Đồ án Công nghệ chế tạo máy - Thiết kế qui trình sản xuất chi tiết cơ khí

MỤC LỤC

Lời nói đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Mục lục. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Chương 1: Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. . . . . . . . . . . . . . . . 3

Chương 2: Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết. . . . . . . . 3

Chương 3: Xác định dạng sản xuất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Chương 4: Chọn phươn pháp chế tạo phôi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Chương 5: Lập thứ tự các nguyên công. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Chương 6: Tính lượng dư cho một bề mặt và tra lượng dư cho các bề 8

mặt còn lại.

Chương 7: Tính chế độ cắt cho một nguyên công. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Chương 8: Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công. . 22

Chương 9: Tính và thiết kế đồ gá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

 

doc35 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1684 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Công nghệ chế tạo máy - Thiết kế qui trình sản xuất chi tiết cơ khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay , các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức sâu rộng , đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất , sửa chữa và sử dụng. Mục tiêu của môn học là tạo điều kiện cho người học nắm vững vμ vận dụng có hiệu quả các phương pháp thiết kế , xây dựng và quản lý các quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí về kỹ thuật sản xuất và tổ chức sản xuất nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu trong điều kiện và qui mô sản xuất cụ thể. Môn học còn truyền đạt những yêu cầu về chỉ tiêu công nghệ trong quá trình thiết kế các kết cấu cơ khí để góp phần nâng cao hiệu quả chế tạo chúng. Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy nằm trong chương trình đào tạo của ngành chế tạo máy thuộc khoa cơ khí có vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo cho sinh viên hiểu một cách sâu sắc về những vấn đề mà ngueời kỹ sư gặp phải khi thiết kế một qui trình sản xuất chi tiết cơ khí. Được sự giúp đỡ tận tình của các thầy giáo ,đặc biệt là thầy TRẦN XUÂN VIỆT và cô NGUYỄN KIM NGA đã giúp em hoàn thành tốt đồ án môn học này. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên .Hoàng Văn Thắng MỤC LỤC Lời nói đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Mục lục. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Chương 1: Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. . . . . . . . . . . . . . . . 3 Chương 2: Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.. . . . . . . . 3 Chương 3: Xác định dạng sản xuất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Chương 4: Chọn phươn pháp chế tạo phôi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Chương 5: Lập thứ tự các nguyên công.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Chương 6: Tính lượng dư cho một bề mặt và tra lượng dư cho các bề 8 mặt còn lại. Chương 7: Tính chế độ cắt cho một nguyên công.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Chương 8: Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công. . 