Đồ án Chương trình quản lý điểm trường trung học phổ thông

MỤC LỤC

 

PHẦN A: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ

 

Chương I: TÌM HIỂU INTERNET_INTRANET_WORLD WIDE WEB Trang 1

I. Sự phát triển của mạng Internet Trang 1

II. Sự phát triển của mạng Intranet Trang 1

III. Web là gì ? Trang 2

Chương II: TÌM HIỂU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JSP Trang 6

I. Cơ chế hoạt động của JSP Trang 6

II. Những điểm nổi bật của JSP Trang 7

III. Mô hình ứng dụng công nghệ JSP Trang 8

1. Mô hình ứng dụng đơn giản Trang 8

2. Mô hình kết hợp với Java Servlet Trang 9

3. Kết hợp với Enterprise JavaBean Trang 9

IV. Các đối tượng cơ bản trong JSP Trang 10

 

Chương III: GIỚI THIỆU VỀ SQL SERVER Trang 12

I. Giới thiệu khái quát SQL Server Trang 12

II. Kiến trúc mạng của SQL Sever Trang 12

III. Các cấu hình cơ bản của SQL Server Trang 15

IV. Transact_SQL Trang 16

V. Kiến trúc của SQL Server Database Trang 17

Chương IV: JDBC VÀ VIỆC KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU Trang 20

I. Mở đầu Trang 20

II. Kết nối cơ sở dữ liệu Trang 20

1. Các trình điều khiển trong JDBC Trang 20

2. Sử dụng trình điều khiển JDBC kết nối cơ sở dữ liệu Trang 22

 

PHẦN B: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

 

Chương I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TÌM HIỂU BÀI TOÁN Trang 27

I. Phân tích hiện trạng Trang 27

II. Các chức năng quản lý Trang 29

III. Mô hình mạng của hệ thống Trang 30

 

 

 

Chương II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Trang 31

I. Mô hình chức năng Trang 31

1. Sơ đồ chức năng của sinh viên Trang 31

2. Sơ đồ chức năng của người quản trị Trang 31

II. Sơ đồ ngữ cảnh Trang 32

III. Mô hình xử lý DFD Trang 33

IV. Mô hình thực thể kết hợp ERD Trang 36

V. Chuyển từ mô hình ERD sang mô hình Quan hệ Trang 37

VI. Xác định các mối liên kết Trang 39

VII. Mô tả các ràng buộc Trang 40

VIII. Xáx định các phụ thuộc hàm Trang 45

IX. Từ điển dữ liệu Trang 47

 

Chương III: CÀI ĐẶT CHI TIẾT CÁC BẢNG (TABLES) Trang 50

I. Mô hình quan hệ của hệ thống Trang 50

II. Chi tiết các bảng (tables) Trang 51

 

Chương IV: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH Trang 54

 

Chương V: KẾT LUẬN Trang 91

 

Tài liệu tham khảo Trang 93

 

 

 

 

