Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt tại huyện Định Hoá - Tỉnh Thái Nguyên

Mục lục

Phần 1: Mở đầu.1

1.1. Đặt vấn đề.1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu .3

1.3. đóng góp của đề tài.3

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu .3

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu .3

1.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu.3

1.5.1. Diện tích gieo trồng .3

1.5.2. Năng suất .3

1.5.3. Sản lượng .3

1.5.4. Giá trị sản xuất (GO) .4

1.5.5. Giá trị gia tăng (VA).4

1.5.6. Chi phí trung gian (IC) .4

1.5.7. Thu nhập hỗn hợp (MI) .5

Phần 2: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu.6

2.1. Một số khái niệm cơ bản .6

2.1.1. Khái niệm về khuyến nông.6

2.1.2. Khái niệm về chương trình khuyến nông .7

2.2. hoạt động khuyến nông trong và ngoài nước.7

2.2.1. Hoạt động khuyến nông của một số nước trên thế giới.7

2.2.1.1. Nước Mỹ.7

2.2.1.2. Nước Pháp.8

2.2.1.3. Nước ấn Độ.9

2.2.1.4. Nước Thái Lan.9

2.2.1.5. Nước Philippin.9

2.2.1.6. Nước Inđonesia.9

2.2.2. Hoạt động khuyến nông Việt Nam.9

2.2.2.1. Hệ thống các văn bản pháp quy.9

2.2.2.2. Hoạt động của khuyến nông Việt Nam qua các thời kỳ.13

2.2.2.3. Hoạt động của khuyến nông tỉnh Thái Nguyên.16

2.3. Phương pháp nghiên cứu.16

2.3.1. Thu thập số liệu thứ cấp.16

2.3.2. Thu thập số liệu sơ cấp .16

2.3.2.1. Chọn mẫu điều tra và phương pháp chọn mẫu .16

2.3.2.2. Phương pháp PRA .17

2.3.2.3. Phương pháp xử lí số liệu của các chương trình có liên quan:

excle.17

Phần 3: Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.18

3.1. Điều kiện tự nhiên .18

3.1.1. Vị trí địa lí .18

3.1.2. Đất đai - địa hình.18

3.1.2.1. Địa hình .18

3.1.2.2. Đất đai .19

3.1.3. Khí tượng thuỷ văn .21

3.2. Điều kiện kinh tế xã hội .25

3.2.1. Dân số và lao động .25

3.2.2 Điều kiện kinh tế .26

3.2.3. Giao thông - thuỷ lợi.29

3.2.3.1. Giao thông .29

3.2.3.2. Thuỷ lợi.29

3.2.4. Văn hoá- Giáo dục- Y tế.30

3.2.4.1. Văn hoá.30

3.2.4.2.Giáo dục.30

3.2.4.3. Y tế .30

Phần 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận .31

4.1. Hệ thống khuyến nông huyện định hoá.31

4.1.1. Lịch sử phát triển khuyến nông huyện Định Hoá.31

4.1.2. Bộ máy khuyến nông huyện Định Hoá .32

4.1.3. Thực trạng đội ngũ cán bộ khuyến nông huyện Định Hoá .33

4.2.1. Chương trình khuyến nông "Phát triển vùng chè Định Hoá" .37

4.2.1.1. Tình hình thực hiện chương trình khuyến nông "Phát triển

vùng chè Định Hoá" .38

4.2.1.2. Hiệu quả của chương trình " Phát triển vùng chè Định Hoá" 46

4.2.2. Chương trình "Phát triển vùng lúa Bao thai hàng hoá".49

4.2.2.1. Tình hình thực hiện chương trình "Phát triển lúa bao thai hàng

hoá".50

4.2.2.2. Hiệu quả của chương trình ‘phát triển vùng lúa Bao thai hàng

hoá”.60

4.3. Đề xuất một số giải pháp.65

4.3.1. Căn cứ đề xuất .65

4.3.2. Giải pháp.65

4.3.2.1. Giải pháp chung.65

4.3.2.2. Giải pháp cụ thể.67

Phần 5: Kết luận và kiến nghị .69

5.1. Kết luận.69

5.2. Kiến nghị .70

Tài liệu tham khảo.71

 

pdf77 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2183 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt tại huyện Định Hoá - Tỉnh Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt tại huyện Định Hoá - tỉnh Thái Nguyên.pdf
Tài liệu liên quan