Đề thi Học sinh giỏi quốc gia và Tỉnh Lâm Đồng môn Địa lí qua các năm

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

 

MÔN ĐỊA LÍ

Câu 1: (3đ)

a. Nhận xét: (2đ)

- Cả hai địa điểm đều thể hiện chế độ mưa theo mùa và khác nhau về lượng mưa.

- Có sự tương đồng về thời gian mùa mưa và mùa khô, tháng mưa nhiều.

- Vào mùa mưa, số ngày mưa và lượng mưa Hà Nội ít hơn TP Hồ Chí Minh.

- Mùa khô, số ngày mưa và lượng mưa ở Hà Nội cao hơn TP.HCM.

- Tp.HCM mùa khô kéo dài 4 tháng, có sự phân hoá mùa mưa mùa khô rõ rệt.

 

b. Giải thích: (1, 0)

- Do hoạt động của gió mùa dẫn đến có sự phân hoá lượng mưa theo mùa.

- TP.HCM nằm trong khu vực gió mùa cận xích đạo, chịu ảnh hưởng mạnh khối khí Em vào mùa hạ nên lượng mưa lớn.

- Mùa khô, lượng mưa và số ngày mưa ở HN cao hơn TPHCM: do trong mùa khô HN chụi ảnh hưởng của khối khí NPC ẩm, gây mưa phùn.

 

