Đồ án Thiết kế chung cư nằm gần đầu cầu L Văn sỹ thuộc phường 9- Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

Phần 1: Kiến Trúc .Trang 1

 

Phần 2 : Kết Cấu .Trang 3

 

Chương I:

Thiết kế hồ nước mái . Trang 3

 

Chương II :

 Thiết kế cầu thang bộ tầng 2 . Trang 19

 

Chương III:

 Thiết kế sàn tầng 2 . Trang 27

 

Chương IV:

 Thiết kế dầm trục C . Trang 37

 

Chương V:

 Thiết kế khung trục 4 . Trang 48

 

Chương VI:

 Tính khung trục 1 . . Trang 78

 

Phần 3: Nền Móng .Trang 94

 

Số Liệu Địa Chất Công Trình.Trang 94

 

Phương án I: Móng Cọc Ép BTCT . Trang 109

 

Phương án II: Móng Cọc Khoan Nhồi . Trang 136

 

 

doc12 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 736 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế chung cư nằm gần đầu cầu L Văn sỹ thuộc phường 9- Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG IV: TÍNH TOAÙN VAØ THIEÁT KEÁ DAÀM DOÏC TÍNH DAÀM DOÏC TRUÏC C TAÀNG 2 ------000------ IV.1. SÔ ÑOÀ TÍNH - Sô boä choïn kích thöôùc daàm nhö sau: * hd = (1/8 1/12)L = (1/8 1/12) 400 mm = (7550)cm Choïn hd =35cm. - Choïn tieát dieän daàm doïc : *Vôùi beà roäng daàm : bd = (0.30.5)h bd = (0.30.5) 35 = (1220)cm Choïn bd =20 cm. Vaäy choïn bd x hd = 20 x 35cm IV.2. SÔ ÑOÀ TRUYEÀN TAÛI TÖØ SAØN LEÂN DAÀM IV.3. TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN DAÀM Taûi troïng taùc duïng leân daàm doïc bao goàm: - Taûi töø saøn truyeàn leân daàm, ñöôïc quy veà taûi phaân boá ñeàu hình chöõ nhaät. - Taûi troïng baûn thaân daàm, laø taûi phaân boá ñeàu. - Taûi troïng baûn thaân töôøng treân daàm, ñöôïc quy veà taûi phaân boá ñeàu treân daàm. - Taûi troïng taäp trung do caùc daàm phuï truyeàn leân. - Taûi töø caàu thang truyeàn leân daàm (Phaûn löïc goái cuûa caàu thang chính laø taûi phaân boá ñeàu treân daàm). Taûi phaân boá ñeàu töø saøn truyeàn vaøo daàm coù daïng tam giaùc hoaëc hình thang, ta söû duïng coâng thöùc quy taûi töông ñöông nhö sau: Hình II.3 SÔ ÑOÀ QUY VEÀ TAÛI TÖÔNG ÑÖÔNG Taûi do troïng löôïng baûn thaân daàm (cho 1m daàm): gd = 0.2 x 0.35 x 2500 x 1.1 = 192.5 (KG/m) Taûi do töôøng xaây: - Töôøng trong daøy 100mm cao 2.65m gt t = 180 x 2.65 x 1.2 = 572.4 (KG/m) Taûi troïng toaøn phaàn: - Tænh taûi: gtt = gd + gt + gtd (KG/m) - Hoaït taûi: ptt = ptd (KG/m) IV.3.1. Daàm töø truïc 2 – truïc 14 Tónh taûi: Taûi phaân boá ñeàu: O baûn S4 (taûi phaân boá ñeàu daïng hình thang) Ta coù : gtd1 = (1-2b2+b3)qd Vôùi = ==0.375 qd=x gs =x397.9= 596.85 (KG/m) gtd1 = (1-2x0.3752+0.3753)596.85 = 460.46 (KG/m) O baûn S3 (taûi phaân boá ñeàu daïng hình thang) Ta coù : gtd2 = (1-2b2+b3)qd Vôùi = ==0.4375 (KG/m) qd=x gs =x397.9= 596.85 (KG/m) gtd2 = (1-2x0.3752+0.3753)596.85 = 488.07 (KG/m) - Taûi toaøn phaàn: gtt = gtd1 + gtd2 +gd + gt t = 192.5 + 572.4 + 460.46 +488.07 = 1713.43 (KG/m) Hoaït taûi: Taûi phaân boá ñeàu: O baûn S4 (taûi phaân boá ñeàu daïng hình thang) Ta coù : ptd1 = (1-2b2+b3)qd Vôùi qd =x ps =x 240 = 360 (KG/m) ptd1 = (1-2x0.3752+0.3753)360 = 277.73 (KG/m) O baûn S3 (taûi phaân boá ñeàu daïng hình thang) Ta coù : ptd2 = (1-2b2+b3)qd Vôùi qd =x ps =x 240 = 420 (KG/m) ptd2 = (1-2x0.43752+0.43753)420 = 294.39 (KG/m) Taûi toaøn phaàn: ptt = ptd1 + ptd2 = 277.73+294.39 = 572.12 (KG/m) IV.3.2. Daàm truc 1-2; 14-15 Tónh taûi: Taûi phaân boá ñeàu: O baûn S5 (taûi phaân boá ñeàu daïng hình thang) Ta coù : gtd1 = (1-2b2+b3)qd Vôùi = ==0.357 qd=x gs =x397.9= 596.85 (KG/m) gtd1 = (1-2x0.3572+0.3573)596.85 = 471.78 (KG/m) O baûn S1 (taûi phaân boá ñeàu daïng hình thang) Ta coù : gtd2 = (1-2b2+b3)qd Vôùi = ==0.179 (KG/m) qd=x gs =x397.9= 298.43 (KG/m) gtd2 = (1-2x0.1792+0.1793)298.43 = 281.09(KG/m) - Taûi toaøn phaàn: gtt = gtd1 + gtd2 +gd + gt t = 192.5 + 572.4 + 471.78 +281.09 = 1517.77 (KG/m) Hoạt taûi: Taûi phaân boá ñeàu: O baûn S5 (taûi phaân boá ñeàu daïng hình thang) Ta coù : ptd1 = (1-2b2+b3)qd Vôùi = ==0.357 qd=x gs =x240= 360 (KG/m) ptd1 = (1-2x0.3572+0.3573)360 = 284.56 (KG/m) O baûn S1 (taûi phaân boá ñeàu daïng hình thang) Ta coù : ptd2 = (1-2b2+b3)qd Vôùi = ==0.179 (KG/m) qd=x gs =x240 = 180 (KG/m) ptd2 = (1-2x0.1792+0.1793)180 = 169.55(KG/m) - Taûi toaøn phaàn: ptt = ptd1 + ptd2 = 284.56 +169.55 = 454.11 (KG/m) IV.3.2. Daàm consol: Tónh taûi: Taûi phaân boá ñeàu: O baûn S6 (taûi phaân boá ñeàu daïng hình tam giac) Ta coù : gd = qd qd=Lx gs =1.3x397.9 = 517.27 (KG/m) gd = 517.27 = 323,29 (KG/m) Lực tập trung đầu đầu consol: Tỉnh tải phân bố dạng hình thang lên dầm môi: gdm = (1-2b2+b3)qd Vôùi = ==0.186 qd=x gs =x397.9= 258.64 (KG/m) gdm = (1-2x0.1862+0.1863)258.64 = 242.45 (KG/m) Hoạt taûi: Tương tự: ô bản S6 tải phân bố dạng hình tam giác: Pd = Lx gs = 1.3x 240 = 195 (KG/m) Lực tập trung đầu đầu consol: Hoạt tải phân bố dạng hình thang lên dầm môi: pdm = (1-2b2+b3)qd Vôùi = ==0.186 qd=x gs =x240= 156 (KG/m) pdm = (1-2x0.1862+0.1863)156 = 146.24 (KG/m) IV.4. TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC VAØ TOÅ HÔÏP IV.4.1. Caùc tröôøng hôïp taûi troïng : 1: Tónh taûi. 2: Hoaït taûi caùch nhòp 1 (HTCN1) 3: Hoaït taûi caùch nhòp 2 (HTCN2) 4: Hoaït taûi lieàn nhòp 1 (HTLN1) 5: Hoaït taûi lieàn nhòp 2 (HTLN2) 6: Hoaït taûi lieàn nhòp 3 (HTLN3) IV.4.2. Caùc tröôøng hôïp toå hôïp 1: TT+HTCN1 2: TT+HTCN2 3: TT+HTLN1 4: TT+HTLN2 5: TT+HTLN3 6: TT+HTCN1+HTCN2 Keát quaû noäi löïc ñöôïc giaûi töø SAP2000. IV.4.3. Caùc sô ñoà chaát taûi leân daàm doïc truïc C Sô ñoà tính laø daàm lieân tuïc, ta coù 6 tröôøng hôïp chaát taûi nhö sau: IV.4.4. Tính toaùn vaø