Đồ án Nhà điều hành nhà máy sản xuất xi măng đúc sẵn Đức Phương -Thanh Hóa

- Với mặt bằng công trình khá rộng, yêu cầu công năng và sử dụng của nhà thuộc loại nhà để ở nên bố trí kết cấu hệ khung cột, dầm, sàn như bình thường, dầm chính nhịp khoảng 4m và chia các ô sàn nhỏ ra bằng các dầm phụ thành các sàn nhỏ hơn.

- Với nhà chung cư để ở cao tới 12 tầng hơn nữa chức năng nhà dùng để ở nên mặt bằng mỗi nhà bị chia ra nhiều phần để phục vụ cho các yêu cầu ở và sử dụng nên khối lượng tường là rất lớn làm cho nội lực trong khung lớn nên nhiều khi hệ khung làm việc không hiệu quả. Để tăng hiệu quả cho kết cấu chịu lực ta bố trí kết cấu hệ khung vách. Do nhà dài ta bố trí các vách ở hai phía đầu nhà, các vách này tạo thành lõi hộp hình vuông vừa có chức năng chịu lực xô ngang, vừa kết hợp để bố trí giao thông thẳng đứng cho công trình. Như vậy chu vị của công trình bố trí hệ kết cấu nối với vách bằng các dầm.

 

doc21 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1503 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nhà điều hành nhà máy sản xuất xi măng đúc sẵn Đức Phương -Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông 7: TÍNH MOÙNG COÏC EÙP BTCT-MÓNG D3, D4 * * * Ñeå coâng trình toàn taïi vaø söû duïng moät caùch bình thöôøng thì khoâng nhöõng caùc keát caáu beân treân phaûi ñuû ñoä beàn, oån ñònh maø baûn thaân neàn vaø moùng coâng trình phaûi oån ñònh, coù ñoä beàn caàn thieát vaø bieán daïng naèm trong phaïm vi giôùi haïn cho pheùp. Neàn laø chieàu daøy caùc lôùp ñaát ñaù tröïc tieáp chòu taûi troïng cuûa coâng trình do moùng truyeàn xuoáng. Moùng laø phaàn döôùi ñaát cuûa coâng trình laøm nhieäm vuï truyeàn taûi troïng cuûa coâng trình xuoáng neàn. Thieát keá neàn moùng laø moät coâng vieäc phöùc taïp vì noù lieân quan ñeán ñaëc ñieåm cuûa coâng trình thieát keá, neàn moùng coâng trình laân caän, ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình, ñòa chaát thuyû vaên cuûa khu ñaát xaây döïng. Trong thöïc tieãn, phaàn nhieàu caùc coâng trình bò söï coá laø do sai soùt trong coâng taùc neàn vaø moùng gaây ra. Nhieäm vuï cuûa ngöôøi thieát keá laø phaûi löïa choïn ñöôïc phöông aùn neàn moùng ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät, khaû thi, kinh teá nhaát. Caên cöù vaøo noäi löïc truyeàn xuoáng moùng coù ñöôïc khi giaûi khung ta phaân nhoùm moùng treân maët baèng döïa treân cô sôû sau:khi taûi troïng