doc46 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 13816 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề thi Học sinh giỏi quốc gia và Tỉnh Lâm Đồng môn Địa lí qua các năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ó mùa mùa hạ: 1 đ + Nguồn gốc: Xuất phát từ trung tâm áp thấp Ấn Độ- Mianma hút gió từ Ấn Độ Dương qua vịnh Ben gan vào nước ta. + Hướng gió: tây nam + Thời gian và tính chất: Thổi từ tháng V đến tháng X, đầu mùa hạ khối khí TBg di chuyển theo hướng tây nam xâm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên, ở Bắc Trung Bộ do vượt dãy Trường Sơn thời tiết nóng và khô. Vào giữa và cuối mùa hạ khi vượt qua vùng biển xích đạo khối khí trở nên nóng ẩn gây mưa lớn, kéo dài cho các vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Sự phân chia mùa khí hậu giữa các khu vực 1đ Miền Bắc có mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng, ẩm mưa nhiều. Miền Nam có hai mùa mưa và khô rõ rệt Câu 6: (2, 5đ) Nhận xét: 1, 5đ Từ năm 1943 đến 1983 tổng diện tích rừng giảm 7, 1 tr ha; diện tích rừng tự nhiên giảm 7, 5 tr ha. Từ năm 1983 đến 2005 tổng DT rừng tăng 5, 5 tr ha; DT rừng tự nhiên tăng 3, 4 tr ha; DT rừng trồng tăng 2, 1 tr ha. Mặc dù tổng DT rừng đang tăng dần lên nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái. (học sinh có thể phân tích theo cách khác nhưng thể hiện được sự biến động diện tích rừng qua các năm vẫn cho điểm tối đa) Giải thích: 1đ Do khai thác rừng bừa bãi, diện tích rừng trồng còn ít, chủ yếu là rừng tái sinh. Từ sau năm 1983 các biện pháp trồng rừng và bảo vệ rừng được đẩy mạnh nên DT rừng và độ che phủ rừng tăng nhanh chóng. ……………………………..HẾT…………………………….. …………………………………………………………………………………………………. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT LÂM ĐỒNG Khoá ngày 28 tháng 11 năm 2008 ĐỀ DỰ BỊ MÔN THI: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (5đ) a. Hãy cho biết những đặc điểm cơ bản của gió mùa Đông bắc và gió phơn Tây Nam (gió Lào) hoạt động ở nước ta. (nội dung trình bày theo các yêu cầu trong bảng thống kê sau đây) Tên loại gió Chịu tác động của khối khí Nơi bắt nguồn Thời gian tác động Khu vực tác động Thời tiết đặc trưng chủ yếu b. Giải thích nguồn gốc và cơ chế hình thành gió phơn Tây Nam. Câu 2: (4đ) a. Nêu ý nghĩa của góc tới. b. Tính góc tới của tia sáng Mặt Trời lúc 12 giờ trưa vào các ngày 21-3 và 23-9 ở các địa điểm sau: Địa điểm Vĩ độ Khánh Hoà 120 30’ B Quảng Trị 170 00’ B Bình Định 130 55’ B Quảng Nam 150 53’ B Caâu 3 : 4ñ Qua Atlat Vieät Nam, haõy moâ taû, phaân tích laùt caét ñòa hình A-B-C. Töø ñoù nhaän xeùt ñaëc ñieåm ñòa hình mieàn Nam trung boä vaø Nam boä. Caâu 4 : 3 ñ Döïa vaøo At1lat Vieät Nam vaø kieán thöùc ñaõ hoïc. Haõy phaân tích taùc ñoäng cuûa ñòa hình daõy Tröôøng sôn nam ñeán ñaëc ñieåm khí haäu. Caâu 5 : 4 ñ So saùnh ñaëc ñieåm ñòa hình cuûa mieàn töï nhieän Taây baéc vaø Baéc trung boä vôùi mieàn Nam trung boä vaø nam boä. …………..HẾT…………….. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Khoá ngày 28 tháng 11 năm 2008 ĐỀ DỰ BỊ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÍ Câu 1 (5 Đ) : a. Đặc điểm cơ bản Tên loại gió Chịu tác động của khối khí Nơi bắt nguồn Thời gian tác động Khu vực tác động Thời tiết đặc trưng chủ yếu Gió mùa Đông Bắc Khối khí cực đới lục địa (NPC) Áp cao Xibia Tháng XI- IV Từ miền bắc vào đến 160b Nửa đầu mùa đông lạnh và khô, quang mây. Nửa sau và cuối mùa đông lạnh, ẩm, nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn. Gió phơn Tây Nam Khối khí nhiệt đới vịnh Bengan (TBg) Vịnh Ben gan Tháng V và VI Bắc Trung Bộ Không mưa, nóng và khô, nhiệt độ trên 370c, độ ẩm thấp Giải thích Vào mùa hạ của bán cầu Bắc, trung tâm áp thấp Ấn Độ- Mianma hút gió từ Ấn Độ Dương qua vịnh