Đồ án Đề xuất và lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Chùa Bộc – Tây Sơn

MỤC LỤC

 

Trang

Mục lục .i - ii

Danh mục các từ viết tắt iii

Danh mục hình vẽ, sơ đồ . iv - v

Danh mục bảng biểu .vi

Lời mở đầu .1

Chương 1 - Cơ sở lý luận về nút giao thông và tổ chức giao thông tại nút đồng mức 3

1.1. Khái niệm chung về nút giao thông đồng mức .3

1.1.1. Khái niệm chung .3

1.1.2. Yêu cầu và nguyên tắc cơ bản thiết kế nút giao thông đồng mức .4

1.1.3. Phân tích tình hình giao thông tại nút đồng mức .6

1.1.4. Tầm nhìn tại nút giao thông .11

1.2. Tổ chức giao thông tại nút đồng mức .12

1.2.1. Khái niệm chung .12

1.2.2. Tổ chức giao thông tại nút bằng đèn tín hiệu 14

1.2.3. Bố trí các đảo giao thông tại nút đồng mức .18

1.2.4. Một số giải pháp tổ chức giao thông đơn giản khác tại nút đồng mức .21

Chương 2 - Hiện trạng giao thông đô thị khu vực ảnh hưởng của nút giao Chùa Bộc – Tây Sơn 24

2.1. Khái quát giao thông vận tải đô thị Hà Nội.24

2.1.1. Khái quát hiện trạng giao thông đường bộ đô thị Hà Nội.24

2.1.2. Hiện trạng phương tiện, vận tải và ATGT đô thị Hà Nội.30

2.2. Hiện trạng nút đồng mức Chùa Bộc – Tây Sơn .32

2.2.1. Vị trí và đặc điểm hình học nút Chùa Bộc – Tây Sơn 32

2.1.3. Lưu lượng giao thông qua nút Chùa Bộc – Tây Sơn .35

2.1.4. Hiện trạng tổ chức giao thông tại nút Chùa Bộc – Tây Sơn .41

2.3. Đánh giá hiện trạng nút giao thông Chùa Bộc – Tây Sơn 46

2.3.1. Đánh giá cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông của nút Chùa Bộc – Tây Sơn .46

2.3.2. Đánh giá tình hình tổ chức giao thông tại nút Chùa Bộc – Tây Sơn .47

Chương 3 - Đề xuất và lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Chùa Bộc – Tây Sơn 49

3.1. Dự báo lưu lượng giao thông qua nút Chùa Bộc – Tây Sơn .49

3.1.1. Phương pháp dự báo lưu lượng giao thông 49

3.1.2. Dự báo lưu lượng qua nút Chùa Bộc – Tây Sơn trong 5 năm tương lai .51

3.2. Xây dựng các giải pháp tổ chức giao thông tại nút đồng mức Chùa Bộc – Tây Sơn .53

3.2.1. Tình hình quy hoạch các nút giao thông đô thị Hà Nội .53

3.2.2. Cơ sở xây dựng giải pháp tổ chức giao thông tại nút Chùa Bộc - Tây Sơn 53

3.2.3. Xây dựng các giải pháp tổ chức giao thông cho nút Chùa Bộc – Tây Sơn .55

3.2.4. Thiết kế lại pha đèn cho nút Chùa Bộc – Tây Sơn .68

3.3. Đánh giá và lựa chọn giải pháp tổ chức giao thông hợp lý cho nút Chùa Bộc – Tây Sơn .75

