Gây hứng thú cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi học hoạt động âm nhạc

Thông qua việc tổ chức, hình thành tổ chức cho trẻ làm quen hoạt động âm nhạc.

 Giúp trẻ lứa tuổi nhà trẻ làm quen với một kỹ năng về âm nhạc

 Giúp cô giáo có nhiều hình thức tổ chức và kinh nghiệm điều chỉnh các hoạt động âm nhạc cho phù hợp với trẻ.

 Giúp trẻ có các thao tác, trí tuệ như phân tích, so sánh, tổng hợp khái quát hóa . khi trẻ tìm hiểu tri giác các tính chất của sự vật, hiện tượng xung quanh như hoạt động âm nhạc, giúp trẻ biết vận dụng các kinh nghiệm và vốn hiểu biết để Đặc biệt là các hoạt động âm nhạc nói riêng và các hoạt động khác nói chung.

 

 

 

doc24 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 631 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Gây hứng thú cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi học hoạt động âm nhạc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
là phương tiện nâng cao khả năng trí tuệ, giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, củng cố kiến thức trẻ qua học tập, vui chơi trong cuộc sống. Quá trình trẻ tiếp xúc và hoạt động âm nhạc như nghe cô hát, trẻ tự ca hát, nhảy múa, chơi trò chơi âm nhạc... sẽ hình thành ở trẻ những yếu tốt của một nhân cách phát triển toàn diện, hài hoà, đó là sự phát triển về thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ và thể lực, trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thật vô cùng quan trọng nhưng hình thành cho trẻ thật không phải dễ. §Ó thùc hiÖn tèt bé m«n nµy, t«i ®· tr¶i qua mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n. II/ MÔ TẢ GIẢI PHÁP. 1. Mô tả giải pháp trước khi có sáng kiến. * Thuận lợi Lµ mét gi¸o viªn công tác lâu năm trong ngành, thËt vinh dù và tự hào cho t«i ®­îc gi¶ng d¹y t¹i tr­êng MÇm non ®¹t chuÈn Quèc gia, trường còn đạt danh hiệu chuẩn về môi trường xanh sạch đẹp năm học vừa qua trªn quª h­¬ng anh hïng, nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên . Tr­êng cã ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt, phßng häc réng r·i, tho¸ng m¸t, sù nhËn thøc cña phô huynh ngµy cµng n©ng cao râ rÖt. Nhµ tr­êng, gi¸o viªn ®­îc c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng quan t©m x©y dùng ®ñ phßng häc, bµn ghÕ cho c« vµ trÎ häc tËp vui ch¬i, ®êi sèng gi¸o viªn ®­îc c¶i thiÖn * Khó khăn Lµ mét gi¸o viªn có kinh nghiệm lâu năm , nên việc tổ chức các hoạt động cho trẻ đều thu hút được sự chú ý tối đa của trẻ. Vì trẻ nhà trẻ còn nhỏ thời gian chăm sóc trẻ cần nhiều hơn bởi vậy việc làm ®å dïng, ®å ch¬i cßn h¹n chÕ vÒ sè l­îng, th©m mü. 2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến. Th«ng qua viÖc tæ chøc, h×nh thµnh tæ chøc cho trÎ lµm quen hoạt động âm nhạc. Gióp trÎ løa tuæi nhµ trÎ lµm quen víi mét kỹ năng về âm nhạc Gióp c« gi¸o cã nhiÒu h×nh thøc tæ chøc vµ kinh nghiÖm ®iÒu chØnh c¸c hoạt động âm nhạc cho phï hîp víi trÎ. Gióp trÎ cã c¸c thao t¸c, trÝ tuÖ nh­ ph©n tÝch, so s¸nh, tæng hîp kh¸i qu¸t hãa . khi trÎ t×m hiÓu tri gi¸c c¸c tÝnh chÊt cña sù vËt, hiÖn t­îng xung quanh nh­ hoạt động âm nhạc, gióp trÎ biÕt vËn dông c¸c kinh nghiÖm vµ vèn hiÓu biÕt ®Ó §Æc biÖt lµ c¸c hoạt động âm nhạc nãi riªng vµ c¸c hoạt động kh¸c nãi chung. §Ó tæ chøc tèt cho trÎ ho¹t ®éng âm nhạc, gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: 2.1. Tạo môi trường, nhóm lớp Đồ dùng ,trực quan , đồ chơi phục vụ tiết học như : Bàn ,ghế ,bảng ,tranh , mô hình ,các từ gắn với mỗi hình ảnh ,vật mẫu ... Cần phải đầy đủ cho cô và trẻ cùng hoạt động . Đồ dùng của trẻ cũng phải đẹp ,hấp dẫn ,phong phú sinh động nhằm kích thích hứng thú ,tò mò lòng ham hiểu biết của trẻ , tôi thường sử dụng đồ thật , vật thật hoặc hình ảnh động cho tiết học sinh học . dựa vào yêu cầu thực tế dạy trẻ , tôi được BGH nhà trường trang bị thêm thiết bị ,đồ dùng dạy học như : Bảng ,tranh ảnh ,lôtô ,và với mỗi tiết cần có đồ dùng để phục vụ thật đầy đủ . “T¹o m«i tr­êng nghÖ thuËt âm nhạc hÊp dÉn thu hót, kÝch thÝch trÎ t×m tßi kh¸m ph¸.” 2.2/ Giáo dục âm nhạc ở mọi lúc mọi nơi: Thực tế giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ cho ta thấy rằng năng lực tiếp thu thẩm mỹ về âm nhạc của trẻ không thể tự nó mà phát triển được, mà phải qua một quá trình: Học - chơi và mọi lúc mọi nơi. Mọi lúc mọi nơi cũng cần cho trẻ làm quen với âm nhạc. Vào buổi sáng giờ đón trẻ tôi cho trẻ nghe nhạc những bài trong và ngoài chương trình phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ. Trẻ được nghe nhiều lần sẽ cảm nhận được giai điệu của bài hát. Thích nghe hát và hát được như bạn. Hoạt động ngoài trời cũng cần cho trẻ làm quen với âm nhạc; hát những bài có nội dung theo đề tài hoặc giáo dục cho trẻ thông qua đề tài. Ví dụ: Giờ hoạt động ngoài trờ: "Quan sát cây xanh, hoa". Sau khi quan sát xong tập cho trẻ hát bài " cây xanh" hoặc "Trồng cây"... Qua đó trẻ sẽ được củng cố lại bài hát cũ hoặc làm quen với bài hát mới. Giáo dục các cháu trồng cây, có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây. Hình thành cho trẻ tình yêu thiên nhiên cuộc sống... Cùng trẻ trò chuyện về bài hát, giải thích cho trẻ về nội dung lời ca, có âm nhạc nhận thấy trẻ thích hẳn lên, vui thú, làm cho hoạt động thêm nhẹ nhàng, thoải mái. Từ đó nhận thấy trẻ rất thích được dạo chơi, trẻ nhanh nhẹn hào hứng tham gia vào các hoạt động, còn giúp trẻ củng cố lại kiến thức đã học hoặc làm quen với bài hát mới giúp trẻ vào giờ học âm nhạc được dễ dàng, tự tin hoà mình cùng cô. Nhận thấy bước đầu trẻ có khả năng phát triển về âm nhạc. 2.3/ Giáo dục âm nhạc thông qua các giờ học khác: Trong mọi tiết học đều tích hợp giáo dục âm nhạc, có thể là những bài đã học, những bài chưa học theo từng đề tài bài dạy. Ví dụ: Dạy trẻ đọc thơ "Yêu mẹ". Phần tích hợp cho trẻ hát bài: "mẹ đi vắng, đi học về". Cô hát cho trẻ nghe bài: "Tổ ấm gia đình, ba gọn nến lung linh...". Qua đó giúp trẻ làm quen một số bài hát mới hoặc củng cố những bài đã học, không những giúp trẻ làm quen âm nhạc mà còn làm cho trẻ hứng thú hơn trong giờ học. “ Lồng ghép âm nhạc vào hoạt động dạy thơ” Hoặc dạy trẻ học: Khám phá khoa học. Tìm hiểu "Vật nuôi trong gia đình" tích hợp hát bài " Ai cũng yêu chú mèo, con gà trống...". Qua đó còn hình thành cho trẻ tình cảm đối với các con vật, giáo dục trẻ biết ích lợi các con vật nuôi đối với cuộc sống con người. Cách chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi .v.v... Mọi tiết học đều có thể tích hợp giáo dục âm nhạc, ngoài việc ôn lại kiến thức cũ, làm quen kiến thức mới còn giúp cho giờ học nhẹ nhàng, hấp dẫn giúp trẻ thoải mái ham thích học hơn. 2.4/ Giáo dục âm nhạc thông qua giờ hoạt động góc: Trong một giờ hoạt động chung trẻ không thể hát thuộc và vận động thành thạo bài hát, vì ở lứa tuổi này trẻ rất dễ nhớ mà lại mau