Bengan (khối khí nhiệt đớiTBg). Do có nguồn gốc từ biển nóng ẩm nên gây mưa. Nhưng khi vượt qua dãy Trường Sơn ………tràn xuống vùng đồng bằng ven biển miền trung bộ và phần phía nam của khu vực Tây Bắc, trở nên khô nóng. Câu 2: (4 đ) :Ý nghĩa góc tới - Cho biết độ cao từ Mặt Trời tới mặt đất. - Cho biết lượng ánh sáng và lượng nhiệt tới mặt đất. Góc tới càng lớn thì lượng ánh sáng mang đến càng nhiều dẫn đến lượng nhiệt càng lớn. Tính góc tới Áp dụng công thức tính, được kết quả sau đây: (trình bày cách tính) Địa điểm Góc tới Khánh Hoà 770 30’ B Quảng Trị 730 00’ B Bình Định 760 05’ B Quảng Nam 740 07’ B Caâu 3: 4ñ Laùt caét ñòa hình 1/ Moâ taû 1, 5ñ Laùt caét coù toång chieàu daøi khoaûng 275 km töø TP HCM ñeán nuùi Chö yang Sin (tæ leä laùt caét) Laùt caét chaïy theo höôùng Taây nam-Ñoâng baéc ñoaïn AB, Nam - baéc ñoaïn BC Laùt caét qua hai vuøng Ñoâng Nam boä vaø cöïc nam Trung boä Qua caùc ñoä cao : 50m, 200m , 500m, 1000m , 1500m, treân 2000m vaø ñænh cao nhaát laø Chö yang sòn 2/- phaân tích 2, 0 ñ a/Vuøng Ñoâng Nam boä: 0, 5 Ñòa hình baèng phaúng, baét ñaàu töø TP Hoà Chí Minh ñeán löu vöïc soâng La Ngaø, ñoä cao khoaûng 50m Töø soâng La ngaø tieáp tuïc leân ñoä cao 200m laø ñeán rìa cuûa vuøng cöïc Nam trung boä, daøi khoaûng 110km b/-Vuøng cöïc Nam trung boä: 1.5 Baét nguoàn töø ñoä cao 200m vôùi toång chieàu daøi khoaûng 165 km Laùt caét chaïy qua caùc cao nguyeân Di linh vaø Laâm Vieân ñoä cao khoaûng töø 500 -1000m trong ñoan naøy ñòa hình coù nôi haï xuoáng vì thung luõng cuûa phuï löu soâng La Ngaø vaø soâng Ña Dung Roài ñoät ngoät ñòa hình ñöôïc naâng cao leân 1500m (taïi Ñaø Laït) thuoäc cao nguyeân Laâm vieân ôû ñaây ñòa hình bò caét xeû coù nôi ñoä cao leân ñeán 2000m, sau ñoù ñaõ haï ñoä cao xuoáng coøn 1000m(vì chaûy qua thung luõng soâng Kroâng Noâ, roài tieáp tuïc ñi leân raát doác ñeán ñænh Chö Yang sin Qua laùt caét treân cho bieát ñaëc ñieåm ñòa hình hai mieàn: 0, 5 ñ Höôùng ñòa hình: giaûm daàn theo höôùng Taây baéc-Ñoâng Nam ÔÛ Taây nguyeân laø cao nguyeân , tieáp theo laø vuøng ñoài chuyeån tieáp ôû Ñoâng Nam boä vaø cuoái cuøng laø Ñoàng bằng. Caâu 4/- (3 đ) Taùc ñoäng cuûa ñòa hình daõy Tröôøng sôn nam ñeán ñaëc ñieåm khí haäu a/Moâ taû 0, 5 ñ -Tröôøng Sôn nam thuoäc Nam trung boä -Coù höôùng voøng cung , löng quay ra bieån Ñoâng -Ñoä cao trung bình khoaûng 500m, coù nhieàu cao nguyeân nhö Ñaéc Laéc, Kontum, Di linh, Laâm vieân, Mô Noâng cao treân 1000m vaø nhieàu nuùi cao nhö Ngoïc Linh, Chö Yang Sin.Langbiang, hoøn Voïng Phu. .cao treân 2000m . -Phía ñoâng cao, thaáp daàn veà phía Taây, söôøn Ñoâng doác b/AÛnh höôûng Vôùi ñaëc ñieåm treân laøm cho khí haäu bò phaân hoùa: 1, 5 ñ -Phaân hoùa theo ñoä cao: Xem phaàn khí haäu -Ñaø laït thaùng noùng nhaát : 200C, Nha trang :290C cheânh 90C -Ñaø Laït thaùng laïnh nhaát :150C , Nha Trang :240C cheânh 90C -Phaân hoùa theo höôùng söôøn 0, 5đ -Söôøn taây aûnh höôûng gioù Taây Nam möa nhieàu neân Taây nguyeân möa nhieàu Söôøn Ñoâng(ven bieån Nam trung boä) chòu aûnh höôûng gioù fôn, ñoàng thôøi gioù Taây nam thoåi song song bôø bieån neân möa ít Thôøi gian möa: Nha trang , Ñaø naúng möa nhieàu töø thaùng 9-12 0, 5 Ñaø laït möa nhieàu töø thaùng 5 -10 Qua ñoù cho thaáy daõy Tröôøng Sôn Nam aûnh höôûng ñeán khí haäu cuûa hai mieàn Taây nguyeân vaø Duyeân haûi Nam trung boä Caâu 5/ (4 đ) So saùnh ñòa hình mieàn Taây baéc vaø Baéc trung boä vôùi vuøng Nam Trung boä vaø Nam boä 1/ Gioáng nhau: 1 ñ -Coù ñuû caùc daïng ñòa hình : nuùi cao, ñoài, ñoàng baèng -Coù nhieàu daõy nuùi aên lan ra bieån, chia caét caùc ñoàng baèng -Ñòa hình phaân baäc, bò caét xeû bôûi soâng ngoøi 2/ Khaùc nhau: 3ñ Ñòa hình Mieàn Taây baéc-Baéc Trung boä 1, 5 ñ Namtrung boä-Nam boä 1, 5ñ Höôùng