Đồ án Quản lý công văn

Màn hình Quan Li Cong Van-Phong Ban

 

Chức Năng:

 

Màn hình hiển thị danh sách các phòng ban, người dùng có thể click vào nút thêm, xóa, hiệu chỉnh phòng ban.

 

doc31 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1734 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Quản lý công văn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------------------- ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CÔNG VĂN Giảng viên : Nguyễn Thanh Phước Nhóm thực hiện : 07130120 Đỗ Phước Thịnh 07130013 Lê Hồng Danh 07130117 Châu Thanh Thắng 07130085 Nguyễn Thành Ngưng THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH : THÁNG 12 NĂM 2010 Các định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt Các mô tả màn hình Sơ đồ màn hình Màn hình chính Màn hình đăng nhập Màn hình Quan Li Cong Van-Phong Ban Màn hình Them/Hieu Chinh-Phong Ban Màn hình Quan Li Cong Van-Linh Vuc Cong Van Màn hình Them/Hieu Chinh- Linh Vuc Cong Van Màn hình Quan Li Cong Van-Loai Cong Van Màn hình Them/Hieu Chinh- Loai Cong Van Màn hình Quan Li Cong Van-Co Quan Ngoai Màn hình Them/Hieu Chinh- Co Quan Ngoai Màn hình Quan Li Cong Van-Nhan Vien Màn hình Them/Hieu Chinh- Nhan Vien Màn hình Quan Li Cong Van-So Cong Van Den Màn hình Them/Hieu Chinh- So Cong Van Den Màn hình Quan Li Cong Van-So Cong Van Di Màn hình Them/Hieu Chinh- So Cong Van Di Màn hình Tra Cuu-Cong Van Den Màn hình Tra Cuu-Cong Van Di Màn hình Tra Cuu-Co Quan Ngoai Màn hình Tra Cuu-Loai Cong Van Màn hình Tra Cuu-Linh Vuc Màn hình Tra Cuu-Nhan Vien Màn hình Tra Cuu-Phong Ban Màn hình Tro Giup Màn hình Đăng Xuất Nhận xét giáo viên: Các định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt: BĐH 112 Ban Điều hành Đề án 112 CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở dữ liệu ĐA 112 Đề án 112, Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 HĐND Hội đồng nhân dân HQT CSDL Hệ quản trị CSDL HSCV Hồ sơ công việc HTTT Hệ thống thông tin LAN Mạng cục bộ THDL Tích hợp dữ liệu Trang TTĐT Trang Thông tin điện tử (phục vụ điều hành) TT THDL Trung tâm tích hợp dữ liệu UBND Uỷ ban nhân dân VB Văn bản VP Văn phòng WAN Mạng diện rộng Sơ đồ màn hình 1.Màn hình chính: Chức năng: Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Nhân Viên JButton Nhân Viên Phòng ban JButton Phòng ban Loại công văn JButton Loại công văn Công văn đến JButton Công văn đến Công văn đi JButton Công văn đi Thoát JButton Nhấn nút này sẽ thoát khỏi chương trình. 2.Màn hình đăng nhập Chức Năng: kiểm tra đăng nhập hệ thống. Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Tên người sử dụng JComboBox Tên của những người có quyền đăng nhập vào hệ thống Mật khẩu JPasswordField Mật khẩu ứng với tên đăng nhập trên. Đăng nhập JButton Kiểm tra thông tin đăng nhập Thoát JButton Thoát khỏi chương trình Hộp thoại thông báo Dialog Box Khi người dùng không nhập mật khẩu sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo lỗi này Hộp thoại thông báo Dialog Box Khi người dùng không nhập tên người sử dụng sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo lỗi này Hộp thoại thông báo Dialog Box Khi người dùng không nhập tên người sử dụng và mật khẩu sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo lỗi này Đồng ý JButton Nhấn vào nút này để quay lại màn hình đăng nhập Hộp thoại thông báo Dialog Box Khi người dùng nhập tên người sử dụng và mật khẩu sai sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo lỗi này Thoát JButton Thoát khỏi chương trình 3.Màn hình Quan Li Cong Van-Phong Ban Chức Năng: Màn hình hiển thị danh sách các phòng ban, người dùng có thể click vào nút thêm, xóa, hiệu chỉnh phòng ban. Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Mă phòng ban JTextField Mă phòng ban Tên phòng ban JTextField Tên phòng ban Thêm mới JButton Nhấn nút này sẽ hiện Màn hình Them/Hieu Chinh-Phong Ban Xóa JButton Nhấn nút này sẽ Xóa Phòng ban Hiệu Chỉnh JButton Nhấn nút này sẽ cho phép sửa Phòng ban PHÒNG BAN JLabel Tiêu đề 4. Màn hình Them/Hieu Chinh-Phong Ban Chức năng: Thêm co quan ngoài khi nguoi dùng nhấp vào nút thêm ở màn hình trên. Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Mă phòng ban JTextField Mă phòng ban Tên phòng ban JTextField Tên phòng ban Chấp Nhận JButton Nhấn nút này sẽ chấp nhận thao tác o màn hình trên Hủy Bỏ JButton Nhấn nút này sẽ hủy thao tác màn hình trên PHÒNG BAN JLabel Tiêu đề 5. Màn hình Quan Li Cong Van-Linh Vuc Cong Van Chức năng: Màn hình hiển thị Linh Vuc Cong Van, người dùng có thể click vào nút thêm, xóa, hiệu chỉnh Linh Vuc Cong Van Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Mă lĩnh vực JTextField Mă lĩnh vực Tên lĩnh vực JTextField Tên lĩnh vực Thêm mới JButton Nhấn nút này sẽ hiện Màn hình Them/Hieu Chinh-Phong Ban Xóa JButton Nhấn nút này sẽ Xóa Linh Vuc Cong Van Hiệu Chỉnh JButton Nhấn nút này sẽ cho phép sửa Linh Vuc Cong Van LĨNH VỰC CÔNG VĂN JLabel Tiêu đề 6. Màn hình Them/Hieu Chinh- Linh Vuc Cong Van Chức Năng: Thêm co quan ngoài khi nguoi dùng nhấp vào nút thêm ở màn hình trên. . Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Mă lĩnh vực JTextField Mă lĩnh vực Tên lĩnh vực JTextField Tên lĩnh vực Chấp Nhận JButton Nhấn nút này sẽ chấp nhận thao tác o màn hình trên Hủy Bỏ JButton Nhấn nút này sẽ hủy thao tác màn hình trên LĨNH VỰC CÔNG VĂN JLabel Tiêu đề 7. Màn hình Quan Li Cong Van-Loai Cong Van .Chức năng: Màn hình hiển thị Loai Cong Van, người sử dụng có thể click vào các nút để thêm, xóa, hoặc hiệu chỉnh Loai Cong Van Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Mă loại JTextField Mă loại Tên loại JTextField Tên loại Thêm mới JButton Nhấn nút này sẽ hiện Màn hình Them/Hieu Chinh-Phong Ban Xóa JButton Nhấn nút này sẽ Xóa Phòng ban Hiệu Chỉnh JButton Nhấn nút này sẽ cho phép sửa Phòng ban LOẠI CÔNG VĂN JLabel Tiêu đề 8. Màn hình Them/Hieu Chinh- Loai Cong Van .Chức năng: Thêm co quan ngoài khi nguoi dùng nhấp vào nút thêm ở màn hình trên. Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Mă loại JTextField Mă loại Tên loại JTextField Tên loại Chấp Nhận JButton Nhấn nút này sẽ chấp nhận thao tác o màn hình trên Hủy Bỏ JButton Nhấn nút này sẽ hủy thao tác màn hình trên LOẠI CÔNG VĂN JLabel Tiêu đề 9. Màn hình Quan Li Cong Van-Co Quan Ngoai . Chức năng: Hiển thị cơ quan ngoài cho phép thêm,xóa,hiệu chỉnh Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Mă cơ quan JTextField Mă cơ quan Tên cơ quan JTextField Tên cơ quan Địa chỉ JTextField Địa chỉ Điện thoại JTextField Điện thoại Thêm mới Jbutton Thêm mới nhân viên Xóa Jbutton Xóa thông tin nhân viên Hiệu chỉnh Jbutton Hiệu chỉnh thông tin nhân vien CƠ QUAN NGOÀI JLabel Tiêu đề 10. Màn hình Them/Hieu Chinh- Co Quan Ngoai Chức năng: Thêm co quan ngoài khi nguoi dùng nhấp vào nút thêm ở màn hình trên. Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Mă cơ quan JTextField Mă cơ quan Tên cơ quan JTextField Tên cơ quan Địa chỉ JTextField Địa chỉ Điện thoại JTextField Điện thoại Chấp nhận JButton Chấp nhận thao tác Hủy Bỏ JButton Hủy bỏ thao tác CƠ QUAN NGOÀI JLabel Tiêu đề 11. Màn hình Quan Li Cong Van-Nhan Vien .Chức năng: Màn hình hiển thị danh sách nhân viên dưới dạng mã, cho phép thêm, xóa, hiệu chỉnh thông tin nhân viên. Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Mă nhân viên JTextField Mă nhân viên Họ tên NV JTextField Họ tên NV Nhân viên Ngày sinh JTextField Ngày sinh Nhân viên Đia chỉ JTextField Đia chỉ Nhân viên Điện thoại JTextField Điện thoại Nhân viên Chức danh JTextField Chức danh Nhân viên Chức vụ JTextField Chức vụ Nhân viên Phòng ban JTextField Phòng ban của Nhân viên Thêm mới Jbutton Thêm mới nhân viên Xóa Jbutton Xóa thông tin nhân viên Hiệu chỉnh Jbutton Hiệu chỉnh thông tin nhân vien NHÂN VIÊN JLabel Tiêu dề 12. Màn hình Them/Hieu Chinh- Nhan Vien Chức năng: Thêm Nhân Viên khi nguoi dùng nhấp vào nút thêm ở màn hình trên. Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Mă nhân viên JTextField Mă nhân viên Họ tên NV JTextField Họ tên NV Nhân viên Ngày sinh Combobox Ngày sinh Nhân viên Đia chỉ JTextField Đia chỉ Nhân viên Điện thoại JTextField Điện thoại Nhân viên Chức danh JTextField Chức danh Nhân viên Chức vụ JTextField Chức vụ Nhân viên Phòng ban JTextField Phòng ban của Nhân viên Hiển thị DataGridView Hiển thị danh sách Nhân viên Chấp nhận Jbutton Chấp nhận thao tác Hủy bỏ Jbutton Hủy bỏ thao tác NHÂN VIÊN JLabel Tiêu dề 13. Màn hình Quan Li Cong Van-So Cong Van Den Chức Năng: Màn hình này cho phép xem công văn đến dưới dạng mã, cho phép thêm, xóa, hiệu chỉnh công văn đến. Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Số thứ tự JTextField Số thứ tự Ngày vào sổ JTextField Ngày vào sổ Sổ công văn đến JTextField Sổ công văn đến Lĩnh vực JTextField Lĩnh vực Loai JTextField Loai Cơ quan JTextField Cơ quan Nhân viên nhận JtextField Nhân viên nhận Người viết JtextField Người viết Ngày viết JtextField Ngày viết Ghi chú JtextField Ghi chú Trích yếu JtextField Trích yếu Liên quan DataGridView Được kí bởi DataGridView Thêm mới Jbutton Xóa Jbutton Xóa công văn đi Hiệu chỉnh Jbutton Hiệu chỉnh công văn đi SỔ CÔNG VĂN ĐẾN Jlabel Tiêu đề 14.Màn