quên. Cần cho trẻ làm quen âm nhạc mọi lúc, mọi nơi và hoạt động ở góc. Tôi thấy giờ hoạt động góc trẻ chơi rất hồn nhiên, mạnh dạn, thích hát múa lại những bài đã học và thích phản ảnh lại những việc làm của người lớn. “Cô cho trẻ về góc chơi chính để trẻ hát tặng các bác xây dựng” Ví dụ: Sau giờ hoạt động chung: Giáo dục âm nhạc. Đề tài: Cô giáo. Phần hoạt động góc - ở góc nghệ thuật cho trẻ chơi biểu diễn văn nghệ: Tập làm ca sĩ. Cô là người dẫn dẫn chương trình giới thiệu cho trẻ biểu diễn hướng trẻ hát những bài có nội dung phục vụ cho bài học và theo chủ điểm, nhằm củng cố những kiến thức đã học. Tôi thấy rằng trẻ rất thích chơi ở góc, thể hiện được công việc ở mỗi góc. Giúp trẻ tìm hiểu về những công việc của người lớn, cứ như trẻ đang chơi mà có học. 2.5/ Giáo dục âm nhạc thông qua các hội thi, ngày hội: Đó cũng là một hình thức tuyên truyền về ngành học rất lớn. Trẻ rất thích tự làm và được khen, giúp trẻ phát triển trí tuệ, nhanh nhẹn, hồn nhiên, tự tin trước mọi người và cảm nhận được vẻ đẹp, cái hay của âm nhạc. Mặt khác sự cảm thụ tích cực của trẻ về âm nhạc không nên dừng lại ở việc cho trẻ hát lại những bài hát được người lớn truyền thụ mà tri thức và kỹ năng về âm nhạc sẽ được hình thành và tồn tại lâu bền ở trẻ son: Nếu các cháu được rèn luyện chu đáo và được tham gia biểu diễn... “Trẻ được múa hát trong những ngày hội, ngày lễ của trường” Tất cả những hình thức biểu diễn, những tác phẩm âm nhạc như đồng ca, đơn ca, hát kết hợp múa, hát kết hợp trò chơi, vận động theo nhạc đệm, đều gây cho trẻ những hứng thú nhất định và nếu biểu diễn thành công sẽ có giá trị giáo dục sâu sắc hơn. Vì sự giáo dục thẩm mỹ bằng nghệ thuật của âm nhạc chỉ được coi là hoàn thiện khi một tác phẩm âm nhạc truyền thụ cho trẻ và sau này chính những trẻ em đó tham gia tái hiện đầy đủ tác phẩm âm nhạc đó. Qua việc áp dụng một số biện pháp trong và ngoài giờ học, lớp tôi chất lượng về hoạt động giáo dục âm nhạc tăng lên khá rõ, các cháu rất thích học hoạt động này. Rất mạnh dạn tham gia vào các hoạt động không chỉ có giáo dục âm nhạc. 2.6/ Giáo dục âm nhạc trong giờ học âm nhạc: Do đặc điểm của lứa tuổi nhà trẻ nên giáo dục các cháu cần tiến hành theo phương châm "Học mà chơi - chơi mà học" theo chương trình giáo dục Mầm non mới. Một giờ học giáo dục âm nhạc cô xây dựng theo các cách khác nhau, mỗi giờ học chọn một phần trọng tâm chủ yếu trong một hoạt động: Trọng tâm là ca hát thì nội dung chính là tập cho các cháu hát thuộc bài hát, hát rõ lời, đúng nhạc. Nếu trọng tâm là nghe hát thì phần nghe hát phải kéo dài hơn, chủ yếu là trẻ được nghe cô hát, trẻ cảm nhận được tính chất, tình cảm của âm nhạc nên hưởng ứng cảm xúc với những trạng thái cảm xúc có trong tác phẩm. Nếu trọng tâm là biểu diễn văn nghệ thì cô tổ chức cho trẻ biểu diễn giống như một đêm văn nghệ, giúp trẻ ôn lại những bài đã học, tự tin mạnh dạn trước đông người. Dẫn dắt trẻ đến với những hiện tượng sống động của đời sống, giúp trẻ hình thành sự liên tưởng. Nếu trọng tâm là vận động theo nhạc thì cô hướng dẫn trẻ cách vận động theo bài hát để tạo cho bài hát hay hơn, trẻ hứng thú hơn. Việc dạy trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu âm nhạc không chỉ giúp trẻ tập phối hợp các động tác đi lại vững vàng, chạy nhẹ nhàng. Tất cả những vận động của tay chân, thân mình nhờ có sự phụ hoạ âm nhạc trở nên chính xác, nhịp nhàn hơn. Vận