3.3.1. Đánh giá các giải pháp tổ chức giao thông . 75

3.3.2. Lựa chọn giải pháp TCGT cho nút Chùa Bộc – Tây Sơn .77

Kết luận và kiến nghị .83

Tài liệu tham khảo .85

Phụ lục .86

 

pdf25 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2037 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Đề xuất và lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Chùa Bộc – Tây Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 &9Z!TA! 3 , 2 ]@ 6 !65 !#HA&#K ! '( R N#:B 6OM K 6 8 'K '( ]"K ` K ! hK knUK 9T7 K 3  GK WG3X 2 Q/I [3 / I?2@ \]QU/'$ 3 8 5H"$ N_7 D A! Q$ N_< !!cZ"<"e$ N_< ! Z!TT6 7 $ N_k~3h $ N_T' b7 2]"$ N_ !#L <5 65 7 > ' $ !6 6 ; B 2kO;""$ N_      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 29 L HN_ q 8  #J 7 E ` 8 6 ;"2 # 7 L ;8 $ M"$ N_7 D = `m<; :8 <" J : ! $ $ 5 $'!"<v  K <  ;"2$ N_< ! !8 ! H:B"  E<: #J N & ; BVF 3J 2 h K $" ! !MoN_`< 5; B <&:x $ h 5 A&; B`< !6 '(5A&; B K '; H : !6  a 2]"; B !'! $;$'(8 & "J  #J K &J >"<B !6 6 ; B 2L ; B'!H JoN_ 7 :x $ h 5 N_J:'?= '4 D!{ #>  !6 2]"JoN_ #$ < 6N_ q 'Q$ N_!F T6 JoN_s ' JoN_T6 7 JoN_ #n ] vJo N_ K s" j'JoN_"]X _6UZ!6  €$ !#X :8 oN_ 7 !€ € <&?D€+0i!2% ~E6 !6 a €#D +f1\v h " '? \0 6 X /Si) ~E !6 2 B 5 ! 8 !#$ Mo6"<' 8 ?H2_6 6" !UZ!6  h 6€ :8  7 ?D" 0\ K ! Jo6;6> K +.\ € N_€H'!;J$ '( " ;" $ € €#23O88 !#! €<' 8 "  €#€ '('!  ?vF ' F1\\/$ 7 /\23L " H 6 +0i!E6 !6 a ?DHi/!'() #656+.\Jo6 !6   #; :6! JN_) > q2' !A&"o # N! HAv v! l2; B !<K "JoL ` : = {'4 '4 6! % !;>6A"" i mo" #7 !H ` Jo; D$ A6 ? K = '!5'("7  !8& !6 a 2_6) # 65X J$ F1\1\: !r0!JN#: 7"MoN_2 6 HH+0MN_";  8 $ Yi!H1MN_ " ?" h  2 7 " #$ !A^& "J oN_" ! ;6> 1s2 V? 7 $ F1\1\ ) ~E: 6 !6 a 7 +S1€ ' N#:B  8 56""MN_8 H25"K & !6 ;  8 : :8 6>" JN#:B "Z! !2]" ' AN!#:B HMoN_2s B `m<K H ><"<N#:B Z! !!6K ! ! K _6A&8 L !!") ! v F !H"A&8 L) #65MoN_! $ F1\1\c> 12+e2      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 30    !" c Q ) > qL  !6 " .f1\\/e 4^]C2@ \]QB/'$ k?#5 XK N#:B MoN_ 7 '4 T" 5S! p ] #X <K 3!) & !K K 7 MLN E:B" N#:B MoN_ K:'?h v;$ (<?: o (<2jB;$ v& K '7 $ 0+g 2 _6LN E! #X<K 3!) & !h 6:B" K 7 N#:B MoN_ K5T" 5S! p h MoN_ K $ 8 ) >A^"<: N#:B 6A&!J;"5"; B ! 'QW"<V I! hU3 I T6 7 s] S3 , 2 2.1.2. Hi n trng phng ti n, vn ti và ATGT ô th Hà Ni. a) Hi n trng v phng ti n. ++ . _]Q P I `% ++ . _]Q P I `% + p_8 1\[Y [ p_p‚'  +\\\ 1 p_ qW 0[rr\ r A_ Y/\\ 0 p_ #7 D /+1/\ +\ p_5<N_"# r+ri Y p_6 ++/r\ ++ p_=;w6 0/\\ . ] #` > +\\\\ +1 p 1i\ / ]" ;" 1\\\ i p_M ! +.\\ +a +.