Đồ án Xây dựng ứng dụng Webmail

MỤC LỤC

 

PHẦN 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ INTERNET V MỘT SỐ GIAO THỨC TRUYỀN THƠNG TRN INTERNET 6

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ INTERNET 6

1.2. HỌ GIAO THỨC TCP/IP 6

1.3. GIAO THỨC LIN MẠNG IP 7

1.4. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN TCP 12

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ VỀ LẬP TRÌNH MẠNG TRN MƠ HÌNH CLIENT/SERVER 14

2.1. LẬP TRÌNH GIAO TIẾP MẠNG VỚI WINDOWS SOCKETS 14

2.2. MỘT SỐ KHI NIỆM CƠ BẢN 14

2.2.1.Địa chỉ Internet 14

2.2.2. Khi niệm socket v port 14

2.3. CCH CI ĐẶT ỨNG DỤNG CLIENT/SERVER TCP 15

2.3.1. Cch ci đặt server TCP 15

2.3.2. Cch ci đặt client TCP 15

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ KHI NIỆM LIN QUAN ĐẾN THƯ ĐIỆN TỬ 17

1.1. MAILSERVER 17

1.2. GIAO THỨC GỬI MAIL (MAIL TRANSPORT PROTOCOL) 17

1.3.GIỚI THIỆU KIẾN TRC DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ 17

1.3.1. Kin trĩc vµ c¸c dÞch vơ 17

1.3.2. T¸c nh©n ng­i sư dơng (The User Agent) 20

1.3.2.1.Gửi thư (Sending Email) 20

1.3.2.2. Đọc thư (Reading Email) 20

1.3.2.3.Định dạng thơng điệp (Message Formats) 21

1.3.2.4.Chuẩn RFC 822 21

1.4.PHN TÍCH CẤU TRC THƯ ĐIỆN TỬ, CC GIAO THỨC SMTP V POP3 23

1.4.1.Phn tích cấu trc thư điện tử (RFC 822) 23

1.4.1.1. Giíi thiƯu 23

1.4.1.2. Mơ tả về cấu trc thư 24

1.4.2. §Þnh ngha vỊ c¸c tr­ng Header 25

1.4.3. C¸c tr­ng header ®iĨn h×nh 25

1.4.4. VÝ dơ vỊ cu trĩc th­ 26

1.5. PHN TÍCH GIAO THỨC SMTP (RFC 821) 26

1.5.1. Giíi thiƯu chung 26

1.5.2. M« h×nh ho¹t ®ng phiªn giao dÞch 27

1.5.3. Thđ tơc Mail 28

1.5.4. Thđ tơc Forwarding 30

1.5.5. C¸c thđ tơc Mailing vµ Sending 30

1.5.6. C¸c thđ tơc Opening vµ Closing 31

1.5.7. M· tr¶ li cđa c¸c c©u lƯnh SMTP 32

1.6. PHN TÍCH GIAO THỨC POP3 (RFC 1081,1082) 33

1.6.1. Giíi thiƯu 33

1.6.2. M« h×nh ho¹t ®ng phiªn giao dÞch 33

1.6.3. Tr¹ng th¸i AUTHORIZATION 34

1.6.4. Tr¹ng th¸i TRANSACTION 36

1.6.5. Tr¹ng th¸i UPDATE 39

1.6.6. VÝ dơ vỊ mt phiªn giao dÞch POP3 39

1.7. MIME (MULTIPURPOSE INTERNET MAIL EXTENSIONS) 40

1.8.POP BEFORE SMTP(CHỨNG THỰC QUYỀN TRUY CẬP THEO GIAO THỨC POP TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SMTP) 41

1.9.MAIL CLIENT, WEB MAIL 42

CHƯƠNG 4 : GIỚI THIỆU VỀ CC CƠNG NGHỆ LIN QUAN 42

2.1.GIỚI THIỆU VỀ JRUN WEBSERVER 3.1 42

2.2.GIỚI THIỆU VỀ SQL SERVER 7.0 42

2.2.1. Lý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệu sql server 7.0 v Cấu trc cơ sở dữ liệu của sql server 7.0 42

2.2.2. Cấu trc cơ sở dữ liệu vật lý: 44

2.2.2.1. Trang (page): 44

2.2.2.2 .Extent: 44

2.2.2.3 Những loại file trong CSDL:SQL Server cĩ 3 loại file: 44

2.3. LÝ THUYẾT MƠ HÌNH QUAN HỆ 45

2. 3.1. Cc khi niệm cơ bản 45

2.3.2. Khi Niệm phụ thuộc dữ liệu v cc dạng chuẩn 45

2.3.3 Khi niệm chỉ dẫn v khĩa chỉ dẫn 46

2.4.GIỚI THIỆU VỀ JAVA SERVLET 46

2.4.1.Khi niệm về JAVA SERVLET 46

2.4.2.Những ứng dụng thực tế của JAVA SERVLET v kiến trc của JAVA SERVLET 46

2.5.GIỚI THIỆU VỀ JAVA SERVER PAGES(JSP) 46

2.5.1.Khi niệm về JSP 46

2.5.2.Quan hệ giữa Servlet v JSP 47

2.5.2.1.Cch trình chủ bin dịch trang JSP thnh servlet 47

2.5.2.2. So snh giữa Servlet v JSP 47

2.6. GIỚI THIỆU VỀ JAVABEANS 48

2.6.1.Khi niệm về JAVABEANS 48

2.6.2.Cc thẻ chuẩn của JAVABEANS trong trang JSP 48

2.6.2.1.<jsp:useBean> 48

2.6.2.2.<jsp:setProperty> 49

2.6.2.3. <jsp:getProperty> 49

2.6.3.Thm JAVABEANS vo JSP 50

PHẦN 2 : XY DỰNG ỨNG DỤNG 51

CHƯƠNG 1 PHN TÍCH BI TỐN 51

1.1.TN ĐỀ TI 51

1.2.DỀ CƯƠNG CHI TIẾT 51

1.2.1.Khảo st 51

1.2.2.Yu cầu của bi tốn 51

1.2.3.Dữ liệu vo, dữ liệu ra v cc chức năng xử lý của hệ thống 52

1.2.4. Chức năng của hệ thống thơng tin quản lý 52

1.3. LÝ DO CHỌN ĐỀ TI 52

CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ V CI ĐẶT ỨNG DỤNG 53

2.1.PHN TÍCH V THẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 53

2.1.1.Phn tích 53

2.1.2. Giải thích cc chức năng của hệ thống 54

2.1.3.biểu đồ luồng dữ liệu( DFD – Data flow Diagram) 55

2.1.4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 55

2.1.4.1. Cc bảng dữ liệu chính 55

2.2. CI ĐẶT MAILSERVER 56

2.2.1.Phương n tổ chức lưu trữ mail trn Server 56

2.2.2.Cc đơn thể của mailserver 57

2.2.2.1. Xy dựng SMTP Server 57

2.2.2.2. Xy dựng POP3 Server 70

2.3.CI ĐẶT MAILCLIENT 83

Một số giao diện chính 88

 

doc92 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2049 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng ứng dụng Webmail, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDO_AN.DOC
  • pptslidedoan.ppt
  • rarThanh39.rar
Tài liệu liên quan