cheânh leäch nhau khoâng quaù 10% thì xeáp cuøng moät loaïi moùng. Nhö vaäy coâng trình trong Ñoà aùn toát nghieäp naøy seõ coù 7 loaïi moùng. Vì thôøi gian coù haïn vaø do tính chaát yeâu caàu cuûa Ñoà aùn neân ta chæ tính toaùn cho 2 moùng tieâu bieåu laø M1, M4, BẢNG SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Döïa vaøo keát quaû noäi löïc giaûi khung ta choïn ra toå hôïp noäi löïc nguy hieåm nhaát ñeå tính moùng Taûi troïng truyeàn xuoáng moùng: Ntt = -668.550 (T) Mtt = 44.600 (Tm) Qtt = 13.169 (T) Laáy heä soá an toaøn n=1.15 Ntc= 581.35 (T). Mtc = 38.78 (Tm) Qtc =11.45 ( T) 7.1.Choïn chieàu saâu ñaët ñaøi coïc: Chieàu saâu ñaøi coïc ñöôïc choïn theo ñieàu kieän caân baèng löïc ngang vôùi aùp löïc bò ñoäng phía sau ñaøi coïc: EP ³ gh2tg2(450 - )b ³ Þ hmin ³ tg(450 - ) Vôùi j : goùc ma saùt cuûa ñaát j==17.85(ñoä) g : dung troïng cuûa ñaát 0.857(T/) : löïc ngang b : beà roäng ñaøi coïc Tuy nhieân trong quaù trình laøm vieäc thaønh phaàn ma saùt döôùi ñaùy moùng tieáp thu moät phaàn löïc ngang (khoaûng 30%) neân chieàu saâu ñaët moùng caàn thieát laø: h ³ 0.7hmin Sô boächoïn b = 3m Þ hmin ³ tg(45 - ) = 2.4m h ³ 0.7hmin = 0.7x2.4 = 1.7m Choïn h = 2m Choïn chieàu cao ñaøi hñ = 1.3m. 7.2.Choïn kích thöôùc coïc,vaät lieäu laøm coïc: Choïn coïc vuoâng kích thöôùc 300x300 mm. Coïc ñöôïc cheá ngay taïi coâng tröôøng neân ñeå cho vieäc söû duïng theùp moät caùch kinh teá ta choïn chieàu daøi moãi ñoaïn coïc laø 8m. Döï ñònh thieát keá coïc goàm 3 ñoaïn Þ L = 3x8 = 24 m Choïn ñoaïn neo vaøo ñaøi 0.2m. Ñoaïn theùp ñaàu coïc neo vaøo ñaøi 30F = 30x0.02 = 0.6m (döï ñònh duøng theùp F20). Vaäy chieàu daøi thöïc cuûa coïc LP = 24 – 0.2 – 0.6 = 23.2m Dieän tích coïc : AP = d2 = (0.30)2 = 0.09 m2 Beâ toâng duøng trong coïc Maùc 300 Rn = 130 kG/cm2 Rk = 10 kG/cm2 7.3.Choïn coát theùp trong coïc: Theùp AII R’a = 2800 kG/cm2 Khi caåu coïc : Ta tìm vò trí ñaët moùc caåu caùch chaân coïc moät khoaûng a sao cho Mnhòp=Mgoái . Sau khi giaûi baøi toaùn daàm ñôn giaûn vaø caân baèng moment ta ñöôïc a= 0.207L (Vôùi L laø chieàu daøi coïc) . Troïng löôïng baûn thaân coïc : q = nbhg =1.50.30.32500 = 337.5 (Kg/m) . Vôùi : n=1.5 heä soá vöôït taûi keå ñeán khi vaän chuyeån coïc gaëp ñöôøng xaáu laøm chaán ñoäng maïnh coïc vaø caùc söï coá khaùc ôû coâng tröôøng khi thi coâng coïc. g=2500 KG/m3 – dung troïng cuûa beâtoâng Giaù trò moment taïi goái : M = q(0.207L)2/2 =337.5(0.2078)2 / 2 = 462.77 (Kg.m). - Khi döïng coïc : Troïng löôïng baûn thaân coïc : q = nbhg =1.10.30.32500 = 247.5(KG/m) . Vôùi : n=1.1 heä soá vöôït taûi keå ñeán khi döïng coïc (ít bò chaán ñoäng maïnh) Khi döïng coïc ta coù coïc moät ñaàu töïa vaøo ñaát moät ñaàu töïa vaøo daây caåu.Ta choïn luoân moùc khi caåu coïc laøm moùc döïng coïc. Ta coù sô ñoà tính nhö sau : Giaù trò moment taïi goái khi döïng coïc : Mmin = 340 (Kg.m) . Giaù trò moment taïi nhòp khi döïng coïc : Mmax = 1080 (KG.m) . Ñeå an toaøn , coát theùp ñöôïc boá trí lieân tuïc, do ñoù choïn giaù trò moâ men lôùn nhaát khi döïng coïc vaø khi caåu coïc ñeå tính. Mmax = 1080 KG.m Choïn lôùp baûo a=4 (cm) h0 = 30 – 4 =26 cm A = =1.52 (cm2) < 2f16=4.02 (cm2). Vaäy choïn 4f 16 (Fa =8.04cm2 ) ñeå boá trí cho coïc (boá trí ñoái xöùng ñeå traùnh tröôøng hôïp laät coïc trong quaù trình thi coâng vaø vaän chuyeån coïc. - Tính moùc caåu : Troïng löôïng coïc : P = 1.5*(337.5´8) = 4050 KG. Choïn moùc caåu f20, theùp CII, ta coù Fa=3.142 (cm2). Löïc keùo toái ña maø coát theùp chòu ñöôïc : F = RaFa=2800´3.142=8800 (KG). Ta coù F=8.8 T > P=4.05 T , neân ta choïn 2 moùc caåu ñeå boá trí. - Tính chieàu daøi ñoaïn neo cuûa moùc caåu : Löïc keùo maø 1 thanh theùp phaûi chòu laø : T=4.05/2=2.025(T) Chieàu daøi ñoaïn neo : lneo= cm vaø khoâng nhoû hôn 30f=60 cm. Ta choïn lneo=90 cm. 7.4.Tính söùc chòu taûi cuûa coïc: 7.4.1.Theo vaät lieäu laøm coïc: Qu = j(RnAP + R’nAat) j : heä soá uoán doïc phuï thuoäc vaøo chieàu daøi coïc vaø ñieàu kieän lieân keát ôû 2 ñaàu coïc. Ñaàu coïc ngaøm trong ñaøi vaø muõi coïc naèm trong lôùp caùt mòn (ñaát meàm). Ta coù v = 2. Chieàu daøi tính toaùn cuûa coïc: l0 = vLP = 2x8 = 16 m ld = = = 53.33 Heä soá uoán doïc theo coâng thöùc thöïc nghieäm: j = 1.028 – 0.0000288l – 0.0016ld = 1.028 – 0.0000288(53.33)2 – 0.0016x53.33 = 0.86 Þ Qu = 0.86(1300x0.09 + 28000x8.04x10-4) = 120(T) 7.4.2.Theo ñaát neàn: 7.4.2.1.Theo chæ tieâu cô lyù: Söùc chòu taûi tieâu chuaån cuûa coïc ñôn: Qtc = m(mRqPAP + uSmffsili) m: heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coïc trong ñaát laáy baèng 1 mR , mf : heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát ôû muõi vaø maët beân coïc coù keå ñeán aûnh höôûng cuûa phöông phaùp haï coïc ñeán söùc choáng tính toaùn cuûa ñaát,xaùc ñònh theo baûng trang 20 (giaùo trình NEÀN MOÙNG)) qP : söùc choáng cuûa ñaát ôû muõi