Đề tài Thực trạng và các giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÀNH

NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN. 3

I. khái niệm và vai trò của ngành thuỷ sản. 3

1. khái niệm. 3

2. Vai trò của ngành thuỷ sản. 4

3. Nhận định chung về ngành nuôi trồng thuỷ sản. 7

II. Đặc điểm ngành nuôi trồng thuỷ sản. 9

1. Đặc điểm chung của sản xuất nuôi trồng thuỷ sản. 9

2. Đặc điểm phát triển của ngành nuôi trồng thuỷ sản trong cả nước. 12

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến nuôi trông thuỷ sản. 14

1. Điều kiện tự nhiên. 14

2. Điều kiện nguồn nước. 14

3. Lao động. 14

4. Các nhân tố về xã hội và tổ chức kinh tế. 15

5. Một số chính sách chủ yếu của nhà nước về

ngành nuôi trồng thuỷ sản. 18

IV. Một số mô hình nuôi trồng thuỷ sản

được đánh giá cao trong cả nước. 20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGÀNH THUỶ SẢN CỦA

HUYỆN GIAO THUỶ TỈNH NAM ĐỊNH. 22

I. Lợi thế so sánh của huyện Giao Thuỷ về

ngành nuôi trồng thủy sản 22

1. Vị trí địa lý. 22

2. Lợi thế về điều kiện tự nhiên. 24

3. Lợi thế đất đai. 26

4. Lợi thế về rừng. 26

5. Lợi thế về tài nguyên nước và biển. 26

6. Lợi thế của các tài nguyên khác. 27

II. Tình hình về sản xuất nuôi trồng thuỷ sản những năm qua. 28

1. Một số kết quả khai thác thuỷ sản những năm qua. 28

2. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản những năm qua. 31

3. Nhữmg đổi mới trong quá trình phát triển

ngành nuôi trồng thuỷ sản. 35

III. Tình hình tiêu thụ hải sản của huyện Giao Thuỷ. 36

CHƯƠNG III: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAO THUỶ. 39

I. Quan điểm và mục tiêu phát triển

kinh tế thuỷ sản đến năm 2010. 39

1. Quan điểm. 39

2. Mục tiêu phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010. 40

3. Qui hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực chủ yếu. 43

II. Các giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản. 46

1. Các giải pháp hoàn chỉnh qui hoạch vùng thuỷ sản. 46

2. Các giải pháp cụ thể thúc đẩy sự phát triển ngành

nuôi trồng thuỷ sản. 48

KẾT LUẬN 52

 

 

doc54 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2278 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và các giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và các giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định.doc
Tài liệu liên quan