Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống treo xe tải hạng nhẹ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1:PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 4

1.1. Phân loại 4

1.2.Yêu cầu đối với hệ thống treo. 4

1.3. Chọn phương án thiết kế. 4

CHƯƠNG 2:TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO 4

2.1 Xác định các thông số cơ bản của hệ thống treo: 4

2.1.1 Xác định hệ số phân bố khối lượng phần treo: 4

2.1.2 Xác định hành trình tĩnh của bánh xe: 4

2.1.3 Xác định hành trình động của bánh xe: 4

2.1.4 Kiểm tra hành trình động của bánh xe theo diều kiện đảm bảo khoảng sáng gầm xe nhỏ nhất 4

2.1.5 Kiểm tra hành trình động của bánh xe không xảy ra va đập giữa phần treo trước và phần không treo trước khi phanh xe cấp tốc 4

2.2 Tính toán dao động của ô tô: 4

2.2.1 Xác định tần số dao động riêng và hệ số dập tắt dao động của hệ thống treo 4

2.2.2 Xác định biên độ dao động của khối lượng phần treo và biên độ dao động của khối lượng phần không treo 4

2.2.3 Xác định gia tốc dao động của khối lượng phần treo: 4

2.2.4 Xây dựng đặc tính biên độ tần số - biên độ của dao động: 4

2.3 Tính toán thiết kế nhíp: 4

A Thiết kế phần tử dẫn hướng và đàn hồi loại nhíp treo trước 4

2.3.1 Xác định mô men quán tính tổng cộng J 4

2.3.2 Xác định tiết diện của các lá nhíp 4

2.3.3 Xác định chiều dài từng lá nhíp 4

B.Thiết kế phần tử dẫn hướng và đàn hồi loại nhíp treo sau 4

2.3.4 Xác định mô men quán tính tổng cộng J 4

2.3.5 Xác định tiết diện của các lá nhíp 4

2.3.6 Xác định chiều dài của các lá nhíp 4

2.4 Tính toán kiểm tra bền của lá nhíp 4

2.5 Thiết kế tính toán giảm chấn 4

CHƯƠNG3:ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ KẾT CẤU ĐẾN DAO ĐỘNG Ô TÔ 4

3.1. Ảnh hưởng của độ cứng của treo 4

3.2. Ảnh hưởng của hệ số cản giảm chấn 4

3.3. Ảnh hưởng của độ cứng của lốp 4

3.4.Ảnh hưởng của khối lượng treo 4

3.5. Ảnh hưởng của khối lượng không treo 4

Kết luận.

 

