Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tại công ty xây dựng Vinaconex số 21

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHƯƠNG I: Tổng quan về Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam Vinaconex và Công ty xây dựng Vinaconex số 21 . 3

I. Giới thiệu chung về Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – Vinaconex . 3

1. Tên gọi: . 3

2. Ngày thành lập: . 3

3. Ban lãnh đạo Tổng công ty: . 3

4. Vốn pháp định: . 4

5. Tổng số cán bộ và công nhân: . . 4

6. Các lĩnh vực sản xuất chủ yếu: . 5

7. Quá trình hình thành và phát triển: . 6

8. Số liệu tài chính của Tổng công ty trong những năm gần đây: . 11

II. Giới thiệu chung về công ty xây dựng Vinaconex số 21 . 12

1. Tên gọi: . 12

2. Nơi và năm thành lập: . 12

3. Ban lãnh đạo công ty: . 12

4. Các đội, các tổ sản xuất của các đội và các xưởng sản xuất: . 14

5. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu: . 14

6. Các ngành kinh doanh chính: . 15

7. Năng lực nhân sự của toàn công ty: . 15

8. Số liệu tài chính: . 17

III. Cơ cấu tổ chức và các lĩnh vực hoạt động. 18

1. Cơ cấu tổ chức của tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – Vinaconex: . 19

2. Sơ đồ tổ chức các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – Vinaconex: . 20

3. Cơ cấu tổ chức của công ty xây dựng Vinaconex số 21:. 21

4. Sứ mệnh của tổng công ty: . 22

5. Giá trị cơ bản của Tổng công ty: . 22

6. Những nguyên tắc định hướng của Tổng công ty: . 22

CHƯƠNG II: Phương pháp luận để xây dựng đề tài xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự: . 24

I. Hệ thống thông tin quản lý nhân sự. . 24

1. Thông tin: . 24

1.1. Khái niệm: . 24

1.2. Các tính chất của thông tin: . 24

1.3. Thông tin trong quản lý: . 25

2. Khái niệm hệ thống thông tin quản lý nhân sự. . 25

3. Hệ thống thông tin trong một tổ chức. . 27

3.1. Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra. 27

3.2. Ba mô hình của hệ thống thông tin. . 28

4. Phân loại hế thống thông tin quản lí nhân sự: . 30

4.1 Các hệ thống thông tin ở mức tác nghiệp: . 30

4.2. Các hệ thống ở mức sách lược: . 33

4.3. Các hệ thống ở mức tác nghiệp: . 35

5. Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống thông tin quản lí nhân sự: . 35

II. Cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ Visual Basic. . 37

1. Caỏu truực cuỷa moọt ửựng duùng Visual Basic: . 37

2. Chuựng ta coự theồ laứm gỡ vụựi Visual Basic. . 38

3. Các thế mạnh của Visual Basic 6.0: . 40

3.1 Thế mạnh của các điều khiển mở rộng: . 41

3.2 Các điều khiển mới so với Visual Basic 5.0: . 42

3.3 Các tính năng ngôn ngữ mới: . 43

3.4 Khả năng dữ liệu mới: . 45

III. Phương pháp phát triển HTTT quản lý. . 45

1. Lý do phát triển hệ thống thông tin quản lý: . 45

2. Các bước phát triển hệ thống thông tin quản lý: . 46

CHƯƠNG III Phân tích - thết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự. . 52

I. Mô tả hệ thống . 52

II. Xác dịnh yêu cầu của hệ thống thông tin quản lý nhân sự . 53

Những nguyên tắc trong quản lý nhân sự. 53

1. Đối với phòng quản trị nhân sự: . 53

2. Đối với nhân viên: . 54

3. Đối với các phòng ban khác: . 54

4. Hệ thống quản lý cán bộ dự kiến có các modul: . 54

5. Các báo cáo cần có trong hệ thống quản lý cán bộ: . 55

6. Các tiêu chí tìm kiếm trong hệ thống quản lý cán bộ: . 55

III. Phân tích hệ thống . 56

1. Sơ đồ chức năng hệ thống: . 56

2. Sơ đồ ngữ cảnh: . 57

3. Sơ đồ luồng thông tin (IFD): . 58

4. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD- Phân rã mức 0). 59

5. Thông tin đầu vào và đầu ra của hệ thống quản lý nhân sự. . 60

5.1 Thông tin đầu vào của Hệ Thống. . 61

5.2 Thông tin đầu ra của hệ thống. . 61

IV. Thiết kế cơ sở dữ liệu. . 62

1. Bảng PhongBan < Danh mục Phòng ban >. 62

2 . Bảng NhanVien < Hồ sơ Nhân viên >. . 62

3. Bảng LyLich < Lý lịch cán bộ>. . 63

4. Bảng Login < Thông tin người sử dụng >. . 63

4. Bảng HDLD < Thông tin hợp đồng lao độn. 63

5. Bảng GiaDinh < Thông tin về gia đình cán . 64

6. Bảng BHYT < Sổ bảo hiểm y tế >. . 64

7. Bảng BHXH < Sổ bảo hiểm xã hội >. . 65

8. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng. . 65

V. Một số thuật toán trong chương trình. . 66

1. Giải thuật đăng nhập chương trình: . 67

2. Giải thuật nhập dữ liệu: . 68

3. Giải thuật sửa dữ liệu: . 69

4. Giải thuật xoá dữ liệu: . 70

5. Giải thuật tìm kiếm thông tin:. 71

VI. Một số giao diện chính của chương trình. . 72

1. Form Đăng nhập hệ thống: . 72

2. Form Chính: . 73

3. Form Phòng ban: . 74

4. Form Nhân viên: . 75

10. Form Bảo hiểm xã hôi: . 76

KẾT LUẬN 77

 

 

doc82 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2305 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tại công ty xây dựng Vinaconex số 21, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng phần mềm quản lý nhân sự tại công ty Xây dựng VINACONEX số 21.doc