Đồ án Thi công Cọc nhồi

CHƯƠNG 1: THI CÔNG PHẦN NGẦM

I. NHIỆM VỤ:

1. Lập biện pháp thi công cọc khoan nhồi.

2. Thiết kế hố móng và đào đất.

3. Thiết kế ván khuôn và lập biện pháp đổ bê tông đài, giằng móng.

II. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI:

1. Lựa chọn công nghệ thi công cọc nhồi:

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp thi công cọc khoan nhồi khác nhau, tuỳ thuộc vào năng lực của đơn vị thi công, điều kiện địa chất thuỷ văn, mặt bằng thi công công trình cũng như hình dáng, cấu tạo và độ sâu đặt móng mà ta có các phương án lựa chọn thi công khác nhau.

Để lựa chọn được một phương án thi công cọc khoan nhồi phù hợp đối với công trình này, trước tiên ta phân tích sơ bộ các phương pháp thi công cọc khoan nhồi đang phổ biến trên thị trường Việt Nam như sau:

Hiện nay để thi công cọc khoan nhồi của công trình này, trên thị trường Việt Nam có 3 phương pháp chính:

- Phương pháp khoan thổi rửa ( hay phản tuần hoàn ).

- Phương pháp khoan sử dụng ống vách.

- Phương pháp khoan dùng gầu xoắn trong dung dịch Bentonite.

1.1. Phương pháp khoan thổi rửa: (hay phản tuần hoàn):

Xuất hiện đã lâu và hiện nay vẫn được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc. Tại Việt Nam một số đơn vị xây dựng liên doanh với Trung Quốc vẫn sử dụng trong công nghệ khoan này. Máy đào sử dụng guồng xoắn để phá đất, dung dịch Bentonite được bơm xuống để giữ vách hố đào. Mùn khoan và dung dịch được máy bơm và máy nén khí đẩy từ đáy hố khoan đưa lên vào bể lắng. Lọc tách dung dịch Bentonite cho quay lại và mùn khoan ướt được bơm vào xe téc và vận chuyển ra khỏi công trường. Công việc đặt cốt thép và đổ bêtông tiến hành bình thường.

- Ưu điểm của phương pháp này là: giá thiết bị rẻ, thi công đơn giản, giá thành hạ.

- Nhược điểm của phương pháp này là: khoan chậm, chất lượng và độ tin cậy chưa cao.

1.2. Phương pháp khoan dùng ống vách:

Xuất hiện từ thập niên 60-70 của thế kỷ này. ống vách được hạ xuống và nâng lên bằng cách vừa xoay vừa rung. Trong phương pháp này không cần dùng đến dung dịch Bentonite giữ vách hố khoan. Đất trong lòng ống vách được lấy ra bằng gầu ngoạm. Việc đặt cốt thép và đổ bêtông được tiến hành bình thường.

- Ưu điểm của phương pháp này là: không cần đến dung dịch Bentonite, công trường sạch, chất lượng cọc đảm bảo.

- Nhược điểm của phương pháp này là: khó làm được cọc đến 30m, máy cồng kềnh, khi làm việc gây chấn động rung lớn, khó sử dụng cho việc xây chen trrong thành phố.

 