doc67 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1453 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Chương trình quản lý điểm trường trung học phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhật vào table (bảng dữ liệu) môn học và chi tiết giảng day để quản lý môn học theo học kỳ. Nếu là môn học củ thì chỉ ghi nhận vào table chi tiết đào tạo. - Quản lý hồ sơ học sinh: cho phép xem danh sách học sinh theo lớp, thêm học sinh, hiệu chỉnh. Những học sinh bỏ học sẽ được đánh dấu xóa trong quá trình học tập(QTHocTap). - Quản lý điểm học sinh: cho phép xem bảng điểm của lớp theo môn học, nhập điểm, hiệu chỉnh điểm. - Quản lý giáo viên: Cho phép xem danh sách giáo viên và bảng phân công giáo viên giảng dạy của từng lớp. II.2. Chức năng báo cáo : - Báo cáo kết quả học tập của tất cả các lớp trong một niên khoá theo từng học kỳ và cả năm học. - Báo cáo danh sách học sinh theo loại học lực của từng lớp. II.3. Chức năng thống kê : - Thống kê kết quả xếp loại học lực theo từng khối của 1 học kỳ và cả năm học - Thống kê về số lượng học sinh theo từng khối và toàn trường trong một niên khóa. - Thống kê số học sinh bỏ học theo từng theo từng khối và toàn trường của một niên khóa. - Thống kê số học sinh theo loại học lực của từng khối toàn trường. II.4. Chức năng xem điểm : - Cho phép xem điểm chi tiết của một môn học theo từng lớp - Xem kết quả học tập theo từng lớp của học kỳ và cả năm học. - Xem các báo cáo và thống kê II.5. Góp ý: Giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh có thể tham gia trao đổi góp ý đối với nhà trường các vấn đề về học tập nhăm nâng cao chất lượng. III.MÔ HÌNH MẠNG CỦA HỆ THỐNG: Web Server Trình biên dịch JSP Thông tin yêu cầu BROWSER (Web Client) Kết quả yêu cầu File .jsp Client Server CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG -------&------ I. MÔ HÌNH CHỨC NĂNG: I.1. Sơ đồ chức năng của học sinh: HỌC SINH Xem thông tin về hồ sơ học sinh, lớp, môn Xem báo cáo Góp ý Xem điểm chi tiết theo lớp của từng môn Xem một số thống kê I.2. Sơ đồ chức năng của người quản trị (người quản lý hệ thống) QUẢN TRỊ Quản lý lớp học Quản lý môn học Quản lý QT học tập Quản lý QT giảng dạy Quản lý học sinh Quản lý điểm Kiểm tra Username và Password Báo cáo Thống kê Trả lời các góp ý II. SƠ ĐỒ NGỮ CẢNH (Context Diagram) Chương trình quản lý điểm trường THPT Y/c xem điểm chi tiết Cập nhật thông tin Y/c xem kết quả học tập Yêu cầu báo cáo Y/c xem hồ sơ học sinh, lớp, môn, giáo viên QUẢN TRỊ HỌC SINH Yêu cầu thống kê Y/c xem và tham gia góp ý Đáp ứng yêu cầu Đáp ứng yêu cầu III. MÔ HÌNH XỬ LÝ DFD : Mức 1: Kết quả cập nhật 1 Xem thông tin Yêu cầu xem điểm HỌC SINH Kết quả điểm Thông tin học sinh yêu cầu Kết quả yêu cầu 2 Quản lý thông tin Cập nhật thông tin QUẢN TRỊ Mức 2: Chi tiết quá trình xem điểm của sinh viên NIÊN KHÓA HỌC KỲ 1.1 Nhận yêu cầu xem báo cáo kết quả 1.1 Nhận yêu cầu xem điểm chi tiết Yêu cầu xem kêt quả của lớp LỚP HỌC Yêu cầu xem điểm môn học LỚP HỌC MÔN HỌC Bảng kết quả của lớp Điểm môn học LOẠI ĐIỂM MÔN HỌC LẦN KIỂM TRA ĐIỂM HỌC KỲ ĐIỂM HỌC SINH Học Sinh Điểm cả học kỳ Biểu đồ thống kê Đáp ưng yêu cầu Yêu cầu được tham gia diễn đàn Yêu cầu xem điểm học kỳ Yêu cầu xem thống kê 1.1 Nhận yêu cầu xem thống kê 1.1 Nhận yêu cầu xem hồ sơ học sinh NIÊN KHÓA 1.1 Nhận yêu cầu tham gia góp ý KHỐI HỌC SINH LỚP HỌC GopY Chi tiết quá trình quản lý của nhà quản trị : QTHocTap Thông tin mới 2.1 cập nhật môn học 2.1 Cập nhật QT GD Thông tin cũ QTGiangDay TT môn học cũ TT môn học mới Thông tin cũ Thông tin mới 2.1 CN QT HT QT giảng dạy Thông tin môn học QT học tập MÔN HỌC 2.1 cập nhật học sinh 2.1 Cập nhật lớp Thông tin học sinh Thông tin lớp học QUẢN TRỊ TT lớp mới Thông tin điểm học sinh Điều kiện báo cáo TT lớp cũ TT học sinh cũ TT học sinh mới LỚP Yêu cầu thống kê NIÊN KHÓA 2.1 cập nhật điểm SINH VIÊN 2.1 Thống kê 2.1 Báo cáo LỚP MÔN HỌC HỌC KỲ KHÔI LOAI ĐIỂM LỚP LẦN KT ĐIỂM SINH VIÊN ĐIỂM MÔN HỌC IV. MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP ERD :(Entity Relationship Diagram) HỌC SINH (1, N) (1,N) CTDIEM QTHỌC TẬP GIÁO VIÊN (1, N) MÔN HỌC (1, N) (1, N) (1, N) GVMon QTGIANG DẠY LỚP (1, N) (1,N) V.CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH ERD SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ : V.1.Thực thể lớp học : LOP(MaNK,MaKH,MaLOP, TENLOP) Mỗi lớp là một bộ duy nhất để phân biệt lớp học này và lớp học khác, có tên lớp xác định. Mỗi lớp thuộc về một khối và một niên khóa duy nhất. KÝ HIỆU TÊN GỌI DIỄN GIẢI MaNK MaNK Mã niên khóa MaKH Mã khối Mỗi lớp thuộc về một khối duy nhất MaLOP Mã lớp Mỗi lớp có một mã lớp duy nhất TenLop Tên lớp Mỗi lớp học có một tên lớp xác định V2.Thực thể môn học : MonHoc(MaMH, TENMH, MaHK) Mỗi môn học có một mã môn học duy nhất dùng để phân biệt giữa môn học này và môn học khác, có tên môn học xác định. KÝ HIỆU TÊN GỌI DIỄN GIẢI MaMH Mã môn học Mỗi môn học có một mã môn học để phân biệt môn học này và môn học khác TenMon Tên môn học Mỗi môn học có một tên môn học xác định MaHK Mã học kỳ V.3.Thực thể giáo viên : GiaoVien (MaGV, TenGiaoVien, ChucVu, UserName, PassWord) Mỗi giáo viên có một mã giáo viên duy nhất dùng để phân biệt giữa giáo viên này vàgiáo viên khác, có tên môn học xác định. KÝ HIỆU TÊN GỌI DIỄN GIẢI MaGV Mã giáo viên Mỗi giáo viên có một mãgiáo viên duy nhất TenGiaoVien Tên giáo viên Họ và tên giáo viên ChucVu Chức vụ UserName Tên PassWord Mật khẩu Mỗi giáo viên có một Password để đăng nhập hệ thống V.4. Thực thể học sinh : HocSinh(MaHS, HoTen, NamSinh, Nu, NoiSinh, DiaChi, HoTenCha, HoTenMe, GhiChu) Mỗi học sinh có một mã học sinh duy nhất không được trùng để phân biệt giữa học sinh này với học sinh khác. KÝ HIỆU TÊN GỌI DIỄN GIẢI MaHS Mã sinh Mỗi học sinh có một mã học sinh duy nhất HoTen Họ tên Họ tên và chữ lót của học sinh NamSinh Năm sinh Ngày tháng năm sinh Nu nữ Giới tính của học sinh NoiSinh Nơi sinh DiaChi Địa chỉ Địa chỉ dùng để liên lạc HOTENCHA Họ tên cha Họ tên và chữ lót của cha HOTENME Họ tên mẹ Họ tên và chữ lót của mẹ NamTS Năm vào trường UserName Tên PassWord Mật khẩu GHICHU Ghi chú V.5. Thực thể chi tiết học tập : QTHocTap(MaNK, MaKH, MaLOP, MaHS, HienTrang) Quá trình học tập được xác định bởi mã niên khóa, mã khối, mã lớp và mã học sinh. để xác định xem một học lớp nào trong một niên khóa nhất định. KÝ HIỆU TÊN GỌI DIỄN GIẢI MaNK Mã niên khóa Để xác định niên khóa MaKH Mã khối MaLOP Mã lớp Để xác đinh lớp MaHS Mã học sinh Để xác định học sinh duy nhất HienTrang Hiện trạng V.6. Thực thể chi tiết giảng day : QTGiangDay (MaGV, MaMH, MaNK, MaKH, MaLop) Quá trình giảng dạy được xác định bởi mã giáo viên, mã môn học, Mã niên khóa, mã khối và mã lớp. để xác định xem một giáo viên dạy môn gì của những lớp nào. KÝ HIỆU TÊN GỌI DIỄN GIẢI MaGV Mã giáo viên Mã giáo viên để xác định giáo viên MaMH Mã môn học Mã môn học để xác định thuôc môn học nào MaNK Mã niên khóa MaKH Mã khối MaLop Mã lớp Để xác đinh lớp V.7. Thực thể chi tiết điểm : CTDiem(MaNK, Malop, MaMH, MaLD, MaLKT, MaHS , DIEM) Mỗi môn học có một môn học có nhiều loại điểm và nhiều lần kiểm tra thuộc về một học sinh. KÝ HIỆU TÊN GỌI DIỄN GIẢI MaNK Mã niên khóa Để xác định một niên khóa MaKH Mã khối Để xác định một khối MaLOP Mã lớp Để xác định 1 lớp học duy nhất MaMH Mã môn học Mỗi chi tiết điểm thuộc một môn học MaLD Mã loại điểm Để xác định điểm thuộc loại nào MaLKT Mã lần kiểm tra Để xác định lần kiểm tra của 1 loại điểm MaHS Mã học sinh Mỗi chi tiết điểm thuộc một học sinh DIEM Điểm Điểm số của môn học VI. XÁC ĐỊNH CÁC MỐI LIÊN KẾT : VI.1. Mối liên kết “GVMon”giữa GiaoVien và MonHoc : Một giáo viên có thể dạy nhiều môn học khác nhau. Mỗi môn học có nhiều giáo viên giảng dạy. Đây là kiểu quan hệ nhiều_nhiều nên phát sinh ra thực thể mới GVMon. Vậy trong thực thể GVMon phải bao gồm các thuôc tính (MaGV, MaMH) . VI.2. Mối liên kết “ QTHocTap ”giữa :HOCSINH và LOP Một học sinh học nhiều lớp học khác nhau. Mỗi lớp học có nhiều học sinh theo học. Đây là kiểu quan hệ nhiều_nhiều nên phát sinh ra thực thể mới QTHocTap. Trong một niên khóa một học sinh chỉ được học trong một lớp duy nhất, vậy trong thực thể QTHocTap phải bao gồm các thuộc tính sau :(MaNK, MaKH, MaLOP, MaHS, HienTrang) VI.3. Mối liên kết “ QTGiangDay ”giữa GiaoVien và LOP: Một giáo viên dạy nhiều lớp học khác nhau. Mỗi lớp học có nhiều giáo viên giảng dạy. Đây là kiểu quan hệ nhiều_nhiều nên phát sinh ra thực thể mới QTGiangDay. Trong một lớp một giáo viên chỉ được dạy một môn học duy nhất, vậy trong thực thể QTGiangDay phải bao gồm các thuôc tính (MaGV, MaMH, MaNK, MaKH, MaLop) . VI.4. Mối liên kết “ CTDIEM ”giữa MONHOC, QTHocTap : Một học sinh học nhiều lớp học khác nhau. Mỗi lớp học có nhiều môn học và mỗi học có nhiều loại điểm khác nhau, trong mỗi loại điểm lại có nhiều bài kiểm tra cho nên đây là kiểu quan hệ nhiều_nhiều nên phát sinh ra thực thể mới CTDiem bao gồm các thuộc tính sau :(MaNK, MaKH, MaLop, MaMH, MaLD, MaLanKT, MaHS, Diem) VII. MÔ TẢ CÁC RÀNG BUỘC TÒAN VẸN : VII.1. Ràng buộc toàn vẹn về khoá chính: RB1: Mỗi học sinh có một mã học sinh riêng biệt không trùng với học sinh nào khác. Khai báo khoá chính: sp_primary key HocSinh.MaHS Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh HocSinh Mô tả " HS1 Ỵ T.HocSinh, " HS2 Ỵ T.HocSinh HS1 HS2 => HS1.MaHS HS2.MaHS Cuối " Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa HocSinh + -(*) + RB2: MaNK, MaKH, MaLop phải là một bộ duy nhất không trùng với bất kỳ bộ nào khác. Khai báo khoá chính: sp_primary key Lop.MaNK, Lop.MaKH, Lop.MaLop Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh Lop Mô tả " L1 Ỵ T.LOP, " L2 Ỵ T. LOP L1 L2 => L1.MaNKL2.MaNK, L1.MaKHL2.MaKH, L1.MaLOP L2.MaLOP Cuối " Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa Lop + -(*) + RB3: Mỗi môn học có một mã môn học riêng biệt không trùng với môn học nào khác. Khai