Đồ án Thiết kế phương án quan trắc lún đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi

MỤC LỤC

NỘI DUNG Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I

Giới thiệu chung 4

I.1. Tình hình đặc điểm khu vực xây dựng công trình đê chắn sóng nhà máy lọc

dầu Dung Quất 4

I. Đặc điểm chung 4

II. Giới thiệu quy mô của khu liên hợp nhà máy lọc dầu Dung Quất và các hạng

mục công trình 7

CHƯƠNG II

Những cơ sở chung về lý thuyết đo lún công trình 13

II.1. Khái niệm về quan trắc độ lún công trình 13

II.1.1. Khái niệm về độ lún 13

II.1.2. Nguyên nhân gây ra độ lún công trình 13

II.1.3. Mục đích nhiệm vụ quan trắc độ lún công trình 14

II.1.4. Tham số đặc trưng độ lún công trình 15

II.1.5. Nguyên tắc thực hiện quan trắc độ lún công trình 16

II.2. yêu cầu độ chính xác quan trắc đo lún các công trình xây xựng 16

II.3. ước tính chu kỳ quan trắc hợp lý 17

II.3.1.Chu kỳ quan trắc độ lún đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất 19

II.4. các phương pháp quan trắc độ lún công trình và khả năng ứng dụng để quan

trắc độ lún của đê chắn sóng Dung Quất 20

II.4.1. Phương pháp đo cao hình học 20

II.4.2. Phương pháp đo cao lượng giác 24

II.4.3. Phương pháp đo cao thuỷ tĩnh 25

II.4.4. Quan trắc độ lún công trình bằng thiết bị đĩa từ 28

II.4.5. Phương pháp đo lún thuỷ động học 35

II.5. Lựa chọn phương pháp đo tối ưu để ứng dụng quan trắc đê chắn sóng

nhà máy lọc dầu Dung Quất 36

II.5.1. Phương pháp đo cao hình học 36

II.5.2. Phương pháp đo cao lượng giác 36

II.5.3. Phương pháp đo cao thuỷ tĩnh 37

II.5.4. Phương pháp đo cao bằng thiết bị đĩa từ 37

II.5.5. Phương pháp đo cao bằng máy thuỷ động học 37

Chương III

thiết kế lưới quan trắc độ lún đê chắn sóng dung quất 38

III.1. Đặc điểm thiết kế kỹ thuật lưới đo lún đê chắn sóng 38

III.1.1. Yêu cầu độ chính xác xác định độ lún đê chắn sóng 38

III.2. Phương Pháp đánh giá độ chính xác của phương án thiết kế 39

III.3. Thiết kế lưới quan trắc độ lún nền công trình đê chắn sóng Dung Quất 44

III.4.Thiết kế lưới cơ sở và lưới đo lún trên công trình đê chắn sóng 47

III.4.1. Thiết kế lưới cơ sở 47

III.5. Phương án bố trí các mốc chuẩn 49

III.5.1. Vai trò của mốc chuẩn và yêu cầu đối với mốc chuẩn 49

III.5.2. Giới thiệu một số loại mốc chuẩn 49

III.5.3. Cấu tạo của mốc chuẩn phục phụ đo lún công trình đê chắn sóng nhà máy

lọc dầu Dung Quất 50

III.6. Phương án bố trí các mốc đo lún trên công trình đê chắn song

Dung Quất 52

III.6.1. Vai trò của mốc đo lún công trình và yêu cầu đối với mốc đo lún

công trình 52

III.6.2. Phương án bố trí mốc đo lún bề mặt đê chắn sóng Dung Quất và

sơ đồ đo 53

III.6.3. Cấu tạo mốc đo lún công trình đê chắn sóng Dung Quất 54

CHƯƠNG IV

Tổ chức thực hiện việc quan trắc đê chắn sóng Dung Quất và dự toán

kinh phí 55

IV.1. Chọn máy móc và thiết bị phục vụ đo lún đê chắn sóng nhà máy lọc dầu

Dung Quất 55

IV.2. Quy trình đo lún bằng máy thuỷ chuẩn Ni - 004 ( Đức ) 55

IV.2.1 Kiểm tra và kiểm nghiệm máy thuỷ chuẩn 55

IV.2.2. Kiểm nhhiệm mia thuỷ chuẩn 60

IV.2.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật 62

IV.2.4. Trình tự đo 62

IV.3. Xử lý số liệu đo lún 63

IV.3.1.Kiểm tra kết quả đo trước khi bình sai 63

IV.3.2. Tính toán bình sai lưới độ cao 63

IV.3.3. Đóng gói và giao nộp tài liệu 65

IV.4. Dự đoán lún công trình 66

IV.4.1. phương pháp hàm số mũ 66

IV.4.2. Phương pháp dự báo lún theo đa thức 68

IV.5. Dự Toán kinh phí 68

IV.5.1. Cơ sở để lập dự toán 68

A.Các quyết định có liên quan 68

B.Chi phí nhân công 69

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73

 

 

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

 

 

doc78 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2318 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế phương án quan trắc lún đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế phương án quan trắc lún đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi.DOC
Tài liệu liên quan