doc27 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 4461 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thi công Cọc nhồi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn IiI Thi c«ng 45% I. nhiÖm vô LËp biÖn ph¸p thi c«ng cäc. ThiÕt kÕ hè mãng vµ ®µo ®Êt. ThiÕt kÐ v¸n khu«n vµ lËp biÖn ph¸p ®æ bª t«ng mãng,th©n nhµ. LËp tæng tiÕn ®é thi c«ng. LËp biÓu ®å cung øng vËt t­ chÝnh. II. b¶n vÏ kÌm theo B¶n vÏ ( tC-01); B¶n vÏ ( tC-02); B¶n vÏ (tC-03); B¶n vÏ (tC-04); KÕt cÊu cÇu thang bé (KC-04); Gvhd : pgs.ts nguyÔn ®×nh th¸m Svth : Bïi ph­¬ng ninh Líp : 47x3 Mssv : 3973.47 Ch­¬ng 1: thi c«ng phÇn ngÇm I. NhiÖm vô: 1. LËp biÖn ph¸p thi c«ng cäc khoan nhåi. 2. ThiÕt kÕ hè mãng vµ ®µo ®Êt. 3. ThiÕt kÕ v¸n khu«n vµ lËp biÖn ph¸p ®æ bª t«ng ®µi, gi»ng mãng. II. lËp biÖn ph¸p thi c«ng cäc khoan nhåi: 1. Lùa chän c«ng nghÖ thi c«ng cäc nhåi: HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p thi c«ng cäc khoan nhåi kh¸c nhau, tuú thuéc vµo n¨ng lùc cña ®¬n vÞ thi c«ng, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n, mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh còng nh­ h×nh d¸ng, cÊu t¹o vµ ®é s©u ®Æt mãng mµ ta cã c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän thi c«ng kh¸c nhau. §Ó lùa chän ®­îc mét ph­¬ng ¸n thi c«ng cäc khoan nhåi phï hîp ®èi víi c«ng tr×nh nµy, tr­íc tiªn ta ph©n tÝch s¬ bé c¸c ph­¬ng ph¸p thi c«ng cäc khoan nhåi ®ang phæ biÕn trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam nh­ sau: HiÖn nay ®Ó thi c«ng cäc khoan nhåi cña c«ng tr×nh nµy, trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam cã 3 ph­¬ng ph¸p chÝnh: - Ph­¬ng ph¸p khoan thæi röa ( hay ph¶n tuÇn hoµn ). - Ph­¬ng ph¸p khoan sö dông èng v¸ch. - Ph­¬ng ph¸p khoan dïng gÇu xo¾n trong dung dÞch Bentonite. 1.1. Ph­¬ng ph¸p khoan thæi röa: (hay ph¶n tuÇn hoµn): XuÊt hiÖn ®· l©u vµ hiÖn nay vÉn ®­îc sö dông réng r·i ë Trung Quèc. T¹i ViÖt Nam mét sè ®¬n vÞ x©y dùng liªn doanh víi Trung Quèc vÉn sö dông trong c«ng nghÖ khoan nµy. M¸y ®µo sö dông guång xo¾n ®Ó ph¸ ®Êt, dung dÞch Bentonite ®­îc b¬m xuèng ®Ó gi÷ v¸ch hè ®µo. Mïn khoan vµ dung dÞch ®­îc m¸y b¬m vµ m¸y nÐn khÝ ®Èy tõ ®¸y hè khoan ®­a lªn vµo bÓ l¾ng. Läc t¸ch dung dÞch Bentonite cho quay l¹i vµ mïn khoan ­ít ®­îc b¬m vµo xe tÐc vµ vËn chuyÓn ra khái c«ng tr­êng. C«ng viÖc ®Æt cèt thÐp vµ ®æ bªt«ng tiÕn hµnh b×nh th­êng. - ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: gi¸ thiÕt bÞ rÎ, thi c«ng ®¬n gi¶n, gi¸ thµnh h¹. - Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: khoan chËm, chÊt l­îng vµ ®é tin cËy ch­a cao. 1.2. Ph­¬ng ph¸p khoan dïng èng v¸ch: XuÊt hiÖn tõ thËp niªn 60-70 cña thÕ kû nµy. èng v¸ch ®­îc h¹ xuèng vµ n©ng lªn b»ng c¸ch võa xoay võa rung. Trong ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng cÇn dïng ®Õn dung dÞch Bentonite gi÷ v¸ch hè khoan. §Êt trong lßng èng v¸ch ®­îc lÊy ra b»ng gÇu ngo¹m. ViÖc ®Æt cèt thÐp vµ ®æ bªt«ng ®­îc tiÕn hµnh b×nh th­êng. - ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: kh«ng cÇn ®Õn dung dÞch Bentonite, c«ng tr­êng s¹ch, chÊt l­îng cäc ®¶m b¶o. - Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: khã lµm ®­îc cäc ®Õn 30m, m¸y cång kÒnh, khi lµm viÖc g©y chÊn ®éng rung lín, khã sö dông cho viÖc x©y chen trrong thµnh phè. 1.3. Ph­¬ng ph¸p khoan dïng gÇu xo¾n trong dung dÞch Bentonite: Trong céng nghÖ khoan nµy gÇu khoan th­êng ë d¹ng thïng xoay c¾t ®Êt vµ ®­a ra ngoµi, cÇn gÇu khoan cã d¹ng ¨ngten th­êng lµ 3 ®o¹n truyÒn ®­îc chuyÓn ®éng xoay tõ m¸y ®µo xuèng gÇu nhê hÖ thèng r·nh. V¸ch hè khoan ®­îc gi÷ æn ®Þnh b»ng dung dÞch bentonite. Qu¸ tr×nh t¹o lç ®­îc thùc hiÖn trong dung