hình Them/Hieu Chinh- So Cong Van Den Chức năng: Màn hình được hiển thị khi click vào nút thêm. Người sử dụng có thể click chọn các combobox để lấy dữ liệu hay thêm dữ liệu vào lưới dữ liệu Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Số thứ tự JTextField Số thứ tự Ngày vào sổ Combobox Ngày vào sổ Danh sách số công văn đến Combobox Danh sách số công văn đến Danh sách mã số nhân viên Combobox Danh sách mã số nhân viên Sổ công văn đến JTextField Sổ công văn đến Lĩnh vực JTextField Lĩnh vực Loai JTextField Loai Cơ quan JTextField Cơ quan Nhân viên nhận JtextField Nhân viên nhận Người viết JtextField Người viết Ngày viết Combobox Ngày viết Ghi chú JtextField Ghi chú Trích yếu JtextField Trích yếu Liên quan DataGridView Được kí bởi DataGridView Chấp nhận JButton Chấp nhận thay đổi trên Hủy bỏ JButton Hủy thao tác SỔ CÔNG VĂN ĐẾN JLabel Tiêu đề 15.Màn hình Quan Li Cong Van-So Cong Van Di Chức năng: Màn hình này cho phép xem công văn đi dưới dạng mã, cho phép thêm, xóa, hiệu chỉnh công văn đi. Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Sổ công văn đi JTextField Sổ công văn đi Lĩnh vực JTextField Lĩnh vực Loai JTextField Loai Nhân viên kí JTextField Nhân viên kí Người nhận JTextField Người nhận Ngày công văn đi JTextField Ngày công văn đi Ghi chú JTextField Ghi chú Trích yếu JTextField Trích yếu Liên quan DataGridView Ký xử lý DataGridView Gởi đến DataGridView Thêm mới JButton Xóa JButton Xóa công văn đi Hiệu chỉnh JButton Hiệu chỉnh công văn đi SỔ CÔNG VĂN ĐI JLabel Tiêu đề 16.Màn hình Them/Hieu Chinh- So Cong Van Di Chức năng: Màn hình được hiển thị khi click vào nút thêm. Người sử dụng có thể click chọn các combobox để lấy dữ liệu hay thêm dữ liệu vào lưới dữ liệu Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Sổ công văn đi JTextField Sổ công văn đi Lĩnh vực JTextField Lĩnh vực Loai JTextField Loai Nhân viên kí JTextField Nhân viên kí Người nhận JTextField Người nhận Danh sách mã nơi nhận Combobox Danh sách công văn đến Combobox Dang sách mã số nhân viên Combobox Ngày công văn đi Combobox Ngày công văn đi Ghi chú JTextField Ghi chú Trích yếu JTextField Trích yếu Liên quan DataGridView Ký xử lý DataGridView Gởi đến DataGridView Chấp nhận JButton Chấp nhận thay đổi trên Hủy bỏ JButton Hủy thao tác SỔ CÔNG VĂN ĐI JLabel Tiêu đề 17.Màn hình Tra Cuu-Cong Van Den Chức năng: Tìm kiếm Cong Van Di Nhập số thứ tự Nhập mã Lĩnh vực Nhập mã loai Nhập mã cơ quan Nhập mã nhân viên nhận Nhập ngày công văn Nhập ngày vào sổ Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Nhập số thứ tự JTextField Nhập số thứ tự Nhập mã Lĩnh vực Combobox Nhập mã Lĩnh vực Nhập mã loai Combobox Nhập mã loai Nhập mã cơ quan Combobox Nhập mã cơ quan Nhập mã nhân viên nhận Combobox Nhập mã nhân viên nhận Nhập ngày công văn Combobox Nhập ngày công văn Nhập ngày vào sổ Combobox Nhập ngày vào sổ Tìm JButton Tìm Công văn đến DataGridView Công văn đến Thoát JButton Thoát TÌM CÔNG VĂN ĐẾN JLabel Tiêu đề 18.Màn hình Tra Cuu-Cong Van Di Chức năng: Tìm kiếm Cong Van Di Nhập số công