coïc (T/m2) tra theo baûng trang 21 (giaùo trình NEÀN MOÙNG cuûa Ts.Chaâu Ngoïc AÅn)vôùi ñoä saâu mui coïc –27.2m so vôùi ñaùy taàng haàm qP=351.2() fsi:ma saùt beân (T/m2) taïi ñoä saâu trung bình cuûa lôùp thöù i maø coïc ñi qua, tra theo baûng trang 21 (giaùo trình NEÀN MOÙNG ) Coïc ñi qua 2 lôùp ñaát khaùc nhau,trong moãi lôùp ta chia ra thaønh caùc lôùp nhoû nhö sau: Lôùp 2 (daøy 7.95m): 2x2m+1.95m Lôùp 3 (17.25m) :8x2m+1.25m li:chieàu daøy cuûa lôùp thöù i (m) CHIEÀU DAØY (m) ÑSTB (m) fsi (T/) (T/) 2 3 1.7 3.4 2 5 2.05 4.1 1.95 6.98 2.2 4.29 2 8.95 4.5 9 2 10.95 4.7 9.4 2 12.95 4.9 9.8 2 14.95 7.1 10.2 2 16.95 7.3 10.6 2 18.95 7.5 11 2 20.95 7.7 11.4 2 22.95 7.9 11.8 1.25 24.58 6.06 7.57 102.56 u:chu vi coïc (m) u=0.3*4=1.2 (m) Söùc chòu taûi cho pheùp : Qa = Ktc :heä soá an toaøn ñöôïc laáy nhö sau: Moùng coù treân 21 coïc Ktc = 1.4 Moùng coù töø 11¸ 20 coïc Ktc = 1.55 Moùng coù töø 6 ¸ 10 coïc Ktc = 1.65 Moùng coù töø 1 ¸ 5 coïc Ktc = 1.75 Þ Qtc = 1(1.1x339.2x0.09 + 1.2x1x102.56) = 156.65 (T) Döï ñònh moùng coù töø 11¸ 20 coïc Þ Ktc = 1.55 Qa = = = 101.07 (T) 7.4.2.2.Theo chæ tieâu cöôøng ñoä: Theo chæ tieâu cöôøng ñoä ta coù: Lôùp ñaát 1: =1.577 (T/) =0.057 =4.91 (Ñoä) Lôùp ñaát 2: =1.835 (T/) =0.17 =13.8(Ñoä) Lôùp ñaát 3: =1.84(T/) =0.024 =26.53(Ñoä) Söùc chòu taûi cöïc haïn cuûa coïc: Qu = Qs + QP = Asfs + APqP Vôùi fs = ca + stgja ca:löïc dính giöõa thaân coïc vaø ñaát (T/m2),vôùi coïc BTCT ca = c (löïc dính cuûa ñaát ) ja :goùc ma saùt giöõa coïc vaø ñaát,coïc BTCT laáy ja = j (goùc ma saùt trong cuûa ñaát neàn) s:öùng suaát höõu hieäu trong ñaát theo phöông vuoâng goùc vôùi maët beân coïc (T/m2). ta coù s = 1.4(1 - sinj)s s:öùng suaát höõu hieäu theo phöông ñöùng taïi giöõa lôùp ñaát thöù i maø coïc ñi qua. qP:cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát döôùi muõi coïc qP = c’Nc + sNq + gdPNg Nc, Nq, Ng :heä soá söùc chòu taûi phuï thuoäc vaøo ma saùt trong cuûa ñaát ,hình daïng muõi coïc, phöông phaùp thi coâng coïc tra baûng caùc heä soá söùc chòu taûi cuûa Terzaghi. (coâng thöùc baùn thöïc nghieäm ñöôïc phaùt trieån treân cô sôû caùc coâng thöùc söùc chiuï taûi cuûa moùng noâng vôùi sô ñoà tröôït cuûa ñaát döôùi muõi coïc töông töï nhö sô ñoà tröôït cuûa ñaát döôùi moùng noâng, caùc heä soá ñöôïc thieát laäp cho moùng noâng tieát dieän troøn hoaëc vuoâng). s:öùng suaát höõu hieäu theo phöông ñöùng taïi muõi