[+r+ Hình 2.1: C cu PT theo chuyn i Hà Ni Xe p và i b 13.1% PT khác 3.2%Xe buýt 17.6% Ô tô con 7.6% Xe máy 58.5% Tính n tháng 12/ 2006 Hà Ni có 172.444 chic ôtô các loi, vi t c tng tr ng bình quân t 12 - 15% nm. Ngoài ra Thành ph còn có 1.687.504 xe máy, vi mc tng tr ng là 15% nm, tính n u nm 2007 s phng tin cá nhân là xe máy ang tng t bin, xe p có khong hn 1 triu chic có xu hng không tng và bo hoà, có khong 300 xe xích lô phc v khách du lch. C cu phng tin theo chuyn i Hà Ni là:      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 31 i b, i xe p chim 13,1%; i bng xe máy 58,5% ôtô con chim 7,6%; i bng các phng tin khác 3,2% và xe buýt ch chim 17,6%. ( H ình 2.1 ) ( S GTCC Hà Ni, 2007 ) Nh v y, dòng phng tin Hà Ni là dòng hn h p nhiu xe máy. Hà Ni ã và ang c gng gim s xe máy ng ký trong ni thành làm gim s phng tin cá nhân ng thi quy hoch lâu dài, nâng cao cht l ng ca dch v ca VTHKCC, khuyn khích ngi dân i li bng VTHKCC, d kin n nm 2020 s chuyn i bng VTHKCC m nh n 22%. b) Vn ti ô th ca Hà Ni. Hà Ni là ô th ln nên nhu cu i li trong ô th là rt ln, ây ta ch c p n VTHKCC thy lên m i liên h v c cu i li trong ô th vi vic nghiên cu gii pháp ca tài. V lu ng tuyn: Tính n u tháng 3 nm 2007 ã có 56 tuyn buýt ni ô trong ó có 44 tuyn !t hàng và 12 tuyn XHH. V phng tin: T"ng s có 915 xe hot ng, trong ó có 317 xe buýt ln 80 ch, 441 xe buýt trung bình ( 45 - 60 ch ) và 157 xe mini buýt ( 24 - 30 ch). Có nm n v hot ng VTHKCC: T"ng công ty V n ti Hà Ni, CTy CPXK Hà Ni, CTy TNHH Bc Hà, CTy TM V n ti ông Anh và CTy TNHH du lch TM XD Bo Yn. V t" chc qun lý VTHKCC: Hà Ni ã thành l p Trung tâm iu hành và qun lý GTT thuc S giao thông công chính qun lý VTHKCC. Hin ti VTHKCC Hà Ni ngày càng phát tri n ã m nh n c tng i nhu cu i li ( khong 18%) cht l ng dch v c nâng cao và thu hút c tng i ngi dân la ch#n làm phng tin i li. c) Tình hình ATGT ô th Hà Ni. Tính n tháng 11 nm 2006, trên a bàn Hà Ni xy ra 785 v tai nn giao thông, làm cht 369 ngi, làm b thng 609 ngi. Phân tích nh$ng v tai nn thì ta thy ôtô chim 36,07% s v tai nn, xe máy chim 54,80% s v tai nn, xe thô s và các phng tin khác là 9,13% t"ng s v tai nn. ( S liu t báo cáo ca phòng CSGT ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 nm Hình 2.2: T l gây tai n n c a các lo i PT % 60 50 40 30 20 10 Xe máy Ôtô Các xe khác Theo th ng kê ca phòng CSGT Thành ph Hà Ni. Tính t nm 2000 n nay tai nn giao thông ng b ca Hà Ni xy ra ngày càng nghiêm tr#ng. Chim phn a s v%n là do xe máy và ôtô gây ra. Tai nn xy ra không phi vào gi cao i m mà vào tm 12h 30 n 16h hng ngày, vì lu l ng xe ít nên các xe chy vi t c cao, d& vi phm LGT.      