Đề văn kì thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên 2008

* Yeâu caàu:

- Hoïc sinh vieát moät vaên baûn nghò luaän xaõ hoäi (khoâng quaù 2 trang).

Vaên baûn laø moät baøi vaên hoaøn chænh ñuû 3 phaàn : neâu vaán ñeà, trieån khai vaán

ñeà, keát thuùc vaán ñeà.

- Trình baøy saïch seõ, chöõ vieát roõ raøng; laäp luaän chaët cheõ, dieãn ñaït maïch

laïc; khoâng maéc loãi chính taû, ngöõ phaùp.

- Theå hieän söï hieåu bieát, nhaän thöùc ñuùng ñaén veà vấn đề cần nghị luận:

Giaûi thích hieän töôïng ñôøi soáng ñaõ neâu: söùc soáng maõnh lieät cuûa thieân

nhieân, töø ñoù ruùt ra yù nghóa trieát lí trong ñôøi soáng: baøi hoïc veà loøng kieân trì,

nhaãn naïi, yù chí, nghò löïc, söï noã löïc vöôn leân cuûa con ngöôøi ôû moïi hoaøn caûnh

vaø thaønh quaû ñaït ñöôïc töø quaù trình aáy.

 Baøn veà giaù trò cuûa vaán ñeà.

Lieân heä trong ñôøi soáng thöïc teá.

 Suy nghó, nhaän thöùc, haønh ñoäng cuûa baûn thaân.

pdf4 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 1637 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề văn kì thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVăn- đề tuyển sinh chuyên TPHCM.pdf
Tài liệu liên quan