coïc. g : dung troïng cuûa ñaát ôû ñoä saâu muõi coïc. Tính Qs: Lôùp 2: fs2 = 1.7 + 1.4tg13.80(1 – sin13.80)[0.835x(2*7.95/2)] = 2.79 T/m2 Lôùp 3: fs3= 0.24+1.4tg26.530(1–sin26.530)(17.25/2x0.84 + 7.95x0.835 ) = 7.61 T/m2 Þ Qs = Asfs = uSfsili = 1.2(2.79x7.95 + 7.61x17.25) = 136.03 (T) Tính QP : s= SgIhi = (7.95x0.835 + 0.84x17.25 ) = 21.13 T/m2 Vôùi j = 26.530 ta coù : Nc = 28 Nq = 17.1 Ng = 9.7 qP = 0.24*28 + 21.13x17.1 + 0.84x0.3x9.7 = 328.2 T/m2 Þ QP = APqP = 0.09x328.2 = 29.54 (T) Söùc chòu taûi cho pheùp cuûa coïc: Qa = FSs :heä soá an toaøn cho thaønh phaàn ma saùt beân laáy baèng 2 FSP :heä soá an toaøn cho söùc choáng döôùi muõi coïc laáy baèng 3 Þ Qa = = 77.86 (T) 7.7.Xaùc ñònh soá löôïng coïc: Töø keát quaû tính söùc chòu taûi cuûa coïc theo caùc chæ tieâu ôû muïc treân ta choïn ra giaù trò nhoû nhaát ñeå thieát keá. Qa = 77.86 (T) Soá löôïng coïc: n= b b = 1.2 ¸ 1.4 laø heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa momen. Choïn b = 1.4 SN : toång löïc doïc truyeàn ñeán ñaùy ñaøi SN = 668.55 (T) Þ n = 1.4 = 12.02 Choïn n = 12 coïc. 7.6.Boá trí coïc trong ñaøi: Khoaûng caùch giöõa meùp coïc haøng bieân ñeán meùp ñaøi laø ¸ Choïn 0.2 m. Khoaûng caùch giöõa caùc coïc töø 3d ¸ 6d. Choïn 1m. Lôùp beâ toâng loùt phuû ra khoûi meùp ñaøi moät ñoaïn laø 100 mm. Boá trí coïc treân maët baèng nhö hình treân. 7.7.Kieåm tra moùng coïc: 7.7.1.Kieåm tra taûi troïng taùc duïng leân coïc: Khi giaûi baøi toaùn khung ta ñaõ giaû ñònh maët ngaøm moùng cacùh ñaùy taàng haàm 1.5m >0.7m(maët ngaøm moùng tính toaùn).Thieân veà an toaøn ta coi caùc löc Q,M,N ñaët taïi maët moùng caùch ñaùy taàng haàm 0.7m Ñieàu kieän kieåm tra: Qmax £ Qn Qmin £ Qk Qmax = Qmin = Qmax, Qmin :taûi troïng lôùn nhaát vaø nhoû nhaát taùc duïng leân coïc (T). Qn, Qk : söùc chòu taûi cuûa coïc chòu neùn vaø chòu keùo.(T) SNd = SN + Wñaøi + Wñaát +Wcoïc :toång taûi troïng taùc duïng leân coïc (T). n:soá löôïng coïc trong ñaøi. SMy:toång momen quay quanh truïc y, taïi ñaùy ñaøi. (Tm). x, x:khoaûng caùch töø taâm moùng ñeán coïc chòu neùn, keùo max (m). xi:khoaûng caùch töø taâm moùng ñeán coïc thöù i (m). Troïng löôïng cuûa ñaøi vaø ñaát treân ñaøi: W = Wñaøi + Wñaát +Wcoïc = 3.7x2.7x1.3x1.5 + 3.7x2.7x0.7x0.835+12*0.09*1.5*23.2 =62.9 (T) SNñ = 668.55 + 62.9 = 731.45 (T) SMy = My + Qxhñ = 44.6 + 13.169x1.3 = 61.7 Tm. Qmax = = 73.3 (T) Qmin = = 48.61 (T) Qmax = 73.3 (T) < Qa = 