động theo nhạc tạo cho trẻ sự hoạt bát, nhanh nhẹn, có tư thế đẹp, duyên dáng. Để thu hút vào giờ học và giúp trẻ làm quen với hoạt động âm nhạc được tốt hơn, giáo viên cần đầu tư, nghiên cứu, sáng tạo trong phương pháp dạy học: Vào đầu giờ học cô có thể trò chuyện về chủ đề, xem vật thật, tranh ảnh... có chủ đề theo nội dung bài dạy để dẫn dắt trẻ tới tác phẩm, vào bài học một cách nhẹ nhàng, tự tin không gò bó trẻ. Mọi giờ học hoạt động làm quen âm nhạc đều có phần nghe hát và trò chơi âm nhạc. Vì sự cảm thụ âm nhạc gắn bó chặt chẽ với sự phát triển nhận thức. Nó đòi hỏi trẻ phải chú ý, quan sát nhạy bén. Trẻ tập trung nghe nhạc, so sánh âm thanh làm quen với ý nghĩa biểu cảm của âm thanh đó, ghi nhớ những đặc điểm, tính chất cảu hình tượng âm nhạc. Trò chơi âm nhạc giúp trẻ thoải mái, vận động chạy nhảy... trẻ sẽ hoạt bát nhanh nhẹn và rất hứng thú trong giờ học. Muốn một giờ hoạt động âm nhạc đạt kết quả cao đòi hỏi cô giáo phải hát đúng nhạc, có sử dụng đàn, nhạc cụ để trẻ được làm quen với nhạc, cô hát càng hay càng thu hút trẻ vào giờ học. Cô hát phải thể hiện tình cảm sắc bài hát, cô giới thiệu dẫn dắt hay có nội dung để trẻ hát cùng cô cả bài. Cô phải chuẩn bị nhạc cụ cho trẻ: Lớp tôi sử dụng phách tre, phách bằng vỏ gáo dừa, trống lắc... Trẻ hát đúng, hát hay chưa đủ mà còn dạy trẻ vận động theo nhạc, biết phối hợp âm nhạc nhịp điệu. Trẻ vừa hát vừa vận động theo nhạc giúp trẻ biết cảm nhận về âm nhạc, trông trẻ thật hồn nhiên dễ thương. Hầu hết các bài hát có thể cho trẻ vận động múa. Vì múa là hoạt động nghệ thuật, dùng hình thể, tư thế để biểu hiện lên tư tưởng, tình cảm của một tác phẩm. Múa và âm nhạc quan hệ mật thiết và không tách rời nhau. Một bài hát cho trẻ làm quen 2, 3 cách vận động khác nhau để thay đổi hình thức, giúp trẻ làm quen với nhiều loại hình tiết tấu và không nhàm chán. Có thể cho trẻ mặc trang phục theo bài hát, giúp trẻ biết trang phục của một số vùng miền theo nội dung bài hát. Khi chọn bài hát nghe tôi chọn bài hát có nội dung phù hợp toát lên nội dung chính của bài dạy hát. Ví dụ: Dạy hát bài "Cô và mẹ" thì tôi chọn bài hát nghe: "Đi Học" nhằm hướng trẻ vào nội dung bài học một cách dễ dàng và dễ giáo dục cho trẻ. Trẻ được nghe những bản nhạc phù hợp, trẻ sẽ cảm nhận giai điệu, ý nghĩa đời sống văn hoá vùng miền qua bài hát. Khi múa có thể mặc trang phục theo yêu cầu của bài hát. Để tăng phần hấp dẫn của giờ học cho trẻ chơi trò chơi âm nhạc nhằm phát triển năng khiếu, ôn luyện kiến thức kỹ năng cho trẻ về âm nhạc. Sự phản ứng âm thanh khác nhau để phát triển khả năng nghe nhạc của trẻ. Cô hướng dẫn cách chơi rõ ràng, cụ thể, dần dần nâng cao yêu cầu của trò chơi. Tôi cho số đông trẻ được tham gia chơi, tôi nhận thấy một giờ hoạt động âm nhạc cần đảm bảo các nội dung: Ca hát, vận động theo lời ca, trẻ được nghe hát và được chơi trò chơi âm nhạc. Trong một tiết học được tổ chức thực hiện như trẻ được chơi với cô, được gần gũi trò chuyện vơi cô, không gò bó trẻ. Về đội hình không cứng nhắc như trước đây, có thể cho trẻ thay đổi nhiều đội hình khác nhau: Hình tròn, chữ u, tự do... để trẻ được thoải mái hoạt động nhanh nhẹn. Trong giờ hoạt động âm nhạc cần cho trẻ làm quen với một số bài hát khác, có nội dung phù hợp và phù hợp với lứa tuổi có thể do cô sáng tác hoặc sưu tầm. T«i nhí m·i lÇn ®Çu tiªn ®øng líp d¹y hoạt động âm nhạc, t«i lóng tóng, bì ngì d¹y lµm