dÞch sÐt bentonite. Dung dÞch sÐt Bentonite ®­îc thu håi, läc vµ t¸i sö dông võa ®¶m b¶o vÖ sinh vµ gi¶m khèi l­îng chuyªn chë. Trong qu¸ tr×nh khoan cã thÓ thay c¸c ®Çu ®µo kh¸c nhau ®Ó phï hîp víi nÒn ®Êt vµ cã thÓ v­ît qua c¸c dÞ vËt trong lßng ®Êt. ViÖc ®Æt cèt thÐp vµ ®æ bªt«ng ®­îc tiÕn hµnh trong dung dÞch bentonite. C¸c thiÕt bÞ ®µo th«ng dông ë ViÖt Nam lµ Bauer (§øc), Soil-Mec (Italia) vµ Hitachi (NhËt B¶n). -¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: thi c«ng nhanh, viÖc kiÓm tra chÊt l­îng thuËn tiÖn râ rµng, b¶o ®¶m vÖ sinh m«i tr­êng. Ýt ¶nh h­ëng ®Õn c«ng tr×nh xung quanh. -Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: thiÕt bÞ chuyªn dông, gi¸ ®¾t, gi¸ thµnh cäc cao, quy tr×nh c«ng nghÖ chÆt chÏ, c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n ph¶i lµnh nghÒ vµ cã ý thøc c«ng nghiÖp vµ kû luËt cao. -Do ph­¬ng ph¸p nµy khoan nhanh h¬n vµ chÊt l­îng b¶o ®¶m h¬n nªn ë ViÖt Nam hiÖn nay chñ yÕu lµ sö dông ph­¬ng ph¸p nµy. KÕt luËn: Tõ c¸c ph©n tÝch trªn, cïng víi møc ®é cã mÆt thùc tÕ c«ng nghÖ trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay vµ ®éi ngò nh©n c«ng lµnh nghÒ, ta chän ph­¬ng ph¸p thi c«ng b»ng gÇu xo¾n trong dung dÞch Bentonite. 2. C¸c c«ng t¸c chÝnh trong thi c«ng cäc khoan nhåi: 2.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ: §Ó cã thÓ thùc hiÖn viÖc thi c«ng cäc nhåi ®¹t kÕt qu¶ tèt Ýt ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng xung quanh, ®¶m b¶o chÊt l­îng cäc còng nh­ tiÕn ®é thi c«ng , nhÊt tiÕt ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c chuÈn bÞ. C«ng t¸c chuÈn cµng cÈn thËn, chu ®¸o th× qu¸ tr×nh thi c«ng cµng Ýt gÆp v­íng m¾c do ®ã qu¸ tr×nh thi c«ng sÏ nhanh h¬n. CÇn thùc hiÖn nghiªm chØnh kü l­ìng c¸c kh©u chuÈn bÞ sau : Gi¶m tiÕng ån : do c«ng tr×nh ë xa khu vùc d©n c­ nªn yªu cÇu chèng ån kh«ng cao, tuy nhiªn còng nªn t×m c¸ch h¹n chÕ tiÕng ån, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng vµ søc khoÎ ng­êi lao ®éng. CÊp ®iÖn : §Ó ®¶m b¶o l­îng ®iÖn cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh thi c«ng th× ph¶i tÝnh to¸n cËn thËn , ®­êng ®iÖn ph¶i ®­îc bè trÝ sao cho thuËn lîi thi c«ng nhÊt . §Ò phßng hiÖn t­îng mÊt ®iÖn ®iÖn l­íi nhÊt thiÕt ph¶i cã m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng CÊp n­íc : Thi c«ng cäc khoan nhåi cÇn mét l­îng mét n­íc rÊt lín , nªn ph¶i nhÊt thiÕt ph¶i chuÈn bÞ ®Ëy ®ñ l­îng n­íc cÊp vµ thiÕt bÞ cÊp n­íc , th­êng th× ph¶i cã bÓ dù tr÷ n­íc vµ giÕng khoan ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ l­îng n­íc theo yªu cÇu . Tho¸t n­íc : L­îng n­íc tho¸t ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng cäc khoan nhåi th­êng lÉn trong bïn ®Êt … v× vËy ph¶i qua xö lý th× míi ®­îc th¶i vµo hÖ thèng tho¸t n­íc thµnh phè Xö lý c¸c vËt kiÕn tróc ngÇm : c¸c vËt kiÕn tróc ngÇm ( ®­êng èng cÊp tho¸t n­íc, d©y ®iÖn cao thÕ, d©y ®iÖn tho¹i… tr­íc khi tiÕn hµnh thi c«ng cäc ®­îc th¶o luËn víi bªn chñ qu¶n ®Ó ®­îc b¶o qu¶n, c¶i t¹o hay th¸o bá. 2.2. §Þnh vÞ tim cäc: Tõ mÆt b»ng ®Þnh vÞ mãng cäc lËp hÖ thèng ®Þnh vÞ vµ l­íi khèng chÕ cho c«ng tr×nh theo hÖ täa ®é X,Y. C¸c l­íi nµy ®­îc chuyÓn rêi vµ cè ®Þnh vµo c¸c c«ng tr×nh l©n cËn hoÆc lËp thµnh c¸c mèc ®Þnh vÞ. C¸c mèc nµy ®­îc rµo ch¾n vµ b¶o vÖ cÈn thËn vµ liªn tôc kiÓm tra ®Ò phßng xª dÞch do va ch¹m vµ lón g©y ra. Tõ vÞ trÝ l­íi cét dïng m¸y kinh vÜ hoÆc th­íc thÐp ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ tim cäc so víi l­íi cét. Tõ vÞ trÝ tim cäc ®ãng hai thanh thÐp d = 12 lµm mèc vµ c¸ch tim cäc mét kho¶ng b»ng nhau 1500 theo hai ph­¬ng vu«ng gãc víi nhau. Dïng th­íc thÐp ®o vÒ mçi phÝa 50cm vµ ®ãng tiÕp hai