77.86 (T) Þ Coïc thoûa khaû naêng chòu löïc. Qmin = 48.61(T) > 0 Þ coïc chòu neùn. 7.7.2.Kieåm tra oån ñònh neàn döôùi ñaùy moùng khoái qui öôùc: Ñieàu kieän kieåm tra: P P P P, P, P:öùng suaát trung bình,cöïc ñaïi,cöïc tieåu tieâu chuaån taïi ñaùy moùng khoái qui öôùc. RII:söùc chòu taûi ôû traïng thaùi giôùi haïn II cuûa ñaát neàn taïi ñaùy moùng khoái qui öôùc. Goùc noäi ma saùt trung bình cuûa caùc lôùp ñaát theo chieàu daøi coïc: = = Goùc truyeàn löïc : a = Dieän tích moùng khoái qui öôùc:Bmq Amq = A + 2Ltga = 3.7 + 2x23.2tg7.870 = 8.5 Bmq = B + 2Ltga = 2.7 + 2x23.2tg7.870 = 7.5 Dieän tích moùng khoái qui öôùc: Fmq = AmqBmq = 8.5*7.5 = 63.75 m2 Troïng löôïng moùng khoái qui öôùc: Wqu = Wcoïc+Wñaát Dung troïng ñaåy noåi trung bình cuûa caùc lôùp ñaát: gtb= = 0.84 T/m3 Wqu=0.84*63.75*27.2+(1.5-0.84)*(3.7*2.7*1.3)+12*0.3*0.3*23.2*1.5 = 1397.6 (T). Toång löïc ñöùng tieâu chuaån taïi ñaùy moùng khoái qui öôùc: SN= Wqu + SNtc = 1397.6 + =1976.9 (T) ÖÙùng suaát trung bình tieâu chuaån taïi ñaùy moùng khoái qui öôùc: P = T/m2 ÖÙng suaát cöïc ñaïi,cöïc tieåu taïi ñaùy moùng khoái qui öôùc: P P Trong ñoù: W,:momen choáng uoán theo truïc x taïi ñaùy moùng khoái qui öôùc = m3 =38.78+11.45*(23.2+1.3)=319.31 Tm Suy ra: T/m2 T/m2 Söùc chòu taûi TTGH II cuûa ñaát neàn: Theo Taøi lieäu NEÀN MOÙNG cuûa thaày Chaâu Ngoïc AÅn ta coù: RII = (Abg + Bhg* + Dc) Trong ñoù: =1.2; =1.3:heä soá ñieàu kieän laøm vieäc =1.1 HS ñoä tin caäy A, B, D :heä soá tra baûng phuï thuoäc vaøo jII=26.53(ñoä) A = 0.87; B = 4.51; D = 7.02 b: beà roäng cuûa moùng khoái qui öôùc =0.842 :dung troïng lôùp ñaát döôùi ñaùy moùng ôû TTGH II h, g* :chieàu daøy vaø dung troïng lôùp ñaát töø ñaùy moùng khoái qui öôùc trôû leân. C==0.032 löïc dính ñaát neàn lôùp 3 ôû TTGH II . ÞRII=(1.2*1.3/1.1)(0.87x7.5x0.842+4.51*(1397.6/63.75) + 7.02x0.032 ) =148.13 T/m2 Vaäy: P T/m2 P P Caùc ñieàu kieän treân thoaû Þ Coù theå xem neàn coøn hoaït ñoäng nhö vaät theå “ñaøn hoài”. 7.7.3.Kieåm tra luùn: Phaàn luùn cuûa moùng coïc laø ñoä luùn cuûa ñaát naèm döôùi moùng khoái qui öôùc hay ñoä luùn cuûa neàn döôùi muõi coïc. Öùng suaát gaây luùn: P = P = 31 – (0.8x1.591 +1.2*0.591+ 8x0.844 + 17.25x0.842) = 7.74 T/m 2 Töø coá lieäu thoáng keâ ta coù Bieåu Ñoà Coá Keát cuûa lôùp ñaát thöù 3 Nhö vaäy taïi ñoä saâu z = 5 m töø muõi coïc ta coù > 5 Vaäy vuøng neàn saâu 5 + 27.25 = 32.25m keå töø maët ñaát töï