toå hôïp noäi löïc daàm doïc truïc C Duøng Sap 2000 giaûi ta ñöôïc keát quaû nhö sau : BIEÅU ÑOÀBAO LÖÏC CAÉT BIEÅU ÑOÀBAO MOMENT BAÛNG TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC DAÀM DOÏC TRUÏC C (KG.m) P. T.DIEÄN T.HÔÏP 1 T.HÔÏP 2 T.HÔÏP 3 T.HÔÏP 4 T.HÔÏP 5 T.HÔÏP 6 Mmax Mmin TÖÛ M+ M- M+ M- M+ M- M+ M- M+ M- M+ M- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5 -266 -166 -266 -166 -266 -256 - -266 1 0.75 -443 -276 -443 -276 -443 -427 - -443 1.0 -650 -405 -650 -405 -650 -625 - -650 1.3 -943 -588 -943 -588 -943 -908 - -943 0.00 -943 -588 -943 -588 -943 -908 - -943 1 476 1451 1311 1312 513 1066 1451 - 2 2.1 761 1916 1913 1625 838 1510 1916 - 3.1 -250 571 591 141 -137 193 591 -250 4.2 -2639 -2687 -2741 -3269 -2487 -2981 - -3269 0.00 -2639 -2687 -2741 -3269 -2487 -2981 - -3269 1 780 -110 -108 339 736 364 780 -110 3 2 1915 753 812 1662 1673 1482 1915 - 3 764 -97 18 700 324 371 764 -97 4 -2673 -2660 -2489 -2549 -3311 -2968 - -2673 0.00 -2673 -2660 -2489 -2549 -3311 -2968 - -2673 1 -101 766 734 24 311 373 766 -101 4 2 758 1907 1672 883 1647 1487 1907 - 3 -96 763 324 28 697 372 763 -96 4 -2664 -2667 -3310 -2540 -2538 -2972 - -3310 0.00 -2664 -2667 -3310 -2540 -2538 -2972 - -3310 1 764 -97 311 699 31 371 764 -97 5 2 1906 760 1647 1653 887 1485 1906 - 3 762 -96 697 321 29 371 762 -96 4 -2666 -2666 -2538 -3297 -2543 -2971 - -3297 0.00 -2666 -2666 -2538 -3297 -2543 -2971 - -3297 1 -96 763 31 321 697 372 763 -96 6 2 761 1905 887 1652 1652 1486 1905 - 3 -96 762 29 698 321 371 762 -96 4 -2666 -2666 -2543 -2542 -3296 -2971 - -3296 0.00 -2666 -2666 -2543 -2542 -3296 -2971 - -3296 1 762 -96 697 29 321 371 762 -96 7 2 1905 761 1652 885 1652 1486 1905 - 3 762 -96 321 29 698 371 762 -96 4 -2666 -2666 -3296 -2542 -2542 -2971 - -3296 0.00 -2666 -2666 -3296 -2542 -2542 -2971 - -3296 1 -96 762 321 698 28 371 762 -96 8 2 761 1905 1652 1652 885 1486 1905 - 3 -96 762 698 321 28 371 762 -96 4 -2666 -2666 -2542 -3296 -2542 -2971 - -3296 {Ghi chuù: Chæ toå hôïp cho ½ ñoaïn daàm truïc C (vì daàm ñoái xöùng)} IV.4.6. Tính toaùn coát theùp vaø choïn theùp cho daàm doïc truïc C 1. Baûng tính coát theùp BAÛNG TÍNH COÁT THEÙP CHO DAÀM DOÏC TRUÏC C P. Maët b h a ho Mmax Mmin A A g g Fa(cm2) Fa(cm2) töû caét (cm) (cm) (cm) (cm) (KG.m) (KG.m) Max Min Max Min Max Min 0.00 20 30 3 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.50 20 30 3 27 - -266 0.017 0.992 0.382 1 0.75 20 30 3 27 - -443 0.028 0.986 0.640 1.00 20 30 3 27 - -650 0.041 0.979 0.945 1.30 20 30 3 27 - -943 0.059 0.970 1.385 0.00 20 35 3 32 - -943 0.042 0.979 1.158 1.00 20 35 3 32 1451 - 0.064 0.967 1.804 2 2.10 20 35 3 32 1916 - 0.085 0.955 2.410 3.10 20 35 3 32 591 -250 0.026 0.011 0.987 0.994 0.720 0.302 4.20 20 