văn đi Nhập mã Lĩnh vực Nhập mã loai Nhập nhân viên xử lý Nhập ngày công văn đi Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Nhập số công văn đi JTextField Nhập số công văn đi Nhập mã Lĩnh vực Combobox Nhập mã Lĩnh vực Nhập mã loai Combobox Nhập mã loai Nhập nhân viên xử lý Combobox Nhập nhân viên xử lý Nhập ngày công văn đi Combobox Nhập ngày công văn đi Công văn đi DataGridView Công văn đi Tìm JButton Tìm Thoát JButton Thoát TÌM CÔNG VĂN ĐI JLabel Tiêu đề 19.Màn hình Tra Cuu-Co Quan Ngoai Chức năng: Tìm kiếm Co Quan Ngoai theo tên hoặc mã Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Nhập vào mã số JTextField Nhập vào mã số Nhập vào tên JTextField Nhập vào tên Cơ quan ngoài DataGridView Cơ quan ngoài Tìm JButton Tìm Thoát JButton Thoát TÌM CƠ QUAN NGOÀI JLabel Tiêu đề 20.Màn hình Tra Cuu-Loai Cong Van Chức năng: Tìm kiếm Loai Cong Van theo tên hoặc mã Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Nhập vào mã số JTextField Nhập vào mã số Nhập vào tên JTextField Nhập vào tên Loại công văn DataGridView Loại công văn Tìm JButton Tìm Thoát JButton Thoát TÌM LOẠI CÔNG VĂN JLabel Tiêu đề 21.Màn hình Tra Cuu-Linh Vuc Chức năng: Tìm kiếm Linh Vuc theo tên hoặc mã Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Nhập vào mã số JTextField Nhập vào mã số Nhập vào tên JTextField Nhập vào tên Lĩnh vực DataGridView Lĩnh vực công văn Tìm JButton Tìm Thoát JButton Thoát TÌM LĨNH VỰC CÔNG VĂN JLabel Tiêu đề 22.Màn hình Tra Cuu-Nhan Vien Chức năng: Tìm kiếm Nhan Vien theo tên hoặc mã Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Nhập vào mã số JTextField Nhập vào mã số Nhập vào tên JTextField Nhập vào tên Nhập vào mã phòng JTextField Nhập vào mã phòng DataGridView Lĩnh vực công văn Tìm JButton Tìm Thoát JButton Thoát TÌM NHÂN VIÊN JLabel Tiêu đề 23.Màn hình Tra Cuu-Phong Ban Chức năng: Tìm kiếm Phong Ban theo tên hoặc mã Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh Nhập vào mã số JTextField Nhập vào mã số Nhập vào tên JTextField Nhập vào tên Phòng ban DataGridView Phòng ban Tìm JButton Tìm Thoát JButton Thoát TÌM PHÒNG BAN JLabel Tiêu đề 24.Màn hình Tro Giup Chức Năng: trợ giúp người dùng sử dụng phần mềm Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả Màn hình Form Modal Form Danh sách menu JMenu Bar Danh sách các menu Danh sách chức năng JList Danh sách các chức năng mà người dùng tương tác được Danh sách giúp đỡ Jlist Danh sách các giúp đỡ mà hệ thống hộ trợ cho người dùng Giúp đỡ JMenu Item Giúp đỡ Chức năng JMenu Item Danh sách các chức năng Danh sách các chức năng thao tác nhanh JTool Bar Danh sách các chức năng thao tác nhanh 25.Màn hình Đăng Xuất Chức năng: Người dùng thoát khỏi hệ thống. . Tên Kiểu Nguồn dữ liệu Mặc định Mô tả / Ghi chú Hộp thoại thông báo DialogBox Cảnh báo có muốn thoát ra khỏi hệ thống Đồng ý JButton Nhấn vào nút này để thoát ra khỏi hệ thống Quay lại JButton Không thoát và quay lại màn hình trước THE END

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án môn học đề tài quản lý công văn.doc