22 Chương 9: Tính và thiết kế đồ gá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ch−¬ng 1: Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt. 1.Chøc n¨ng lµm viÖc. Lµ bé phËn nèi gi÷a trôc ®iÒu khiÓn vµ c¸c b¸nh r¨ng di tr−ît nh»m ®iÒu chØnh sù ¨n khíp cña c¸c cÆp b¸nh r¨ng (khi cÇn thay ®æi tû sè truyÒn trong hép tèc ®é). S¬ ®å lµm viÖc: 2.§iÒu kiÖn lµm viÖc: §iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng kh¾c nghiÖt, chi tiÕt chØ chÞu m« men xo¾n nhá khi lµm viÖc (g¹t cho c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp víi nhau) vµ chi tiÕt th−êng xuyªn kh«ng chÞu t¶i, kh«ng mµi mßn, cã va ®Ëp khi lµm viÖc, nhiÖt ®é lµm viÖc kh«ng cao. cÆp b¸nh r¨ng cè ®Þnh cÆp b¸nh r¨ng di tr−ît cµng g¹t Ch−¬ng 2: Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt. Ph©n tÝch kÕt cÊu theo quan ®iÓm c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt. PhÇn tö kÕt cÊu còng nh− nh÷ng yªu cÇu kü thuËt ch−a hîp lý víi chøc n¨ng lµm viÖc cña ®èi t−îng gia c«ng. 1. VÒ yªu cÇu kü thuËt: Víi nh÷ng yªu cÇu kü thuËt trªn b¶n vÏ chi tiÕt lµ ch−a phï hîp ®Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt lµ tèi −u. §ã lµ bÒ mÆt trong lç 42 lµ cã ®é nh½n Ra=2,5 lµ kh«ng hîp lý v× bÒ mÆt nµy kh«ng lµm viÖc kh«ng cä s¸t nªn cã thÓ chØ cÇn lÊy lµ Rz = 40m. 2.VÒ c¸c phÇn tö kÕt cÊu: a. §¬n gi¶n ho¸ kÕt cÊu: Ngoµi nh÷ng phÇn do ®¶m b¶o chøc n¨ng lµm viÖc kh«ng thÓ thay ®æi ®−îc nh− mÆt trô, mÆt lµm viÖc , ta xÐt c¸c bÒ mÆt cßn l¹i.  G©n trî lùc : Do khi lµm viÖc chi tiÕt cã chÞu va ®Ëp mµ vËt liÖu lµm b»ng gang dÔ vì ®ång thêi phÇn chuyÓn tiÕp gi÷a phÇn trô ë ®Çu vµ th©n cã kÝch th−íc thay ®æi ®ét ngét nªn tËp trung øng suÊt , do ®ã t¹i vÞ trÝ nµy chi tiÕt dÔ bÞ g·y. §Ó tr¸nh viÖc chi tiÕt bÞ ph¸ huû cÇn cã g©n trî lùc, viÖc bá g©n trî lùc ®Ó ®¬n gi¶n kÕt cÊu lµ kh«ng thÓ ®−îc.  Bè trÝ chi tiÕt ®èi xøng: Do h×nh d¹ng cña chi tiÕt nªn ta ghÐp hai chi tiÕt l¹i thµnh mét chi tiÕt cã h×nh d¹ng ®èi xøng lµm t¨ng ®é cøng v÷ng cho chi tiÕt khi gia c«ng, ®ång thêi lµm gi¶m sè l−îng c¸c nguyªn c«ng (do chØ gia c«ng mét chi tiÕt sau ®ã cã nguyªn c«ng c¾t ®øt sau cïng). ViÖc bè trÝ chi tiÕt ®èi xøng lµ kh«ng cã lîi v× nh− thÕ sÏ lµm t¨ng nguyªn c«ng hoÆc b−íc, ph¶i gia c«ng c¸c mÆt ®Çu qua 2 nguyªn c«ng hoÆc b−íc vµ khi ®ã ®Þnh vÞ trªn chuÈn tinh thèng nhÊt chi tiÕt cã ®é cøng v÷ng kh«ng cao. ViÖc thay thÕ kÕt cÊu b»ng hµn , l¾p ghÐp ®Òu kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ kü thuËt. b. Kh¶ n¨ng ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng tiªn tiÕn C¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng b»ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Òu kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt.  Gia c«ng b»ng ph−¬ng ph¸p c¾t d©y vµ tia löa ®iÖn cho n¨ng suÊt kh«ng cao vµ chÊt l−îng bÒ mÆt kh«ng ®ßi hái cao.  Gia c«ng b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn sè CNC kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ë n−íc ta. Ch−¬ng 3: X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt. S¶n l−îng hµng n¨m ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau ®©y: N  N1.m.(1     ) 100 Trong ®ã: N: Sè l−îng chi tiÕt ®−îc s¶n xuÊt trong mét n¨m. N1: Sè s¶n phÈm(sè m¸y) ®−îc s¶n xuÊt trong mét n¨m. m: Sè chi tiÕt trong mét s¶n phÈm, m=1.  : Sè chi tiÕt ®−îc chÕ t¹o thªm ®Ó dù tr÷(5%).  : Sè phÕ phÈm(3%). N  5000.1.