sao cho trÎ biÕt vµ lµm ®­îc c¸c s¶n phÈm theo yªu cÇu, ®èi víi trÎ nhá míi t¸ch xa gia ®×nh ng­êi th©n, nªn trÎ rÊt nhí nhµ, hay khãc, nªn t«i ®· ph©n lo¹i trÎ ngay tõ ®Çu n¨m khi trÎ ®Õn líp, cho trÎ vµo nÒ nÕp, thãi quan. C¸c ch¸u hay khãc t«i cïng phô huynh trao ®ái ph¶i cho ch¸u ®i häc th­êng xuyªn, ®Ó ch¸u cã nÒn nÕp, thãi quen, quen b¹n vµ quen c« gi¸o. nh÷ng ngµy ®Çu lªn líp lµ nh÷ng kØ niÖm trong t«i kh«ng bao giê quªn ®­îc. Tõ gi¶ng d¹y ®Õn viÖc ch¨m sãc trÎ, t«i thÝch nhÊt hoạt động âm nhạc ®Æc biÖt lµ hát, múa, vận động theo nhạc, theo chñ ®Ò. VD: Giê d¹y h¸t bµi “rửa mặt như mèo" lµ träng t©m, nghe h¸t "chú mèo con” giê häc nµy t«i còng ®· chuÈn bÞ tõ gi¸o ¸n, ph­¬ng ph¸p råi c¶ ®å dïng tranh ¶nh n÷a mµ sao sù chó ý cña trÎ vµo bµi rÊt h¹n chÕ.Trong giê häc trÎ cßn nãi chuyÖn riªng, trÎ cßn ngñ gËt kh«ng chó ý . Khi c« b¾t nhÞp cho trÎ h¸t cïng c« trÎ uÓ o¶i nh­ gß Ðp ph¶i h¸t. chÝnh v× thÕ mµ kh«ng khÝ tiÕt häc trÇm l¾ng , gäi trÎ lªn h¸t c¸ nh©n mét sè trÎ ch­a m¹nh d¹n kh«ng døng dËy. D¹y xong tiÕt häc nµy t«i rÊt mÖt cæ häng ®au v× ph¶i h¸t to h¸t cè qua giê häc nµy t«i rÊt suy nghÜ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó ®­a chÊt l­îng giê häc ®¹t kÕt qu¶ tèt . Kh«ng dõng ë ®ã t«i l¹i chuÈn bÞ mäi thø ®Ó d¹y l¹i mét tiÕt kh¸c xem sao. MÆc dï tiÕt häc nµy còng cã cao h¬n tr­íc nh­ng vÉn chØ ë møc ®é ch­a ®­îc nh­ kÕt qu¶ nh­ ý trÎ h¸t cßn yÕu c« hái tªn bµi h¸t trÎ vÉn ch­a nhí khi c« gäi trÎ biÓu diÔn c¸ nh©n trÎ vÉn cßn rôt rÌ nhót nh¸t . T«i rÊt buån vµ suy nghÜ rÊt nhiÒu ph¶i lµm g× ®©y ®Ó trÎ ®Õn víi ©m nh¹c vµ c¶m nhËn ©m nh¹c mét c¸ch tù nhiªn kh«ng gß bã? C©u hái ®Æt ra trong t«i vµ còng th«i thóc th«i ph¶i t×m ra c©u tr¶ lêi sím .Vµ nguyªn nh©n ë ®©y lµ do gi¸o viªn ch­a cã ®­îc sù thu hót cña trÎ vÒ phÝa c« c« ch­a linh ho¹t s¸ng t¹o vÉn cßn gi÷ nguyªn ph­¬ng ph¸p dËp khu©n m¸y mãc vµ c¬ b¶n n÷a lµ c« ch­a cã ®å ch¬i sinh ®éng ®Ó thu hót ®­îc trÎ. T«i ®· tranh thñ thêi gian t¹o m«i tr­êng ®å dïng, tự tay làm đồ dùng phục vụ cho hoạt động âm nhạc: như làm mũ cho cô và trẻ theo nội dung hoạt động, và các dồ dùng kháctranh ¶nh hÊp dÉn, ngoµi ra t«i cßn ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin t×m tßi nh÷ng h×nh ¶nh hÊp dÉn vµ phong phó ¸p dông vµo tiÕt häc, chÝnh v× thÕ mµ ®· ®­a trÎ ®Õn víi giê häc mét c¸ch nhÑ nhµng vµ tù nhiªn tho¶i m¸i “Sưu tầm làm đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu khác nhau” T«i ®· rÊt vui khi t×m ra nguyªn nh©n ®ã vµ vËn dông vµo tiÕt häc cña m×nh t«i ®· tiÕn hµnh víi giê d¹y h¸t bµi: Lµ con gà trống nghe h¸t gà gáy le te. Giờ häc víi hai néi dung lµ d¹y h¸t vµ nghe h¸t nh­ng chØ víi mät con vËt lµ mÌo nªn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc chu¶n bÞ ®å dïng .T«i ®· chuÈn bÞ mét con gà thËt kÕt hîp víi mét con rèi gà b»ng xèp vµ h×nh c¸c con vËt trong gia ®×nh t«i lÊy trªn m¹ng ®­a vµo b¨ng ®Üa ®Ó më cho trÎ xem . “ Hình ảnh con gà thật cho trẻ quan sát gây hứng thú” §iÒu quan träng lµ c« dÉn d¾t vµ s¾p xÕp thÕ nµo ®Ó tiÕt häc hîp lÝ vµ n« dich. Khi vµo giê häc trÎ cßn ch­a chó ý c« ®· më b¨ng c¸c con vËt nu«i cho trÎ quan s¸t h×nh ¶nh vµ tiÕng kªu cña chóng trÎ rÊt thÝch ch¨m chó theo dâi ®Ó xem b¨ng nªn c« ®Æt c©u hái vÒ c¸c con nãi chung vµ con gà nãi riªng trÎ ®· hµo høng tr¶ lêi ®oan phim kÕt thóc lµ con gà thËt xuÊt hiÖn ngay lóc nµy nh÷ng cÆp m¾t d­êng nh­ kh«ng chíp cø h­íng