thanh 12 ®Ó ®Þnh vÞ trÝ tim cäc khi thi c«ng. Tõ vÞ trÝ tim cäc vÏ vßng trßn bao chu vi cäc ®Ó lµm mèc ®Æt èng gi÷ v¸ch sau nµy. C¸ch x¸c ®Þnh tim cäc vµ vÞ trÝ ®Æt èng gi÷ v¸ch nh­ h×nh vÏ. 2.3. §­a m¸y vµo vÞ trÝ, c©n chØnh: Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ tim cäc, ®­a m¸y ®Õn ®óng vÞ trÝ khoan, kiÓm tra ®é n»m ngang cña m¸y b»ng niv«, kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña cÇn khoan (§Ó vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng n»m ngang khoan ®¶m b¶o trong qu¸ tr×nh khoan hè khoan ®­îc th¼ng ®øng). ViÖc kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña cÇn khoan ®­îc x¸c ®Þnh b»ng niv« vµ m¸y tr¾c ®¹c. 2.4 Khoan måi: C©n chØnh m¸y khoan xong, ta tiÕn hµnh khoan måi kho¶ng 1m phôc vô cho c«ng t¸c h¹ èng v¸ch. 2.5 H¹ èng v¸ch: T¸c dông cña èng v¸ch: - §Þnh vÞ vµ dÉn h­íng cho mòi khoan ®i th¼ng theo trôc cäc. - Gi÷ thµnh hè khoan khi chÞu c¸c t¸c ®éng phÝa trªn mÆt ®Êt trong khi thi c«ng. - Ng¨n kh«ng cho vËt dông, ®Êt ®¸ r¬i vµo hè khoan. - Lµm sµn ®ì t¹m khi h¹ lång thÐp, l¾p dùng vµ th¸o dì èng ®æ bª t«ng. CÊu t¹o cña èng v¸ch: - èng thÐp dµy 15mm ®­êng kÝnh trong èng lµ 1300mm. - ChiÒu dµi èng lµ 6 m, chiÒu dµy 15mm. H¹ èng v¸ch Casine: Sau khi ®Þnh xong vÞ trÝ cña cäc th«ng qua èng v¸ch, qu¸ tr×nh h¹ mang èng v¸ch ®­îc thùc hiÖn nhê thiÕt bÞ rung ICE – 416. Trong qu¸ tr×nh h¹ èng v¸ch, viÖc kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña nã ®­îc thùc hiÖn liªn tôc b»ng c¸ch ®iÒu chØnh vÞ trÝ cña bóa rung th«ng qua cÈu, èng v¸ch ®­îc c¾m xuèng ®é s©u, ®Ønh c¸ch mÆt ®Êt 0,6 m. §Ó gi÷ cho èng v¸ch kh«ng bÞ tôt xuèng d­íi th× phÝa trªn cña èng chèng ph¶i hµn thªm c¸c thanh thÐp h×nh ch÷ U vµ thanh chèng xiªn ®­îc hµn vµo thµnh èng chèng. 2.6 Khoan t¹o lç: Quy tr×nh khoan cã thÓ chia thµnh c¸c thao t¸c sau: ( C«ng t¸c chuÈn bÞ: - §­a m¸y khoan vµo vÞ trÝ thi c«ng, ®iÒu chØnh cho m¸y th¨ng b»ng, th¼ng ®øng. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cã hai m¸y kinh vÜ ®Ó kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña cÇn khoan - KiÓm tra l­îng dung dÞch Bent«nite, ®­êng cÊp Bent«nite, ®­êng thu håi dung dÞch Bent«nite, m¸y b¬m bïn, m¸y läc, c¸c m¸y dù phßng vµ ®Æt thªm èng bao ®Ó t¨ng cao tr×nh vµ ¸p lùc cña dung dÞch Bent«nite nÕu cÇn thiÕt. ( C«ng t¸c khoan : - C«ng t¸c khoan ®­îc b¾t ®Çu khi ®· thùc hiÖn xong c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ. C«ng t¸c khoan ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y khoan xoay. - H¹ mòi khoan vµo ®óng t©m cäc, kiÓm tra vµ cho m¸y ho¹t ®éng. - Dïng thïng khoan ®Ó lÊy ®Êt trong hè khoan ®èi víi khu vùc ®Þa chÊt kh«ng phøc t¹p. nÕu t¹i vÞ trÝ khoan gÆp dÞ vËt hoÆc khi xuèng líp cuéi sái th× thay ®æi mòi khoan cho phï hîp. - C«ng t¸c khoan ph¶i tiÕn hµnh liªn tôc trong ph¹m vi mét cäc, trong qu¸ tr×nh khoan ph¶i theo dâi, m« t¶ mÆt c¾t ®Þa tÇng ®Êt ®¸ khoan qua, ë c¸c ®iÓm cã ®Þa tÇng sai kh¸c ph¶i tiÕn hµnh lÊy mÉu, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµo nhËt kÝ khoan ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. - §èi víi ®Êt c¸t, c¸t pha tèc ®é quay gÇu khoan 20 ( 30 vßng/phót, ®èi víi ®Êt sÐt, sÐt pha: 20 ( 22 vßng/ phót. Khi gÇu khoan ®Çy ®Êt, gÇu sÏ ®­îc kÐo lªn tõ tõ víi tèc ®é 0,3 ( 0,5 m/s ®¶m b¶o kh«ng g©y ra hiÖu øng Pist«ng lµm xËp thµnh hè khoan. Ph¶i th­êng xuyªn theo dâi ®é xiªn cña cäc, ®é æn ®Þnh cña èng v¸ch ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cña lç khoan, ®é nghiªng cña hè khoan kh«ng ®­îc v­ît qóa 1% chiÒu dµi cäc. - Khi khoan qu¸ chiÒu s©u èng v¸ch, thµnh hè khoan sÏ do dung dÞch Bent«nite gi÷. Do vËy, trong qu¸ tr×nh khoan ph¶i th­êng