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 32 2.2. HIN TRNG NÚT NG MC CHÙA B C - TÂY SN. 2.2.1. V trí và c im hình hc nút Chùa Bc – Tây Sn. a) V trí nút. Nhìn vào bn hình 2.1 ta thy nút Chùa Bc - Tây Sn nm v trí rt thu n l i ca giao thông Hà Ni; V phía Tây Nam gn trung tâm Thành ph , giáp vi c'a ngõ phía Nam ca Th ô Hà Ni. ây là huyt mch ca hai con ng chính ô th giao nhau, mt là tuyn ng xuyên tâm ( QL 6 - Nguy&n Trãi - Tây Sn… ), hai là tuyn ng chính ô th ( .. i C Vit - Phm Ng#c Thch - Chùa Bc - Thái Hà …) n i các ô th phía Tây và Tây Nam vi Th ô Hà Ni, nên lu l ng phng tin ra vào nút là rt ln. Hình 2.3: V trí nút Chùa Bc - Tây Sn trên b n Hà Ni      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 33 Vì v y, nu xy ra ùn tc giao thông ti nút này thì m#i hot ng VTHK, VTHH t phía Tây nam vào Hà Ni r i ng c li và t các qu n Trung tâm ra các qu n huyn, các chùm ô th xa trung tâm r i ng c li u b ình tr gây t"n tht v thi gian và tin bc gii quyt ùn tc. Trên trc hng tâm: NGT Chùa Bc - Tây Sn cùng vi NGT Ngã T S là hai NGT tr#ng i m mà trong quy hoch t"ng th Th ô Hà Ni cn phi ci to vì thng xuyên xy ra ùn tc và xung t gây tai nn giao thông. Trên trc chính Chùa Bc - Thái Hà: NGT Chùa Bc - Tây Sn cùng vi các NGT nh Chùa Bc - Tôn Tht Tùng; Thái Hà - Trung Lit là nh$ng NGT ln, và lu l ng giao thông qua các nút này ang là bài toán v t" chc giao thông ca các cp - nghành GTVT Hà Ni. b) c im hình hc ca nút Nút giao thông Chùa Bc - Tây Sn là mt NGT ng mc, giao ct l p th ( tc có th s' dng c hình thc khác mc). ây là mt ngã t giao ct vuông góc ca hai tuyn ng chính ca ô th vi mc phc tp ( Q ) và nguy hi m ( G ) ca mt ngã t giao ct ng mc. ( Xem mc 1.1.3 ) Các o phân cách ca nút có b trí o an toàn cho ngi i b c hai tuyn ng, trên trc Chùa bc - Thái Hà di phân cách hin ti c thay bng hàng rào hoa vn và c b trí lch theo ki u “ ngã t không i xng”, có b trí di chuy n t c các m!t ct vào ca hai trc ng. Chiu dài các di chuy n t c L = 18m. M!t bng din tích ca nút tính c các làn r( phi khong gn 2500m2, nu ch tính phn phng tin r( trái và i th)ng ( phn din tích xy ra các xung t nguy hi m ) thì m!t bng din tích khong 1600m2. Khong cách gi$a các vch dng trên mt trc ng là 40m. rng ca vch cho ngi i b là 4,25m. Hình v( 2.4 cho ta thy NGT Chùa Bc - Tây Sn là mt nút giao vuông góc, trc ây khi thit k hai tuyn ng Tây Sn và Chùa Bc ngi ta thit k m!t ng có b rng 30m có 4 làn xe mi làn 7,5m, nhng do quá trình ci to, thit k li nút ngi ta ct xén va hè, m rng thêm làn. Trên trc Chùa Bc - Thái Hà ti m!t ct C vào nút có 5 làn trong ó có 2 làn i th)ng, 2 làn r( trái và 1 làn r( phi, góc ông - Bc không c xén góc vì m!t bng có nhiu nhà dân. M!t ct C ra kh*i nút có 3 làn mi làn 4,75m. Ti m!t ct A vào nút 5 làn trong ó có 3 làn i th)ng, 2 làn r( trái và góc Tây - Bc c xén góc làm làn riêng r( phi, có o d%n hng. M!t ct A ra kh*i nút có 2 làn cho xe c gii rng 5m. Trên trc Tây Sn m!t ct B vào nút có 4 làn mi làn rng 4,75m, có 2 làn i th)ng và 2 làn r( trái, m!t ct D vào nút có 5 làn, 2 làn r( trái và 3 làn i th)ng, mi làn rng 4,75m. Ti các m!t ct B, D ra kh*i nút có 3 làn mi làn rng 5m, các góc Tây - Nam và ông - Nam c xén góc làm làn riêng r( phi, có o d%n hng.