(1  5  3)  5400 100 Träng l−îng cña chi tiÕt: Q=V. Trong ®ã:  : Träng l−îng riªng cña vËt liÖu .  = 7kg/dm 3 . V: ThÓ tÝch chi tiÕt. V   332 .35  (62  33).107.8   182 .35   42 2 .8  50605mm 2  50605.10 6 dm 2 4 2 4 4 Q  7.50605.10 6  0,35kg . Tra b¶ng 2 trang 13[5], ta ®−îc d¹ng s¶n xuÊt lµ hµng lo¹t lín. Ch−¬ng 4: Chän ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. I.X¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i: §èi víi chi tiÕt ®· cã, cã thÓ ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i sau ®©y: 1.Ph«i dËp: Ph«i dËp th−êng dïng cho c¸c lo¹i chi tiÕt sau ®©y: trôc r¨ng c«n, trôc r¨ng th¼ng, c¸c lo¹i b¸nh r¨ng kh¸c, c¸c chi tiÕt d¹ng cµng, trôc ch÷ thËp, trôc khuûu. . .cã c¸c ®Æc ®iÓm: Sö dông mét bé khu«n cã kÝch th−íc lßng khu«n gÇn gièng vËt gia c«ng. §é chÝnh x¸c cña vËt dËp cao, ®Æc biÖt lµ c¸c kÝch th−íc theo chiÒu cao vµ sai lÖch gi÷a hai nöa khu«n. Th«ng th−êng ®é bãng cña dËp thÓ tÝch ®¹t ®−îc tõ 2  4 ,®é chÝnh x¸c ®¹t ®−îc  0,1  0,05 . Tr¹ng th¸i øng suÊt vËt gia c«ng nãi chung lµ nÐn khèi, do ®ã kim lo¹i cã tÝnh dÎo tèt h¬n , biÕn d¹ng triÖt ®Ó h¬n , c¬ tÝnh s¶n phÈm cao h¬n vµ cã thÓ gia c«ng vËt phøc t¹p. DÔ c¬ khÝ ho¸ nªn n¨ng suÊt cao. HÖ sè sö dông vËt liÖu cao. ThiÕt bÞ sö dông cã c«ng suÊt lín, chuyÓn ®éng chÝnh x¸c, chÕ t¹o khu«n ®¾t tiÒn. Do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn nªn dËp thÓ tÝch chØ dïng trong s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ hµng khèi. 2.RÌn tù do. ¦u ®iÓm cña rÌn tù do: ThiÕt bÞ rÌn ®¬n gi¶n , vèn ®Çu t− Ýt. Cã kh¶ n¨ng lo¹i trõ c¸c khuyÕt tËt ®óc nh− rç khÝ, rç co.. .BiÕn tæ chøc h¹t thµnh tæ chøc thí , t¹o ®−îc c¸c tæ chøc thí uèn xo¾n , do ®ã lµm t¨ng c¬ tÝnh s¶n phÈm. L−îng hao phÝ kim lo¹i khi rÌn Ýt h¬n khi gia c«ng c¾t gät . C¸c nh−îc ®iÓm cña rÌn tù do: §é chÝnh x¸c kÝch th−íc , ®é bãng bÒ mÆt kÐm. ChÊt l−îng vËt rÌn kh«ng ®ång ®Òu trong tõng phÇn cña chi tiÕt vµ gi÷a c¸c lo¹t gia c«ng chÊt l−îng gia c«ng cßn phô thuéc vµo tr×nh ®é c«ng nh©n vµ tr×nh ®é tæ chøc n¬i lµm viÖc. N¨ng suÊt lao ®éng thÊp , l−îng d− , dung sai vµ thêi gian gia c«ng lín , hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao. Sö dông trong s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, lo¹t nhá, phôc vô c«ng nghiÖp söa ch÷a, chÕ t¹o m¸y. 3.§óc trong khu«n kim lo¹i: Cã thÓ t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l−îng cao, kÝch th−íc chÝnh x¸c, ®é bãng bÒ mÆt cao, cã kh¶ n¨ng c¬ khÝ ho¸, tù ®éng ho¸ cao. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®óc nãi chung h¹ h¬n so víi c¸c d¹ng s¶n xuÊt kh¸c . VËt ®óc dÔ tån t¹i c¸c d¹ng rç co, rç khÝ , nøt . . . Tiªu hao mét phÇn kim lo¹i do hÖ thèng rãt, ®Ëu ngãt. . . Khi ®óc trong khu«n kim lo¹i, tÝnh dÉn nhiÖt cña khu«n cao nªn kh¶ n¨ng ®iÒn ®Çy kÐm. MÆt kh¸c cã sù c¶n c¬ cña khu«n kim lo¹i lín nªn dÔ g©y ra nøt. Tãm l¹i: Tõ chøc n¨ng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ s¶n l−îng cña chi tiÕt ta chän ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i ®óc trong khu«n kim lo¹i lµ phï hîp nhÊt. II.B¶n vÏ chi tiÕt lång ph«i: 1.X¸c ®Þnh l−îng d− gia c«ng c¬: X¸c ®Þnh l−îng d− gia c«ng c¬ phô thuéc hîp kim ®óc , kÝch th−íc lín nhÊt cña vËt ®óc, tÝnh chÊt s¶n xuÊt, møc ®é phøc t¹p cña chi tiÕt, ph−¬ng ph¸p lµm khu«n (b»ng tay hay