lyù tieáp theo. Nöôùc thaûi töø nhaø beáp naáu aên, caên tin ngoaøi löôïng chaát höõu cô, SS cao, coøn chöùa moät löôïng daàu môõ, chaát hoaït ñoäng beà maët nhö xaø boâng röûa cheùn, veä sinh saøn nhaø. Nhöõng chaát hoaït ñoäng beà maët naøy haïn cheá hieäu quaû xöû lyù cuûa caùc coâng trình. Do ñoù, chuùng caàn ñöôïc loaïi boû ngay töø ñaàu. 3.1.3 Tính toaùn löu löôïng Löu löôïng nöôùc thaûi caàn phaûi xöû lyù theo baûng 3.1, ñöôïc tính theo tieâu chuaån thaûi nöôùc tham khaûo ôû baûng 2.1, 2.2, vaø 2.3. Baûng 3.2 - Löu löôïng nöôùc thaûi Coâng ty Hong IK Vina Vò trí Muïc ñích söû duïng Dieän tích (m2) Heä soá ngöôøi/m2 Soá ngöôøi Löu löôïng thaûi l/ngöôøi.ngaøy Löu löôïng thaûi l/ngaøy Taàng 1-2-3 khu(I) Nhaø giöõ xe, Baûo veä 2513,7 - 4 38 152 Taàng 1-2-3 khu(II) Nhaø giöõ xe, Baûo veä 2513,7 - 4 38 152 Taàng 1-2 khu(I-II) Vaên phoøng 200 0,2 40 48 1.920 Taàng 1-2 khu(I) Nhaø beáp naáu aên 2475,2 0,4 990 105 103.950 Nhaø veä sinh 1-2 Khu veä sinh 2196.7 0,3 659 45 29.655 Taàng 1-2 khu(I-II) Caên tin 2358,1 0,3 707 19 13.433 Taàng 1-2 khu(I-II) Khu saûn xuaát 7800 0,2 1.560 48 74.880 Toång soá ngöôøi 3.964 Toång löu löôïng 224.142 Nguồn: Coâng ty TNHH Hong IK Vina Vaäy löu löôïng nöôùc thaûi trung bình ngaøy ñeâm caàn phaûi xöû lyù haøng ngaøy laø 224.142 m3/ngaøy.ñeâm. Ta coù: Choïn heä soá K = 1,07 Löu löôïng thaûi lôùn nhaát ngaøy ñeâm : m3/ng.ñ Choïn Qmax,ngñ = 240 m3/ng.ñ tính toaùn thieát keá Toång löu löôïng thaûi lôùn theo giôø: m3/h Toång löu löôïng thaûi lôùn theo giaây : L/s Löu löôïng nöôùc thaûi töø nhaø beáp, caên tin, nhaø veä sinh laø: m3/ng.ñ m3/h; L/s 3.1.4 Möùc ñoä caàn thieát xöû lyù nöôùc thaûi: Möùc ñoä caàn thieát xöû lyù nöôùc thaûi theo chaát lô löûng SS : Trong ñoù: C - Haøm löôïng chaát lô löûng trong nöôùc thaûi, choïn C = 350 mg/l m - Haøm löôïng chaát lô löûng cuûa nöôùc thaûi sau xöû lyù cho pheùp xaû vaøo nguoàn, C = 50 mg/l Möùc ñoä caàn thieát xöû lí nöôùc thaûi theo BOD5: Trong ñoù: L - Haøm löôïng BOD5 trong nöôùc thaûi, chọn L = 400 mg/l Lt - Haøm löôïng BOD5 trong nöôùc thaûi cho pheùp xaû vaøo nguoàn, Lt = 30 mg/l Keát quaû tính toaùn veà möùc ñoä caàn thieát xöû lyù nöôùc thaûi cho Coâng ty TNHH Hong IK Vina, ta nhaän thaáy laø caàn xöû lyù sinh hoïc hoaøn toaøn. 