doc64 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3597 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống treo xe tải hạng nhẹ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MôC LôC Lêi më ®Çu Ch­¬ng 1:ph©n tÝch ®Æc ®iÓm vµ lùa chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ 4 1.1. Ph©n lo¹i 4 1.2.Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng treo. 4 1.3. Chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. 4 Ch­¬ng 2:tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng treo 4 2.1 X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña hÖ thèng treo: 4 2.1.1 X¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bè khèi l­îng phÇn treo: 4 2.1.2 X¸c ®Þnh hµnh tr×nh tÜnh cña b¸nh xe: 4 2.1.3 X¸c ®Þnh hµnh tr×nh ®éng cña b¸nh xe: 4 2.1.4 KiÓm tra hµnh tr×nh ®éng cña b¸nh xe theo diÒu kiÖn ®¶m b¶o kho¶ng s¸ng gÇm xe nhá nhÊt 4 2.1.5 KiÓm tra hµnh tr×nh ®éng cña b¸nh xe kh«ng x¶y ra va ®Ëp gi÷a phÇn treo tr­íc vµ phÇn kh«ng treo tr­íc khi phanh xe cÊp tèc 4 2.2 TÝnh to¸n dao ®éng cña « t«: 4 2.2.1 X¸c ®Þnh tÇn sè dao ®éng riªng vµ hÖ sè dËp t¾t dao ®éng cña hÖ thèng treo 4 2.2.2 X¸c ®Þnh biªn ®é dao ®éng cña khèi l­îng phÇn treo vµ biªn ®é dao ®éng cña khèi l­îng phÇn kh«ng treo 4 2.2.3 X¸c ®Þnh gia tèc dao ®éng cña khèi l­îng phÇn treo: 4 2.2.4 X©y dùng ®Æc tÝnh biªn ®é tÇn sè - biªn ®é cña dao ®éng: 4 2.3 TÝnh to¸n thiÕt kÕ nhÝp: 4 A ThiÕt kÕ phÇn tö dÉn h­íng vµ ®µn håi lo¹i nhÝp treo tr­íc 4 2.3.1 X¸c ®Þnh m« men qu¸n tÝnh tæng céng J 4 2.3.2 X¸c ®Þnh tiÕt diÖn cña c¸c l¸ nhÝp 4 2.3.3 X¸c ®Þnh chiÒu dµi tõng l¸ nhÝp 4 B.ThiÕt kÕ phÇn tö dÉn h­íng vµ ®µn håi lo¹i nhÝp treo sau 4 2.3.4 X¸c ®Þnh m« men qu¸n tÝnh tæng céng J 4 2.3.5 X¸c ®Þnh tiÕt diÖn cña c¸c l¸ nhÝp 4 2.3.6 X¸c ®Þnh chiÒu dµi cña c¸c l¸ nhÝp 4 2.4 TÝnh to¸n kiÓm tra bÒn cña l¸ nhÝp 4 2.5 ThiÕt kÕ tÝnh to¸n gi¶m chÊn 4 Ch­¬ng3:¶nh h­ëng cña c¸c th«ng sè kÕt cÊu ®Õn dao ®éng « t« 4 3.1. ¶nh h­ëng cña ®é cøng cña treo 4 3.2. ¶nh h­ëng cña hÖ sè c¶n gi¶m chÊn 4 3.3. ¶nh h­ëng cña ®é cøng cña lèp 4 3.4.¶nh h­ëng cña khèi l­îng treo 4 3.5. ¶nh h­ëng cña khèi l­îng kh«ng treo 4 KÕt luËn. Ch­¬ng 1 Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm kÕt cÊu,CHäN PH¦¥NG ¸N THIÕT KÕ 1.1. Ph©n lo¹i HÖ thèng treo lµ mét tæ hîp c¸c c¬ cÊu thùc hiÖn liªn kÕt c¸c b¸nh xe (cÇu xe) víi khung xe (vá xe) ®Ó ®¶m b¶o ®é ªm dÞu vµ an toµn chuyÓn ®éng trªn c¬ së t¹o ra c¸c dao ®éng cña th©n xe vµ b¸nh xe theo ý muèn, gi¶m c¸c t¶i träng va ®Ëp cho xe khi chuyÓn ®éng trªn ®Þa h×nh kh«ng b»ng ph¼ng. Ngoµi ra hÖ thèng treo cßn dïng ®Ó truyÒn c¸c lùc vµ m« men t¸c ®éng gi÷a b¸nh xe vµ khung xe (vá xe). HÖ thèng treo bao gåm 4 phÇn tö chÝnh sau: - PhÇn tö ®µn håi: - PhÇn tö gi¶m chÊn: - PhÇn tö h­íng: -PhÇn tö æn ®Þnh HÖ thèng treo « t« th­êng ®­îc ph©n lo¹i dùa vµo cÊu t¹o cña phÇn tö ®µn håi, phÇn tö h­íng vµ theo ph­¬ng ph¸p dËp t¾t dao ®éng. a) Theo cÊu t¹o cña phÇn tö h­íng. - HÖ thèng treo phô thuéc: lµ hÖ thèng treo mµ b¸nh xe bªn tr¸i vµ bªn ph¶i cña mét cÇu ®­îc liªn kÕt cøng víi nhau b»ng dÇm cÇu liÒn hoÆc vá cÇu cøng. Khi ®ã dao ®éng hoÆc chuyÓn dÞch (trong mÆt ph¼ng ngang hoÆc mÆt ph¼ng th¼ng ®øng) cña b¸nh xe bªn nµy lµm ¶nh h­ëng, t¸c ®éng ®Õn b¸nh xe bªn kia vµ ng­îc l¹i. ¦u ®iÓm cña hÖ thèng treo phô thuéc lµ cÊu t¹o ®¬n gi¶n gi¸ thµnh kh«ng cao vµ ®¶m b¶o ®é ªm dÞu cÇn thiÕt cho c¸c xe cã tèc ®é chuyÓn ®éng kh«ng cao. NÕu hÖ thèng treo phô thuéc cã ph©n tö ®µn håi lo¹i nhÝp th× nã lµm ®­îc c¶ nhiÖm vô cña phÇn tö h­íng. HÖ thèng treo phô thuéc ®­îc sö dông ë rÊt nhiÒu xe nh­: KRAZ; KAMAZ;...