35 3 32 - -3269 0.145 0.921 4.265 0.00 20 35 3 32 - -3269 0.145 0.921 4.265 1.00 20 35 3 32 780 -110 0.035 0.005 0.982 0.998 0.954 0.133 3 2.00 20 35 3 32 1915 - 0.085 0.956 2.409 3.00 20 35 3 32 764 -97 0.034 0.004 0.983 0.998 0.934 0.117 4.00 20 35 3 32 - -2673 0.119 0.937 3.430 0.00 20 35 3 32 - -2673 0.119 0.937 3.430 1.00 20 35 3 32 766 -101 0.034 0.004 0.983 0.998 0.937 0.122 4 2.00 20 35 3 32 1907 - 0.085 0.956 2.398 3.00 20 35 3 32 763 -96 0.034 0.004 0.983 0.998 0.933 0.116 4.00 20 35 3 32 - -3310 0.147 0.920 4.324 0.00 20 35 3 32 - -3310 0.147 0.920 4.324 1.00 20 35 3 32 764 -97 0.034 0.004 0.983 0.998 0.934 0.117 5 2.00 20 35 3 32 1906 - 0.085 0.956 2.397 3.00 20 35 3 32 762 -96 0.034 0.004 0.983 0.998 0.932 0.116 4.00 20 35 3 32 - -3297 0.146 0.921 4.305 0.00 20 35 3 32 - -3297 0.146 0.921 4.305 1.00 20 35 3 32 763 -96 0.034 0.004 0.983 0.998 0.933 0.116 6 2.00 20 35 3 32 1905 - 0.085 0.956 2.396 3.00 20 35 3 32 762 -96 0.034 0.004 0.983 0.998 0.932 0.116 4.00 20 35 3 32 - -3296 0.146 0.921 4.304 0.00 20 20 20 20 20 35 35 35 35 35 3 3 3 3 3 32 32 32 32 32 - 762 1905 762 - -3296 -96 - -96 -3296 0.034 0.085 0.034 0.146 0.004 0.004 0.146 0.983 0.956 0.983 0.921 0.998 0.998 0.921 0.932 2.396 0.932 4.304 0.116 0.116 4.304 7 1.00 2.00 3.00 4.00 8 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 20 20 20 20 20 35 35 35 35 35 3 3 3 3 3 32 32 32 32 32 - 762 1905 762 - -3296 -96 - -96 -3296 0.034 0.085 0.034 0.146 0.004 0.004 0.146 0.983 0.956 0.983 0.921 0.998 0.998 0.921 0.932 2.396 0.932 4.304 0.116 0.116 4.304 2. Baûng choïn coát theùp BAÛNG CHOÏN COÁT THEÙP CHO DAÀM DOÏC TRUÏC C P. Maët Fa (nhòp) Boá trí Fa (choïn) m% Fa (goái) Boá trí Fa (choïn) m% töû caét cm2 theùp cm2 cm2 theùp cm2 1 0.75 0.640 2Æ12 2.26 0.419 - - - - 1.3 - - - - 1.385 2Æ12 2.26 0.419 0.00 - - - - 1.158 2Æ12 2.26 0.353 2 2.100 2.41 3Æ12 3.393 0.530 - - - - 4.200 - - - - 4.265 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 0.00 - - - - 4.265 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 3 3.00 2.409 3Æ12 3.393 0.530 - - - - 6.00 - - - - 3.43 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 0.00 - - - - 3.43 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 4 3.00 2.398 3Æ12 3.393 0.530 - - - - 6.00 - - - - 4.324 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 0.00 - - - - 4.324 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 5 3.00 2.397 3Æ12 3.393 0.530 - - - - 6.00 - - - - 4.305 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 0.00 - - - - 4.305 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 6 3.00 2.396 3Æ12 3.393 0.530 - - - - 6.00 - - - - 4.304 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 0.00 - - - - 4.304 