báo khoá chính: sp_primary key MonHoc.MaMH Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh MonHoc Mô tả " MH1 Ỵ T.MonHoc, " MH2 Ỵ T. MonHoc MH1 MH2 MH1.MaMH MH2.MaMH Cuối " Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa MonHoc + -(*) +(MaHK) RB4: Mỗi giáo viên có một mã giáo viên riêng biệt không trùng với bất kỳ giáo viên nào khác. Khai báo khoá chính: sp_primary key GiaoVien.MaGV Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh GiaoVien Mô tả " GV1 Ỵ T.GiaoVien, " GV2 Ỵ T.GiaoVien GV1 GV2 => GV1.MaGV GV2.MaGV Cuối " Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa GiaoVien + -(*) - RB5: Mỗi góp ý có một mã góp ý riêng biệt không trùng góp ý khác. Khai báo khoá chính: sp_primary key GopY.MaGY Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh GopY Mô tả " GY1 Ỵ T.GopY, " GY2 Ỵ T.GopY GY1 GY2 => GY1.MaGY GY2.MaGY Cuối " Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa GopY + -(*) + RB6: MaGV, MaLop, MaMH phải duy nhất trong mỗi bộ quan hệ QTGiangDay. Khai báo khoá chính: sp_primary key QTGiangDay.MaGV, QTGiangDay.MaLop, QTGiangDay.MaMH Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh QTGiangDay Mô tả " CT1 Ỵ T.QTGiangDay, " CT2 Ỵ T. QTGiangDay. CT1 CT2 => CT1.MaGV CT2.MaGV, CT1.MaLop CT2.MaLop , CT1.MaMH CT2.MaMH Cuối " Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa QTGiangDay + -(*) + RB7: MaNK, MaLop, MaHS phải duy nhất trong mỗi bộ quan hệ QTHocTap. Khai báo khoá chính: sp_primary key QTHocTap.MaNK, QTHocTap.MaLop, QTHocTap.MaHS. Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh QTHocTap Mô tả " HT1 Ỵ T.QTHocTap, " HT2 Ỵ T. QTHocTap. HT1 HT2 => HT1.MaNK HT2.MaNK, HT1.MaLop HT2.MaLop , HT1.MaHS HT2.MaHS Cuối " Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa QTHocTap + -(*) + RB8: MaNK, MaLop, MaHS, MaMH, MaLD, MaLKT phải duy nhất trong mỗi bộ quan hệ CTDiem. Khai báo khoá chính: sp_primary key CTDiem.MaNK, CTDiem.MaLop, CTDiem.MaHS, CTDiem.MaMH, CTDiem.MaLD, CTDiem.MaLKT Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh CTDiem Mô tả " CT1 Ỵ T. CTDiem, " CT2 Ỵ T. CTDiem. CT1 CT2 => CT1.MaNK CT2.MaNK, CT1.MaLopCT2.MaLop, CT1.MaHS CT2.MaHS , CT1.MaMH CT2.MaMH, CT1.MaLDCT2.MaLD, CT1.MaLKT CT2.MaLKT , Cuối " Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa CTDiem + -(*) + VII.2.Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị : RB9: Điểm trong quan hệ CTDiem phải nguyên, dương Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh CTDiem Mô tả ctd Ỵ CTDiem 0 ctd.Diem 10 Cuối " Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa CTDiem + - + RB10: Năm sinh trong quan hệ HocSinh phải là: ( năm hiện tại) – ( năm sinh) > =16 . Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh HocSinh Mô tả hs Ỵ HocSinh ( Namhienhanh - hs.NamSinh) > = 16 Cuối " Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa HocSinh + -(*) + VII.3. Ràng buộc liên thuộc tính (chu trình) : RB11: CTDiem của học sinh thi điểm môn học phải thuộc vào quá trình học tập mà học sinh đó thuộc vào Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh CTDiem Mô tả " ctd Ỵ CTDiem => ! lỴ Lop : ctd.MaLop = l.MaLop => qtgd Ỵ qtgd.MaLop = l.MaLop : qtgd.MaMH = ctd.MaMH Cuối " Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa CTDiem + -(*) + RB12: GVMon. Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh GVMon Mô tả GVMon[MaGV]GiaoVien[MaGV] GVMon[MaGV]MonHoc[MaMH] Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa GVMon + -(*) + MonHoc + - + GiaoVien + - + RB13: QTHocTap Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh QTHocTap Mô tả QTHocTap[MaHS]HocSinh[MaHS] QTHocTap[MaNK]Lop[MaNK] QTHocTap[MaKH]Lop[MaKH] QTHocTap[MaLop]Lop[MaLop] Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa QTHocTap + -(*) + Lop + - + HocSinh + - + RB14: QTGiangDay Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh QTGiangDay Mô tả QTGiangDay[MaGV]GVMon[MaGV] QTGiangDay[MaMH]GVMon[MaMH] QTGiangday[MaNK]Lop[MaNK] QTGiangDay[MaKH]Lop[MaKH] QTGiangDay[MaLop]Lop[MaLop] Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa QTGiangDay + -(*) + Lop + - + GVMon + - + RB15: CTDiem Bảng tầm ảnh hưởng: Bối cảnh QTHocTap Mô tả CTDiem[MaHS]QTHocTap[MaHS] CTDiem[MaNK]QTHocTap[MaNK] CTDiem[MaKH]QTHocTap[MaKH] CTDiem[MaLop]QTHocTap[MaLop] CTDiem[MaMH]MonHoc[MaMH] Tầm ảnh hưởng Thêm Xoá Sửa QTHocTap + -(*) + Lop + - + HocSinh + - + VIII. XÁC ĐỊNH CÁC PHỤ THUỘC HÀM : VIII.1. Thực thể HocSinh : Khóa {MaHS} F1={MaHS->HoTen, NamSinh, Nu, NoiSinh, DiaChi, HoTenCha, HoTenMe, HienTrang, UserName, PassWord, GhiChu} Các thuộc tính không khóa :”HoTen, NamSinh, Nu, NoiSinh, DiaChi, HoTenCha, HoTenMe, HienTrang, UserName, PassWord, GhiChu” đều phụ thuộc duy nhất vào khóa “MaHS” Nên “MaHS” là siêu khóa Vậy thực thể HocSinh (MaHS -> HoTen, NamSinh, Nu, NoiSinh, DiaChi, HoTenCha, HoTenMe, HienTrang, UserName, PassWord, GhiChu) đạt dang chuẩn 3. VIII.2. Thực thể Lop: Khóa{MaLop} F2={MaNK, MaKH, MaLop -> TenLop} Các thuộc tính không khóa:” TenLop” đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa “MaNK, MaKH, MaLop” Vậy thực thể Lop (MaNK, MaKH, MaLop -> TenLop) đạt dạng chuẩn 3. VIII.3. Thực thể MonHoc : Khóa {MaMH} F3=(MaMH -> TenMH, MaHK) Thuộc tính không khóa “TenMH, MaHK” phụ thuộc đầy đủ vào khóa “MaMH” nên “MaMH” là siêu khóa Vậy thực thể MaGV (MaMH -> TenMH, MaHK) đạt dạng chuẩn 3 VIII.4. Thực thể GiaoVien : Khóa {MaGV} F4=(MaGV -> TenGiaoVien, ChucVu, UserName, PassWord) Thuộc tính không khóa “TenGiaoVien, ChucVu, UserName, PassWord” phụ thuộc đầy đủ vào khóa “MaGV” nên “MaGV” là siêu khóa Vậy thực thể GiaoVien (MaGV -> TenGiaoVien, ChucVu, UserName, PassWord) đạt dạng chuẩn 3 VIII.5. Thực thể GopY : Khóa {MaGY} F5=(MaGY -> MaNG, MaNN,HoTen, ChuDe, NgayGopY, NoiDungGopY) Thuộc tính không khóa “MaNG, MaNN, HoTen, ChuDe, NgayGopY, NoiDungGopY” phụ thuộc đầy đủ vào khóa “MaGY” nên “MaGY” là siêu khóa Vậy thực thể GopY (MaGY -> MaNG, MaNN, HoTen, ChuDe, NgayGopY, NoiDungGopY) đạt dạng chuẩn 3 VIII.6. Thực thể QTGiangDay : Khóa {MaGV, MaMH, MaNK, MaKH, MaLop } Vậy thực thể QTGiangDay(MaGV, MaMH, MaNK, MaKH, MaLop) đạt dạng chuẩn 3 VIII.7. Thực thể QTHocTap : Khóa {MaNK, MaKH, MaLop, MaHS} F7={ MaNK, MaKH, MaLop, MaHS -> HienTrang} Thuộc tính không khóa “HienTrang” phụ thuộc đầy đủ vào khóa “MaNK, MaKH, MaLop, MaHS” nên “MaNK, MaKH, MaLop, MaHS” là siêu khóa. Vậy thực thể QTGiangDay(MaNK, MaKH, MaLop, MaHS -> HienTrang) đạt dạng chuẩn 3 VIII.8. Thực thể CTDiem : Khóa {MaNK, MaLop, MaMH, MaLD, MaLKT, MaHS} F8={ MaNK, MaKH, MaLop, MaMH, MaLD, MaLanKT, MaHS -> Diem} Thuộc tính không khóa “Diem” phụ thuộc đầy đủ vào khóa “MaNK, MaKH, MaLop, MaMH, MaLD, MaLKT, MaHS” nên “MaNK, MaLop, MaMH, MaLD, MaLanKT, MaHS” là siêu khóa. Vậy thực thể CTDiem(MaNK, MaKH, MaLop, MaMH, MaLD, MaLanKT, MaHS->Diem) đạt dạng chuẩn 3 VIII.9. Thực thể GVMon : Khóa {MaGV, MaMH} Vậy thực thể (MaGV, MaMH) đạt dạng chuẩn 3. IX. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU : IX.1. Lop : LOPHOC = @MaNK + @MaKH + @MaLop + TenLop MaNK = Mã niên khóa MaKH = Mã khối MaLop = Mã lớp TenLop = Tên lớp IX.2. MONHOC : MONHOC = @MaMH+TenMonHoc+MaHK MaMH = Mã môn học TenMon = Tên môn học MaHK = Học kỳ IX.3. GiaoVien : MONHOC = @MaMH+TenMonHoc+MaHK MaMH = Mã môn học TenMon = Tên môn học MaHK = Học kỳ IX.4. HocSinh: HocSinh = @MaHS + HoTen + NamSinh + Nu + NoiSinh + DiaChi + HoTenCha + HoTenMe + NamTS + UserName + PassWord + GhiChu MaHS = Mã học viên HoTen = Họ tên NamSinh = Năm sinh Nu = Nữ NoiSinh = Nơi sinh DiaChi = Địa chỉ HOTENCHA = Họ tên cha HOTENME = Họ tên mẹ NamTS = Năm vào trường UserName = Tên PassWord = Mật khẩu GHICHU = Ghi chú IX.5. QTHocTap : QTHocTap = @MaNK + @MaKH+@MaLop + @MaHS + HienTrang MaNK = Mã niên khóa MaKH = Mã khối MaLop = Mãlớp MaHS = Mã học sinh HienTrang = Hiện trạng (Đang học, Bỏ học hoặc đã ra trường) IX.6. QTGiangDay : QTGiangDay = @MaGV + @MaMH +@MaNK+@MaKH+ @MaLop MaGV = Mã giáo viên MaMH = Mã môn học MaNK = Mã niên khóa MaKH = Mã khối MaLop = Mã lớp IX.7. CTDiem : CTDiem = @MaNK + @MaLop + @MaMH + @MaLD + MaLKT + @MaHS + DIEM MaNK = Mã niên khóa MaKH = Mã khối MaLop = Mã lớp MaMH = Mã môn học MaLD = Mã loại điểm MaLanKT = Mã lần kiểm tra MaHS = Mã học sinh Diem = Điểm IX.8. GopY : GopY = @MaGY + MaNG + MaNN + ChuDe + NgayGopY + NoiDungGopY MaGY = Mã niên khóa MaNG = Mã khối MaNN = Mã lớp HoTen = Họ tên người nhận ChuDe = Mã môn học NgayGopY = Mã loại điểm NoiDungGopY = Mã lần kiểm tra IX.9. GVMon : GVMon = @MaGV + @MaMH MaGV = Mã niên khóa MaMH = Mã khối CHƯƠNG III : CÀI ĐẶT CHI TIẾT CÁC BẢNG ----:---- I. MÔ HÌNH QUAN HỆ CỦA HỆ THỐNG: II. CHI TIẾT CÀI ĐẶT CÁC BẢNG : II.1. Lop : STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Ghi chú 1 2 3 4 MaNK MaKH MaLOP TenLop Mã niên khóa Mã khối Mã lớp Tên lớp Nvarchar(10) Nvarchar(10) Nvarchar(10) Nvarchar(50) Khóa chính Khóa chính Khóa chính II.2. MonHoc : STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Ghi chú 1 2 3 MaMH TenMon MaHK Mã môn học Tên môn học Mã học kỳ Varchar(10) Varchar(50) Nvarchar(10) Khóa chính II.3. GioaVien : STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Ghi chú 1 2 3 4 5 MaGV TenGiaoVien ChucVu UserName PassWord Mã môn học Tên môn học Chức vụ Tên Mật khẩu int nvarchar(50) nvarchar(10) nvarchar(50) nvarchar(50) Khóa chính II.4. HocSinh : STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MaHS HoTen NamSinh Nu NoiSinh DiaChi HoTenCha HoTenMe NamTS UserName PassWord GhiChu Mã sinh viên Họ tên Năm sinh Phái Nơi sinh Địa chỉ Họ tên cha Họ tên mẹ Năm vào trường Tên Mật khẩu Ghi chú nvarchar(10) nvarchar(50) Datetime(8) nvarchar(3) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) Datetime(8) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) Khóa chính II.5. QTHocTap : STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Ghi chú 1 2 3 4 5 MaNK MaKH MaLOP MaHS HienTrang