(h×nh 1.1). H×nh 1.1: S¬ ®å hÖ thèng treo phô thuéc. 1-Th©n xe; 2-Gi¶m chÊn; 3-DÇm cÇu; 4-NhÝp - HÖ thèng treo ®éc lËp: lµ hÖ thèng treo mµ b¸nh xe bªn tr¸i vµ b¸nh xe bªn ph¶i kh«ng cã liªn kÕt cøng víi nhau, chóng chØ ®­îc nèi gi¸n tiÕp víi nhau th«ng qua khung xe hoÆc vá xe. ChÝnh v× vËy mµ dao ®éng hay chuyÓn dÞch cña c¸c b¸nh xe lµ ®éc lËp nhau. H×nh 1.2: S¬ ®å hÖ thèng treo ®éc lËp. ­u ®iÓm cña hÖ thèng treo ®éc lËp lµ b¶o ®¶m ®é ªm dÞu chuyÓn ®éng cña xe nh­ng kÕt cÊu phøc t¹p, gi¸ thµnh ®¾t nªn chØ ®­îc sö dông ë mét sè cÇu tr­íc xe du lÞch, ë xe bäc thÐp BTR-60PB,...(h×nh 1.2). - HÖ thèng treo c©n b»ng: hai b¸nh xe cïng mét phÝa cña hai cÇu xe liÒn nhau cã chung phÇn tö ®µn håi ®­îc bè trÝ xung quanh trôc c©n b»ng. HÖ thèng treo c©n b»ng th­êng gÆp ë nh÷ng xe nhiÒu cÇu cã tÝnh n¨ng th«ng qua cao. Nh÷ng xe ®ã cã ba hoÆc bèn cÇu trong ®ã bè trÝ hai cÇu liÒn nhau. HÖ thèng treo cña nh÷ng cÇu nµy th­êng lµ hÖ thèng treo c©n b»ng phô thuéc. (h×nh 1.3). H×nh 1.3: S¬ ®å hÖ thèng treo c©n b»ng. b) Theo cÊu t¹o cña phÇn tö ®µn håi: Cã c¸c lo¹i nh­ sau: - PhÇn tö ®µn håi lµ kim lo¹i gåm: nhÝp l¸, lß xo, thanh xo¾n. §©y lµ lo¹i phæ biÕn nhÊt ë c¸c « t« qu©n sù vµ xe bäc thÐp b¸nh h¬i. - PhÇn tö ®µn håi lµ khÝ nÐn gåm: phÇn tö ®µn håi khÝ nÐn cã b×nh chøa lµ cao su kÕt hîp sîi v¶i bäc cao su lµm cèt, d¹ng mµng ph©n chia vµ d¹ng liªn hîp. - PhÇn tö ®µn håi lµ thuû khÝ cã lo¹i kh¸ng ¸p vµ lo¹i kh«ng kh¸ng ¸p. - PhÇn tö ®µn håi lµ cao su cã lo¹i lµm viÖc ë chÕ ®é nÐn vµ lµm viÖc ë chÕ ®é xo¾n. c) Theo ph­¬ng ph¸p dËp t¾t dao ®éng: - DËp t¾t dao ®éng nhê c¸c gi¶m chÊn thuû lùc, gåm gi¶m chÊn d¹ng ®ßn vµ d¹ng èng. - DËp t¾t dao ®éng nhê ma s¸t c¬ häc gi÷a c¸c chi tiÕt cña phÇn tö ®µn håi vµ trong phÇn tö h­íng. 1.2.Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng treo. * C¸c yªu cÇu chung cña hÖ thèng treo: + §¶m b¶o ®é ªm dÞu cÇn thiÕt khi xe chuyÓn ®éng. §é ªm dÞu chuyÓn ®éng cña « t« qu©n sù ®­îc ®¸nh gi¸ qua gi¸ trÞ cho phÐp cña c¸c th«ng sè nh­ tÇn sè dao ®éng riªng, biªn ®é dao ®éng lín nhÊt, gia tèc dao ®éng lín nhÊt… + Sù thay ®æi quÜ ®¹o l¨n cña c¸c b¸nh xe kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó ®¶m b¶o ®é ªm dÞu chuyÓn ®éng th¼ng vµ tÝnh n¨ng th«ng qua cña «t«. + Träng l­îng phÇn kh«ng treo ph¶i nhá. Träng l­îng phÇn kh«ng treo bao gåm träng l­îng b¸nh xe, c¸c chi tiÕt cña bé phËn dÉn h­íng, cÇu xe vµ mét phÇn träng l­îng cña bé phËn ®µn håi vµ gi¶m chÊn. Gi¶m träng l­îng phÇn kh«ng treo sÏ lµm gi¶m rÊt nhiÒu t¶i träng ®éng t¸c dông lªn bé phËn ®µn håi vµ th©n xe. Yªu cÇu nµy ®­îc thùc hiÖn rÊt tèt ®èi víi hÖ thèng treo ®éc lËp. + HÖ thèng treo ph¶i ®¶m b¶o cã søc sèng cao, ®é tin cËy lín trong sö dông. Søc sèng cña hÖ thèng treo cña «t« chñ yÕu phô thuéc vµo lo¹i s¬ då treo. + §¶m b¶o ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh b¶o d­ìng, söa ch÷a. Yªu cÇu nµy chñ yÕu phô thuéc vµo sè l­îng c¸c ®iÓm ph¶i b¶o d­ìng vµ vÞ trÝ c¸c ®iÓm ®ã trªn xe. a) PhÇn tö h­íng. - PhÇn tö h­íng cã nhiÖm vô truyÒn c¸c lùc däc, lùc ngang vµ m« men tõ mÆt ®­êng lªn khung xe. §éng häc cña phÇn tö h­íng x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh dÞch chuyÓn cña b¸nh xe ®èi víi khung xe vµ ¶nh h­ëng tíi tÝnh æn ®Þnh vµ tÝnh quay vßng cña « t«. §Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng, nhiÖm vô nµy, phÇn tö h­íng cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau: + Gi÷ nguyªn ®éng häc b¸nh xe khi « t« chuyÓn ®éng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ khi b¸nh xe chuyÓn ®éng th¼ng ®øng, c¸c gãc ®Æt b¸nh xe, c¸c chiÒu réng, chiÒu dµi c¬ së ph¶i gi÷ nguyªn. DÞch chuyÓn b¸nh xe theo chiÒu ngang (thay ®æi chiÒu réng c¬ së) sÏ lµm lèp mßn nhanh vµ t¨ng søc c¶n chuyÓn ®éng cña « t« trªn nÒn ®Êt mÒm. DÞch chuyÓn b¸nh xe theo chiÒu däc tuy cã gi¸ trÞ thø yÕu nh­ng g©y nªn sù thay ®æi ®éng häc cña chuyÓn ®éng l¸i. Thay ®æi gãc do·ng cña b¸nh xe dÉn h­íng lµ ®iÒu nªn tr¸nh, v× nã kÌm theo hiÖn t­îng m« men hiÖu øng con quay, lµm cho b¸nh xe l¾c xung quanh trôc ®øng. Khi b¸nh xe l¨n víi gãc nghiªng lín, sÏ lµm lèp mßn, sinh ra ph¶n lùc ngang lín lµm xe khã b¸m ®­êng. + Víi c¸c b¸nh xe dÉn h­íng nªn tr¸nh sù thay ®æi gãc nghiªngv× khi thay ®æi lµm trô ®øng nghiªng vÒ sau, nªn ®é æn ®Þnh cña xe kÐm ®i. Khi b¸nh xe dÞch chuyÓn th¼ng ®øng còng lµm thay ®æi ®é chôm b¸nh xe (thay ®æi gãc), lµm thay ®æi quÜ ®¹o chuyÓn ®éng cña « t« lµm cho « t« kh«ng b¸m ®óng ®­êng. + §¶m b¶o truyÒn lùc ngang, lùc däc, m« men tõ b¸nh xe lªn khung xe mµ kh«ng g©y biÕn d¹ng râ rÖt, kh«ng lµm dÞch chuyÓn c¸c chi tiÕt cña b¸nh xe. + Gi÷ ®­îc ®óng ®éng häc cña dÉn ®éng l¸i, nghÜa lµ sù dÞch chuyÓn th¼ng ®øng vµ sù quay quanh trô ®øng cña b¸nh xe kh«ng phô thuéc vµo nhau. + §é nghiªng cña thïng xe trong mÆt ph¼ng ngang ph¶i bÐ. PhÇn tö dÉn h­íng cã ¶nh h­ëng ®Õn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c phÇn tö ®µn håi (kho¶ng c¸ch nhÝp), tuú theo phÇn tö dÉn h­íng mµ ta cã kho¶ng c¸ch nµy lín hay bÐ, phÇn tö dÉn h­íng cßn ¶nh h­ëng ®Õn vÞ trÝ t©m cña ®é nghiªng bªn. + PhÇn tö dÉn h­íng ph¶i ®¶m b¶o bè trÝ hÖ thèng treo trªn « t« ®­îc thuËn tiÖn. + KÕt cÊu phÇn tö dÉn h­íng ph¶i ®¬n gi¶n dÔ sö dông, ch¨m sãc, b¶o d­ìng. + Träng l­îng ph¶i nhá, ®Æc biÖt lµ phÇn kh«ng ®­îc treo. PhÇn tö h­íng cã thÓ lµ nhÝp l¸, thanh gi»ng, thanh ®ßn.mçi lo¹i cã ­u nh­îc ®iÓm vµ thÝch hîp víi mét lo¹i xe nhÊt ®Þnh. PhÇn tö h­íng lµ nhÝp l¸. H×nh 1.4: KÕt cÊu nhÝp chÝnh vµ phô cña hÖ thèng treo cã ®é cøng thay ®æi. 1. NhÝp chÝnh vµ nhÝp phô; 2. èng b¹c chèt nhÝp; 3,4,5. Quang nhÝp; 6. B¹c tú ®ai nhÝp vµ bu l«ng; 7. §Öm tú b¾t nhÝp; 8. Chèt nhÝp; 9. §Öm; 10. Bu l«ng quang nhÝp; 11. Bu l«ng; 12. §ai èc. ­u ®iÓm lµ kÕt cÊu ®¬n gi¶n, v× nhÝp võa ®ãng vai trß lµ phÇn tö h­íng võa ®ãng vai trß lµ phÇn tö ®µn håi do ®ã ®¬n gi¶n trong b¶o d­ìng, söa ch÷a. b) PhÇn tö ®µn håi. - PhÇn tö ®µn håi dïng ®Ó nèi ®µn håi gi÷a b¸nh xe vµ th©n xe, lµm gi¶m c¸c va ®Ëp ®ét ngét tõ ®­êng lªn, ®¶m b¶o ®é ªm dÞu khi « t« chuyÓn ®éng. §Ó thùc hnhn c¸c nhiÖm vô trªn, phÇn tö ®µn håi ph¶I cã ®é cøng phï hîp víi t¶i träng cña xe, nh»m t¹o ra dao ®éng víi tÇn sè thÊp cña th©n xe theo yªu cÇu ®Ò ra (do t¶i träng cña xe thùc tÕ lµ lu«n biÕn ®éng, cã lóc « t« ®ñ t¶i, cã lóc « t« non t¶i, do vËy cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn tö ®µn håi thay ®æi ®é cøng theo t¶i träng). ChuyÓn dÞch cña phÇn ®­îc treo kh«ng qu¸ lín, kÕt cÊu nhá gän, ®¶m b¶o träng t©m xe thÊp. Lµm viÖc tin cËy, an toµn, tuæi thä cao, ch¨m sãc b¶o d­ìng ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, qu¸ tr×nh lµm viÖc ªm dÞu kh«ng cã sù va ®Ëp cøng. PhÇn tö ®µn håi cã thÓ lµ nhÝp l¸, lß xo, thanh xo¾n. mçi lo¹i cã ­u nh­îc ®iÓm vµ thÝch hîp víi mét lo¹i xe nhÊt ®Þnh. PhÇn tö ®µn håi lµ nhÝp l¸. ­u ®iÓm lµ kÕt cÊu ®¬n gi¶n, ®¬n gi¶n trong b¶o d­ìng vµ lèp xe Ýt bÞ mßn khi quay vßng v× chØ cã khung xe nghiªng cßn cÇu xe kh«ng bÞ nghiªng. nh­îc ®iÓm lµ cã