3.1.5 Moät soá yeâu caàu khaùc cuûa Coâng ty TNHH Hong IK Vina Dieän tích: toång dieän tích cho xaây döïng khu xöû lyù nöôùc thaûi 350m2 ñeán 400m2. Muøi: Heä thoáng xöû lyù khoâng ñöôïc phaùt sinh muøi. Nhö vaäy, toaøn boä heä thoáng phaøi ñöôïc xaây aâm döôùi maët baèng nhaø xöôûng vaø kín, taát caû khí sinh ra trong quaù trình xöû lyù seõ taäp trung vaø theo oáng thu khí daãn leân treân cao so vôùi noùc nhaø maùy, thoaùt ra ngoaøi. Tieáng oàn: Trong quaù trình xöû lyù cuûa heä thoáng thöôøng phaûi söû duïng caùc ñoäng cô phaùt tieáng oàn nhö: bôm (bôm khí, bôm buøn, bôm nöôùc, bôm hoùa chaát), caùnh khuaáy, maùy thoåi khí, quaït thoâng gioù. Beân caïnh ñoù, heä thoáng ñöôïc xaây ngay trong nhaø xöôûng, do ñoù khi thieát keá phaûi ñaûm baûo tieáng oàn khoâng aûnh höôûng ñeán nhöõng khu vöïc xung quanh. Myõ quan: Vì nhaø maùy saûn xuaát vôùi nhieàu daây chuyeàn coâng ngheä vaø nhieàu boäï phaän, do ñoù nhieàu ngöôøi ra vaøo haøng ngaøy, neân ñoøi hoûi heä thoáng khoâng ñöôïc xaáu. Maët baèng phía treân cuûa HTXL laøm nôi taäp keát bazôù, xe container vaän chuyeån bazôù vaø phuïc vuï cho caùc muïc ñích khaùc. 3.1.6 Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi sau xöû lyù Nöôùc sau khi ñöôïc xöû lyù ñaït coät B theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà nöôùc thaûi sònh hoaït, ñöôïc pheùp xaû vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa KCX Taân Thuaän. 3.2 PHÖÔNG AÙN XÖÛ LYÙ Buøn Beå taùch daàu Hoá thu daàu Nöôùc thaûi töø nhaø aên, caên tin Beå töï hoaïi Beå USBF Beå khöû truøng Coáng thoaùt nöôùc Clo Buøn Beå laéng ly tâm Beå Aerotank Beå taùch daàu Hoá thu daàu Nöôùc thaûi töø nhaø aên, caên tin Beå töï hoaïi Beå khöû truøng Coáng thoaùt nöôùc Clo Phöông aùn 1 Ø Phöông aùn 2 Nöôùc thaûi vaø phaân töø nhaø veä sinh Nöôùc thaûi vaø phaân töø nhaø veä sinh Khí Khí Baûng3.3 - Hieäu suaát xöû lyù cuûa caùc coâng trình ñôn vò trong daây chuyeàn xöû lyù phöông aùn 1 Coâng trình COD BOD SS Beå töï hoaïi C (mg/L) 558 446 350 H (%) 65 62 71 Beå Aerotank C (mg/L) 195.3 169.48 101.5 H (%) 75 80 Taêng 40% Beå laéng ly taâm C (mg/L) 48.83 33.9 142.1 H (%) 30 30 81.5 Beå khöû truøng C (mg/L) 34.18 23.73 26.29 H (%) 0 0 0 Coáng thoaùt 34.18 23.73 26.29 Möùc B QCVN 14:2008 50 30 30 Vöôït chuaån (%) 31.6 21 12.4 Baûng3.4 - Hieäu suaát xöû lyù cuûa caùc coâng trình ñôn vò trong daây chuyeàn xöû lyù phöông aùn 2 Coâng trình COD BOD SS Beå töï hoaïi C (mg/L) 558 446 350 H (%) 65 62 71 Beå USBF C (mg/L) 195.3 169.48 101.5 H (%) 80 85 80 Beå khöû truøng C (mg/L) 39.06 25.42 20.3 H (%) 0 0 0 Coáng thoaùt 39.06 25.42 20.3 MöùcB QCVN 14:2008 50 30 30 