tíi chó gà ®Ó quan s¸t . Khi ®· lÊy ®­îc sù tËp chung cña trÎ th× ®­¬ng nhiªn phÇn d¹y h¸t cña c« thËt lµ dÔ dµng vµ tiÕn tr×nh tiÕt häc cø thÕ diÔn ra rÊt lµ tù nhiªn. Qua phÇn d¹y trÎ t«i ®· khÐo lÐo cho trÎ kÕt hîp c¸c h×nh thøc ®éng vµ tÜnh ®Ó thay ®æi tr¹ng th¸i cho trÎ vµ cho trÎ h¸t ®an xen gi÷a tæ nhãm c¸ nh©n chÝnh nhê phµn nµy mµ kh«ng khÝ líp häc vui vÎ vµ s«i đéng h¬n h¼n h¬n n­a trÎ ®­îc gäi còng m¹nh d¹n kh«ng nhót nh¸t n÷a ®óng víi b¶n chÊt cña tiÕt häc ©m nh¹c. “Trẻ chú ý lắng nghe, cô vui vẻ tổ chức hoạt động” Khi ®Õn phÇn nghe h¸t t«i dïng rèi gà ®Ó dÉn d¾t vµo bµi trÎ còng chó ý kh«ng kÐm lóc tr­íc bªn c¹nh ®ã lµ däng h¸t cña t«i còng thÓ hiÖn ®­îc giai ®iÖu vµ t×nh c¶m cña bµi h¸t nªn khi trÎ nghe mµ kh«ng ch¸n . Bªn c¹nh ®ã t«i ®· chuÈn bÞ mét ®o¹n b¨ng vÒ bµi h¸t nµy ®Ó më cho trÎ nghe vµ cho trÎ cïng ®øng lªn vËn ®éng móa cïng c« lu«n. Giê häc nµy t«i còng d· tÝch hîp ®­îc mét sè bé m«n vµo nh­: NBTN trÎ ®· nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®­îc con mÌo , nh­ v¨n häc t«i còng ®· ®äc ®o¹n th¬ , câu chuyện cho trÎ nghe vµ lång gi¸o dôc cho trÎ biÕt Ých lîi cña mÌo ®èi víi ®êi sèng con ng­êi “Trẻ vận động cùng cô, thay đổi hình thức, đông, tĩnh” Trong giờ học tôi luôn tuyên dương kịp thời những cháu hát đúng, hát hay, vận động thành thạo theo lời ca nhằm khuyến khích trẻ học tốt hơn. Tuyệt đối không chê trẻ, tôn trọng trẻ, nhẹ nhà sửa sai đối với những trẻ thực hiện chưa đúng. Việc dạy học phụ thuộc vào việc giáo dục. Do đó nội dung các bài dạy không chỉ đơn thuần là một nội dung cần dạy cho trẻ mà còn là một phương tiện giáo dục. “Trẻ hưởng ứng hoạt động nghe hát cùng cô” Vì vậy tôi luôn quan sát và nhận xét xem trong quá trình học tập trẻ có hoạt động không? Có thích thú không? Tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ không hoà đồng cùng bạn để có hướng tìm cách đưa trẻ hoà nhập với bạn bè, dân dần tôi thấy trẻ rất thích học giáo dục âm nhạc. D¹y xong tiÕt häc nµy t«i thÊy tho¶i m¸i kh«ng bÞ mÖt mái nh­ tr­íc kia nªn t«i rÊt vui v× ®· ®óc rót ®­îc kinh nghiªm cho riªng m×nh ®Ó d¹y trÎ kh«ng chØ cã m«n häc nµy vµ cßn c¸c m«n häc kh¸c n÷a .T«i thÇm suy nghÜ lµ ch­a dõng l¹i ë ®©y mµ t«i vÉn cßn häc hái vµ ph¸t huy h¬n thÕ cßn nhiÒu 2.7. Tuyên truyền phối hợp với phụ huynh Để phụ huynh hiểu thêm về loại hình nghệ thuật giáo dục âm nhạc của lứa tuổi nhà trẻ, bản thân tôi tuyên truyền tới phụ huynh khi bắt đầu chủ đề, để phụ huynh ủng hộ thêm nguyên vật liệu cùng cô giáo làm thêm đồ dùng đồ chơi §Ó vèn tõ cña trÎ ph¸t triÓn tèt ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®ã lµ nhê sù ®ãng gãp cña gia ®×nh. C« gi¸o th­êng xuyªn gÆp gì nãi chuyÖn vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña trÎ trong líp qua ®ã phô huynh n¾m b¾t ®­îc néi dung ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc hiÖn hµnh ®ång thêi hµng ngµy c« còng trao ®æi cïng phu huynh vÒ ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn cho trÎ về âm nhạc. §Ó phèi hîp cïng gi¸o viªn trong viÖc ph¸t triÓn cho trẻ có lăng khiếu về âm nhạc th× phô huynh hµng ngµy dµnh thêi gian th­êng xuyªn hát cho trÎ nghe, cho trÎ ®­îc tiÕp xóc nhiÒu h¬n víi c¸c sù vËt hÞªn t­îng xung quanh, l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña trÎ. §èi víi nh÷ng ch¸u míi tập nãi th× vai trß cña phô huynh trong viÖc phèi hîp víi c« gi¸o trong viÖc trß chuyÖn