( Xem hình 2.4 )      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 34      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 35 2.1.3. Lu lng giao thông qua nút Chùa Bc – Tây Sn. a) Lu lng theo hng vào các gi cao im. Dòng giao thông Hà Ni nói chung c+ng nh nút Chùa Bc - Tây Sn nói riêng có nh$ng !c i m chung là: - Dòng giao thông không có lu t u tiên c nh$ng nút có èn tín hiu l%n không có èn tín hiu, dòng giao thông là dòng hn h p và xe máy chim phn ln trên 87%. - Giao thông i th)ng ít khi c t" chc  c u tiên, nên d& gây xung t vi dòng r( trái ng c chiu, làm gim kh nng thông hành ca nút. - S phân lu ng riêng r( cho các loi phng tin là hoàn toàn cha có. ây c+ng là !c i m mà Vit Nam mi có. Lu l ng phng tin qua nút Chùa Bc - Tây Sn vào gi cao i m là rt ln. B i vì, trên hai trc ng này là hai trc chính ca ô th, ngi dân vào gi cao i m phi i làm ho!c dân t phía Tây Nam vào Thành th buôn bán trao "i hàng hoá, hn n+a c hai trc ng có rt nhiu trng Trung h#c c+ng nh i h#c nên lu l ng h#c sinh, sinh viên i li nhiu. Hn n$a, ti nút có rt nhiu tuyn buýt thông qua nh: 1; 2; 9; 12; 18; 21; 22; 23; 26; 28; 35. Kt qu m xe ngày 28/02/ 2007 bng camera cho ta lu l ng phng tin theo các hng qua nút nh sau: Hình 2.5: S ha lu lng theo các hng c a nút chùa Bc - Tây Sn. D1 D2 D3 ng Tây Sn C3 C2 C1 Chùa Bc Thái Hà A1 A2 A3 ,+Qƒ^ "c„e ,1Q3z c„…e ,0Qƒ^c„Ue +Qƒ^ "c…e 1Q3z cUe 0Qƒ^c„e ]+Qƒ^ "(EUe ]1Q3z c…„e ]0Qƒ^c…e j+Qƒ^ "cU„e j1Q3z cUe j0Qƒ^cU…e E N W S ng Nguy n Lng B!ng B3 B2 B1      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 36 Bng 2.2: Lu lng qua nút Chùa Bc - Tây Sn theo các hng      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 37 Nhn xét: Lu l ng phng tin vào các cao i m là khác nhau ( Xem bng 2.2). Cao i m tra lu l ng xe ít hn hai cao i m sáng và chiu. Trên trc Tây Sn - Nguy&n Lng Bng c chiu i và v lu l ng hu nh thay "i không áng k , còn trên trc Chùa Bc - Thái Hà có s bin ng ng c li vào cao i m sáng và chiu. Lu l ng xe r( trái vào trc Chùa Bc - Thái Hà rt ln. Lu ng r( phi t D sang C có lu l ng rt ln. b) Các chuyn ng sai và xung t giao thông ti nút. Tình trng các xe chuy n ng sai lu t ti nút là rt nhiu, chính vì iu này mà ã xy ra các xung t cao vi mc xuýt tai nn. Nguyên nhân khách quan ca vn trên là TCGT ti nút cha t t, lu l ng phng tin qua nút ngày càng tng trong khi ó c s h tng ca nút hn