b»ng m¸y), vÞ trÝ bÒ mÆt trong khu«n vµ cÊp chÝnh x¸c cña vËt ®óc . Víi nh÷ng vËt ®óc trong khu«n kim lo¹i ta cã cÊp chÝnh x¸c 2. Tra b¶ng (3-110)[7] ta ®−îc l−îng d− gia c«ng c¬ lµ: MÆt trªn: 2,5 mm. MÆt d−íi: 2,0 mm. MÆt bªn: 2,2 mm. Dung sai vËt ®óc lµ  1,0mm. 2.X¸c ®Þnh ®é dèc rót mÉu: Tra b¶ng I-6 [5] ta ®−îc: §é dèc rót mÉu mÆt ngoµi: 1 00 §é dèc rót mÉu mÆt trong: 2 00 Ghi chó: MÆt cã gia c«ng c¬ ®é xiªn ph¶i lÊy trïm lªn ®é d− gia c«ng c¬. MÆt kh«ng gia c«ng c¬ ®é xiªn lÊy nh− sau:  Thµnh dµy < 5mm ®é xiªn lµm t¨ng chiÒu dµy.  Thµnh dµy 5 10mm ®é xiªn t¨ng mét phÇn vµ gi¶m mét phÇn .  Thµnh dµy >10mm ®é xiªn lµm gi¶m chiÒu dµy.  Trªn c¸c g©n t¨ng cøng v÷ng gãc nghiªng th−êng lÊy 5  8 . 3.X¸c ®Þnh trÞ sè gãc ®óc: Nh÷ng chç giao nhau gi÷a c¸c thµnh vËt ®óc cã c¸c gãc l−în b»ng (1/5 1/3) tæng chiÒu dµy vËt ®óc.  B¸n kÝnh gi÷a phÇn trô ®Æc vµ g©n : 5mm.  B¸n kÝnh gi÷a phÇn trô ®Æc vµ th©n: 5mm.  B¸n kÝnh gi÷a phÇn th©n vµ g©n: 4mm. Ch−¬ng 5: LËp thø tù c¸c nguyªn c«ng. 1.X¸c ®Þnh ®−êng lèi c«ng nghÖ: Víi d¹ng s¶n xuÊt lo¹t lín vµ ®Ó phï hîp ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ë n−íc ta lµ c¸c m¸y chñ yÕu lµ m¸y v¹n n¨ng nªn ta chän ph−¬ng ¸n gia c«ng tËp trung nguyªn c«ng vµ gia c«ng tuÇn tù c¸c bÒ mÆt. 2.Chän ph−¬ng ph¸p gia c«ng: Chän ph−¬ng ph¸p gia c«ng thÝch hîp ®Ó ®¹t ®é bãng vµ ®é chÝnh x¸c yªu cÇu:  Gia c«ng lç 42 0, 25 , ®é bãng Ra=2,5m.: Dung sai  0,25 øng víi cÊp chÝnh x¸c 14, ®é bãng cÊp 6 ,cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p gia c«ng sau cïng lµ: - KhoÐt tinh. - TiÖn.  Gia c«ng lç 16 0,018 , ®é bãng Ra= 2,5m: Dung sai +0,018 øng víi cÊp chÝnh x¸c 7, ®é bãng cÊp 6. Cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p gia c«ng cuèi cïng lµ: - Doa. - TiÖn.  Gia c«ng kÝch th−íc 35 0,125 ®é bãng Rz=40m: Dung sai +0,125 øng víi cÊp chÝnh x¸c 11, ®é bãng cÊp 4. Cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p gia c«ng cuèi cïng lµ: - Phay. - Bµo. - Chuèt.  Gia c«ng kÝch th−íc 12mm , ®é bãng Rz=40m: Cã thÓ ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng cuèi cïng lµ: - Phay. - Bµo.  Gia c«ng r·nh then bÒ réng 4 0,015 mm, ®é bãng Rz = 20m. Cã thÓ ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng cuèi cïng lµ: - Xäc. - Chuèt.  Gia c«ng c¾t ®øt chi tiÕt. Cã thÓ ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng lµ: - Bµo. - Phay.  Gia c«ng v¸t mÐp. Cã thÓ ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng lµ: - KhoÐt. - TiÖn. 3. LËp tiÕn tr×nh c«ng nghÖ: Ph−¬ng ¸n 1: Nguyªn c«ng 1: ChÕ t¹o ph«i. Nguyªn c«ng 2: Phay mÆt ®Çu thø nhÊt. Nguyªn c«ng 3: Phay mÆt ®Çu thø hai. Nguyªn c«ng 4: Phay mÆt ®Çu thø ba. Nguyªn c«ng 5: Khoan khoÐt, doa lç ®Æc. Nguyªn c«ng 6: KhoÐt lç rçng 42. Nguyªn c«ng 7: V¸t mÐp. Nguyªn c«ng 8: Xäc r·nh then. Nguyªn c«ng 9: C¾t ®øt. Nguyªn c«ng 10: KiÓm tra. Ph−¬ng ¸n 2: Nguyªn c«ng 1: ChÕ t¹o ph«i. Nguyªn c«ng 2: Phay mÆt ®Çu thø nhÊt. Nguyªn c«ng 3: Phay mÆt ®Çu thø hai. Nguyªn c«ng 4: Khoan khoÐt, doa lç ®Æc. Nguyªn c«ng 5: TiÖn mÆt ®Çu, tiÖn lç 42. Nguyªn c«ng 6: V¸t mÐp. Nguyªn c«ng 7: Xäc r·nh then. Nguyªn c«ng 8: C¾t ®øt. Nguyªn c«ng 9: KiÓm tra. So s¸nh hai ph−¬ng ¸n: Ph−¬ng ¸n 2(pa2) cã sè nguyªn c«ng nhiÒu h¬n ph−¬ng ¸n 1(pa1) do nguyªn c«ng 3 vµ nguyªn c«ng 6 trong pa1 tËp trung thµnh nguyªn c«ng 5 trong pa2. Trong