nhiÒu víi trÎ lµ cÇn thiÕt bëi nã gióp trÎ ®­îc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng cña trÎ, trÎ ®­îc giao tiÕp, ®­îc söa ph¸t ©m, söa ngäng. Cã nh­ vËy giọng hát của trẻ míi hoµn thiÖn vµ trong s¸ng. III. HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN ĐEM LẠI - ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo tr­êng MÇm non, ®Æc biÖt trªn c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i trÎ rÊt hµo høng häc tËp vµ h¨ng h¸i ph¸t biÓu tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«. Do tôi áp dụng biện pháp nêu trên nên kết quả của lớp tôi cao hơn hẳn so với các lớp khác - 80% các cháu nhớ tên các bài hát cô đã dạy trong chương trình - 85% số trẻ thuộc các bài hát và biểu diễn cùng cô - 85% số trẻ biết vận động nhịp nhàng - Trẻ rất thích nghe các bài hát các làn điệu dân ca cô hát - giờ học âm nhạc trẻ có nề nếp nên tôi không phải nói to nói cố - B¶n th©n t«i ®­îc Ban gi¸m hiÖu vµ c¸c c« gi¸o trong tr­êng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giờ dạy hoạt động âm nhạc xÕp lo¹i giái khi héi gi¶ng cÊp tr­êng. - Líp cã rÊt nhiÒu tranh, ¶nh, ®Üa h×nh vÒ âm nhạc. IV. CAM KẾT KHÔNG SAO CHÉP HOẶC VI PHẠM BẢN QUYỀN Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm khi d¹y ho¹t ®éng âm nhạc để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, tôi không sao chép của ai hoặc vi phạm bản quyền, rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña Ban gi¸m kh¶o vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp, ®Ó t«i cã nhiÒu kinh nghiÖm tèt h¬n trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ nh÷ng n¨m tiÕp theo. T«i xin tr©n träng c¶m ¬n! CƠ QUAN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TÁC GIẢ VIẾT SÁNG KIẾN (xác nhận) Trần Thị Hiền PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: - Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Giao Thủy - Hội đồng khoa học nghành giáo dục và đào tạo Huyện Giao Thủy. Tôi: Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác Chức danh Trình độ chuyên môn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến 1 Cao Thị Nga 05/06/1979 Trường Mầm Non xã Giao Thịnh Giáo viên CĐSPMN 90- 95% - Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo. ” - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu : 5/9/2016 - Mô tả bản chất của sáng kiến: ¢m nh¹c lµ lo¹i h×nh nghÖ thuËt cã tÝnh ®Æc thï, ho¹t ®éng ©m nh¹c lµ mét néi dung quan träng trong ch­¬ng tr×nh “Ch¨m sãc gi¸o dôc MÇm non”. Nã cã t¸c dông tÝch cùc gãp phÇn ph¸t triÓn n¨ng lùc thÈm mÜ, ®¹o ®øc, trÝ tuÖ vµ thÓ chÊt cho trÎ, t¹o c¬ së cho viÖc h×nh thµnh con ng­êi míi ViÖt Nam. DÉn d¾t trÎ vµo thÕ giíi ©m nh¹c lµ nhiÖm vô quan träng cña c« gi¸o mÇm non, gióp trÎ luyÖn tai nghe nh¹c, nhËn biÕt c¸c lµn ®iÖu d©n ca, c¸c vïng miÒn nhÞp ®iÖu cña c¸c bµi h¸t, ph¸t triÓn n¨ng khiÕu ©m nh¹c cho trÎ, nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña bé m«n ho¹t ®éng ©m nh¹c cho häc sinh 5 tuæi. T«i lu«n tr¨n trë vµ suy nghÜ lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt l­îng bé m«n ©m nh¹c, chÝnh v× thÕ t«i ®i s©u vµo nghiªn cøu thùc hiÖn. Tóm tắt nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: * Giải pháp 1: khaor sát trẻ đầu năm: §Ó cã kÕt qu¶ tèt vµ sù høng thó cho trÎ tham gia ho¹t ®éng ©m nh¹c, ®iÒu ®Çu tiªn t«i lµm ®ã lµ kh¶o s¸t vµ ph©n lo¹i trÎ: tr×nh ®é nhËn thøc cña trÎ vµ sù m¹nh d¹n trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ vui ch¬i ca h¸t, chÝnh v× vËy mµ ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ trÎ, ph©n lo¹i trÎ cña líp m×nh. Tæng sè häc sinh cña líp nhµ tr­êng giao n¨m häc 2017 - 2018 lµ 28 trÎ, trong ®ã cã 20 trÎ ng«n ng÷ ph¸t triÓn tèt vµ cã giäng h¸t rÊt hay, cã n¨ng khiÕu vËn ®éng vµ biÓu diÔn rÊt tèt; 1 trÎ bÞ ch©m ph¸t triÓn ng«n ng÷, 3 trÎ sinh cuèi n¨m, 4 trÎ nhËn thøc tèt nh­ng nhót nh¸t Ýt nãi, n¨ng khiÕu ca h¸t vµ biÓu diÔn kÐm so víi c¸c b¹n kh¸c. Tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò trªn t«i ®· bè trÝ cho trÎ cã kh¶ n¨ng ca h¸t vµ n¨ng khiÕu biÓu diÔn ngåi xen kÏ víi c¸c b¹n nhót nh¸t vµ kh¶ n¨ng ca h¸t, biÓu diÔn kÐm h¬n ®Ó trÎ gióp ®ì nhau trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Giải pháp 2: Tạo môi trường, trang trí nhóm lớp Sau khi kh¶o s¸t xong, t«i tiÕn hµnh ®Õn viÖc chuÈn bÞ ®å dïng tr­íc giê lªn líp. §èi víi trÎ MÇm Non ®å dïng, ®å dïng, nh¹c cô ©m nh¹c, trang phôc chÝnh lµ s¸ch gi¸o khoa cña trÎ. V× thÕ muèn giê häc thu hót ®­îc tèi ®· sù chu ý vµ høng thó cña trÎ th× mét ®iÒu kh«ng kÐm phÇn quan träng trong ®ã c« gi¸o ph¶i chuÈn bÞ tèt ®å dïng, nh¹c cô trang phôc tr­íc khi b­íc vµo tiÕt day. VÒ m«i tr­êng x· héi lµm c¸c nh¹c cô nh­ lµm x¾c x« tõ l¾p bi chai, trèng l¾c b»ng c¸c non bia hoÆc non n­íc ngät lµm mò gµ, vÞt, chim, lîn, mÌo, cá c©y, hoa l¸, c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng b»ng nót xèp, b×a c¸t t«ng, giÊy mµu, l¸ c©y kh« c¸c lo¹i trang trÝ líp theo néi dung bµi h¸t vµ trang trÝ gãc nghÖ thuËt ®Ó g©y sù chó ý cho trÎ, phï hîp víi néi dung bµi d¹y “ Trang trí nhóm lớp tạo môi trường đồ dùng đồ chơi, gây hứng thú cho trẻ” Giải pháp 3: Lồng ghép các hoạt động khác vào giáo dục âm nhạc: Với những bài hát hấp dẫn đã làm rung động người nghe, nhưng biết tích hợp các môn học khác thì còn hay hơn vì nó làm thay đổi không khí, làm thay đổi trạng thái khi kể chuyện. Bằng những lời ca, lời đối thoại,những câu đố, những bài đồng dao, ca dao hay một số trò chơi xen lẫn. Ví dụ: Bài thơ “B¸c gÊu ®en vµ hai chó thá”, “Rong vµ c¸”, “c©y d©y leo”.hoặc cho trẻ đọc thuộc các câu đố về con chó, mèo, lợn, cá, gàhay một số bài đồng dao, ca dao “Vè chim”, “Đi cầu đi quán”. Thơ truyện khi trò chuyện với trẻ là môn bổ trợ cho trẻ, dễ gây ấn tượng cho người xem, vì thế tôi kể chuyện cho trẻ nghe về các con vật liên qua đến nội dung bài hát ” “ Trẻ học thông qua các hoạt động khác nhau” * Giải pháp 4: Tuyên truyền kết hợp với phụ huynh. “ Tuyên truyền tới phụ huynh qua giờ đón trả trẻ” Như chúng ta đã thấy môi trường tiếp xúc của trẻ chủ yếu là gia đình và nhà trường. Chính vì vậy việc kết hợp giữa gia đình và nhà trường là một biện pháp không thể thiếu. Phụ huynh chính là nhân tố quết định trong việc tạo nguồn nhiên liệu của góc bé yêu nghệ thuật. * Hiệu quả, lợi ích thu được từ áp dụng các giải pháp: Sau khi thực hiện các biện pháp tôi đã thu được một số hiệu quả sau: 1/Về bản thân: -Tôi thấy mình đã nâng cao được phong cách nghệ thuật lên lớp, giọng hát được trau dồi diễn cảm, thu hút trẻ hứng thú tham gia vào tiết học. -Tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm qua cách dạy trẻ ca hát, sưu tầm được nhiều đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động âm nhạc - Tạo đ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSang kien kinh nghiem_12491831.doc