xuyªn bæ xung v÷a Bentonite vµo trong hè khoan sao cho mÆt v÷a trong hè khoan ph¶i lu«n cao h¬n mùc n­íc ngÇm lµ 2-2,5m tr¸nh hiÖn t­îng xËp thµnh hè khoan. - Qu¸ tr×nh khoan ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i tíi khi ®¹t chiÒu s©u thiÕt kÕ. ChiÒu s©u khoan cã thÓ ­íc tÝnh qua chiÒu dµi cÇn khoan vµ mÉu ®Êt khoan lªn. Khi ®· khoan s©u vµo líp cuéi sái 2,0 m th× cã thÓ kÕt thóc viÖc khoan lç 2.7 X¸c nhËn ®é s©u: §Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®é s©u cña hè khoan, ta dïng qu¶ däi thÐp ®­êng kÝnh 5 cm buéc vµo ®Çu d©y th¶ xuèng ®¸y. Khi nµo qu¶ däi thÐp ch¹m vµo ®¸y cña hè khoan th× tay cã thÓ c¶m gi¸c nhËn biÕt ®­îc. TiÕn hµnh ®¸nh dÊu vÞ trÝ cña d©y t­¬ng øng víi cao tr×nh mÆt ®Êt sau ®ã ®o chiÒu dµi cña d©y ta sÏ biÕt ®­îc chiÒu s©u cña hè khoan chÝnh x¸c lµ bao nhiªu. 2.8 N¹o vÐt ®¸y hè khoan: Sau khi qu¸ tr×nh khoan ®¹t ®­îc ®é s©u theo thiÕt kÕ, ta chê kho¶ng 30 phót ®Ó cho c¸c cÆn bÈn, ®Êt ®¸ trong hè khoan l¾ng ®äng hÕt råi dïng 1 chiÕc gÇu vÐt ®Ó lÊy hÕt nh÷ng l¾ng cÆn ®ã. 2.9 H¹ cèt thÐp: ( Gia c«ng cèt thÐp: - Cèt thÐp ®­îc gia c«ng, buéc, dùng thµnh tõng lång; lång 1 vµ 2 dµi 11,7m gåm 16(20, lång 3 dµi 11,7m gåm 8(20, lång 4 dµi 6,2m gåm 8(20 c¸c lång ®­îc nèi víi nhau b»ng nèi hµn víi kho¶ng nèi chång lµ 1m, chiÒu dµi mèi hµn lµ 20cm, chiÒu cao ®­êng hµn lµ 5mm. Cèt ®ai dïng (10, a=150 mm cho 2 ®o¹n trªn, a = 300 cho 2 ®o¹n d­íi. §­êng kÝnh trong cña lång thÐp lµ 1000. - Sai sè cho phÐp khi chÕ t¹o lång thÐp ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: Tªn h¹ng môc Sai sè cho phÐp (mm)  Cù ly gi÷a c¸c cèt chñ Cù ly cèt ®ai §­êng kÝnh lång thÐp §é dµi lång thÐp ( 10 ( 20 ( 10 ( 50  - §Ó ®¶m b¶o cÈu l¾p kh«ng bÞ biÕn d¹ng, ®Æt c¸c cèt ®ai t¨ng c­êng (20 kho¶ng c¸ch 2m. §Ó ®¶m b¶o lång thÐp ®Æt ®óng vÞ trÝ gi÷a lç khoan, xung quanh lång thÐp hµn c¸c thÐp tÊm gia c«ng (con kª), nh« ra tõ mÐp lång thÐp lµ 100mm. - ë nh÷ng cäc ®­îc ®Ò nghÞ siªu ©m kiÓm tra chÊt l­îng bª t«ng sau nµy th× ta cÇn ®Æt s½n ba èng thÐp nhá ®­êng kÝnh tõ 50- 70mm, c¸c èng nµy ®­îc buéc vµo thÐp ®ai vµ ®Æt ®Òu theo chu vi, dµi suèt chiÒu dµi lång thÐp, mÆt trong cña èng ph¶i tr¬n tru, èng ph¶i th¼ng. §Çu d­íi cña èng ph¶i ®­îc nót kÝn nh»m kh«ng cho bª t«ng x©m nhËp vµo g©y t¾c èng. ( H¹ lång thÐp: Sau khi kiÓm tra líp bïn, c¸t l¾ng d­íi ®¸y hè khoan kh«ng qu¸ 10 cm th× tiÕn hµnh h¹, l¾p ®Æt cèt thÐp. Cèt thÐp ®­îc h¹ xuèng tõng lång mét, sau ®ã c¸c lång ®­îc nèi víi nhau b»ng nèi hµn, kho¶ng nèi chång lµ 1m. C¸c lång thÐp h¹ tr­íc ®­îc neo gi÷ t¹m thêi trªn miÖng èng v¸ch b»ng c¸ch dïng thanh thÐp hoÆc gç ng¸ng qua ®ai gia c­êng buéc s½n c¸ch ®Çu lång kho¶ng 1,5 m. Dïng cÈu ®­a lång thÐp tiÕp theo tíi nèi vµo vµ tiÕp tôc h¹ ®Õn khi h¹ xong. KÕt thóc viÖc h¹ lång thÐp ta dïng 4 thanh thÐp cã ®­êng kÝnh 20mm mét ®Çu ®­îc hµn ch¾c ch¾n vµo thÐp chñ cßn mét ®Çu ®­îc uèn cong vµ mãc nã vµo èng v¸ch ®Ó gi÷ cho lång thÐp kh«ng bÞ tôt xuèng. - §Ó tr¸nh hiÖn t­îng ®Èy næi lång thÐp trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng th× ta hµn 3 thanh thÐp h×nh vµo lång thÐp råi hµn vµo èng v¸ch ®Ó cè ®Þnh lång thÐp. - Khi h¹ lång thÐp ph¶i ®iÒu chØnh cho th¼ng ®øng, h¹ tõ tõ tr¸nh va ch¹m víi thµnh hè g©y xËp thµnh khã kh¨n cho viÖc thæi röa sau nµy. 2.10 H¹ èng Tremie: èng ®æ bª t«ng cã ®­êng kÝnh 25 cm, lµm thµnh tõng ®o¹n dµi 3 m; mét sè ®o¹n cã chiÒu dµi 2 m; 1,5 m; 1 m; ®Ó cã thÓ l¾p r¸p tæ hîp tuú thuéc vµo chiÒu s©u hè ®µo. Víi cäc khoan nhåi tÝnh to¸n, ta tæ hîp 14 èng dµi 3m vµ 1 èng dµi 1m. èng ®æ bª t«ng ®­îc nèi b»ng ren cã cÊu t¹o ®Æc biÖt ®Ó chèng n­íc vµo. Dïng mét hÖ gi¸ ®ì ®Æc biÖt cã cÊu t¹o nh­ thang