Vöôït chuaån (%) 22 15.3 32.3 Thuyeát minh sô ñoà coâng ngheä Phöông aùn 1: Nöôùc thaûi trong nhaø maùy saûn xuaát ñöôïc thu gom qua 3 ñöôøng oáng. Moät ñöôøng oáng daãn nöôùc thaûi töø nhaø aên, caên tin ñeán beå taùch daàu. Taïi ñaây döïa treân cô sôû lyù thuyeát tyû troïng cuûa daàu nheï hôn tyû troïng cuûa nöôùc, daàu ñöôïc giöõ laïi treân beà maët cuûa ngaên ñaàu tieân, doøng nöôùc sau taùch daàu theo loã thoâng giöõa hai ngaên ôû döôùi ñaùy cuûa beå taùch daàu, vaø chaûy traøn qua beå töï hoaïi. Hai ñöôøng oáng coøn laïi daãn nöôùc thaûi töø caùc nhaø veä sinh trong nhaø maùy saûn xuaát vaøo ngaên ñaàu tieân cuûa beå töï hoaïi. Nöôùc thaûi sau khi qua ba ngaên beå töï hoaïi seõ chaûy qua beå Aerotank. Nöôùc thaûi chöùa caùc hôïp chaát höõu cô hoøa tan cuøng caùc chaát lô löûng ñi vaøo beå Aerotank, caùc chaát lô löûng laø nôi vi khuaån baùm vaøo ñeå cö truù, sinh saûn vaø phaùt trieån daàn daàn taïo thaønh caùc caën boâng, caùc haït caën boâng naøy chính laø buøn hoaït tính. Taïi beå Aerotank, nöôùc thaûi ñöôïc cung caáp oxi baèng hai maùy thoåi khí hoaït ñoäng luaân phieân 24/24, qua heä thoáng phaân phoái khí ñeå taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho vi sinh vaät hieáu khí phaùt trieån, oxi hoùa caùc chaát höõu cô coù trong nöôùc thaûi vaø taêng sinh khoái taïo thaønh caùc boâng buøn hoaït tính. Nöôùc thaûi sau khi ñöôïc xöû lyù taïi beå Aerotank, seõ chaûy qua beå laéng ly taâm, taïi ñaây caùc boâng buøn hoaït tính vaø caùc taïp chaát khoâng tan ñöôïc giöõ laïi, nöôùc thaûi tieáp tuïc chaïy qua beå khöû truøng. Coøn buøn laéng, moät phaàn ñöôïc tuaàn hoaøn laïi beå Aerotank, moät phaàn ñöôïc ñöa veà ngaên ñaàu tieân cuûa beå töï hoaïi ñeå tieáp tuïc quaù trình phaân huûy vaø oån ñònh, theo ñònh kyø (tuøy vaøo möùc ñoä söû duïng) buøn seõ ñöôïc ñöa ñi xöû lyù. Taïi beå khöû truøng, nöôùc thaûi sau laéng ñöôïc tieáp xuùc vôùi nöôùc Javen, nöôùc Javen coù chöùc naêng oxi hoùa, tieâu dieät caùc vi khuaån coù trong nöôùc thaûi, thöôøng laø caùc vi khuaån ñoäc haïi coù khaû naêng gaây beänh. Beå khöû truøng laø coâng trình xöû lyù cuoái cuøng trong heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Beå khöû truøng vöøa ñoùng vai troø khöû vi sinh, vöøa ñoùng vai troø laø ngaên chöùa nöôùc thaûi sau xöû lyù. Nöôùc thaûi sau khi ñöôïc khöû truøng ñaõ ñaït theo QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà nöôùc thaûi sinh hoaït coät B vaø ñöôïc bôm