nghieâng Taây baéc –Ñoâng nam Goàm hai vuøng -Taây nguyeân :Cao ôû rìa phía ñoâng thaáp daàn phía Taây -Ñoàng baèng Nam boä: coù höôùng Ñoâng Baéc -Taây nam Ñoä cao Coù nhieàu ñænh cao treân 3000m Phaêngxipaêng, Pusilung Ñænh cao nhaát Ngoïc lónh 2598m…… Cao nguyeân :Kontum; Ñaéc laéc; Laâm vieân; Di Linh; Mô Noâng;cao TB 1000m Höôùng nuùi Taây Baéc –Ñoâng nam Vuøng Taây Baéc:goàm 3 maïch chính Phía ñoâng :daõy Hoaøng Lieân sôn, ÔÛ giöõa : thaáp coù caùc cao nguyeân ñaù voâi:Phong thoå, Taø phình , Sôn la , Moäc Chaâu Phía Taây:Nuùi chaïy doïc theo bieân giôùi, thaáp:Puden ñinh, Pusam sao Höôùng voøng cungl aø chính Tröôøng sôn nam Goàm caùc khoái nuùi vaø cao nguyeân theo höôùng Baéc-Taây baéc; Nam-ñoâng nam Ñoàng baèng Ñoàng baèng nhoû heïp, bò chia caét Chæ coù ñoàng baèng Thanh Ngheä Tænh laø lôùn nhaát Ñaát pha caùt , ít phuø sa Theàm luïc ñòa heïp Ngoaøi ñoàng baèng ven bieån nhoõ heïp, coù ñoàng baèng Nam boä lôùn nhaát nöôc Ñaát phuø sa maøu môû Haøng naêm laán ra bieån :80-100m Theàm luïc ñòa roäng …….Hêt…… ĐỀ MẪU KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 12 THPT Môn: ĐỊA LÝ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi có 2 trang, gồm 7 câu. Câu 1: (2,0 điểm) Hãy tính toán và hoàn thành dữ liệu cho bảng sau: Chuyến bay Nơi đi Nơi đến Hành trình Địa điểm Ngày, giờ Địa điểm Ngày, giờ CX261 Hồng Kông 23:45’ 28/02/2008 Paris ? 13giờ 10phút CX262 Paris ? Hồng Kông 7:30’ 01/03/2008 11giờ 25 phút CX830 Hồng Kông 10:15’ 28/02/2008 NewYork ? 15giờ 40phút CX840 Hồng Kông ? NewYork 21:10’ 01/03/2008 15giờ 10phút (Biết rằng: Kinh độ của các địa điểm là: Paris: 02020’ Đ; Hồng Kông: 114010’ Đ; NewYork: 74000’ T). Câu 2: (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm 2006 so với tháng 12 năm 2005 (đơn vị %) Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Chỉ số chung 101,2 103,3 102,8 103,0 103,6 104,0 104,4 104,8 105,1 105,4 106,0 106,6 Lương thực 102,1 103,8 104,0 104,4 104,7 104,9 105,3 105,6 106,0 107,4 111,5 114,1 Thực phẩm 101,4 105,2 104,0 104,2 104,3 104,7 105,2 105,3 104,6 104,9 105,3 105,5 Giá vàng 104,0 109,6 111,6 116,9 137,6 129,9 125,8 128,6 125,0 121,1 123,2 127,2 Giá đô la Mỹ 100,0 100,1 100,0 100,1 100,9 100,6 100,4 100,5 100,6 100,8 101,0 101,0 a). Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện chỉ số giá tiêu dùng của nước ta trong năm 2006. b). Nhận xét về tình hình biến động chỉ số giá tiêu dùng và các mặt hàng thiết yếu của nước ta trong năm 2006. Câu 4: (3,0 điểm) Trình bày ảnh hưởng của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ đến vấn đề việc làm ở nước ta. Câu 5: (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và các kiến thức đã học, hãy phân tích các lợi thế cơ bản để Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trở thành hai trung tâm công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta. Câu 6: (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và các kiến thức đã học, hãy so sánh việc phát triển tổng hợp kinh tế biển của Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ. Câu 7: (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2001 – 2005 (đơn vị: %) Năm 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng số 6,89 7,08 7,34 7,79 8,43 Nông, lâm, thuỷ sản 2,98 4,17 3,62 4,36 4,04 Công nghiệp và xây dựng 10,39 9,48 10,48 10,22 10,65 Dịch vụ 6,10 6,54 6,45 7,26 8,48 a). Tính tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của tổng sản phẩm trong nước và các khu vực giai đoạn 2001-2005. b). So sánh tốc độ tăng trưởng của các khu vực và rút ra nhận xét về tình hình tăng trưởng kinh tế của nước ta giai đoạn 2001-2005. ----------------------------------------------HẾT--------------------------------------------- KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 