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 7 3.00 2.396 3Æ12 3.393 0.530 - - - - 6.00 - - - - 4.304 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 0.00 - - - - 4.304 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 8 3.00 2.396 3Æ12 3.393 0.530 - - - - 6.00 - - - - 4.304 2Æ12 + 1Æ16 4.27 0.667 - BT maùc 250 ; Rn = 110 KG/cm2; Rk = 8.8 KG/cm2; a0 = 0.568 - Theùp chòu löïc CII : Ra = 2600 daN/cm2 Rañ = 2100 daN/cm2 Ta coù ñieàu kieän: 0.1%m=x100%mmax=a0100% Vôùi: mmax=a0 xx100% =0.568 xx100 =2.403% IV.4.7. Tính toaùn coát ñai cho daàm doïc truïc C Ta choïn giaù trò êQmax ê= 4785.65 KG, ñeå tính chung cho caû daàm Kieåm tra ñieàu kieän haïn cheá veà löïc caét: Q K0 x Rn x b x h0 Vôùi K0 = 0.35 (ñoái vôùi BT maùc <400) Rn = 110 daN/cm2 Rk = 8.8 daN/cm2 b = 20 cm h0 = 32 cm K0 x Rn x b x h0 = 0.35 x 110 x 20 x 32 =34640 KG > Qmax = 4785.65 KG Vaäy thoûa ñieàu kieän. - Xeùt 0.6 x Rk x b x h0 = 0.6 x 8.8 x 20 x 32 = 3379.2 KG < Qmax Caàn ñaët coát ñai Löïc maø coát ñai phaûi chòu: qd = = = 15.88 KG/cm2 Khoaûng caùch giöõa caùc ñai tính toaùn: utt = Choïn ñai 6, n = 2, fñ = 0.283 cm2 , Rañ = 2100 daN/cm2 utt = = 151.15 cm Khoaûng caùch Max giöõa caùc ñai : umax = = = 74.83 cm Theo caáu taïo ñoaïn caùch goái ¼ L, khoaûng caùch ñai cho daàm coù chieàu cao h <45cm uct h/2 = 40/2 = 20cm Khoaûng caùch Max giöõa caùc ñai : Vaäy ñoaïn daàm ¼ L gaàn goái töïa ñaët ñai 6 a150 Ñoaïn giöõa daàm ñaët 6 a200 qd = = = 59.43 KG/cm Khaû naêng chòu caét cuûa beâ toâng cuûa coát ñai taïi tieát dieän nguy hieåm nhaát laø : QDB = = = 9256.66 KG > 4785.65 KG Vaäy beâ toâng vaø coát ñai ñuû khaû naêng chòu löïc caét khoâng caàn ñaët coát xieân IV.5. BOÁ TRÍ THEÙP TREÂN BAÛN VEÕ (KC-04/8) šš&œœ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc5.dam truc C.doc
 • docKHUNG TRUC 1.doc
 • docKHUNG TRUC 4.doc
 • doc6. khung truc 4.doc
 • dwg1.kien truc.dwg
 • doc7b.Mong coc ep.doc
 • doc4.san dien hinh tang 2.doc
 • doc6.b. khung truc 1.doc
 • dwg6.khung truc 4.dwg
 • doc7a. xu ly dia chat.doc
 • doc2.Ho nuoc mai.doc
 • doc7c.mong khoan nhoi.doc
 • dwg7.Mong.dwg
 • doc3.cau thang tang 2.doc
 • docDAM TRUC C.doc
 • dwg4.san tang 2.dwg
 • dwg2.ho nuoc mai.dwg
 • dwg3.cau thang tang 2.dwg
 • dwg5. dam truc C.dwg
 • doc1.Tong quan kien truc.doc
 • docLOI CAM ON.doc
 • docDAU phu luc.doc
 • docDAU THUYET MINH -.doc
 • docNHAN XET GVHD.doc
 • dbThumbs.db
 • docMLUC (thuyet minh).DOC
 • tifkhung 4 - luc cat.TIF
 • tifkhung 1 - luc cat.TIF
 • doctham khao.doc
 • docMLUC (phu luc).DOC
 • tifkhung 1 - moment.TIF
 • docphieu giao nhiem vu.doc
 • tifkhung 4 - moment.TIF
 • tifkhung 1 - luc doc.TIF
 • tifkhung 4 - luc doc.TIF
 • tifkhung 1 - so thu tu phan tu.TIF
 • tifkhung 4 - so thu tu phan tu.TIF