Đồ án Cao ốc văn phòng 25BIS Nguyễn Thị Minh Khai

MỤC LỤC

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN 1

PHẦN I : KIẾN TRÚC

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu 3

1.2. Đặc điểm công trình 4

1.3. Nội dung xây dựng 5

1.4. Giải pháp kiến trúc 6

1.5. Giải pháp kết cấu 9

1.6. Hệ thống hạ tầng kĩ thuật 10

PHẦN II : KẾT CẤU

CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÀN ĐIỂN HÌNH

2.1. Chọn sơ bộ tiết diện các cấu kiện 15

2.1.1. Chọn sơ bộ tiết diện sàn 15

2.1.2. Chọn sơ bộ tiết diện dầm 15

2.2. Mặt bằng sàn và sơ đồ tính 17

2.2.1. Mặt bằng 17

2.2.2. Sơ đồ tính 18

2.3. Tải trọng tác dụng 20

2.3.1. Tĩnh tải 20

2.3.2. Hoạt tải 22

2.3.3. Tải trọng toàn phần 22

2.4. Xác định nội lực các ô sàn 23

2.4.1. Các ô bản dầm 23

2.4.2. Các ô bản kê 24

2.5. Tính toán và bố trí cốt thép cho các ô bản 25

2.6. Kiểm tra sàn theo trạng thái tới hạn thứ 2 27

2.6.1. Kiểm tra nứt 27

2.6.2. Kiểm tra võng 29

CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ

3.1 Tải trọng gió 34

3.1.1 Tải trọng gió_tiêu chuẩn áp dụng 34

3.1.2 Các thành phần tính toán 34

3.1.3 Các bước tính toán 35

3.1.4 Tính toán tải trọng gió 36

CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI

4.1. Tính toán bể nước công trình 46

4.1.1. Cấu tạo bể nước 46

4.1.2. Tính toán nắp bể 46

4.1.3. Tính dầm nắp 48

4.1.4. Tính toán bản thành 53

4.1.5. Tính toán đáy bể 57

CHƯƠNG 5 MÔ HÌNH KHUNG KHÔNG GIAN

5.1. Sơ đồ hình học 61

5.2. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện

5.2.1. Chọn sơ bộ kích thước sàn 61

5.2.2. Chọn sơ bộ kích thước dầm 61

5.2.3. Chọn sơ bộ kích thước cột 62

5.2.4. Chọn sơ bộ kích thước vách 65

5.3. Sơ đồ tính 66

5.4. Tải trọng tác dụng 66

5.4.1. Tải trọng đứng 67

5.4.2. Tải trọng ngang 68

5.5. Các trường hợp tải 68

5.5.1. Tổ hợp tải trọng 69

5.6. Giải nội lực khung 69

5.7. Đánh giá kết quả từ ETABS 69

5.7.1. Phân tích dạng biểu đồ nội lực khung trục A 71

5.7.2. Kiểm tra chuyển vị ngang tại đỉnh nhà 74

5.8. Tính toán cốt thép cho các cấu kiện khung trục A 75

5.8.1. Chọn nội lực nguy hiểm tính thép 75

5.8.2. Tính toán cốt thép cột 75

5.8.3. Tính toán cốt thép dầm 94

5.8.4. Tính toán đoạn neo cốt thép 96

PHẦN III : NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG 6 THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT

6.1. Lý thuyết thống kê 98

6.1.1. Xử lý thống kê địa chất để tính toán nền móng 98

6.1.2. Phân chia đơn nguyên địa chất 98

6.1.3. Đặc trưng tiêu chuẩn 99

6.1.4. Đặc trưng tính toán 100

6.2. Thống kê số liệu 102

6.2.1. Mô tả và phân loại các lớp đất 102

6.2.2. Kết quả thống kê 104

CHƯƠNG 7 TÍNH TOÁN MÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

7.1. Nguyên tắc cơ bản trong tính toán 107

7.2. Dữ liệu tính toán 108

7.2.1. Điều kiện địa chất công trình 108

7.2.2. Các thông số chung 109

7.2.3. Đặc trưng vật liệu 109

7.3. Tính sức chịu tải của cọc đơn 109

7.3.1. Sức chịu tải của cọc theo độ bền của vật liệu 109

7.3.2. Sức chịu tải của cọc theo đất nền 112

7.4. Mặt bằng bố trí móng 118

7.5. Tính móng M4 121

7.5.1. Sức chịu tải của cọc và nội lực tính toán 121

7.5.2. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 122

7.5.3. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 123

7.5.4. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 124

7.5.5. Kiểm tra ổn định nền dưới móng khối quy ước 125

7.5.6. Kiểm tra xuyên thủng cho đài cọc 130

7.5.7. Tính toán cốt thép cho đài cọc 131

7.6. Tính móng M3 134

7.6.1. Sức chịu tải của cọc và nội lực tính toán 134

7.6.2. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 135

7.6.3. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 136

7.6.4. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 137

7.6.5. Kiểm tra ổn định nền dưới móng khối quy ước 137

7.6.6. Kiểm tra xuyên thủng cho đài cọc 141

7.6.7. Tính toán cốt thép cho đài cọc 143

7.7. Tính móng M1 146

7.7.1. Sức chịu tải của cọc và nội lực tính toán 146

7.7.2. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 147

7.7.3. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 148

7.7.4. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 150

7.7.5. Kiểm tra ổn định nền dưới móng khối quy ước 150

7.7.6. Kiểm tra xuyên thủng cho đài cọc 154

7.7.7. Tính toán cốt thép cho đài cọc 156

7.8. Kiểm tra cọc chịu tải ngang 160

7.9. Kiểm tra ổn định nền quanh cọc 166

7.10. Kiểm tra thép trong cọc 167

7.10.1. Kiểm tra khi cọc chịu tải ngang 167

7.10.2. Kiểm tra trong điều kiện cẩu lắp 167

7.10.3. Kiểm tra trong điều kiện dựng cọc 168

CHƯƠNG 8 TÍNH TOÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI

8.1. Giới thiệu về cọc khoan nhồi 170

8.1.1. Cấu tạo 170

8.1.2. Công nghệ thi công 170

8.1.3. Ưu điểm cọc khoan nhồi 171

8.1.4. Nhược điểm cọc khoan nhồi 171

8.2. Các thông số chung 172

8.3. Tính sức chịu tải của cọc đơn 172

8.3.1. Sức chịu tải của cọc theo độ bền của vật liệu 172

8.3.2. Sức chịu tải của cọc theo đất nền 174

8.4. Mặt bằng bố trí móng 180

8.5. Tính móng M4 181

8.5.1. Sức chịu tải của cọc và nội lực tính toán 181

8.5.2. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 182

8.5.3. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 183

8.5.4. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 183

8.5.5. Kiểm tra ổn định nền dưới móng khối quy ước 184

8.5.6. Kiểm tra xuyên thủng cho đài cọc 188

8.5.7. Tính toán cốt thép cho đài cọc 188

8.6. Tính móng M3 190

8.6.1. Sức chịu tải của cọc và nội lực tính toán 190

8.6.2. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 191

8.6.3. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 193

8.6.4. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 194

8.6.5. Kiểm tra ổn định nền dưới móng khối quy ước 195

8.6.6. Kiểm tra xuyên thủng cho đài cọc 198

8.6.7. Tính toán cốt thép cho đài cọc 199

8.7. Tính móng M1 202

8.7.1. Sức chịu tải của cọc và nội lực tính toán 202

8.7.2. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 203

8.7.3. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 204

8.7.4. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 205

8.7.5. Kiểm tra ổn định nền dưới móng khối quy ước 205

8.7.6. Kiểm tra xuyên thủng cho đài cọc 209

8.7.7. Tính toán cốt thép cho đài cọc 210

8.8. Kiểm tra cọc chịu tải ngang 213

8.9. Kiểm tra ổn định nền quanh cọc 219

8.10. Kiểm tra thép trong cọc 220

8.10.1. Kiểm tra khi cọc chịu tải ngang 220

CHƯƠNG 9 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG

9.1. Khối lượng thép và bê tông 222

9.1.1. Phương án móng cọc bê tông cốt thép 222

9.1.2. Phương án móng cọc khoan nhồi 223

9.2. Lựa chọn phương án móng 224

CHƯƠNG 10 TÍNH TOÁN TƯỜNG VÂY

10.1. Mô hình tính toán 226

10.1.1. Điều kiện địa chất công trình 226

10.1.2. Đặc điểm công trình 228

10.1.3. Trình tự thi công đào đất 229

10.2. Tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn(Phần mềm Plaxis 8.2) 234

10.2.1. Các thông số đầu vào 234

10.2.2. Chạy chương trình Plaxis verson 8.2 237

10.3. Kết quả tính toán 238

10.3.1. Chuyển vị ngang tường khi thi công giai đoạn 2 (đào đất lần 1) 238

10.3.2. Chuyển vị ngang tường khi thi công giai đoạn 3 (đào đất lần 2) 239

10.3.3. Chuyển vị ngang tường khi thi công giai đoạn 4 (đào đất lần 3) 240

10.3.4. Chuyển vị ngang tường khi thi công giai đoạn 5 (đào đất lần 4) 241

10.4. Tính cốt thép cho tường vây 242

10.4.1. Tính cốt dọc 242

10.4.2. Tính cốt đai 243

10.5. Kiểm tra sức chịu tải đất nền dưới chân tường 243

PHẦN IV : ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 245

1.1.1. Xu hướng phát triển của tầng hầm 245

1.1.2. Sự cần thiết của tầng hầm nhà cao tầng 246

1.1.3. Sự cố khi thi công tầng hầm nhà cao tầng 247

1.1.4. Kết luận 247

1.2. Tính thực tiễn của đề tài 248

1.3. Phương pháp nghiên cứu 248

1.4. Giới hạn của đề tài 249

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TƯỜNG TRONG ĐẤT

THI CÔNG TOP-DOWN VÀ BOTTOM-UP

 