xaû vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa KCX Taân Thuaän. Phöông aùn 2: Sau khi qua beå töï hoaïi nöôùc thaûi tieáp tuïc traøn sang beå USBF. Taïi beå USBF seõ thöïc hieän quaù trình xöû lyù sinh hoïc keát hôïp laéng. Khoâng khí seõ ñöôïc caáp vaøo vuøng hieáu khí nhôø 2 maùy thoåi khí hoaït ñoäng luaân phieân 24/24h. Vi sinh trong beå USBF seõ ñöôïc boå sung ñònh kyø töø buøn tuaàn hoaøn ôû ngaên laéng ñoàng thôøi döôõng chaát cuõng ñöôïc cung caáp vaøo ñeå vi sinh vaät sinh tröôûng. Caùc vi sinh vaät naøy seõ phaân huûy caùc chaát höõu cô thaønh saûn phaåm cuoái cuøng laø CO2 ,H20, CH4 vaø laøm giaûm noàng ñoä baån trong nöôùc thaûi. Hieäu quaû khöû BOD ôû beå USBF coù theå ñaït 85 90%. Caën laéng ôû ngaên laéng cuûa beå USBF ñöôïc xaû ra moãi ngaøy vaøo beå thu buøn vaø moät phaàn caën ôû ngaên laéng trong beå USBF ñöôïc bôm tuaàn hoaøn laïi beå USBF nhaèm oån ñònh sinh khoái cho quaù trình xöû lyù sinh hoïc. Ñònh kyø löôïng buøn naøy ñöôïc chôû ñi nôi khaùc xöû lyù. Nöôùc thaûi tieáp theo ñöôïc ñöa qua beå khöû truøng vôùi chaát khöû truøng laø nöôùc javel. Quaù trình oxy hoùa vi sinh gaây beänh xaûy ra trong ngaên tieáp xuùc Javel. Javel laø chaát oxy hoùa maïnh seõ oxy hoaù maøng teá baøo vi sinh gaây beänh vaø gieát cheát chuùng. Thôøi gian tieáp xuùc ñeå loaïi boû vi sinh khoaûng 30 phuùt. Beå khöû truøng laø coâng trình xöû lyù cuoái cuøng trong heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Beå khöû truøng vöøa ñoùng vai troø khöû vi sinh, vöøa ñoùng vai troø laø ngaên chöùa nöôùc thaûi sau xöû lyù. Sau khi qua ngaên khöû truøng, nöôùc thaûi ñaõ ñaït tieâu chuaån thaûi vaøo nguoàn mức B theo QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuan kyõ thuaät quoác gia veà nöôùc thaûi sinh hoaït vaø ñöôïc bôm ra ñöôøng coáng thoaùt nöôùc chung cuûa KCX Taân Thuaän. 3.3 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ 3.3.1 Phöông aùn 1 3.3.1.1 Beå taùch daàu Choïn thôøi gian löu nöôùc trong beå taùch daàu = 30 phuùt. Löu löôïng thieát keá = 240m3/ngaøy.ñeâm Theå tích beå taùch daàu = 240/1440 x 30 = 5m3 Beå taùch daàu goàm hai ngaên: ngaên taùch daàu vaø ngaên chöùa nöôùc thaûi sau taùch daàu. Chieàu cao höõu ích : H1 = 1.2m Chieàu cao baûo veä : h = 0.4m Chieàu cao toång coäng : H = H1 + h = 1.2 + 0.4 = 1.6m Ñeå tieän thi coâng choïn kích thöôùc cuûa ngaên taùch daàu: B x L x H = 3m x 3m x 1.6m. Ñeå tieän thi coâng choïn kích thöôùc cuûa ngaên