thÐp ®Æt qua miÖng èng v¸ch, trªn thang cã hai nöa vµnh khuyªn cã b¶n lÒ. Khi hai nöa nµy xËp xuèng sÏ t¹o thµnh vßng trßn «m khÝt lÊy th©n èng. Mét ®Çu èng ®­îc chÕ t¹o to h¬n nªn èng ®æ sÏ ®­îc treo trªn miÖng èng v¸ch qua gi¸ ®ì. §¸y d­íi cña èng ®ì ®­îc ®Æt c¸ch ®¸y hè khoan 20 - 30 cm ®Ó tr¸nh t¾c èng. 2.11 Thæi röa hè khoan: Qu¸ tr×nh dïng gÇu vÐt ë b­íc 8 ®Ó vÐt ®¸y hè khoan sÏ kh«ng thÓ nµo mang hÕt ®­îc ®Êt ®¸, cÆn l¾ng ra khái lç khoan. NhÊt lµ nh÷ng cÆn l¾ng cã kÝch th­íc nhá vµ nh÷ng cÆn l¾ng míi cã do trong qu¸ tr×nh h¹ cèt thÐp ta ®Ó lång thÐp va ch¹m víi thµnh lç khoan dÉn ®Ó xËp côc bé thµnh lç khoan. C¸c h¹t mÞn, c¸t l¬ löng trong dung dÞch Bent«nite nµy sÏ l¾ng xuèng t¹o thµnh líp bïn ®Êt ë d­íi ®¸y lç khoan, líp nµy ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi søc chÞu t¶i cña cäc. Sau khi l¾p èng ®æ bª t«ng xong ta ®o l¹i chiÒu s©u ®¸y hè khoan, nÕu líp l¾ng nµy lín h¬n 10 cm so víi khi kÕt thóc khoan th× ph¶i tiÕn hµnh xö lý cÆn. Dïng ngay èng ®æ bª t«ng lµm èng xö lý cÆn l¾ng. Sau khi l¾p xong èng ®æ bª t«ng ta l¾p ®Çu thæi röa lªn ®Çu trªn cña èng ®æ bª t«ng. §Çu thæi röa cã hai cöa: mét cöa nèi víi èng dÉn (150 ®Ó thu håi dung dÞch Bent«nite vµ bïn ®Êt tõ ®¸y lç khoan vÒ thiÕt bÞ läc dung dÞch, mét cöa kh¸c ®­îc th¶ èng khÝ nÐn ®­êng kÝnh (45, èng nµy dµi b»ng 80% chiÒu dµi cäc. Khi thæi röa khÝ nÐn ®­îc thæi qua ®­êng èng (45 n»m bªn trong èng ®æ bª t«ng víi ¸p lùc kho¶ng 7 kG/cm2, ¸p lùc nµy ®­îc gi÷ liªn tôc. KhÝ nÐn ra khái èng (45 quay l¹i tho¸t lªn trªn èng ®æ t¹o thµnh mét ¸p lùc hót ë ®¸y èng ®æ ®­a dung dÞch Bent«nite vµ bïn ®Êt theo èng ®æ bª t«ng ®Õn m¸y läc. Trong qu¸ tr×nh thæi röa ph¶i liªn tôc cÊp bï dung dÞch Bent«nite cho cäc ®Ó ®¶m b¶o cao tr×nh Bent«nite kh«ng thay ®æi. Thêi gian thæi röa th­êng kÐo dµi 20 - 30 phót. Sau ®ã ngõng cÊp khÝ nÐn, ®o ®é s©u nÕu ®é s©u ®­îc ®¶m b¶o, cÆn l¾ng nhá h¬n 10 cm th× kiÓm tra dung dÞch Bent«nite lÊy ra tõ ®¸y lç khoan. Lßng hè khoan ®­îc coi lµ s¹ch khi dung dÞch Bent«nite tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn: ( Tû träng: 1,04 - 1,2 g/cm3. ( §é nhít: ( = 20 - 30 s. ( §é pH: 9 - 12. Dïng ¸p lùc m¸y nÐn khÝ thæi m¹nh vµo ®¸y hè khoan ®Ó ®Êt ®¸ l¾ng ë ®¸y trén ®Òu vµo dung dÞch Bentonite, kÕt hîp b¬m ¸p lùc dung dÞch Bentonite vµo ®¸y lç khoan ®Ó ®Èy dung dÞch lÉn ®Êt ®¸ ra ngoµi. Trong qu¸ tr×nh ®ã, kiÓm tra l­îng ®Êt ®¸ trong dung dÞch ®­a ra cho ®Õn khi ®¹t hµm l­îng yªu cÇu th× dõng l¹i. TiÕn hµnh kiÓm tra l¹i chiÒu s©u hè khoan, l­îng bïn ®Êt cßn ®äng l¹i ®¸y lç tr­íc khi tiÕn hµnh b­íc tiÕp theo. 2.12 C«ng t¸c ®æ bª t«ng: Sau khi thæi röa hè khoan cÇn tiÕn hµnh ®æ bª t«ng ngay v× ®Ó l©u bïn ®Êt sÏ tiÕp tôc l¾ng. Bª t«ng cäc dïng bª t«ng th­¬ng phÈm cã ®é sôt: 18 ( 2 cm. §æ bª t«ng cäc tiÕn hµnh nh­ sau: - §Æt mét qu¶ cÇu xèp (hoÆc nót bÊc) cã ®­êng kÝnh b»ng ®­êng kÝnh trong cña èng ®æ, nót ngay ®Çu trªn cña èng ®æ ®Ó ng¨n c¸ch bª t«ng vµ dung dÞch Bent«nite trong èng ®æ, sau nµy nót bÊc ®ã sÏ næi lªn vµ ®­îc thu håi. PhÝa trªn èng ®æ bª t«ng cã ®Æt mét chiÕc phÔu ®Ó dïng thuËn tiÖn cho viÖc trót bª t«ng tõ xe chë chuyªn dông vµo. - §æ bª t«ng vµo ®Çy phÔu, c¾t sîi gi©y thÐp treo nót, bª t«ng ®Èy nót bÊc xuèng vµ trµn vµo ®¸y lç khoan. - Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng èng ®æ bª t«ng ®­îc rót dÇn lªn b»ng c¸ch c¾t dÇn tõng ®o¹n èng sao cho ®¶m b¶o ®Çu èng ®æ lu«n ngËp trong bª t«ng tèi thiÓu 2 m. §Ó tr¸nh hiÖn t­îng t¾c èng vµ lµm cho bª t«ng chÆt h¬n trong qu¸ tr×nh ®æ, ta sÏ n©ng lªn h¹ xuèng èng ®æ bª t«ng trong hè khoan nhê mét cÇn trôc nh­ng lu«n ph¶i ®¶m b¶o cù li ®Çu èng lu«n ngËp trong bª t«ng tèi thiÓu lµ 2m. - MÆt