12 THPT ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Môn: ĐỊA LÝ Câu Nội dung Điểm 1 (2,0 điểm) Chuyến bay Nơi đi Nơi đến Hành trình Địa điểm Ngày, giờ Địa điểm Ngày, giờ CX261 Hồng Kông 23:45’ 28/02/2008 Paris 04:55’ 29/02/2008 13giờ 10phút CX262 Paris 12:05’ 29/02/2008 Hồng Kông 07:30’ 01/03/2008 11giờ 25phút CX830 Hồng Kông 10:15’ 28/02/2008 NewYork 12:55’ 28/02/2008 15giờ 40phút CX840 Hồng Kông 19:00’ 01/03/2008 NewYork 21:10’ 01/03/2008 15giờ 10phút 0.5 0.5 0.5 0.5 2 (3,0 điểm) Đặc điểm địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ: - Địa hình gồm 2 bộ phận: đồi núi chiếm khoảng 2/3 diện tích ở phía Bắc, đồng bằng ở phía Nam. - Hướng nghiêng chung của địa hình: Tây Bắc – Đông Nam. a). Bộ phận đồi núi: - Chủ yếu là đồi núi thấp dưới 1000 m (từ 200-1000 m) - Hướng núi: + Chủ yếu là hướng vòng cung: các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều ... + Ngoài ra còn có dãy núi Con Voi theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. - Dạng địa hình đa dạng: núi, cao nguyên và đồi thấp. b). Bộ phận đồng bằng: - Hình dạng: tam giác (đỉnh ở Việt Trì mở rộng về phía Đông và Đông Nam) - Địa hình thấp (dưới 50 m), bằng phẳng. - Do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp. 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 3 % (3,0 điểm) a). Vẽ biểu đồ: Yêu cầu: - Vẽ đúng dạng biểu đồ, chính xác về số liệu, đẹp. 100 105 110 115 120 125 130 135 140 12/05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Biểu đồ chỉ số giá tiêu dùng của nước ta trong năm 2007 Lương thực Thực phẩm Chỉ số chung USD - Đầy đủ: chú thích, tên biểu đồ. Giá vàng b). Nhận xét: - Chỉ số giá tiêu dùng nước ta tăng liên tục qua các tháng trong năm 2006 (tháng 12/2006 tăng 6,6% so với cuối năm 2005). - Giá vàng tăng cao nhất (tháng 12/2006 tăng 27,2% so với cuối năm 2005), trong đó tăng mạnh ở các quí II và quí III. - Giá đô la Mỹ tương đối ổn định, tăng thấp đáng kể so với giá vàng và giá các mặt hàng khác (tháng 12/2006 chỉ tăng 1% so với cuối năm 2005). - Giá lương thực tăng mạnh vào các tháng cuối năm nên tháng 12/2006 tăng 14,1% so với cuối năm 2005. - Giá thực phẩm tương đối ổn định, tăng xấp xỉ với chỉ số giá tiêu dùng (tháng 12/2006 tăng 5,5% so với cuối năm 2005). 1,5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 4 (3,0 điểm) Ảnh hưởng của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ đến vấn đề việc làm ở nước ta: - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ + Theo ngành: Đẩy nhanh sự phát triển của công nghiệp, xây dựng và các ngành dịch vụ. Đa dạng hóa sản xuất trong các ngành kinh tế. + Theo lãnh thổ: Hình thành các vùng chuyên canh, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm mới./ Hình thành các vùng kinh tế phát triển năng động, ba vùng kinh tế trọng điểm. - Ảnh hưởng đến việc làm: + Đa dạng hóa kinh tế nông thôn, đưa nông nghiệp từ tự cung tự cấp lên sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề dịch vụ nông thôn… góp phần giải quyết việc làm ở nông thôn. + Phát triển công nghiệp và dịch vụ, nhất là các ngành cần nhiều lao động ở thành thị, tạo ra nhiều việc làm mới cho thanh niên. + Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ song song với việc phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng, góp phần tạo việc làm và nâng cao năng suất lao động xã hội. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 (3,0 điểm) Những lợi thế cơ bản để Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trở thành 2 trung tâm công nghiệp lớn: - Vị trí địa lý: + Hà Nội là Thủ đô của cả nước, nằm trong địa bàn kinh tế trọng điểm phía bắc, có sức hút mạnh mẽ đối với các vùng lân cận. + Thành phố HCM là thành phố lớn nhất cả nước, nằm trong địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. - Lịch sử khai thác lâu đời: + Hà Nội có gần 1.000 năm lịch sử. + Thành phố HCM có hơn 300 năm lịch sử. - Dân đông, có nguồn lao động dồi dào, đặc biệt là lao động có chuyên môn kỹ thuật đông đảo. - Kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, đặc biệt là giao thông vận tải và thông tin liên lạc: + Hà Nội là đầu mối giao thông quan trọng nhất ở phía Bắc. + Thành phố HCM đầu mối giao thông quan trọng nhất ở phía Nam. - Hai thành phố đều được sự quan tâm của Nhà nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất. - Hai thành phố đều có cơ cấu ngành công nghiệp khá đa dạng: + Hà Nội: Cơ khí, điện tử, dệt, chế biến lương thực, thực phẩm... + Thành phố HCM: Dệt, may mặc, chế biến lương thực, thực phẩm, hóa chất, điện tử, cơ khí, đồ chơi trẻ em… 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 (3,0 điểm) So sánh việc phát triển tổng hợp kinh tế biển của Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ: * Giống nhau: - Cả 2 vùng có nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế biển. - Các ngành kinh tế biển của 2 vùng đều có vai trò quan trọng và có triển vọng phát triển mạnh trong tương lai. * Khác nhau: a). Duyên hải miền Trung: - Có nhiều bãi tôm, bãi cá và các hải sản khác, tập trung lớn nhất ở vùng biển cực Nam Trung Bộ. - Tiềm năng lớn về du lịch biển (kể tên một số bãi biển nổi tiếng ở Duyên hải miền Trung). - Giao thông vận tải biển với nhiều cảng tốt. - Hạn chế: thiên tai (bão, lũ lụt) thường xuyên xảy ra. b). Đông Nam Bộ: - Các mỏ dầu khí lớn, tập trung ở thềm lục địa là cơ sở để phát triển công nghiệp khai thác. - Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ các ngành kinh tế biển tương đối phong phú, có chất lượng. - Hạn chế: Vấn đề ô nhiễm môi trường biển. * Việc phát triển các ngành kinh tế biển: a). Duyên hải miền Trung: - Khai thác tài nguyên sinh vật biển và các tài nguyên biển: Cá biển, muối, cát, titan … - Du lịch biển phát triển mạnh trong những năm gần đây. - Giao thông vận tải biển: cảng Đà Nẵng và nhiều hải cảng khác. b). Đông Nam Bộ: - Khai thác dầu khí và dịch vụ dầu khí. - Du lịch biển: tập trung ở Vũng Tàu. - Giao thông vận tải biển phát triển mạnh 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7 (3,0 điểm) a). Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm: (đơn vị %) Khu vực Tốc độ tăng BQ mỗi năm (2001-2005) Tổng số 7,51 Nông, lâm, thuỷ sản 3,83 Công nghiệp và xây dựng 10,24 Dịch vụ 6,96 b). Nhận xét tình hình tăng trưởng kinh tế của nước ta giai đoạn 2001-2005: - Tổng sản phẩm trong nước tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, bình quân hàng năm đạt 7,51%. - Trong ba khu vực kinh tế thì khu vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân hàng năm tăng 10,24%. - Khu vực dịch vụ cũng có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, bình quân hàng năm tăng 6,96%. - Khu vực nông, lâm thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhất, bình quân hàng năm tăng 3,83%. 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Së gi¸o dôc - ®µo t¹o ®Ò chÝnh thøc ®Ò thi chän häc sinh giái líp 12 thpt n¨m häc 2008-2009 M«n thi: §Þa lÝ Thêi gian lµm bµi: 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) C©u 1. (3,5 ®iÓm) V× sao nãi giai ®o¹n Cæ kiÕn t¹o lµ giai ®o¹n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn lÞch sö ph¸t triÓn l·nh thæ n­íc ta? C©u 2. (3,5 ®iÓm) Dùa vµo Atlat §Þa lý ViÖt Nam vµ kiÕn thøc ®· häc, h·y so s¸nh ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh cña miÒn B¾c vµ §«ng B¾c víi miÒn T©y B¾c vµ B¾c Trung Bé, gi¶i thÝch nguyªn nh©n h×nh thµnh ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh n­íc cña tõng miÒn. C©u 3. (3.0 ®iÓm) Dùa vµo Atlat §Þa lý ViÖt Nam, trang 7 (biÓu ®å nhiÖt ®é vµ l­îng m­a cña Hµ Néi, §µ N½ng, Thµnh phè Hå ChÝ Minh) vµ kiÕn thøc ®· häc, h·y rót ra nh÷ng nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch vÒ ®Æc ®iÓm nhiÖt ®é, chÕ ®é m­a cña n­íc ta. C©u 4. (5,0 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu sau: Tæng diÖn tÝch rõng, rõng tù nhiªn, rõng trång ë n­íc ta qua c¸c n¨m (§¬n vÞ: triÖu ha) N¨m 1943 1976 1983 1995 1999 2003 2005 Tæng diÖn tÝch rõng 14,3 11,1 7,2 9,3 10,9 12,1 12,7 - Rõng tù nhiªn 14,3 11,0 6,8 8,3 9,4 10,0 10,2 - Rõng trång 0 0,1 0,4 1,0 1,5 2,1 2,5 VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn sù biÕn ®éng tæng diÖn tÝch rõng, diÖn tÝch rõng tù nhiªn vµ rõng trång n­íc ta. Nªu nhËn xtÐ vµ gi¶i thÝch vÒ sù biÕn ®éng diÖn tÝch c¸c lo¹i rõng. Cho biÕt hËu qu¶ cña sù suy gi¶m tµi nguyªn rõng. C©u 5. (2,5 ®iÓm) Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa ë n­íc ta. Qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa ë n­íc ta cã t¸c ®éng tÝch cùc nh­ thÕ nµo ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi? C©u 6. (2,5 ®iÓm) H·y chøng minh n­íc ta ®ang ph¸t triÓn ngµy cµng cã hiÖu qu¶ nÒn n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi. Kinh tÕ n«ng th«n ë n­íc ta hiÖn nay ®ang chuyÓn dÞch theo xu h­íng nµo? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN THĂNG LONG ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ (Thời gian làm bài 180’) Câu 1 : 4.0đ Hãy cho biết phải đánh điện từ Hà Nội (múi giờ số 7) lúc mấy giờ để tất cả các địa phương khác trên thế giới đều nhận được trong cùng một ngày ? Thời gian từ lúc đánh điện đến nhận trung bình mất 5 phút. Có còn thời gian nào khác nữa hay không, giải thích ? Các địa phương khác như Matxcova (múi giờ số 2), Niu Đê Li (múi giờ số 5), Bắc Kinh (múi giờ số 8), Tô Ki ô (múi giờ số 9), Niu Iooc (múi giờ số 19) và Luân Đôn (múi giờ số 0). Khi đó từng địa phương trên là mấy giờ? Câu 2 : 4.0đ Tính góc nhập xạ lúc Mặt Trời lên cao nhất (giữa trưa) vào các ngày Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí (ở nước ta) của các vĩ độ sau : Vĩ độ Góc nhập xạ vào các ngày 21-03 22-06 23-09 22-12 Cực Bắc Vòng cực Bắc Chí Tuyến Bắc Xích đạo Chí tuyến Nam Vòng cực Nam Cực Nam Xác định tọa độ Địa Lý điểm A có giờ là 5h17’ và cách Chí tuyến Bắc 10033’ về phía Bắc. Biết rằng cùng lúc đó giờ ở kinh tuyến gốc là 22h5’ và địa điểm A ở bán cầu Đông. Tính số giờ ban ngày của địa diểm A vào ngày 22-06. Câu 3 : 4.0đ Cho bảng số liệu : Tình trạng việc làm phân theo vùng ở nước ta năm 1996. Đơn vị : nghìn người. Các vùng Số lao động Số người chưa có việc l;àm thường xuyên Cả nước 35866 965,5 Trung du miền núi phía Bắc 6433 87,9 Đồng bằng Sông Hồng 7383 182,7 Bắc Trung Bộ 4664 123,0 Nam Trung Bộ 3805 122,1 Tây Nguyên 1442 15,6 Đông Nam Bộ 4391 204,3 Đồng bằng Sông Cửu Long 7748 229,9 Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thề hiện mức độ người chưa có việc làm thường xuyên phân theo các vùng ở nước ta. Phân tích biểu đồ và rút ra nhận xét cần thiết. Câu 4 : 4.0đ Tính góc nhập xạ vào lúc Mặt Trời lên cao nhất vào các ngày 21-03, 22-06, 23-09, 22-12 của các địa điểm sau : Cần Thơ : 10002’B Đà Nẵng : 16002’B Nha Trang : 12015’B Hà Nội : 21002’ B Cho biết ở những địa điểm trên, Mặt Trời sẽ lên thiên đỉnh vào những ngày tháng nào trong năm ? (cho sai số 1 ngày). Câu 5 : 4.0đ Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư ? Phân biệt sự khác nhau về đặc điểm và vai trò của ngành trồng cây lương thực, cây công nghiệp ? …………………...