ch, mt nguyên nhân n$a ó là ý thc tham gia giao thông ca ngi dân cha t t. Vào gi cao i m mnh ai ngi y i, ln chim ht làn ng ca các phng tin khác. Kt qu quan sát ngày 28/02/2007 bng Camera vào 3 cao i m cho ta bng 2.3 và 2.4 Di ây là mô t các chuy n ng sai hình 2.4. Chú thích: WL1 R( trái sai 1 WR2 R( phi sai 2 WL2 R( trái sai 2 WU Quay u sai WL3 R( trái sai 3 WC i ngang sai WL4 R( trái sai 4 WD i chéo sai WL5 R( trái sai 5 WS1 i th)ng sai 1 WR1 R( phi sai 1 „T+ „T1 „TY „T0 „ƒ+ „ƒ1 „T. Hình 2.6: S ho các chuyn ng sai „U+ „] „j „† „†      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 38 B ng 2.3: Tng hp các phng tin chuyn ng sai Loi phng ti n Ký hi u Bu"i sáng Bu"i tra Bu"i chiu T"ng T# l ( % ) Xe máy V1 132 133 156 421 74% Xe con V2 2 3 0 5 1% Xe buýt V3 0 0 0 0 0% Xe ti V4 0 0 0 0 0% Xe p V5 23 25 20 68 12% i b V6 21 29 23 73 13% Phng tin khác V7 0 0 0 0 0% T"ng cng 178 190 199 567 100% B ng 2.4: Các lo i chuyn ng sai Loichuynngsai Kí hi u Sáng Tra Chiu T"ng T# l (% ) R( trái sai 1 WL1 129 118 134 381 67% R( trái sai 2 WL2 0 0 0 0 0% R( trái sai 3 WL3 2 20 15 37 7% R( trái sai 4 WL4 0 0 1 1 0% R( trái sai 5 WL5 3 9 15 27 5% R( phi sai 1 WR1 17 0 0 17 3% R( phi sai 2 WR2 2 0 0 2 0% Quay u sai WU 2 4 3 9 2% i ngang sai WC 21 36 22 79 14% i chéo sai WD 2 1 4 7 1% Tng cng 178 189 199 566 100% ( Ngu n: Trung tâm t vn phát tri n GTVT - HGTVT tháng 2/2007 ) Nhn xét: Các chuy n ng sai ca nút t p trung ch yu là do phng tin xe máy và chim gn 270 chuy n ng sai trong 10.000 chuy n ng. ây là mc rt nguy hi m, vì v y cn thit phi t" chc ci to li nút Chùa Bc - Tây Sn gim i nh$ng chuy n ng sai này ti mc thp nht không gây nguy hi m. ( Xem bng quy nh m c nguy hi m ph l c ) 1 2 3 4 5 1 2      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 39 Các loi xung t ti nút.      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 40      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 41 2.1.4. Hi n trng t" ch$c giao thông ti nút Chùa Bc – Tây Sn. a) Hi n trng chung v t" ch$c giao thông ô th Hà Ni. u th k, 20, h th ng giao thông Hà Ni c ngi Pháp xây dng khá h p lý cho ô th hn 20 vn dân. Nay s dân Hà Ni ã hn 3 triu ngi, l( ra phi có quy hoch vi nh$ng tm nhìn chin l c thì các nhà qun lý v%n trì tr chp vá và t" chc giao thông mt cách tu tin. Xin n c' mt vài thí d nh vic quy hoch li mt s tuyn ph m rng làn nhng li không quy hoch chi tit vic s' dng t và các công trình ô th khác các a bàn có các tuyn ng i qua nên làm ng ra mt thi gian li ào lên lp cáp in. " bao nhiêu tin ca xây dng nh$ng con ng úng tiêu chu-n ng ô th vi hè rng, gii phân cách ln, r i bây gi li t n tin xén hè, xoá gii phân cách, mà ùn tc v%n