d©ng lªn cña bª t«ng trong hè khoan ph¶i ®­îc kiÓm th­êng xuyªn b»ng mét d©y räi, tõ ®ã ®èi s¸nh víi chiÒu dµi cña èng ®æ vµ ®é ngËp s©u cña èng ®æ vµo trong bª t«ng ®Ó cã quyÕt ®Þnh c¾t èng dÉn mét c¸ch chÝnh x¸c. - Tèc ®é cung cÊp bª t«ng ë phÔu còng ph¶i ®­îc gi÷ ®iÒu ®é, phï hîp víi vËn tèc di chuyÓn trong èng. Kh«ng nhanh qu¸ g©y trµn ra ngoµi, chËm qu¸ còng g©y nhiÒu hËu qu¶ xÊu, dßng bª t«ng cã thÓ bÞ gi¸n ®o¹n. - Khi ®æ bª t«ng vµo hè khoan th× dung dÞch Bent«nite sÏ trµo ra lç khoan, do ®ã ph¶i ®µo mét hè dïng ®Ó thu håi dung dÞch bent«nite trµo, tr¸nh viÖc dung dÞch ch¶y ra quanh chç thi c«ng g©y bÈn vµ mÊt vÖ sinh. Dung dÞch trong hè ®µo sÏ ®­îc thu håi l¹i vµ t¸i sö dông dïng cho c¸c qu¸ tr×nh tiÕp theo. - Qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng ®­îc khèng chÕ trong vßng 4 giê ®Ó tr¸nh bª t«ng b¸m quanh thµnh èng bÞ ninh kÕt, dÉn ®Õn t¾c èng vµ phÇn bª t«ng ®æ mÎ ban ®Çu ®· ®«ng cøng kh«ng ®Èy lªn ®­îc. NÕu nhËn thÊy cÇn thiÕt th× kho¶ng 1,5m dµi bª t«ng ®æ lóc ®Çu ph¶i cho thªm phô gia nh»m kÐo dµi thêi gian ninh kÕt tr¸nh tr­êng hîp phÇn bª t«ng chÊt l­îng xÊu nµy kh«ng ®Èy lªn ®­îc. §Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng cÇn x¸c ®Þnh cao tr×nh cuèi cïng cña bª t«ng. Do phÇn trªn cña bª t«ng th­êng lÉn vµo bïn ®Êt nªn chÊt l­îng xÊu cÇn ®Ëp bá sau nµy, do ®ã cÇn x¸c ®Þnh cao tr×nh thËt cña bª t«ng chÊt l­îng tèt trõ ®i kho¶ng 1,5 m phÝa trªn. Ngoµi ra ph¶i tÝnh to¸n tíi viÖc khi rót èng v¸ch bª t«ng sÏ bÞ tôt xuèng do ®­êng kÝnh èng v¸ch to h¬n lç khoan. NÕu bª t«ng cäc cuèi cïng thÊp h¬n cao tr×nh thiÕt kÕ ph¶i tiÕn hµnh nèi cäc. Ng­îc l¹i, nÕu cao h¬n qu¸ nhiÒu dÉn tíi ®Ëp bá nhiÒu g©y tèn kÐm do ®ã viÖc ngõng ®æ bª t«ng do nhµ thÇu ®Ò xuÊt vµ gi¸m s¸t hiÖn tr­êng chÊp nhËn. - KÕt thóc ®æ bª t«ng th× èng ®æ ®­îc rót ra khái cäc, c¸c ®o¹n èng ®­îc röa s¹ch xÕp vµo n¬i quy ®Þnh. 2.13 Rót èng v¸ch:. C¸c gi¸ ®ì, sµn c«ng t¸c, neo cèt thÐp vµo èng v¸ch ®­îc th¸o dÝnh. Sau khi ®æ bª t«ng xong chê kho¶ng 15-20 phót, th× ta tiÕn hµnh rót èng v¸ch ngay tr¸nh tr­êng hîp bª t«ng ®· ninh kÕt dÉn ®Õn kh«ng rót ®­îc èng v¸ch lªn. Dïng thiÕt bÞ rung lóc h¹ èng v¸ch xuèng m¾c vµo cÈu ®Ó rót èng v¸ch lªn, èng v¸ch ®­îc kÐo tõ tõ nh»m ®¶m b¶o èng v¸ch ®­îc kÐo th¼ng ®øng tr¸nh xª dÞch tim ®Çu cäc. 2.14 LÊp ®Çu cäc: Sau khi rót èng v¸ch, tiÕn hµnh lÊp c¸t lªn hè khoan, lÊp hè thu Bent«nite, t¹o mÆt b»ng ph¼ng, rµo ch¾n b¶o vÖ cäc, cã thÓ ®Ëy miÖng cäc b»ng tÊm t«n dµy 2mm. Kh«ng ®­îc g©y rung ®éng trong vïng xung quanh cäc trong kho¶ng c¸ch 3D vµ 5 ngµy, kh«ng khoan cäc kh¸c trong vßng 24 giê kÓ tõ khi kÕt thóc ®æ bª t«ng cäc trong ph¹m vi 5 lÇn ®­êng kÝnh cäc (6m). 3 Tæ chøc thi c«ng cäc khoan nhåi: 3.1 C¸c th«ng sè vÒ cäc: Ký hiÖu §­êng kÝnh (mm) Cèt mòi cäc (m) Cèt ®Ønh cäc (m) Søc chÞu t¶i (TÊn) Sè l­îng cäc  D1000 1000 -42,450 -2,750 545 45  3.2 Thêi gian thi c«ng mét cäc. STT Tªn c«ng viÖc Thêi gian (phót) Ghi chó  1 ChuÈn bÞ 20 C«ng viÖc 1,2,3 tiÕn hµnh ®ång thêi víi nhau  2 §Þnh vÞ tim cäc 15  3 §­a m¸y vµo vÞ trÝ, c©n chØnh 20  4 Khoan måi 1m ®Çu 15  5 H¹ èng v¸ch, ®iÒu chØnh èng v¸ch 30 §Çu rung ICE-416  6 Khoan tíi ®é s©u 42m 1,2.(41.3,14.0,62).60 /15= 223phót N¨ng suÊt m¸y Khoan lµ 15m3/h  7 Dïng th­íc d©y ®o ®é s©u 15  8 Chê cho ®Êt, ®¸, cÆn l¾ng hÕt 30  9 VÐt ®¸y hè khoan 15 Dïng gÇu vÐt riªng  10 H¹ cèt thÐp 60 Bao gåm nèi thÐp  11 H¹ èng Tremie 60 Bao gåm nèi èng  12 Chê cho cÆn l¾ng hÕt 30  13 Thæi röa lÇn 2 30 Thêi gian ®æ BT bao gåm: ®æ BT, n©ng, h¹, ®o ®é s©u mÆt BT, c¾t èng dÉn, lÊy mÉu TN.  14 §o chiÒu dµy cÆn l¾ng <10cm 15  15 §æ bª t«ng 120  16 Chê ®æ BT xong ®Ó rót èng v¸ch 20  17 Rót èng v¸ch 15  18 LÊp ®Çu cäc b»ng c¸t 20  19 Tæng céng 718phót= 12giê  3.3 X¸c ®Þnh l­îng vËt liÖu cho mét cäc: ( Bª t«ng: cã kÓ ®Õn sù gia t¨ng bªt«ng do trong qu¸ tr×nh thi c«ng cäc bÞ ph×nh ra, l­îng bª t«ng nµy lÊy b»ng 15% l­îng bª t«ng cäc. V1000= 1,15. (.R2.L = 1,15. 