nhieân. Phan To H(m) Z(m) Ko s(T/m) s(T/m) s(T/m) s(T/m) Pi(T/m) S(m) 1 1 0 1 23.26 7.7400 7.6485 23.6810 31.3295 0.6700 0.666 0.002395 1 0.9764 24.102 7.5571 2 1 1 0.9764 24.102 7.5571 7.3049 24.5230 31.8279 0.6690 0.666 0.001797 2 0.9112 24.944 7.0528 3 1 2 0.9112 24.944 7.0528 6.6760 27.3650 32.0410 0.6690 0.666 0.001797 3 0.8139 27.786 6.2993 4 1 3 0.813861 27.786 6.2993 7.8345 26.2070 32.0415 0.6690 0.666 0.001797 4 0.693754 26.628 7.3697 5 1 4 0.693754 26.628 7.3697 4.9098 27.0490 31.9588 0.668 0.666 0.001199 5 0.57494 27.4700 4.4500 0.008987 Toång ñoä luùn laø S = 0.9 cm< [S] = 8 cm. 7.7.4.Kieåm tra ñaøi coïc: 7.7.4.1.Kieåm tra xuyeân thuûng giöõa coät vaø ñaøi: Töø coå moùng keû ñöôøng 450 xuoáng thì hình thaùp xuyeân thuûng bao truøm leân caùc coïc neân khoâng caàn kieåm tra xuyeân thuûng giöõa coät vôùi ñaøi. 7.7.4.2.Kieåm tra xuyeân thuûng giöõa coïc vaø ñaøi: Ta choïn tröôøng hôïp nguy hieåm nhaát laø coïc naèm ngay taïi goùc ñaøi ñeå tính xuyeân thuûng. Keû ñöôøng 450 töø meùp coïc xuoáng ñaøi. Ta coù dieän tích cuûa hình thaùp xuyeân thuûng laø: Stb = 1.26/cos45 = 1.78 . Löïc choáng xuyeân: Pcx = Rk *Stb = 1.78**10 = 178 T Pcx > Qmax = 73.3 T Ñieàu kieän choáng xuyeân giöõa coïc vaø ñaøi thoaû. 7.8.Tính toaùn, boá trí coát theùp trong ñaøi: Sô ñoà tính cuûa ñaøi laø moät console ngaøm vaøo coät theo chu vi coät. Ngoaïi löïc laøm ñaøi bò uoán laø nhöõng phaûn löïc ñaàu coïc. M = SPili Pi :phaûn löïc taïi ñaàu coïc thöù i li : khoaûng caùch töø coïc i ñeán vò trí ngaøm. 7.8.1.Phöông x: P = 3*73.3 =219.9( T) M = Pl = 219.9*1.025=227.4 (T*m) Momen cho 1m beà roäng : M = = 83.48 Tm. Fa = . Choïn F20a100. 7.8.2.Phöông y: P = 4*61 =244 ( T) M = Pl = 244*0.675=164.7 (T*m) Momen cho 1m beà roäng : M = = 44.5 Tm. Fa = . Choïn F16a100. 7.9.Kieåm tra coïc chòu taûi troïng ngang: Heä soá neàn trung bình theo phöông ngang: K = T/m4 Momen quaùn tính tieát dieän ngang coïc: I = Ñoä cöùng ngang cuûa coïc: EbI = 2.9x106x0.00068 = 1957.5 Tm2 Chieàu roäng qui öôùc cuûa coïc bc = b+2*b*tg = 0.3+2*0.3tg24.5 = 0.57 m Heä soá bieán daïng: abd = Chieàu daøi tính ñoåi phaàn coïc trong ñaát: le = abdLP = 0.72x23.2 = 16.7 m > 4 Þ A0 = 2.441 B0 = 1.621 C0 = 1.751 Caùc chuyeån vò dHH, dHM, dMM cuûa coïc ôû cao trình maët ñaát do caùc öùng löïc ñôn vò ñaët taïi cao trình naøy gaây ra: dHH = m/T dHM = dMH = T-1 dMM = T-1m-1 Momen uoán vaø löïc caét taïi cao trình