pa1 sö dông tèi ®a m¸y phay vµ m¸y khoan h¬n pa2, cßn pa2 tuy sè nguyªn c«ng Ýt h¬n nh−ng lo¹i m¸y sö dông l¹i nhiÒu h¬n. Kh«ng thÓ nãi ph−¬ng ¸n nµo lµ tèi −u h¬n, tuú vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ tõng nhµ m¸y mµ ta theo ph−¬ng ¸n nµo. ë ®©y ta chän thiÕt kÕ nguyªn c«ng cho ph−¬ng ¸n 1.S¬ ®å g¸ ®Æt, ký hiÖu ®Þnh vÞ kÑp chÆt, chän m¸y, chän dao, ký hiÖu chiÒu chuyÓn ®éng cña dao vµ cña chi tiÕt ®−îc thÓ hiÖn trong tËp b¶n vÏ. Ch−¬ng 6: TÝnh l−îng d− cho mét bÒ mÆt vµ tra l−îng d− cho bÒ mÆt cßn l¹i. L−îng d− gia c«ng ®−îc x¸c ®Þnh hîp lý vÒ trÞ sè vµ dung sai sÏ gãp phÇn b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ v× :  L−îng d− qu¸ lín sÏ tèn nguyªn vËt liÖu , tiªu hao lao ®éng ®Ó gia c«ng nhiÒu ®ång thêi tèn n¨ng l−îng ®iÖn , dông cô c¾t , vËn chuyÓn nÆng . . . dÉn ®Õn gi¸ thµnh t¨ng.  Ng−îc l¹i , l−îng d− qu¸ nhá sÏ kh«ng ®ñ ®Ó hít ®i c¸c sai lÖch cña ph«i ®Ó biÕn ph«i thµnh chi tiÕt hoµn chØnh. Trong c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y , ng−êi ta sö dông hai ph−¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh l−îng d− gia c«ng: - Ph−¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm. - Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n ph©n tÝch. Ph−¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm x¸c ®Þnh l−îng d− gia c«ng b»ng kinh nghiÖm. Nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ kh«ng xÐt ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn gia c«ng cô thÓ nªn gi¸ trÞ l−îng d− th−êng lín h¬n gi¸ trÞ cÇn thiÕt. Ng−îc l¹i , ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n ph©n tÝch dùa trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c yÕu tè t¹o ra líp kim lo¹i cÇn ph¶i c¾t gät ®Ó t¹o ra chi tiÕt hoµn chØnh. Trong ®å ¸n nµy chØ tÝnh l−îng d− theo ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch cho nguyªn c«ng 4, cßn l¹i lµ thèng kª kinh nghiÖm. 1.Nguyªn c«ng 1: phay mÆt ®Çu thø nhÊt. Theo tµi liÖu tham kh¶o sè 7 ta cã: L−îng d− ®óc 2,51mm. L−îng d− gia c«ng th« sau khi ®óc: 3,04mm. L−îng d− gia c«ng b¸n tinh sau th«: 0,3mm. L−îng d− gia c«ng tinh sau b¸n tinh: 0,16mm. 2.Nguyªn c«ng 2: phay mÆt ®Çu thø hai. L−îng d− ®óc 2,01mm. L−îng d− gia c«ng th« sau khi ®óc: 2,54mm. L−îng d− gia c«ng b¸n tinh sau th«: 0,3mm. L−îng d− gia c«ng tinh sau b¸n tinh: 0,16mm. 3.Nguyªn c«ng 3: phay mÆt ®Çu. L−îng d− ®óc 2,21mm. L−îng d− gia c«ng th« sau khi ®óc: 2,79mm. L−îng d− gia c«ng b¸n tinh sau th«: 0,25mm. L−îng d− gia c«ng tinh sau b¸n tinh: 0,16mm. 4.Nguyªn c«ng 4: khoan, khoÐt, doa lç 16. Gia c«ng lç 16 0,018 ®¹t c¸c yªu cÇu sau ®©y:  §é nh¸m bÒ mÆt : Rz=10m.  VËt liÖu : GX15-32.   Chi tiÕt m¸y: cµng g¹t.  Tr×nh tù gia c«ng bÒ mÆt lç 16 cña cµng g¹t gåm c¸c nguyªn c«ng sau: - Khoan lç ®Æc. - KhoÐt réng lç. - Doa tinh lç. C¶ ba nguyªn c«ng trªn ®Òu cã cïng chuÈn ®Þnh vÞ lµ: MÆt ®¸y ®Þnh vÞ 3 bËc b»ng phiÕn t× , 2 khèi V (mét cè ®Þnh, mét tuú ®éng) ®Þnh vÞ 3 bËc cßn l¹i trªn 2 mÆt trô. L−îng d− gia c«ng tÝnh cho c¸c nguyªn c«ng , c¸c b−íc khoan, khoÐt, doa lç 16. C«ng thøc tÝnh: 2Z  2(Rz  Ta   2   2 ) min a b Khoan lç tõ ph«i ®Æc. Sau khi khoan lç : Rza=40m ; Ta=0 (v× vËt liÖu gia c«ng lµ gang) Sai lÖch vÞ trÝ t−¬ng quan:  a  Trong ®ã: C 2  ( y.l ) 2 Co : ®é lÖch cña ®−êng t©m lç, Co=20m. y : ®é cong ®−êng trôc lç, y=1,4m/mm. l : chiÒu dµi lç, l=35mm.   a  20 2  (1,4.35) 2  53m KhoÐt lç: Sau khi khoÐt ®¹t : Rza=32m ; Ta=0 (vËt liÖu gia c«ng lµ gang) Sai lÖch kh«ng gian: a=Co.Ks §é lÖch ®−êng t©m lç: Co=20m. HÖ sè gi¶m sai: Ks=0,05.  