khèi l­îng phÇn kh«ng treo lín, do vËy gi¶m ®é ªm dÞu chuyÓn ®éng; khã cã ®­îc hÖ treo mÒm v× ®Ó cã hÖ treo mÒm cÇn ph¶i n©ng cao khung (vá) so víi cÇu xe; x¸c suÊt xuÊt hiÖn dao ®éng cña b¸nh xe dÉn h­íng lín, do vËy ¶nh h­ëng xÊu tíi æn ®Þnh chuyÓn ®éng th¼ng; tuæi thä cña c¸c l¸ nhÝp nhá. §Ó t¨ng tuæi thä l¸ nhÝp ng­êi ta ¸p dông ph­¬ng ph¸p gia c«ng phun h¹t vµo mÆt trªn c¸c l¸ nhÝp, sö dông nhÝp cã tiÕt diÖn ngang hîp lý, cè ®Þnh c¸c ®Çu nhÝp b»ng c¸c phÇn tö cao su, b«i mì ch× gi÷a c¸c l¸ nhÝp hoÆc c¸c tÊm ®Öm gi÷a c¸c l¸ nhÝp (®Öm b»ng chÊt dÎo, b»ng ®ång hoÆc hîp kim chèng mßn). H×nh 1.5: KÕt cÊu nhÝp chÝnh vµ phô cña hÖ thèng treo cã ®é cøng thay ®æi. 1. NhÝp chÝnh vµ nhÝp phô; 2. èng b¹c chèt nhÝp; 3,4,5. Quang nhÝp; 6. B¹c tú ®ai nhÝp vµ bu l«ng; 7. §Öm tú b¾t nhÝp; 8. Chèt nhÝp; 9. §Öm; 10. Bu l«ng quang nhÝp; 11. Bu l«ng; 12. §ai èc. HÖ thèng treo ®éc lËp víi phÇn tö ®µn håi lµ lß xo th­êng ®­îc ¸p dông réng r·i trªn c¸c « t« du lÞch tïy theo kÕt cÊu cña bé phËn dÉn h­íng mµ hÖ thèng treo ®éc lËp víi phÇn tö ®µn håi lß xo ®­îc ph©n lµm bèn lo¹i sau: - HÖ thèng treo ®éc lËp víi bé phËn dÉn h­íng mét ®ßn treo. Lo¹i nµy cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n nh­ng cã nh­îc ®iÓm lµ khi hµnh tr×nh dÞch chuyÓn cña b¸nh xe lín th× mÆt ph¼ng b¸nh xe bÞ nghiªng mét gãc lín g©y hiÖu øng con quay lµm dao ®éng b¸nh xe, ®ång thêi b¸nh xe bÞ tr­ît ngang lín dÉn ®Õn lèp bÞ mßn nhanh cho nªn s¬ ®å nµy chØ bè trÝ ë cÇu kh«ng dÉn h­íng ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi æn ®Þnh l¸i trong hÖ thèng l¸i. - HÖ thèng treo ®éc lËp víi c¬ cÊu hai ®ßn treo dµi b»ng nhau. Lo¹i nµy cã ­u ®iÓm lµ khi b¸nh xe dÞch chuyÓn theo ph­¬ng th¼ng ®øng, mÆt ph¼ng b¸nh xe kh«ng bÞ nghiªng, do ®ã b¸nh xe chuyÓn ®éng æn ®Þnh. Nh­îc ®iÓm ë s¬ ®å nµy lµ ®é tr­ît ngang lín, lèp mßn nhanh. - HÖ thèng treo ®éc lËp víi c¬ cÊu hai ®ßn treo dµi kh«ng b»ng nhau (t­¬ng tù nh­ ë b¸nh xe BTR-60PB). §Æc ®iÓm lo¹i nµy lµ khi b¸nh xe dÞch chuyÓn theo ph­¬ng th¼ng ®øng kh¸ lín nh­ng mÆt ph¼ng b¸nh xe bÞ nghiªng víi gãc nhá (th­êng 560), khi ®ã hiÖu øng con quay cã thÓ lo¹i trõ nhê ma s¸t trong treo. ë ®©y ®é tr­ît ngang kh«ng lín l¾m cho nªn cã thÓ kÕt hîp víi viÖc sö dông lèp cã ®é ®µn håi tèt ®Ó bï cho ®é tr­ît ngang. Do vËy hÖ thèng treo dïng s¬ ®å nµy ®­îc dïng réng r·i trªn « t« con hiÖn nay. - HÖ thèng treo ®éc lËp víi bé phËn dÉn h­íng kiÓu nÕn. §Æc ®iÓm treo lo¹i nµy lµ b¸nh xe dÞch chuyÓn ®éc lËp theo trôc nghiªng hoÆc ®Æt th¼ng, do vËy mÆt ph¼ng cña b¸nh xe kh«ng bÞ thay ®æi. §é tr­ît ngang cña b¸nh xe phô thuéc vµo ®é nghiªng cña trôc. Th­êng ®é nghiªng cña trôc nhá nªn ®é tr­ît ngang còng nhá do ®ã Ýt mßn lèp. Nh­îc ®iÓm cña lo¹i nµy lµ ®é cøng v÷ng cña kÕt cÊu theo chiÒu ngang nhá, khã bè trÝ bé phËn dÉn h­íng vµ ma s¸t trong bé phËn dÉn h­íng lín. Do vËy s¬ ®å nµy chØ dïng ë xe du lÞch cã c«ng suÊt nhá. - Trªn (h×nh 1.6) thÓ hiÖn s¬ ®å cÊu t¹o hÖ thèng treo ®éc lËp víi bé phËn dÉn h­íng hai ®ßn treo kh«ng b»ng nhau sö dông ë « t« cña h·ng Open. §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña lo¹i nµy lµ hai ®ßn dÉn h­íng ®Æt trong mÆt ph¼ng ngang xe. B¸nh xe l¾p vµo ®Çu trôc cña cam quay vµ nèi khíp b¶n lÒ víi hai ®ßn treo trªn vµ d­íi. Gi¶m chÊn 4 cã chiÒu dµi l¾p r¸p lín h¬n lß xo 2 cho nªn ®Çu trªn ®­îc b¾t trªn phÇn låi chôp phÝa trªn, cßn ®Çu d­íi gi¶m chÊn ®­îc b¾t cïng víi ®Õ lß xo. VÊu cao su 1 dïng ®Ó h¹n chÕ hµnh tr×nh dÞch chuyÓn b¸nh xe ë hµnh tr×nh tr¶ cßn vÊu cao su 5 t­¬ng øng ë hµnh tr×nh trªn . H×nh 1.6: CÊu t¹o hÖ thèng treo tr­íc dïng hai ®ßn treo kh«ng b»ng nhau. 1. VÊu h¹n chÕ hµnh tr×nh; 2. Lß xo; 3. Gi¸ ®ì; 4. Gi¶m chÊn; 5. VÊu h¹n chÕ hµnh tr×nh. c) PhÇn tö gi¶m chÊn. - Gi¶m chÊn dïng ®Ó dËp t¾t c¸c dao ®éng cña th©n xe vµ cÇu xe b»ng c¸ch chuyÓn c¬ n¨ng cña c¸c dao ®éng thµnh nhiÖt n¨ng, ®¶m b¶o ®é ªm dÞu cÇn thiÕt cho xe khi chuyÓn ®éng. Trªn « t« hiÖn nay chñ yÕu sö dông gi¶m chÊn thuû lùc. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng nµy gi¶m chÊn cÇn ph¶i: + DËp t¾t nhanh c¸c dao ®éng cã tÇn sè hoÆc biªn ®é lín. + DËp t¾t chËm c¸c dao ®éng nÕu « t« ch¹y trªn ®­êng Ýt mÊp m«. + H¹n chÕ c¸c lùc truyÒn qua gi¶m chÊn lªn th©n xe. + Lµm viÖc æn ®Þnh khi « t« chuyÓn ®éng trong c¸c ®iÒu kiÖn ®­êng s¸ kh¸c nhau vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ kh¸c nhau. + Cã tuæi thä cao. + Träng l­îng, kÝch th­íc bÐ; gi¸ thµnh h¹. Cã thÓ ph©n lo¹i gi¶m chÊn theo c¸c ®Æc ®iÓm sau: + Theo tû sè cña hÖ sè c¶n nÐn vµ hÖ sè c¶n tr¶ . - Lo¹i t¸c dông 2 chiÒu ®èi xøng . - Lo¹i t¸c dông 2 chiÒu kh«ng ®èi xøng . - Lo¹i t¸c dông 1 chiÒu . + Theo d¹ng gi¶m chÊn ta cã: - Gi¶m chÊn ®ßn. - Gi¶m chÊn èng. + Cã hay kh«ng cã van gi¶m t¶i. Ngµy nay trªn c¸c xe ®­îc dïng phæ biÕn lµ lo¹i gi¶m chÊn t¸c ®éng hai chiÒu kh«ng ®èi xøng cã van gi¶m t¶i vµ lo¹i gi¶m chÊn èng ®­îc dïng réng r·i h¬n. v× gi¶m chÊn èng thuû lùc nhÑ h¬n hai lÇn so víi gi¶m chÊn ®ßn, chÕ t¹o ®¬n gi¶n h¬n vµ cã ®é bÒn cao h¬n gi¶m chÊn ®ßn. H×nh 1.12: CÊu t¹o gi¶m chÊn èng thuû lùc. a) CÊu t¹o chung. b) Lµm viÖc ë tr¹ng th¸i nÐn. c) Lµm viÖc ë tr¹ng th¸i tr¶. 1,22. Tai; 2; §¸y; 3. Van n¹p; 4. Xy lanh c«ng t¸c; 5. Xy lanh ngoµi; 6. Van nÐn; 7. PÝt t«ng; 8. Van tr¶; 9. Vßng g¨ng pÝt t«ng; 10. Van th«ng qua; 11, Vá; 12. CÇn pÝt t«ng; 13. B¹c dÉn h­íng; 14. Vßng cao su; 15,17. Vßng lµm kÝn; 16. Lß xo vßng lµm kÝn; 18. §Öm thÐp; 19. Vßng bÝt; 20. §Öm nh«m; 21. phít lµm kÝn cÇn piston. 1.3. Chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. Qua ph©n tÝch kÕt cÊu cña c¸c hÖ thèng treo ë trªn, tõ nhiÖm vô ®Ò tµi ®­îc giao lµ: “TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng treo trªn xe t¶i h¹ng nhÑ”. T«i chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ nh­ sau: + HÖ thèng treo cña xe thiÕt kÕ lµ lo¹i hÖ thèng treo phô thuéc. + 2 nhÝp cã d¹ng nöa elip. + Bé phËn dÉn h­íng vµ ®µn håi lµ nhÝp. Ch­¬ng 2 tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng treo 2.0 C¸c th«ng sè kü thuËt cña xe t¶i h¹ng nhÑ ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: STT Th«ng sè kü thuËt Ký hiÖu Gi¸ trÞ §¬n vÞ  1 + KÝch th­íc bao    - ChiÒu dµi toµn bé  5655 mm  - ChiÒu réng  2322 mm  - ChiÒu cao ®Õn ®Ønh cabin  2440 mm  - ChiÒu cao ®Õn ®Ønh thïng xe  2520 mm  + KÝch th­íc c¬ së    - ChiÒu dµi L 3300 mm  - ChiÒu réng R 1800 mm  - ChiÒu cao H 1750 mm  + Kho¶ng s¸ng gÇm xe  320 mm  + Gãc tho¸t tr­íc t 41 ®é  + Gãc tho¸t sau s 32 ®é  + C«ng thøc b¸nh xe  4x4   + Träng l­îng xe khi kh«ng t¶i  36560 N  + Träng t¶i cña xe  20000 N  + Träng l­îng khi xe ®Çy t¶i  56560 N  - T¶i träng ph©n bè lªn cÇu tr­íc  28370 N  - T¶i träng ph©n bè lªn cÇu sau  29920 N  + B¸n kÝnh quay vßng nhá nhÊt Rmin 9,5 m  + VËn tèc lín nhÊt vmax 90..95 km/h  + S« l­îng b¸nh xe  4+1 b¸nh  + KÝch th­íc lèp  1200 -18 inch  + HÖ thèng ®iÖn - b×nh ®iÖn  12 V  + §éng c¬ ®èt trong: ®éng c¬ x¨ng 4 kú    - C«ng suÊt lín nhÊt Nmax 115 m· lùc  - Sè vßng quay t­¬ng øng víi chÕ ®é c«ng suÊt lín nhÊt nN 3200 vg/ph  - M« men xo¾n lín nhÊt Memax 29 