ñaùy taàng haàm: H0 = H = T M0 = M - Hl0 = Tm Chuyeån vò ngang vaø goùc xoay taïi cao trình ñaùy taàng haàm: y0 = H0dHH + M0dHM = 1.1x0.0033 + 2.9x0.0016= 0.0083 m y0 = H0dMH + M0dMM = 1.1x0.0016 + 2.9x0.0012 = 0.005(rad) = 0.30 Momen uoán trong coïc: Mz = a = 0.722x1957.5x0.0083A3– 0.72x1957.5x0.005B3+2.9C3 + D3 =8.4A3 –7.05B3 + 2.9C3 + 1.53D3 Z Ze A3 B3 C3 D3 Mz 0 0 0 0 1 0 2.9 0.22 0.1 0 0 1 0.1 3.053 0.44 0.2 -0.001 0 1 0.2 3.1976 0.67 0.3 -0.005 -0.001 1 0.3 3.32405 0.89 0.4 -0.011 -0.002 1 0.4 3.4337 1.11 0.5 -0.021 -0.005 0.999 0.5 3.52095 1.33 0.6 -0.036 -0.011 0.998 0.6 3.58735 1.56 0.7 -0.057 -0.02 0.996 0.699 3.62007 1.78 0.8 -0.085 -0.034 0.992 0.799 3.62497 2.00 0.9 -0.121 -0.055 0.985 0.897 3.60026 2.22 1 -0.167 -0.083 0.975 0.994 3.53067 2.44 1.1 -0.222 -0.122 0.96 1.09 3.447 2.67 1.2 -0.287 -0.173 0.938 1.183 3.33904 2.89 1.3 -0.365 -0.238 0.907 1.273 3.18989 3.11 1.4 -0.455 -0.319 0.866 1.358 3.01609 3.33 1.5 -0.559 -0.42 0.881 1.437 3.01891 3.56 1.6 -0.676 -0.543 0.739 1.507 2.59856 3.78 1.7 -0.808 -0.691 0.646 1.566 2.35373 4.00 1.8 -0.956 -0.867 0.53 1.612 2.08531 4.22 1.9 -1.118 -1.074 0.385 1.64 1.8062 4.44 2 -1.295 -1.314 0.207 1.646 1.50438 4.89 2.2 -1.693 -1.906 -0.271 1.575 0.83995 7.33 2.4 -2.141 -2.663 -0.941 1.352 0.12941 7.78 2.6 -2.621 -3.6 -1.877 0.917 -0.6767 6.22 2.8 -3.103 -4.718 -3.408 0.197 -2.3851 6.67 3 -3.541 -6 -4.688 -0.891 -2.4028 7.78 3.5 -3.919 -9.544 -10.84 -7.894 -6.0882 *Momen max = 3.624 Tm, choïn a = 4 cm Þ h0 = 26cm Fa = cm2 Fa > Att = 4.022 cm. Neân ta choïn laïi theùp coïc. Choïn laïi :2f20 cho moãi caïnh. *Tính coát ñai: H = 1.1 T = 1100kG utt = Choïn ñai F8, n = 2, fd = 0.503 cm2 utt = umax = uct = 20cm Choïn u = 200 mm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong 7 mong D3.DOC
 • rarBAN VE TOT NGHIEP - Aaaa.rar
 • docchuong 1.doc
 • docchuong 2 lua chon giai phap.DOC
 • docchuong 3 san.doc
 • docchuong 4 tinh dam.doc
 • docchuong 5 tinh cot.doc
 • docchuong 6 cau thang.doc
 • docchuong 7 mong D4.DOC
 • docchuong 8 thi cong phan ngam.doc
 • docchuong 9 thi cong than.doc
 • docchuong 10 to chuc thi cong.doc
 • docChuong 11.doc
 • docchuong 12 ketluan.doc
 • doccot thep cot.doc
 • doccot thep dam.doc
 • rardu toan chuong 11.rar
 • docnoi luc cot.doc
 • docnoi luc dam.doc
 • rarnoi luc khung truc D.rar
 • dwgSO DO CHAT TAI KHUNG TRUC D.dwg
 • doctailieuthamkhao.doc
Tài liệu liên quan