hoàn ùn tc. R i vic xây dng các o phân cách, các o tam giác phân lu ng ci to, nâng cp giao thông cho khu ph c", khu ph ki u Pháp nm trong d án "Tng cng nng lc giao thông ô th TP Hà Ni" có t"ng mc u t 24 triu USD. Sau khi b ngi dân kch lit phn i, vì gây thêm ùn tc nên các ngành chc nng li d. b*, va lãng phí, va nh h ng uy tín ca ngành. Cha ht, trong khi thành ph ang bàn chuyn xây cu v t cho ngi i b ti nh$ng tuyn ng rng, lu l ng giao thông ln, thì ngay trên ng Phm Hùng - ng vành ai ba ca thành ph có nm hm cho ngi i b thi công xong t ba nm nay mà v%n b* hoang, lãng phí hàng t, ng. H*i ti sao cha a vào s' dng thì bên thi công bo ó là quyn ca ông qun lý, còn ông qun lý thì bo thiu h th ng chiu sáng di hm nên không nh n bàn giao... ( Báo in t Nhân dân s ra ngày 14/02/2007 ) Tình trng t" chc giao thông ca Hà Ni có th nói là không rõ ràng và không thc ti&n. Giao thông Hà Ni lúc nào c+ng trong tình trng d& x-y ra ùn tc và trên các trc \ng chính luôn luôn lu l ng rt ln. C t khong 10 gi sáng tr i, ng ph ch t ních ngi và xe. Ùn tc xy ra trên din rng, t nh$ng nút giao thông tr#ng i m nh nút B i, nút Yên Ph - Hàng u, Ngã T S , Ngã T V#ng, C'a Nam Phm Vn ng - Hoàng Qu c Vit, Kim Liên, Khâm Thiên - Lê Du-n... n các trc giao thông chính nh Kim Mã, Nguy&n Thái H#c, Trng Chinh, Nguy&n Vn C, i C Vit, Khâm Thiên, Phm Ng#c Thch, Tây Sn, Hoàng Hoa Thám... Khu vc ph c", khu ph có kin trúc ki u Pháp trc ây rt him khi xy ra ùn tc, thì my ngày nay i li rt khó khn. Trên ph Hai Bà Trng, ngi và xe ùn dài hàng trm mét, t ngã t Hai Bà Trng - Th Nhum n t n ngã t Hai Bà Trng - Phan Bi Châu, các phng tin nhích tng tí mt trong không gian ch t h/p và âm thanh n ào cng vi mùi khói xe t hàng nghìn phng tin x ra, gây cm giác cng th)ng, c ch thn kinh vi bt c ngi nào. Ti các nút giao thông Phan ình Phùng - Hàng Cót, Hàng u - Hàng Giy, khu vc các c'a kh-u Tân 0p - Yên Ph, Long Biên - Yên Ph m!c dù h th ng èn tín hiu giao thông mi c a vào hot ng trong dp trc Tt, nhng vào các gi cao i m, l ng xe ln, dòng xe này cha i qua trung tâm nút thì dòng xe khác ã ùa sang, gây xung t gi$a các làn xe, d%n n ùn tc.      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 42 Ti nhiu i m xe buýt, nh trên tuyn Nguy&n Vn C, Gii Phóng, Phm Vn ng... không có vch sn cho ngi i b, ho!c b trí quá xa. Mi khi xe buýt , tng oàn ngi ào ào bng qua ng, va mt an toàn li gây cn tr giao thông, th m chí ngi i b thng trèo qua c hàng rào phân làn ng ( Báo lao ng in t s ra ngày 14/02/2007 ) Hà Ni hin có 707 i m có vch sn cho ngi i b, song không b trí bi n cnh báo ho!c g gim t c trc vch sn. Do v y, các loi xe v%n phóng vun vút qua vch u tiên b hành. H qu là ngi i b