a=20.0,05=1m. L−îng d− ®Ó khoÐt lç sau b−íc khoan (bá qua sai sè g¸ ®Æt chi tiÕt gia c«ng ë b−íc khoÐt). 2Zbmin = 2(40 + 0 + 53) = 186m. Doa lç: Ra=3,2m ; Ta = 0. L−îng d− ®Ó doa lç sau b−íc khoÐt (bá qua sai sè g¸ ®Æt chi tiÕt gia c«ng ë b−íc doa) 2Zbmin = 2(32 + 0 + 1) = 66m. B¶ng tÝnh l−îng d− gia c«ng lç ®Æc 16. 0,018 Thø tù c¸c nguyªn c«ng vµ c¸c b−íc cña bÒ mÆt ph¶i tÝnh l−îng d− C¸c yÕu tè t¹o thµnh l−îng d− Gi¸ trÞ tÝnh to¸n Dun g sai (m ) KÝch th−íc giíi h¹n (mm) TrÞ sè giíi h¹n cña l−îng d− (m)  Rz T a  a  b Zbmi n (m) Dt (m m)  Dmin dma x 2Zmi n 2Zm ax  1.Ph«i       2.Khoan 40 0 5 3 0 0 15,7 66 180 15,590 15,7 70   3.khoÐt 32 0 1 0 186 15,9 52 70 15,880 15,9 50 180 290  4.Doa   0 66 16,0 8 18 16 16,0 18 68 248 120 410  C¸c th«ng sè trong b¶ng: - Rza : chiÒu cao nhÊp nh« tÕ vi do b−íc c«ng nghÖ s¸t tr−íc ®Ó l¹i. - Ta : chiÒu cao líp h− háng bÒ mÆt do b−íc c«ng nghÖ s¸t tr−íc ®Ó l¹i. - a : sai lÖch vÞ trÝ kh«ng gian do b−íc c«ng nghÖ s¸t tr−íc ®Ó l¹i (®é cong vªnh, ®é lÖch t©m, ®é kh«ng song song . . .). - b : sai sè g¸ ®Æt chi tiÕt ë b−íc c«ng nghÖ ®ang thùc hiÖn. - Zbmin : gi¸ trÞ nhá nhÊt cña l−îng d− gia c«ng tÝnh cho b−íc c«ng nghÖ ®ang thùc hiÖn. - dmin ,dmax : kÝch th−íc giíi h¹n t¹i mçi b−íc c«ng nghÖ. - Zmin , Zmax : l−îng d− lín nhÊt vµ nhá nhÊt t¹i mçi b−íc c«ng nghÖ. KiÓm tra: - L−îng d− tæng céng: zo = 2Zomax - 2Zomin = 410 - 248 = 162 = 2 - 4 = 180 - 18 =62 - L−îng d− trung gian: z3 = 2Zomax - 2Zomin = 290 - 180 = 110 = 2 - 3 = 180 - 70 = 110 5.Nguyªn c«ng 5: khoÐt lç 42. L−îng d− ®óc 2,2  1,0mm. L−îng d− khoÐt th« 2,2mm  ®¹t kÝch th−íc lç 40. L−îng d− khoÐt tinh 1,0mm  ®¹t kÝch th−íc lç 42. 6.Nguyªn c«ng 6: khoÐt miÖng lç 16. KÝch th−íc cho trªn b¶n vÏ chi tiÕt. 7.Nguyªn c«ng 7: xäc r·nh then. KÝch th−íc cho trªn b¶n vÏ chi tiÕt. 8.Nguyªn c«ng 8: c¾t ®øt. BÒ réng c¾t 10mm. BÒ dµy 12mm. Ch−¬ng 7: TÝnh chÕ ®é c¾t cho mét nguyªn c«ng vµ tra cho c¸c bÒ mÆt cßn l¹i: 1. Nguyªn c«ng 1: phay mÆt ®Çu a. §Þnh vÞ: Chi tiÕt ®−îc ®Þnh vÞ ba bËc qua mÆt ®¸y b»ng phiÕn tú, hai bËc ®−îc ®Þnh vÞ b»ng khèi V cè ®Þnh, mét bËc cßn l¹i ®−îc ®Þnh vÞ b»ng khèi V di ®éng. b. KÑp chÆt: Dïng ngay khèi V ®iÒu chØnh ®Ó kÑp, lùc kÑp h−íng tõ ph¶i sang tr¸i. c. Chän m¸y: M¸y phay ®øng v¹n n¨ng 6H12. MÆt lµm viÖc cña bµn m¸y : 400  1600mm. C«ng suÊt ®éng c¬: N = 10kw, hiÖu suÊt m¸y  = 0,75. Tèc ®é trôc chÝnh: 30 ; 37,5 ; 47,5 ; 60 ; 75 ; 95 ; 118 ; 150 ; 190 ; 135 ; 300 ; 375 ; 475 ; 600 ; 750 ; 950 ; 1180 ; 1500. Lùc c¾t chiÒu trôc lín nhÊt cho phÐp t¸c dông lªn bµn m¸y: Pmax=19,650N(2000kg). d. Chän dao: Chän dao mÆt ®Çu r¨ng ch¾p m¶nh hîp kim cøng. C¸c th«ng sè dao: (b¶ng 4-95[6]) - §−êng kÝnh dao: D = 100mm.  - Gãc nghiªng chÝnh:  = 75.  - Sè r¨ng: z = 10.  - M¸c hîp kim: BK8.  e. L−îng d−: L−îng d− gia c«ng th« sau khi ®óc: 3,04mm. L−îng d− gia c«ng b¸n tinh sau th«: 0,3. L−îng d− gia c«ng tinh sau b¸n tinh: 0,16mm. f. Tra chÕ ®é c¾t:  B−íc 1: gia c«ng th«. ChiÒu s©u c¾t: t = 3,04mm. L−îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,24mm/r¨ng.  