Đề tài Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm độ gỗ tại công ty Hoàn Cầu II

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

Đặt vấn đề

Chương I. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

1.1. khái quát về vấn đề nghiên cứu

1.1.1. Lịch sử phát triển của kiểm soát chất lượng sản phẩm

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

1.1.3. Tình hình nghiên cứu trong nước

1.2. Phạm vi đề tài

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

1.4. Nội dung nghiên cứu

1.5. phương pháp nghiên cứu

Chương II. Cơ sở lý thuyết

2.1. Các khái niệm

2.1.1. Chất lượng sản phẩm

2.1.1.1. Khái niệm

2.1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

2.1.1.3. Các đặc tính của sản phẩm

2.1.2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm

2.1.2.1. Khái niệm

2.1.2.2. Phạm vi và ý nghĩa

2.1.2.3. Kiểm tra chất lượng sản phẩm

2.1.3. Kiểm soát chất lượng sản phẩm

2.1.3.1. Khái niệm

2.1.3. 2. Phạm vi nghiên cứu

2.1.3.3. Các yếu tố cần kiểm soát

2.2. Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát chất chất lượng sản phẩm

2.2. 1. khảo sát thực tế

2.2.1.1. Lựa chọn sản phẩm khảo sát

2.2.1.2. Quá trình công nghệ tổng quát

2.2.1.3. Phân chia quá trình công nghệ

2.2.1. 4. Khảo sát các yếu tố

2.2.2. Phân tích kết quả khảo sát

2.3. Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sảm phẩm

2.3.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật

2.3.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục

2.4. áp dụng thử

2.5. Đánh giá rút kinh nghiệm

Chương III. Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một

sản phẩm đồ gỗ là Cửa đi

3.1. Khái quát về cơ sở sản xuất

3.1.1. Lịch sử phát triển

3.1.2. Hiện trạng, định hướng phát triển của công ty

3.2. Tìm hiểu máy móc thiết bị

3.2.1. Máy cưa đĩa

3.3.2. Máy bào thẩm

3.2.3. Máy bào cuốn

3.2.4. Máy phay trục nghiêng

3.2.5. Máy khoan lỗ mộng

3.3. Khảo sát nguyên liệu, sản phẩm

3.3.1. Nguyên liệu

3.3.2. Sản phẩm

3.3.3. Lựa chọn sản phẩm

3.4. Khảo sát quá trình sản xuất

3.4.1. Nguyên liệu

3.4. 2. Công đoạn 1 (pha phôi)

3.4.3. Công đoạn 2 ( bào thẩm)

3.4.4. Công đoạn 3 ( bào cuốn)

3.4.4. Công đoạn 4 ( phay)

3.4.4. Công đoạn 5 ( Khoan)

3.4.5. Công đoạn 6 (láp ráp)

3.4.6. Công đoạn 7 (hoàn thiện)

3.5. Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm

3.5.1. Nguyên liệu

3.5.2. Công đoạn 1 (pha phôi)

3.5.2.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật

3.5.2.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục

3.5.3. Công đoạn 2 ( bào thẩm)

3.5. 3.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật

3.5.3.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục

3.5.4. Công đoạn 3 ( bào cuốn)

2.5.4.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật

2.5.4.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục

3.5.5. Công đoạn 4 ( phay)

3.5.5.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật

3.5.5.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục

3.5.6. Công đoạn 5 ( Khoan)

3.5.6.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật

3.5.6.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục

3.5.7. Công đoạn 6 (lắp ráp)

3.5.7.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật

3.5.7.2. Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục

3.5.8. Công đoạn 7 (hoàn thiện)

3.5.8.1. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật

3.5.8.2.Bảng dự đoán các khuyết tật, nguyên nhân, cách khắc phục

Chương IV. Kết luận và kiến nghị

4.1. Kết luận

4.1.1. Kết quả đề tài

4.1.2. Tồn tại

4. 2. Kiến nghị

Tài liệu tham khảo

 

doc61 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2827 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm độ gỗ tại công ty Hoàn Cầu II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm độ gỗ tại công ty Hoàn Cầu II.doc
Tài liệu liên quan