không c u tiên nên ành phi liu mình bng qua. "Mi khi qua ng thy s phát khip, nhng có vic thì v%n phi "nhm mt" chy qua thôi" ( Li ca mt ngi dân ph Chùa Bc) Hình 2.7a: Ùn tc t i ng ê La Thành Hình 2.7b:Xe máy dng ln v ch i b Ùn tc giao thông Hà Ni: Nguyên nhân trc ht, ó là do các phng tin giao thông tng t bin, vì nhu cu i li ca ngi dân trong vic i mua sp, i chi, i h#c ca sinh viên h#c sinh và thm h*i..v.v..ngày càng tng lên. Nguyên nhân khác mang tính bn cht là do mâu thu%n gi$a s l ng phng tin giao thông tng nhanh, không ki m soát c vi h tng giao thông ô th lc h u. Theo s liu ca Phòng Cnh sát giao thông (Công an TP Hà Ni), riêng trong nm 2006, thành ph có thêm 58 nghìn xe máy ng ký mi, nâng t"ng s phng tin trên a bàn lên ti 1,7 triu xe máy, 175 nghìn ô-tô. ó là cha k s phng tin ca khong 200 nghìn ngi t các a phng khác hin ang sinh s ng, h#c t p trên a bàn th ô. Trong khi ó, trung bình mi nm thành ph ch xây dng c thêm 30-40 km ng. Din tích t dành cho giao thông thì ít, nhng vic qun lý, s' dng còn nhiu bt c p. Trong khu vc ni thành hin có 131 a i m trên va hè tng ng 33km chiu dài ng ni thành c s' dng làm i m xe ô-tô, ni trông gi$ xe máy, 65 ch nh h ng n tr t t giao thông, trong ó có 19 ch s' dng lòng ng làm ni h#p ch ... Phó Giám c S Giao thông công chính Hà Ni Trn Danh L i cho bit: hin nay 90% ng ph , nút giao thông Hà Ni ã b quá ti t 1,5 n 1,8 ln. Ch cn mt v va chm gi$a các phng tin giao thông, mt ám ci, hay ám ma... là xy ra tc ng.      !"#$  $%&'()* + ,+'-!)!.// 43 b) Hi n trng t" ch$c giao thông ti nút Chùa Bc – Tây Sn. T" ch$c giao thông trên hai tr%c Tây Sn và Chùa Bc - Thái Hà. Hai tuyn ng Tây Sn và Chùa Bc vi các !c i m nh ã nêu c+ng không nm ngoài tình trng ùn tc và mt ATGT ca h th ng giao thông Hà Ni. Nm trên hai tuyn có nhiu nút giao thông quan tr#ng nh: Ngã T S , Chùa Bc - Tôn Tht tùng, Chùa Bc - Tây Sn và Thái Hà - Trung Lit. Là huyt mch giao thông nhng b rng m!t ng h/p trong khi lu l ng xe thì ln nên vào gi cao i m luôn xy ra ùn tc. Hình 2.8a: Ùn tc trên ph Tây Sn Hình 2.8b: Ùn tc trên ph Chùa Bc Trong tháng 1/2007 va qua, Ban Tuyên giáo Thành u,, S Giao thông Công chính Hà Ni ph i h p cùng c quan H p tác Qu c t Nh t Bn (JICA) ti Vit Nam t" chc h#p báo gii thiu D án phát tri n ngu n nhân lc an toàn giao thông ti Hà Ni (TRAHUD) và tuyn m%u Thái Hà - Chùa Bc. Ð ng thi, hng d%n giao thông ti các nút giao thông Thái Hà - Chùa Bc, Chùa Bc - Tôn Tht Tùng, Thái Hà - Trung Lit. Mc tiêu ca D án là góp ph

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfchuong 2.pdf
 • pdfH chuong 1.pdf
 • pdfH chuong 3.pdf
 • docH ket luan.doc
 • docH mo dau.doc
 • docH phu luc.doc
 • docMuc luc.doc