L−îng ch¹y dao vßng: Sv = 100,24 = 2,4mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®−îc(b¶ng 5-127[6]): Vb = 141m/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong ®ã: k1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc ®é cøng gang, k1=1,0. k2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc m¸c hîp kim, k2 = 0,8. k3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt gia c«ng , k3 = 0,8. k4: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc chiÒu réng phay, k4 = 1,13. k5: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc gãc nghiªng chÝnh, k5 = 0,95.  Vt = 141.1,0.0,8.0,8.1,13.0,95 = 97m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n t = 1000Vt/.D = 1000.97/3,14.100 = 310 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n m = 300 vßng/phót.  Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = .D. n m /1000 = 3,14.100.300/1000 = 94,2 m/phót. L−îng ch¹y dao phót: Sp = 300.2,4 =720mm/phót.  B−íc 2: gia c«ng b¸n tinh. ChiÒu s©u c¾t: t = 0,3mm. L−îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,24mm/r¨ng.  L−îng ch¹y dao vßng: Sv = 100,24 = 2,4mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®−îc(b¶ng 5-127[6]): Vb = 158m/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong ®ã: k1=1,0; k2 = 0,8; k3 = 1,0; k4 = 1,13; k5 = 0,95.  Vt = 141.1,0.0,8.1,0.1,13.0,95 = 135,7m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n t = 1000Vt/.D = 1000.135,7/3,14.100 = 432 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n m = 375 vßng/phót.  Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = .D. n m /1000 = 3,14.100.375/1000 = 118 m/phót. L−îng ch¹y dao phót: Sp = 375.2,4 =900mm/phót.  B−íc 3: gia c«ng tinh. ChiÒu s©u c¾t: t = 0,16mm. L−îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,55mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®−îc(b¶ng 5-127[6]): Vb = 126m/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong ®ã: k1=1,0; k2 = 0,8; k3 = 1,0; k4 = 1,13; k5 = 0,95.  Vt = 126.1,0.0,8.1,0.1,13.0,95 = 105m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n t = 1000Vt/.D = 1000.105/3,14.100 = 335 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n m = 300 vßng/phót.  Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = .D. n m /1000 = 3,14.100.300/1000 = 94,2 m/phót. L−îng ch¹y dao phót: Sp = 300.0,55 =165mm/phót. B¶ng chÕ ®é c¾t. 6H12 97,2 300 3,05 2,4 720  118 375 0,3 2,4 900  105 300 0,16 0,55 165  Tªn m¸y V(m/phó t) n(v/phót) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph)  2. Nguyªn c«ng 2: phay mÆt ®Çu. a. §Þnh vÞ: Chi tiÕt ®−îc ®Þnh vÞ 3 bËc qua mÆt ph¼ng ®· qua gia c«ng (chuÈn tinh). §Þnh vÞ 2 bËc qua 2 mÆt trô thø nhÊt. §Þnh vÞ 1 bËc cßn l¹i qua mÆt trô cßn l¹i. §å g¸: §Þnh vÞ mÆt ®¸y ba bËc b»ng phiÕn tú. Hai mÆt trô ®Þnh vÞ b»ng 2 khèi V v¸t(1 khèi cè ®Þnh, mét khèi ®iÒu chØnh). b. KÑp chÆt: Dïng ®ßn kÑp, kÑp vµo phÇn trô ë gi÷a , lùc kÑp h−íng tõ trªn xuèng d−íi. c. Chän m¸y: M¸y phay ®øng v¹n n¨ng 6H12. d. Chän dao: Chän dao mÆt ®Çu r¨ng ch¾p m¶nh hîp kim cøng. C¸c th«ng sè dao: (b¶ng 4-95[6]) - §−êng kÝnh dao: D = 100mm.  - Gãc nghiªng chÝnh:  = 75.  - Sè r¨ng: z = 10.  - M¸c hîp kim: BK8.  b. L−îng d−: L−îng d− gia c«ng th« sau khi ®óc: 2,54mm. L−îng d− gia c«ng b¸n tinh sau th«: 0,3. L−îng d− gia c«ng tinh sau b¸n tinh: 0,16mm. c. Tra chÕ ®é c¾t:  B−íc 1: gia c«ng th«. ChiÒu s©u c¾t: t = 2,54mm. L−îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,24mm/r¨ng.  