kGm  - Sè vßng quay t­¬ng øng víi chÕ ®é m« men lín nhÊt nM 2000..2500 vg/ph  + Hép sè: 4 sè tiÕn, 1 sè lïi    + Hép sè ph©n phèi: 2 cÊp    - ip1  1   - ip2  1,982   + C¬ cÊu l¸i: lo¹i trôc vÝt lâm con l¨n    tû sè truyÒn il 20,5   + HÖ thèng treo: lo¹i phô thuéc    + Träng l­îng phÇn treo khi « t« ®Çy t¶i  49200 N  - ph©n bè lªn cÇu tr­íc  23600 N  - ph©n bè lªn cÇu sau  25600 N  + Träng l­îng phÇn kh«ng treo    - ë cÇu tr­íc  5200 N  - ë cÇu sau  4800 N  + §é cøng cña nhÝp    - NhÝp tr­íc  115 mm  - NhÝp sau  120 mm  + Sè l­îng l¸ nhÝp    - NhÝp tr­íc  10 c¸i  - NhÝp sau  10 c¸i  + ChiÒu dµi lµm viÖc cña l¸ nhÝp    - NhÝp tr­íc  1500 mm  - NhÝp sau  1500 mm  + ChiÒu dµy l¸ nhÝp    - NhÝp tr­íc  10 mm  - NhÝp sau  11 mm  + ChiÒu réng l¸ nhÝp    - NhÝp tr­íc  65 mm  - NhÝp sau  65 mm  + Gi¶m chÊn: lo¹i èng thñy lùc    - §­êng kÝnh pitt«ng gi¶m chÊn  40 mm  - Hµnh tr×nh lµm viÖc lín nhÊt  240 mm  - HÖ sè c¶n    • Hµnh tr×nh nÐn Kn 2,4 N/mm  • Hµnh tr×nh tr¶ Kt 7,8 N/mm  + BiÕn d¹ng tÜnh cña lèp khi xe ®Çy t¶i  36..38 mm  HÖ thèng treo cña xe thuéc lo¹i hÖ thèng treo phô thuéc ë c¶ 2 cÇu; 2 nhÝp cã d¹ng nöa elip; Bé phËn dÉn h­íng vµ ®µn håi lµ nhÝp. NhÝp tr­íc vµ nhÝp sau cña xe t¶i h¹ng nhÑ c¬ b¶n gièng nhau: + ChiÒu dµi nhÝp: L = 1500 mm = 150 cm + ChiÒu réng l¸ nhÝp: B = 65 mm =6,5 cm + ChiÒu dµy: - NhÝp tr­íc: h1 = 10 mm =1 cm - NhÝp sau: h2 = 11 mm =1,1 cm Bé nhÝp gåm 10 l¸ nhÝp ghÐp l¹i víi nhau nhê bul«ng trung t©m vµ c¸c kÑp nhÝp. Hai dÇu bé nhÝp ®­îc liªn kÕt víi khung xe qua c¸c gèi ®ì cao su, riªng c¸c gèi ®ì tr­íc cña mçi bé nhÝp cã thªm ®Öm ë mÆt ®Çu ®Ó truyÒn ph¶n lùc tõ mÆt ®­êng lªn khung xe, c¸c gèi ®ì phÝa sau cña mçi bé nhÝp kh«ng cã ®Öm cao su mÆt ®Çu ®Ó cho bé nhÝp cã thÓ di chuyÓn ®­îc trong mét giíi h¹n nµo ®ã. VÊu ®ì nhÝp: - VÊu t¨ng cøng: lµm b»ng cao su, ®Æt trªn treo tr­íc, vÊu ®­îc b¾t vµo thµnh bªn cña xµ däc. Khi nhÝp bÞ uèn nhiÒu, l¸ nhÝp trªn cïng sÏ tú vµo vÊu t¨ng cøng. - VÊu h¹n chÕ hµnh tr×nh: §Ó h¹n chÕ hµnh tr×nh ®i lªn cña nhÝp. VÊu ®­îc b¾t vµo mÐp d­íi cña xµ däc. Khi nhÝp bÞ uèn nhiÒu, vÊu låi trªn dÇm cÇu sÏ tú vµo vÊu h¹n chÕ hµnh tr×nh. TÝnh chÊt dÞch chuyÓn cña cÇu ®èi víi khung phô thuéc vµo c¸c th«ng sè cña nhÝp, nghÜa lµ nhÝp kh«ng ph¶i chØ lµ bé phËn ®µn håi mµ cßn ®ãng vai trß bé phËn dÉn h­íng, ®ång thêi lµm nhiÖm vô cña bé phËn gi¶m chÊn. Nh­ vËy nhÝp thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng cña hÖ thèng treo. ¦u nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng treo sö dông nhÝp: + ¦u ®iÓm: kÕt cÊu ®¬n gi¶n, ch¾c ch¾n, rÎ tiÒn; chÕ t¹o, b¶o d­ìng, söa ch÷a ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn. + Nh­îc ®iÓm: - Träng l­îng lín (chiÕm tõ 5,5..8% träng l­îng cña « t«), nÆng nhÊt trong c¸c lo¹i bé phËn ®µn håi - Thêi gian lµm viÖc ng¾n do tr¹ng th¸i øng suÊt phøc t¹p, lùc t¸c ®éng cã tÝnh chÊt chu k×, ®é bÒn mái cña nhÝp thÊp h¬n so víi thanh xo¾n kho¶ng 4 lÇn. Trong ®iÒu kiÖn ®­êng tèt, tuæi thä cña nhÝp kho¶ng 100000..150000 km; ®iÒu kiÖn ®­êng xÊu, tuæi thä cña nhÝp gi¶m ®i kho¶ng 10..50 lÇn. Tõ viÖc ph©n tÝch ­u nh­îc ®iÓm vµ kÕt cÊu cña nhÝp nh­ trªn, ng­êi ta ®­a ra mét sè biÖn ph¸p ®Ó t¨ng tuæi thä cho nhÝp nh­ sau: + §Æt 2 l¸ nhÝp chÝnh ®Ó t¨ng cøng, c­êng hãa cho bé nhÝp v× l¸ nhÝp chÝnh cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¾c nghiÖt nhÊt. + B«i mì ch× gi÷a c¸c l¸ nhÝp ®Ó gi¶m ma s¸t gi÷a chóng, lµm gi¶m kh¶ n¨ng mµi mßn, t¨ng tuæi thä, gióp gi¶m ®­îc sè l­îng l¸ nhÝp. Bé phËn gi¶m chÊn cña xe