3,1416 .0,52 . 40,8=35,85m3 ( Cèt thÐp: Cèt thÐp cho cäc gåm 4 lång thÐp: 2 lång dµi 11,7m gåm 16(20, 1 lång thÐp dµi 11,7 m gåm 8(20, 1 lång thÐp dµi 7,8 m gåm 8(20 - Tæng chiÒu dµi thÐp cäc: 16x11,7x2 + 8x11,7 + 8x7,8 = 530,4 (m). Träng l­îng thÐp: 530,4x2,466 = 1308 (kG) = 1,308 (TÊn). Cèt ®ai (10 tæng chiÒu dµi lµ 205x(2.0,4.3,14+0,1)= 535,46m khèi l­îng lµ 535,46*0,617= 330,4 (kG)= 0.33 tÊn. Cèt ®ai (20 ®­îc ®Æt gia c­êng thªm víi kho¶ng c¸ch a= 2m, cã chiÒu dµi lµ (42/2+1).2.3,14.0,4= 55,29m; khèi l­îng : 55,29.2,466= 137kg= 0,137tÊn. Tæng khèi l­îng thÐp cho mét cäc : VthÐp = 1,308+0,33+0,137= 1,775tÊn ( L­îng ®Êt khoan cho mét cäc: V = (.V® = 1,2.42((.D2/4) = 39,58 (m3). ( Khèi l­îng Bent«nite: ( Theo §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n ta cã l­îng Bent«nite cho 1 m3 dung dÞch lµ: 39,26 Kg/1 m3. ( Trong qu¸ tr×nh khoan, dung dÞch lu«n ®Çy hè khoan, do ®ã l­îng Bent«nite cÇn dïng lµ: 39,26.42.(3,14.1,02/4) = 1294,4(Kg). 3.4 Chän m¸y, x¸c ®Þnh nh©n c«ng phôc vô cho mét cäc: a) Chän m¸y khoan: §Ó khoan cäc ta dïng m¸y khoan HITACHI: KH - 100, cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + ChiÒu dµi gi¸ : 19 m. + §­êng kÝnh lç khoan : ( 600 - 1500 ) mm. + ChiÒu s©u khoan : 43 m. + Tèc ®é quay cña m¸y : ( 12 - 24 ) vßng/phót. + M« men quay : ( 40 - 51 ) KN.m + Träng l­îng m¸y : 36,8 T. + ¸p lùc lªn ®Êt : 0,077 KPa. b) Chän « t« vËn chuyÓn: - Khèi l­îng bª t«ng cña mét cäc lµ: V = 35,85 m3, ta chän 6 « t« vËn chuyÓn m· hiÖu SB_92B cã c¸c th«ng sè kü thuËt: + Dung tÝch thïng trén : q = 6 m3. + ¤ t« c¬ së : KAMAZ - 5511. + Dung tÝch thïng n­íc : 0,75 m3. + C«ng suÊt ®éng c¬ : 40 KW. + Tèc ®é quay thïng trén : ( 9 - 14,5) vßng/phót. + §é cao ®æ vËt liÖu vµo : 3,5 m. + Thêi gian ®æ bª t«ng ra : t = 10 phót. + Träng l­îng xe ( cã bª t«ng ) : 21,85 T. + VËn tèc trung b×nh : v = 30 km/h. Tèc ®é ®æ bª t«ng: 0,6 m3/phót, thêi gian ®Ó ®æ xong bª t«ng mét xe lµ: t = 6/0,6 = 10 phót. VËy ®Ó ®¶m b¶o viÖc ®æ bª t«ng ®­îc liªn tôc, ta dïng 6 xe ®i c¸ch nhau ( 5 - 10 ) phót. c) Chän m¸y xóc ®Êt: - §Ó xóc ®Êt ®æ lªn thïng xe vËn chuyÓn ®Êt khi khoan lç cäc, ta dïng lo¹i m¸y xóc gÇu nghÞch dÉn ®éng thuû lùc lo¹i: EO-3322B1, cã c¸c th«ng sè kü thuËt: + Dung tÝch gÇu : 0,5 m3. + B¸n kÝnh lµm viÖc : Rmax = 7,5 m. + ChiÒu cao n©ng gÇu : Hmax = 4,8 m. + ChiÒu s©u hè ®µo : hmax = 4,2 m. + Träng l­îng m¸y : 14,5 T. + ChiÒu réng : 2,7m. + Kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn mÐp ngoµi : a = 2,81 m. + ChiÒu cao m¸y : c = 3,84m. d) Chän « t« chuyÓn ®Êt. Mét ngµy (1 ca), khèi l­îng ®Êt cÇn chuyÓn ®i lµ 39,58 m3. - Chän xe IFA cã ben tù ®æ cã VËn tèc trung b×nh vTB = 30 km/h ThÓ tÝch thïng chøa V = 6 m3 Ta cã tæng sè chuyÕn xe 1 ca lµ = 9 chuyÕn + Thêi gian vËn chuyÓn mét chuyÕn xe t = tb + t®i + t®æ + tvÒ - tb: Thêi gian ®æ ®Êt lªn xe tb = 15' - t ®i: Thêi gian vËn chuyÓn ®i tíi n¬i ®æ, qu·ng ®­êng 15 km, víi V®i = 30 km/h. t®i = = 30’ - t®æ: Thêi gian ®æ vµ quay t®æ = 5’ - tvÒ : Thêi gian vÒ b»ng thêi gian ®i VËy t = 15’ + 24’ + 5’ + 30’ =74’ + Mét ca, mçi xe ch¹y ®­îc: = = 5,5 chuyÕn + Sè xe cÇn dïng: n = lÊy trßn = 2 xe VËy ta chän 2 xe IFA, V = 6 m3. e) Nh©n c«ng phôc vô ®Ó thi c«ng mét cäc: - Sè c«ng nh©n phôc vô m¸y khoan: 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docĐồ án cọc nhồi.doc
 • rarkết cấu.rar
 • rarPhu luc.rar
 • rarThi công.rar
Tài liệu liên quan