L−îng ch¹y dao vßng: Sv = 100,24 = 2,4mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®−îc(b¶ng 5-127[6]): Vb = 141m/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong ®ã: k1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc ®é cøng gang, k1=1,0. k2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc m¸c hîp kim, k2 = 0,8. k3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt gia c«ng , k3 = 0,8. k4: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc chiÒu réng phay, k4 = 1,13. k5: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc gãc nghiªng chÝnh, k5 = 0,95.  Vt = 141.1,0.0,8.0,8.1,13.0,95 = 97m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n t = 1000Vt/.D = 1000.97/3,14.100 = 310 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n m = 300 vßng/phót.  Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = .D. n m /1000 = 3,14.100.300/1000 = 94,2 m/phót. L−îng ch¹y dao phót: Sp = 300.2,4 =720mm/phót.  B−íc 2: gia c«ng b¸n tinh. ChiÒu s©u c¾t: t = 0,3mm. L−îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,24mm/r¨ng.  L−îng ch¹y dao vßng: Sv = 100,24 = 2,4mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®−îc(b¶ng 5-127[6]): Vb = 158m/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong ®ã: k1=1,0; k2 = 0,8; k3 = 1,0; k4 = 1,13; k5 = 0,95.  Vt = 141.1,0.0,8.1,0.1,13.0,95 = 135,7m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n t = 1000Vt/.D = 1000.135,7/3,14.100 = 432 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n m = 375 vßng/phót.  Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = .D. n m /1000 = 3,14.100.375/1000 = 118 m/phót. L−îng ch¹y dao phót: Sp = 375.2,4 =900mm/phót. B−íc 3: gia c«ng tinh. ChiÒu s©u c¾t: t = 0,16mm. L−îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,55mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®−îc(b¶ng 5-127[6]): Vb = 126m/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong ®ã: k1=1,0; k2 = 0,8; k3 = 1,0; k4 = 1,13; k5 = 0,95.  Vt = 126.1,0.0,8.1,0.1,13.0,95 = 105m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n t = 1000Vt/.D = 1000.105/3,14.100 = 335 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n m = 300 vßng/phót.  Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = .D. n m /1000 = 3,14.100.300/1000 = 94,2 m/phót. L−îng ch¹y dao phót: Sp = 300.0,55 =165mm/phót.  B¶ng chÕ ®é c¾t. 6H12 97,2 300 2,54 2,4 720  118 375 0,3 2,4 900  105 300 0,16 0,55 165  Tªn m¸y V(m/phó t) N(v/phót) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph)  3. Nguyªn c«ng 3: phay mÆt ®Çu. a. §Þnh vÞ: Chi tiÕt ®−îc ®Þnh vÞ ë mÆt ®¸y 3 bËc tù do b»ng phiÕn tú. Khèi V ng¾n ®Þnh vÞ 2 bËc vµo mÆt trô thø nhÊt. Khèi V tuú ®éng ®Þnh vÞ 1 bËc chèng xoay vµo mÆt trô cßn l¹i. b. KÑp chÆt: Dïng ®ßn kÑp kÑp vµo khèi trô, lùc kÑp h−íng tõ trªn xuèng d−íi. c. Chän m¸y: M¸y phay ®øng v¹n n¨ng 6H12. d. Chän dao: Chän dao mÆt ®Çu thÐp giã. C¸c th«ng sè dao: (b¶ng 4-95[6]) - §−êng kÝnh dao: D = 40mm.  - Gãc nghiªng chÝnh:  = 75.  - ChiÒu cao: L = 20mm. 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - Thiết kế qui trình sản xuất chi tiết cơ khí.doc
 • pdfTK quy trinh sản xuất chi tiết cơ khí.pdf
Tài liệu liên quan