2.1. Tường trong đất 250

2.1.1. Tổng quan 250

2.1.2. Thi công tường liên tục trong đất 252

2.2. Thi công theo phương pháp Top-Down 259

2.2.1. Tổng quan 259

2.2.2. Thi công 261

2.3. Thi công theo phương pháp Bottom-Up 263

2.3.1. Tổng quan 263

2.3.2. Thi công 264

2.4. So sánh ưu nhược điểm của 2 phương pháp thi công 267

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CHUYỂN VỊ VÀ NỘI LỰC

TƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

 

3.1. Mô hình đất nền 270

3.2. Giải bằng phần mềm Plaxis 273

CHƯƠNG 4: SO SÁNH NỘI LỰC VÀ CHUYỂN VỊ CỦA TƯỜNG VÂY

THEO 2 PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

TOP-DOWN VÀ BOTTOM-UP

 

4.1. Điều kiện địa chất công trình 274

4.2. Đặc điểm công trình 274

4.3. Mô phỏng quá trình thi công của công trình thực theo mô hình

Mohr –Coulomb 275

4.3.1. Bài toán 1 : Mô phỏng quá trình thi công đào đất bằng Bottom-Up 275

4.3.2. Bài toán 2 : Mô phỏng quá trình thi công đào đất bằng Top-Down 278

4.4. Mô hình hóa vào chương trình Plaxis 282

4.4.1. Mô hình tính toán 282

4.4.2. Tải trọng mặt đất tính toán 282

4.4.3. Các thông số về đất 282

4.4.4. Các đặc trưng vật liệu của tường trong đất 284

4.4.5. Các thông số về thanh chống 284

4.4.6. Các đặc trưng vật liệu của sàn tầng hầm 284

4.5. Phân tích và so sánh chuyển vị ngang của tường từ kết quả mô phỏng bài toán 1 và bài toán 2 trên phần mềm Plaxis 288

4.5.1. Chuyển vị ngang của tường khi đào xong lớp đất 1 288

4.5.2. Chuyển vị ngang của tường khi kích hệ thanh chống ở cao độ -2m với giá trị lực kích là 50KN/m theo chiều dài tường 290

4.5.3. Chuyển vị ngang của tường khi đào xong lớp đất 2 292

4.5.4. Chuyển vị ngang của tường khi kích hệ thanh chống 3 với giá trị lực kích là 100KN/m theo chiều dài tường 294

4.5.5. Chuyển vị ngang của tường khi đào xong lớp đất 3 292

4.5.6. Nhận xét chung

4.6. Phân tích và so sánh nội lực của tường từ kết quả mô phỏng bài toán 1 và bài toán 2 trên phần mềm Plaxis 298

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 302

TÀI LIỆU THAM KHẢO 303

 

 

 

 

 

 

pdf318 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2823 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Cao ốc văn phòng 25BIS Nguyễn Thị Minh Khai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfLVTN_DANG NGOC TOAN_THUYET MINH.pdf
 • dwgBANG VE LUAN VAN TOT NGHIEP_TOAN.dwg
 • dwgBANG VE LVTN HOAN THANH_TOAN.dwg
 • docxBia thuyet minh.docx
 • rarCHAPTER 1_ ACHITECTURE.rar
 • docxChapter 1_ Architecture.docx
 • docxChapter 2_ Calculating example Floor.docx
 • docxChapter 3 _ Wind Load repaird.docx
 • docxChapter 4 _ Calculating roof Cistern Repair.docx
 • docxChapter 5 _ Space Frame Repair.docx
 • docxChapter 6 _ Thong ke diachat.docx
 • docxChapter 7 _ Mong coc BTCT.docx
 • docxChapter 8 _ Mong coc khoan nhoi.docx
 • docxChapter 9 _ So sanh lua chon PA mong.docx
 • docxChapter 10 _ Tuong Chan Dat.docx
 • docxChapter 11 _ Chuyen de.docx
 • rarIN MAU.rar
 • docxLoi cam on.docx
 • docxMucluc.docx
 • docxNhiem vu luan van.docx
 • pdfNhiem vu luan van.pdf
 • docxNhiem vu Luan van_Toan.docx
 • rarSTRUCTURE.rar
 • docxTai lieu tham khao.docx
 • docxTom tat luan van.docx
Tài liệu liên quan