chöùa nöôùc sau taùch daàu: b x L x H = 1.25m x 3m x 1.6m. Tính toaùn hoá thu daàu Noàng ñoä daàu môõ trong nöôùc thaûi töø caên tin vaø nhaø beáp trong khoaûng 50 -150mg/L. Choïn giaù trò trung bình ñeå tính toaùn, C = 100mg/L. Haøm löôïng daàu môõ thaûi ra moãi ngaøy: 100mg/L x 240m3/ngaøy x 1000 = 24.106mg/ngaøy = 24kg/ngaøy Tyû troïng cuûa daàu môõ = 0.8 x tyû troïng cuûa nöôùc = 0.8kg/L Löu löôïng daàu môõ sinh ra moãi ngaøy: L/ngaøy = 0.03m3/ngaøy Thôøi gian chöùa daàu môõ trong hoá thu daàu: ½ thaùng = 15ngaøy Löôïng nöôùc traøn qua pheãu thu : löôïng daàu môõ qua pheãu thu = 1 : 1 Theå tích thieát keá hoá thu daàu: 0.03m3/ngaøy x 15ngaøy x 2 = 0.9m3 Chieàu cao höõu ích : H1 = 1m Chieàu cao baûo veä : h = 0.6 m Chieàu cao toång coäng : H = H1 + h = 1 + 0.6 = 1.6 m Kích thöôùc cuûa hoá thu daàu môõ laø b’ x l x H = 0.9m x 1m x 1.6 m Ñeå tieän thi coâng choïn kích thöôùc cuûa hoá thu daàu môõ b’x l x H = 1m x 1m x 1.6m Hình 3.1 - Caáu taïo beå taùch daàu 3.3.1.2 Beå töï hoaïi ba ngaên Theå tích tính toaùn chung cuûa beå töï hoaïi laáy khoâng nhoû hôn löu löôïng nöôùc thaûi trung bình trong 1 – 2 ngaøy ñeâm (Ñieàu 7.3.2 – TCXD-54-84), choïn 1.5 ngaøy ñeâm ñeå tính toaùn, khi ñoù: W = 240 m3/ngaøy x 1.5 ngaøy = 360 m3 Chieàu saâu coâng taùc ôû caùc ngaên cuûa beå töï hoaïi laáy baèng 3.9m. Khi ñoù dieän tích cuûa beå töï hoaïi laø: m2 Choïn kích thöôùc H x B x L (chieàu saâu, chieàu roäng, chieàu daøi) cuûa caùc ngaên nhö sau: Ngaên thöù I : H1 x B1 x L1 = 3.9m x 4.350m x 7.2m Ngaên thứ II : H2 x B2 x L2,= 3.9m x 4.275m x 7.2m Ngăn thứ III : H3 x B3 x L3 = 3.9m x 4.425m x 7.2m Chieàu cao thieát keá H = 3.9m + 0.4m = 4.3m ( 0.4m = chieàu cao baûo veä). Thôøi gian löu nöôùc trong beå töï hoaïi : t = 36 giôø Hình 3.2 – Caáu taïo beå töï hoaïi ba ngaên 3.3.1.3 Beå Aerotank Caùc soá lieäu thieát keá: Löu löôïng lôùn nhaát cuûa nöôùc thaûi trong moät ngaøy ñeâm: Qmax,ngñ = 240 m3/ng.ñ Haøm löôïng BOD5 trong nöôùc thaûi daãn vaøo Aerotank : La = 268.8mg/L Haøm löôïng BOD5 trong nöôùc thaûi ñaàu ra cuûa Aerotank : Lt = 28.42mg/L Haøm löôïng chaát lô löûng trong nöôùc thaûi daãn vaøo Aerotank : C = 113.5 mg/L Haøm löôïng chaát lô löûng trong nöôùc thaûi caàn ñaït sau xöû lyù: Cs = 27.3 mg/L, goàm coù 65% laø caën coù theå phaân huûy s

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVU NGOC TRUONG_DO AN TOT NGHIEP.doc
  • dwgVU NGOC TRUONG_DO AN TOT NGHIEP.dxf.dwg
Tài liệu liên quan