t¶i h¹ng nhÑ thuéc lo¹i gi¶m chÊn èng thñy lùc, t¸c ®éng 2 chiÒu vµ cã van gi¶m t¶i. ¦u ®iÓm c¬ b¶n cña gi¶m chÊn èng thñy lùc lµ kÝch th­íc nhá gän h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c lo¹i gi¶m chÊn kh¸c (vÝ dô nh­ gi¶m chÊn ®ßn) nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc tÝnh ªm dÞu chuyÓn ®éng cho xe. Ho¹t ®éng: Khi nÐn ªm, cÇn ®Èy pit t«ng trong xi lanh c«ng t¸c dÞch chuyÓn xuèng d­íi, van th«ng më, dÇu trong khoang d­íi sÏ dån lªn khoang trªn nh­ng kh«ng dån tÊt c¶ mµ cßn mét phÇn sÏ ch¶y sang khoang bï th«ng qua c¸c lç tiÕt l­u ë van nÐn. Khi ®ã, ¸p suÊt trong khoang bï sÏ t¨ng lªn mét chót. Søc c¶n thñy ®éng cña c¸c lç tiÕt l­u tû lÖ víi b×nh ph­¬ng vËn tèc l­u th«ng cña dÇu. Khi nÐn m¹nh, dÇu kh«ng thÓ ch¶y kÞp qua c¸c lç tiÕt l­u (cã tiÕt diÖn bÐ), ¸p suÊt trong xi lanh c«ng t¸c t¨ng lªn nhiÒu, van nÐn më, dÇu qua van nÐn xuèng, vµo khoang bï. Sau giai ®o¹n ¸p suÊt khoang c«ng t¸c t¨ng nhanh, lùc c¶n cña gi¶m chÊn t¨ng lªn nh­ng tèc ®é t¨ng chËm h¬n so víi khi nÐn ªm. Khi tr¶ ªm, cÇn ®Èy piston chuyÓn ®éng lªn trªn, khoang phÝa d­íi cÇn piston cña xilanh c«ng t¸c gi¶m ¸p suÊt, cßn khoang phÝa trªn piston t¨ng ¸p suÊt (nh­ng t¨ng dÇn dÇn), do vËy dÇu tõ khoang trªn sÏ qua khe hë van th«ng (van tr¶ ®ãng) vµo khoang phÝa d­íi piston, ®ång thêi dÇu tõ khoang bï qua lç n¹p bæ sung cho khoang phÝa d­íi piston. Khi tr¶ m¹nh, lß xo van tr¶ bÞ nÐn. Van tr¶ më ra, dÇu l­u th«ng qua c¶ lç tiÕt l­u cña van tr¶. §é më cña van tr¶ phô thuéc vµo møc ®é ®ét ngét cña hµnh tr×nh tr¶, cµng tr¶ m¹nh th× van cµng më lín. Theo tµi liÖu [3], ta cã mét sè th«ng sè ®Çu vµo ®Ó tÝnh to¸n dao ®éng « t« t¶i h¹ng nhÑ STT Th«ng sè kü thuËt Ký hiÖu Gi¸ trÞ §¬n vÞ  1 HÖ sè c¶n gi¶m chÊn cña treo tr­íc K1 10900 Ns/m  2 HÖ sè c¶n gi¶m chÊn cña treo sau K2 14430 Ns/m  3 HÖ sè c¶n ®µn håi cña hÖ thèng Kh 1071 Nms/rad  4 §é cøng xo¾n cña hÖ thèng Ch 68700 Nm/rad  5 §é cøng cña phÇn tö ®µn håi tr­íc Cp1 100000 N/m  6 §é cøng cña phÇn tö ®µn håi sau Cp2 106000 N/m  7 §é cøng cña lèp tr­íc Cl1 430000 N/m  8 §é cøng cña lèp sau Cl2 430000 N/m  9 Khèi l­îng treo Ma 4920 Kg  10 Khèi l­îng treo tr­íc M1 2360 Kg  11 Khèi l­îng treo sau M2 2560 Kg  12 Khèi l­îng kh«ng treo tr­íc m1 590 Kg  13 Khèi l­îng kh«ng treo sau m2 510 Kg  14 ChiÒu dµi c¬ së L 3,3 m  15 ChiÒu réng c¬ së B 1,8 m  16 Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m tíi t©m cÇu tr­íc a 1,73 m  17 Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m tíi t©m cÇu sau b 1,57 m  18 Kho¶ng c¸ch tõ trôc ®èi xøng däc tíi phÇn tõ ®µn håi tr­íc dp1 0,505 m  19 Kho¶ng c¸ch tõ trôc ®èi xøng däc tíi phÇn tõ ®µn håi sau dp2 0,505 m  20 Kho¶ng c¸ch tõ trôc ®èi xøng däc tíi gi¶m chÊn tr­íc da1 0,605 m  21 Kho¶ng c¸ch tõ trôc ®èi xøng däc tíi gi¶m chÊn sau da2 0,605 m  22 Kho¶ng c¸ch tõ trôc ®èi xøng däc tíi b¸nh xe tr­íc dk1 0,9 m  23 Kho¶ng c¸ch tõ trôc ®èi xøng däc tíi b¸nh xe sau dk2 0,9 m  24 M«men qu¸n tÝnh khèi l­îng phÇn treo ®èi víi trôc ngang Ja 12300 Kgm2  25 B¸n kÝnh qu¸n tÝnh khèi l­îng treo ®èi víi trôc ngang ry 1,59 m  26 M«men qu¸n tÝnh khèi l­îng phÇn treo tr­íc ®èi víi trôc däc Jx1 386 Kgm2  27 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTính toán thiết kế hệ thống treo xe tải hạng nhẹ (+bản vẽ).doc
 • doc1 Bia chinh va lot-Hao.doc
 • doc2 NVDATN-Hao.doc
 • doc3 Muc luc-Hao.doc
 • doc4 Loi noi dau-Hao.doc
 • doc6 Tai lieu tham khao.doc
 • dwgDactinh_x.dwg
 • dwgGiam Chan Hoan Chinh.dwg
 • dwgTreo truoc_sau.dwg
Tài liệu liên quan