Mã niên khóa Mã khối Mã lớp Mã học sinh Hiện trạng nvarchar(10) nvarchar(10) nvarchar(10) int nvarchar(10) Khóa chính Khóa chính Khóa chính Khóa chính II.6. QTGiangDay : STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Ghi chú 1 2 3 4 5 MaGV MaMH MaNK MaKH MaLOP Mã giáo viên Mã môn học Mã niên khóa Mã khối Mã lớp int nvarchar(10) nvarchar(10) nvarchar(10) nvarchar(10) Khóa chính Khóa chính Khóa chính Khóa chính Khóa chính II.7. CTDiem : STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 MaNK MaKH MaLop MaMH MaLD MaLKT MaHS Diem Mã niên khóa Mã khối Mã lớp Mã môn học Mã loại điểm Mã lần KT Mã học sinh Điểm nvarchar(10) nvarchar(10) nvarchar(10) nvarchar(10) nvarchar(10) nvarchar(10) int Float(8) Khóa chính Khóa chính Khóa chính Khóa chính Khóa chính Khóa chính Khóa chính II.8. GopY : STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 MaGY MaNG MaNN HoTen ChuDe NgayGopY NoiDungGopY Mãgóp ý Mã người gởi Mã người nhận Họ tên người nhận Chủ đề Ngày góp ý Nội dung góp ý int int int nvarchar(50) nvarchar(50) Datetime(8) nvarchar(250) Khóa chính II.9. GVMon : STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Ghi chú 1 2 MaGV MaMH Mã giáo viên Mã môn học int int Khóa chính Khóa chính CHƯƠNG IV: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH I.GIAO DIỆN CHÍNH: Các chức năng chính của chương trình II.Các chức năng chính của trang học sinh 3.1. Các chức năng của mục xem hồ sơ 3.1.1 Xem danh sách các lớp theo niên khóa 3.1.2 xem danh sách các môn học 3.1.3 Xem danh sách giáo viên 4.3.1 Xem quá trình giảng dạy của một giáo viên 4.4 Xem danh sách học sinh theo từng lớp của một niên khóa 4.4.1 xem quá trình học tập của học sinh 4.4.1.1 Xem kết quả học tập 4.5.1 Tìm học sinh theo họ và tên 4.5.1.1 Xem quá trình học tập 4.5.1.2 Xem quá trình học tập 5. Các chức năng của mục xem điểm 5.1 Xem điểm kiểm tra học kỳ 1 5.2 Xem điểm kiểm tra học kỳ 2 5.3 Xem điểm thi học kỳ 1 theo từng môn 5.3 Xem điểm thi học kỳ 2 theo từng môn 6.Xem báo cáo kết quả học tập 6.1 Báo cáo kết quả học kỳ 1 6.2 Báo cáo kết quả học kỳ 2 6.3 Báo cáo kết quả cả năm học 7. Xem thống kê tỏng hợp theo khối của một niên khóa 8. Đăng nhập vào hộp thư góp ý 8.1 Hộp thư góp ý 8.1.1 Viết thư góp ý 8.1.2 Xem thư 8.1.3 Thay đổi username password III. Đăng nhập hệ thống quản lý Các chức năng chính của trang quản lý 1. Các chức năng của trang cập nhât 1.1 Xem thư góp ý 1.2 Trả lời thư góp ý 1.3 Xem thư góp ý 1.4 Thay đổi Username và password 2.1 Cập nhật hồ sơ học sinh 2.2 Nhập mới hồ sơ học sinh 2.3 Cập nhật hồ sơ học sinh 3.1 Cập nhât lớp học 3.2 Nhập lớp học mới 4. Xem và cập nhật giáo viên 4.1 Thêm mới giáo viên 4.2 Cập nhật giáo viên 5. Cập nhật môn học 5.1 Thêm môn học mới 6. Cập nhật giáo viên môn học 6.1 Nhập mới giáo viên môn 7. Nhập quá trình học tập 7.1 Cập nhật quá trình học tập 7.2 Cập nhật quá trình học tập 8. Xem quá trình học tập

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docPhantichhethong.doc
 • docBIA 1.DOC
 • docbia 2.doc
 • rarChuongTrinh.rar
 • rarDataBase.rar
 • dochuongdancauhinhJRUN.doc
 • docHUONGDANGHEPCSDL.doc
 • dockhoa 5.doc
 • docloinoidau.doc
 • docmucluc.doc
 • docnhan xet cua gv huong dan 3.doc
 • docnhanxetgvphanbien 4.doc
 • docphan A.doc
 • docphan B.doc
 • doctimhieucc.doc