Đồ án Hệ thống Quản lý đào tạo & Cấp giấy phép lái xe

Tối ưu hóa quy trình quản lý để tin hóa từng phần và toàn bộ bài toán, nhằm nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính và thúc đẩy sự phát triển của xã hội

Giải quyết nhu cầu GPLX cho người dân một cách nhanh gọn, chính xác và kịp thời

Giải quyết hiệu quả khối lượng lưu trữ và công tác tìm kiếm GPLX

Góp phần nâng cao trình độ tin học hóa trong quản lý của CBVC Nhà nước

ppt28 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1437 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Hệ thống Quản lý đào tạo & Cấp giấy phép lái xe, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi Tr­êng §¹i häc Thñy s¶n Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Líp Tin 99 - Kü s­ 2 ®å ¸n tèt nghiÖp §Ò tµi : HÖ thèng Qu¶n lý ®µo t¹o & cÊp giÊy phÐp l¸i xe Gi¸o viªn h­íng dÉn : T« V¨n Nam Sinh viªn thùc hiÖn : huúnh v¨n ¸nh Th¸ng 10 n¨m 2003 nhiÖm vô bµi to¸n Tèi ­u hãa quy tr×nh qu¶n lý ®Ó tin hãa tõng phÇn vµ toµn bé bµi to¸n, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi Gi¶i quyÕt nhu cÇu GPLX cho ng­êi d©n mét c¸ch nhanh gän, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi Gi¶i quyÕt hiÖu qu¶ khèi l­îng l­u tr÷ vµ c«ng t¸c t×m kiÕm GPLX Gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é tin häc hãa trong qu¶n lý cña CBVC Nhµ n­íc Khai th¸c mét c¸ch tèt nhÊt hÖ thèng phÇn cøng ®ang ®­îc Nhµ n­íc ®Çu t­ rÊt lín vµ khai th¸c sö dông tµi nguyªn chung Qu¶n lý ®µo t¹o & cÊp giÊy phÐp l¸i xe b»ng m¸y tÝnh ®¬n lÎ vµ b»ng m¹ng m¸y tÝnh t¹i ®¬n vÞ HÖ thèng nµy lµ c¬ së ®Ó x©y vµ ph¸t triÓn trªn WAN phôc vô ng­êi d©n häc vµ thi lÊy GPLX mét c¸ch thuËn lîi nhiÖm vô bµi to¸n Yªu cÇu bµi to¸n L­u tr÷ : + Lý lÞch ng­êi cã giÊy phÐp l¸i xe (GPLX) + GPLX vµ hå s¬ GPLX Tra cøu : + GPLX vµ hå s¬ + Lý lÞch l¸i xe + T×m kiÕm c¸c th«ng tin liªn quan vÒ l¸i xe vµ GPLX Qu¶n lý : + CÊp míi GPLX + CÊp ®æi GPLX + Di chuyÓn GPLX B¸o biÓu thèng kª : + C¸c v¨n b¶n, c¸c danh s¸ch phôc vô qu¸ tr×nh cÊp GPLX + B¸o c¸o GPLX cÊp míi theo ®Þnh kú + B¸o c¸o GPLX cÊp ®æi theo ®Þnh kú + B¸o c¸o di chuyÓn GPLX + B¸o c¸o theo h¹ng GPLX Yªu cÇu bµi to¸n s¬ ®å tæ chøc M« t¶ m«i tr­êng theo nhãm c«ng viÖc S¬ ®å chøc n¨ng c¸c biÓu ®å ph©n r· chøc n¨ng t¹i ban qu¶n lý s¸t h¹ch t¹i ban qu¶n lý s¸t h¹ch t¹i ban qu¶n lý s¸t h¹ch t¹i ban qu¶n lý s¸t h¹ch s¬ ®å møc khung c¶nh s¬ ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh thiÕt kÕ d÷ liÖu thiÕt kÕ d÷ liÖu thiÕt kÕ d÷ liÖu thiÕt kÕ d÷ liÖu s¬ ®å quan hÖ d÷ liÖu thiÕt kÕ menu hÖ thèng thiÕt kÕ menu hÖ thèng thiÕt kÕ menu hÖ thèng VÒ lý thuyÕt : + Kh¶o s¸t ®­îc toµn bé hiÖn tr¹ng hÖ thèng, n¾m b¾t ®­îc quy tr×nh quy ph¹m c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o vµ cÊp GPLX ®Ó ph¸t biÓu bµi to¸n + Ph©n tÝch hoµn chØnh bµi to¸n tõ s¬ ®å tæ chøc, ph©n tÝch d÷ liÖu vµ ph©n tÝch chøc n¨ng hÖ thèng + ThiÕt kÕ d÷ liÖu, thiÕt kÕ chøc n¨ng hÖ thèng VÒ ch­¬ng tr×nh : Do thêi gian cã h¹n nªn ch­ong tr×nh ®· cµi ®Æt thùc hiÖn cßn thiÕu mét vµi yªu cÇu cña bµi to¸n kÕt qu¶ ®Ò tµi HÖ thèng ®­îc hoµn thiÖn sÏ cã gi¸ trÞ thùc tÕ, gãp phÇn c¶i c¸ch hµnh chÝnh Qu¶n lý ng­êi cã GPLX tõ c¸c ®Æc ®iÓm nh©n th©n ®Õn h×nh ¶nh Ph¸t triÓn hÖ thèng ho¹t ®éng trªn LAN ®Ó gi¶m thiÓu thêi gian cÊp GPLX vµ sö dông tµi nguyªn chung ThiÕt kÕ website ®Ó ®­a d÷ liÖu cña hÖ thèng lªn WEB phôc vô ng­êi d©n ®¨ng ký häc, thi lý thuyÕt trªn m¹ng vµ thi thùc hµnh t¹i trung t©m s¸t h¹ch ®­îc thuËn lîi h­íng ph¸t triÓn ®Ò tµi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBaocao.ppt
  • rarHuynhAnh_Tin99.rar
Tài liệu liên quan