- Hết –…………….. Së gi¸o dôc - ®µo t¹o kú thi chän häc sinh giái §Ò chÝnh thøc M«n: §Þa Lý Thêi gian: 180 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò) C©u 1: (5 ®iÓm) Dùa vµo kiÕn thøc ®· biÕt vÒ chuyÓn ®éng biÓu kiÕn hµng n¨m cña mÆt trêi: a/ TÝnh thêi gian mÆt trêi lªn thiªn ®Ønh vµo c¸c ngµy nµo t¹i c¸c vÞ trÝ sau ®©y: - Phnom Penh (11033'B) - Jakarta (6011'N) - Sydney (33052'N) - Viªn Ch¨n (17057'B) b/ H·y cho biÕt gãc nhËp x¹ cña c¸c ®Þa ph­¬ng trªn vµo ngµy H¹ chÝ vµ §«ng chÝ. C©u 2: (4 ®iÓm) Sö dông ¸t l¸t §Þa lÝ ViÖt Nam vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· biÕt h·y tr×nh bµy sù ph©n bè nhiÖt vµ gi¶i thÝch sù ph©n bè nhiÖt ë n­íc ta. C©u 3: (6 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu: Tû suÊt sinh tö cña n­íc ta thêi kú 1979-2002 (®¬n vÞ: %) N¨m 1979 1989 1999 2002 Tû suÊt sinh th« 33,2 30,1 19,9 19,0 Tû suÊt tö th« 7,2 8,4 5,6 5,8 a/ VÏ biÓu ®å thÓ hiÖn tû suÊt sinh, tû suÊt tö vµ tû lÖ gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè n­íc ta thêi kú 1979-2002. b/ NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh sinh, tö, gia t¨ng d©n sè tù nhiªn n­íc ta trong thêi kú trªn. C©u 4: (5 ®iÓm) V× sao viÖc sö dông hîp lý tµi nguyªn ®Êt kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt kinh tÕ mµ cßn cã ý nghÜa vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng? ----HÕt---- Së gi¸o dôc - ®µo t¹o kú thi chän häc sinh giái BANG A M«n: §Þa Lý Thêi gian: 180 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò) 900 900 600 300 00 300 600 C©u 1: (4 ®iÓm) Qua h×nh vÏ: a/ H·y nªu tªn s¬ ®å b/ Gi¶i thÝch c¬ chÕ h×nh thµnh cña c¸c lo¹i giã chÝnh C©u 2: (5 ®iÓm) Dùa vµo c¸c tÝnh chÊt khÝ hËu cña biÓn ViÖt Nam, h·y chøng minh r»ng: Vïng BiÓn n­íc ta mang tÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa. C©u 3: (4 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu: Tû suÊt gia t¨ng d©n sè vµ gia t¨ng nguån lao ®éng n­íc ta qua c¸c thêi kú (§¬n vÞ: %) c¸c thêi kú Tû suÊt t¨ng d©n sè tù nhiªn Tû suÊt t¨ng nguån lao ®éng 1960-1975 3,05 3,2 1976-1980 2,45 3,3 1981-1985 2,30 3,2 1986-1989 2,00 3,3 1990-1999 1,70 3,0 2000-2003 1,30 2,1 a/ VÏ biÓu ®å thÓ hiÖn tû suÊt gia t¨ng d©n sè tù nhiªn vµ lao ®éng qua c¸c thêi kú nªu trªn. b/ NhËn xÐt t×nh h×nh gia t¨ng d©n sè tù nhiªn vµ nguån lao ®éng c¸c thêi kú ®ã. C©u 4: (3,5 ®iÓm) H·y tr×nh bµy: a/ HÖ to¹ ®é ®Þa lý n­íc ta. b/ Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña vÞ trÝ ®Þa lý n­íc ta vµ nh÷ng ¶nh h­ëng cña nã ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. C©u 5: (3,5 ®iÓm) V× sao viÖc sö dông hîp lý tµi nguyªn ®Êt kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt kinh tÕ mµ cßn cã ý nghÜa vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng? ----HÕt---- H­íng dÉn chÊm m«n ®Þa lÝ b¶ng A --------------------------------------------------------------------------- C©u 1: (4 ®iÓm) C©u 2: (5 ®iÓm) Chøng minh r»ng: Vïng BiÓn n­íc ta mang tÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa. BiÓn ViÖt Nam lµ mét phÇn cña BiÓn §«ng cã c¸c tÝnh chÊt khÝ hËu nh­ sau: * ChÕ ®é nhiÖt: - Trªn biÓn mïa h¹ m¸t h¬n , cßn mïa ®«ng Êm h¬n ®Êt liÒn v× vËy biªn ®é nhiÖt theo mïa nhá. - NhiÖt ®é trung b×nh n¨m cña líp n­íc trªn mÆt biÓn trªn 230C. - NhiÖt ®é mÆt biÓn trong mïa h¹ t­¬ng ®èi ®ång nhÊt tõ 28-300C - NhiÖt ®é mÆt biÓn trong mïa ®«ng ph©n hãa râ rÖt, ®i tõ Nam lªn B¾c nhiÖt ®é gi¶m dÇn tõ 27à180C do ¶nh h­ëng cña giã mïa mïa ®«ng. * ChÕ ®é m­a - L­îng m­a trªn biÓn n­íc ta ®¹t trung b×nh kho¶ng 1100à1300 mm/n¨m. Cuèi ®«ng ®Çu h¹ th­êng cã s­¬ng mï. àKL: tÝnh chÊt NhiÖt ®íi * ChÕ ®é giã: - Giã §«ng B¾c chiÕm ­u

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDE THI HSG VONG TINH - LAM DONG.doc
  • rarHSG TINH LAM DONG.rar
  • rarHSGQG_2007.rar
  • rarHSGQG_2008.rar
  • rarHSGQG_2009.rar
  • rarHSGQG_2010.rar
  • rarHSGQG_2011.rar