Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần học 6 năm 2018

 I/ Mục tiêu :

 - Bieát laøm tính chia soá coù 2 chöõ soá cho soá coù 1 chöõ soá ( tröôøng hôïp chia heát ôû taát caû caùc löôït chia).

 - Bieát tìm moät trong caùc phaàn baèng nhau cuûa moät soá.

II/ Đồ dung dạy – học :

 - Sách GK + Sách GV

 

doc31 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 617 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần học 6 năm 2018, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oái. - HS phaân tích. - HS leân baûng vieát - HS khaùc vieát baûng con - HS khaùc nhaän xeùt - HS vieát vaøo vôû - Trao ñoåi vôû ñeå baét loãi - HS ñoïc yeâu caàu. - 3 HS leân baûng ñieàn - HS khaùc ñieàn vaøo vôû a. khoeo b. khoeûo c. ngoeùo - HS ñoïc laïi toaøn baøi ñuùng - HS ñoïc yeâu caàu - Laàn löôït HS ñieàn: treû, Toå, bieån, cuûa, nhöõng - HS khaùc laøm vaøo vôû - HS phaân tích laïi Nhận xét tiết học : Thứ ba ngày 09 tháng 10 năm 2018 Môn : TOÁN CHIA SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ I/ Mục tiêu : - Bieát laøm tính chia soá coù 2 chöõ soá cho soá coù 1 chöõ soá ( tröôøng hôïp chia heát ôû taát caû caùc löôït chia). - Bieát tìm moät trong caùc phaàn baèng nhau cuûa moät soá. II/ Đồ dung dạy – học : - Sách GK + Sách GV III/ Các Hoạt động dạy – học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Baøi cuõ : => Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? 2. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu baøi : - Hoâm nay caùc em seõ hoïc baøi“ Chia soá coù 2 chöõ soá cho soá coù 1 chöõ soá ”. - Ghi töïa baøi b. Höôùng daãn thöïc hieän pheùp chia : - GV giôùi thieäu pheùp chia : 96 : 3 = ? - GV höôùng daãn caùch ñaët tính ,caùch chia 96 3 9 32 06 6 0 96 : 3 = 32 c. Thöïc haønh : Baøi 1 : - Laàn löôït HS leân baûng tính 12, 42, 11, 12 - GV nhaän xeùt tuyeân döông Baøi 2 : - GV cho HS thöïc hieän caâu a - GV cho HS thaûo luaän nhoùm 2 trong 3 phuùt - GV nhaän xeùt tuyeân döông Baøi 3 : - GV cho HS thaûo luaän theo nhoùm 4 Baøi giaûi Soá quaû cam meï bieáu baø laø : 36 : 3 = 12 ( quaû) Ñaùp soá : 12 quaû cam - GV nhaän xeùt tuyeân döông - GV cho HS thi ñua - GV lieân heä vaø giaùo duïc HS 3. Daën doø : - Veà nhaø laøm laïi baøi taäp - Xem tröôùc baøi tieáp theo - Nhaän xeùt tieát hoïc => Luyeän taäp. - HS ñoïc pheùp chia HS theo doõi - Nhieàu HS nhaéc laïi caùch chia - HS ñoïc yeâu caàu. - HS khaùc laøm baûng con - Caùc nhoùm laøm vieäc - Vaøi HS trình baøy 1/3 cuûa 69kg laø 23kg 1/3 cuûa 36m laø 12m 1/3 cuûa 93l laø 31l - Nhoùm khaùc nhaän xeùt - HS ñoïc ñeà baøi. - Caùc nhoùm laøm vieäc - 2 nhoùm trình baøy - Nhoùm khaùc nhaän xeùt Nhận xét tiết học : Thứ ba ngày 09 tháng 10 năm 2018 Môn : ĐẠO ĐỨC TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH ( T2 ) I/ Mục tiêu : - Keå ñöôïc moät soá vieäc maø HS lôùp 3 coù theå töï laøm laáy . - Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc töï laøm laáy vieäc cuûa mình. - Bieát töï laøm laáy nhöõng vieäc cuûa mình ôû nhaø, ôû tröôøng. * GDKNS: Khái niệm tư duy phê phán II/ Đồ dung dạy – học : - SGK ,Vôû baøi taäp. III/ Các hoat động dạy – học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Baøi cuõ : => Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? => Theá naøo laø töï laøm laáy vieäc cuûa mình? - GV nhaän xeùt tuyeân döông 2. Baøi môùi : - Hoâm nay ta hoïc baøi “ Töï laøm laáy vieäc cuûa mình (T2) - Ghi töïa baøi * Hoaït ñoäng1 : Lieân heä thöïc teá ( GDKNS:KN tư duy phê phán ) => Caùc em ñaõ thöïc hieän vieäc ñoù nhö theá naøo? Em caûm thaáy nhö theá naøo sau khi hoaøn thaønh coâng vieäc ? - GV nhaän xeùt tuyeân döông Keát luaän : Khen ngôïi caùc em ñaõ töï laøm laáy vieäc cuûa mình vaø khuyeán khích nhöõng HS khaùc noi theo. * Hoaït ñoäng 2 : Ñoùng vai - GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm Keát luaän : a. TH1 : Neáu coù maët ôû ñoù , caùc em caàn khuyeân Haïnh neân töï queùt nhaø vì ñoù laø coâng vieäc maø Haïnh ñaõ ñöôïc giao. b. TH2 : Xuaân neân töï laøm tröïc nhaät lôùp vaø cho baïn möôïn ñoà chôi. * Hoaït ñoäng 3 : Baøy toû yù kieán - GV cho HS thaûo luaän caëp - GV nhaän xeùt tuyeân döông Keát luaän : a, b, ñ ñoàng yù ; c, d, e HS hieåu ñöôïc khoâng ñoàng yù.Trong hoïc taäp lao ñoäng , ích lôïi cuûa sinh hoaït haèng ngaøy,em haõy töï laøm laáy vieäc cuûa mình , khoâng neân döïa daãm vaøo ngöôøi khaùc . Nhö vaäy em môùi mau tieán boä vaø ñöôïc moïi ngöôøi quí meán. - GV cho HS ñoïc phaàn ghi nhôù - GV giaùo duïc HS 3. Daën doø : - Veà töï laøm laáy coâng vieäc haøng ngaøy cuûa mình. - Xem tröôùc baøi tieáp theo - Nhaän xeùt tieát hoïc => Töï laøm laáy vieäc cuûa mình (T1) => Tự mình làm không nhờ người khác làm hộ ...... - HS ñoïc baøi taäp 4 - Vaøi HS lieân heä tröôùc lôùp - Caùc nhoùm laøm vieäc - Töøng nhoùm trình baøy vaø ñoùng vai - Nhoùm khaùc nhaän xeùt - GV nhaän xeùt tuyeân döông - HS ñoïc yeâu caàu BT6 - Caùc nhoùm laøm vieäc - Vaøi HS trình baøy - HS khaùc nhaän xeùt - 3 HS ñoïc Nhận xét tiết học : Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018 Môn : TẬP ĐỌC NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I/ Mục tiêu : - Ñoïc ñuùng, raønh maïch, böôùc ñaàu bieát ñoïc baøi vaên vôùi gioïng nheï nhaøng, tình caûm. - Hieåu noäi dung : Nhöõng kæ nieäm ñeïp ñeõ cuûa nhaø vaên Thanh Tònh veà buoåi ñaàu ñi hoïc (traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi 1, 2, 3). II/ Đồ dung dạy – học : - Baûng phuï ghi noäi dung caàn höôùng daãn luyeän ñoïc –6 tôø giaáy A4 III/ Các hoạt động dạy – học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Baøi cuõ : => Tieát taäp ñoïc tröôùc em hoïc baøi gì? - Goïi HS keå laïi truyeän vaø traû lôøi caâu hoûi - GV nhaän xeùt 2. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu baøi: - Hoâm nay caùc em hoïc baøi “ Nhôù laïi buoåi ñaàu ñi hoïc” - GV ghi töïa baøi b. Luyeän ñoïc : - GV ñoïc baøi - HS quan saùt vaø neâu noäi dung tranh - GV luyeän cho HS phaùt aâm - GV höôùng daãn ngaét gioïng ôû caâu khoù - GV chia ñoaïn : 3 ñoaïn : Moãi laàn xuoáng doøng laø 1 ñoaïn . c. Tìm hieåu baøi: => Ñieàu gì gôïi taùc giaû nhôù nhöõng kæ nieäm cuûa buoåi töïu tröôøng ? =>Trong ngaøy töïu tröôøng ñaàu tieân, vì sao taùc giaû thaáy caûnh vaät coù söï thay ñoåi lôùn ? => Tìm nhöõng hình aûnh noùi leân söï bôõ ngôõ ruït reø cuûa ñaùm hoïc troø môùi töïu tröôøng? => Baøi vaên naøy noùi leân ñieàu gì ? - GV ghi baûng d. Luyeân ñoïc laïi : - GV ñoïc 1 ñoaïn dieãn caûm - GV nhaän xeùt tuyeân döông 3. Daën doø : - Veà nhaø ñoïc laïi baøi - Xem tröôùc baøi tieáp theo - Nhaän xeùt tieát hoïc => Baøi taäp laøm vaên. - 4 HS keå - HS theo doõi - Moãi HS laàn löôït ñoïc noái tieáp nhau 1 caâu - HS phaùt aâm laïi - 2 HS ñoïc laïi. - HS ñaùnh daáu vaøo SGK. - 3 HS ñoïc noái tieáp 3 ñoaïn - HS khaùc nhaän xeùt. - GV giaûi nghóa theâm töø khoù. - HS ñoïc phaàn chuù giaûi. - HS ñoïc baøi theo nhoùm. - 3 HS ôû 3 nhoùm ñoïc laïi baøi. - HS nhaän xeùt. - 1 HS ñoïc caû baøi. - HS ñoïc ñoaïn 1 => Laù ngoaøi ñöôøng ruïng nhieàu vaøo cuoái thu laøm taùc giaû nao nöùcnhôù nhöõng kæ nieäm cuûa buoåi töïu tröôøng. - HS ñoïc ñoaïn 2 => Vì caäu beù laàn ñaàu ñi hoïc thaáy raát laï neân nhìn moïi vaät quanh mình cuõng thaáy khaùc tröôùc. - HS ñoïc ñoaïn 3 => Bôõ ngôõ ñöùng neùp beân ngöôøi thaân chæ daùm ñi töøng böôùc nheï , nhö con chim nhìn quaõng trôøi roäng muoán bay nhöng coøn ngaäp ngöøng e sôï , theøm vuïng vaø öôùc ao ñöôïc maïnh daïn nhö nhöõng hoïc troø cuõ ñaõ quen lôùp quen thaày. - HS phaùt bieåu. - Nhieàu HS laëp laïi. - HS theo doõi. - 3 HS thi ñoïc laïi. - HS khaùc nhaän xeùt. Nhận xét tiết học : Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018 Môn : TOÁN LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu : - Bieát laøm tính chia soá coù 2 chöõ soá cho soá coù 1 chöõ soá ( chia heát ôû taát caû caùc löôït chia). - Tìm moät trong caùc phaàn baèng nhau cuûa 1 soá vaø vaän duïng trong giaûi toaùn. II/ Đồ dùng dạy – học : - Saùch giaùo khoa III/ Các hoạt động dạy – học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Baøi cuõ : => Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? - GV neâu : 42 : 2 = ; 63 : 3 = - Nhaän xeùt 2. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu baøi : - Hoâm nay caùc em seõ hoïc baøi“ Luyeän taäp”. - Ghi töïa baøi b. Thöïc haønh : Baøi 1: - GV nhaän xeùt tuyeân döông Baøi 2 : - GV cho HS thaûo luaän nhoùm 2 trong 3 phuùt ¼ cuûa 20cm laø 5cm ¼ cuûa 40km laø 10km ¼ cuûa 80kg laø 20kg - GV nhaän xeùt tuyeân döông Baøi 3 : - GV cho HS thaûo luaän nhoùm 4 trong 3 phuùt - GV nhaän xeùt tuyeân döông - GV cho HS thi ñua - GV lieân heä vaø giaùo duïc HS 3. Daën doø : - Veà nhaø laøm laïi baøi taäp - Xem tröôùc baøi tieáp theo - Nhaän xeùt tieát hoïc => Chia soá coù 2 chöõ soá cho soá coù moät chöõ so.á - 2 HS chia - HS ñoïc yeâu caàu. - Laàn löôït HS leân baûng tính - HS khaùc laøm baûng con a) 24, 21, 11, 32 b) 9, 8, 7, 9 - HS ñoïc yeâu caàu. - Caùc nhoùm laøm vieäc. - Vaøi HS trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt - HS ñoïc ñeà baøi - Caùc nhoùm laøm vieäc - 2 nhoùm trình baøy Baøi giaûi Soá trang My ñaõ ñoïc ñöôïc laø : 84 : 2 = 42 (trang) Ñaùp soá : 42 trang - Nhoùm khaùc nhaän xeùt Nhận xét tiết học : Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018 Môn : TỰ NHIÊN – XÃ HỘI VỆ SINH CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Mục tiêu : - Neâu ñöôïc 1 soá vieäc caàn laøm ñeå giöõ gìn, baûo veä cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. - Keå ñöôïc teân 1 soá beänh thöôøng gaëp ôû cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. - Neâu caùch phoøng traùnh beänh keå treân. * GDKNS: HS biết giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu - KN làm chủ bản thân II/ Đồ dung dạy – học : - Caùc hình minh hoaï trang 20. - Baûng phuï ghi caùc caâu hoûi thaûo luaänï. III/ Các hoat động dạy – học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Baøi cuõ : => Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? - Chæ sô ñoà vaø neâu teân caùc boä phaän cuûa cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. - GV nhaän xeùt tuyeân döông 2. Baøi môùi : - Hoâm nay caùc em seõ tìm hieåu baøi “ Veä sinh cô quan baøi tieát nöôùc tieåu” - GV ghi töïa baøi * Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu moät soá vieäc laøm. - GV cho HS quan saùt tranh 2,3,4,5 vaø thaûo luaän nhoùm 2 trong 3 phuùt veà noäi dung : Neâu 1 vaøi vieäc laøm ñeå giöõ gìn vaø baûo veä CQBTNT Keát luaän : GV keát luaän laïi caùc yù treân * Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu caùch ñeà phoøng - GV cho HS thaûo luaän nhoùm 4 trong 3 phuùt veà noäi dung sau : Keå ñöôïc teân 1 soá beänh thöôøng gaëp ôû CQBTNT vaø neâu caùch phoøng traùnh. - GV nhaän xeùt tuyeân döông => Taïi sao haèng ngaøy chuùng ta caàn uoáng ñuû chaát? - GV keát luaän - Lieân heä vaø giaùo duïc HS - Cho HS ñoïc phaàn boùng ñeøn 3. Daën doø : - Veà nhaø caùc em xem tröôùc baøi tieáp theo - Nhaän xeùt tieát hoïc => Hoaït ñoäng baøi tieát nöôùc tieåu. - 2 HS - HS laøm vieäc => HS nêu thöôøng xuyeân tắm röûa saïch seõ, thay quaàn aùo, caàn uoáng nöôùc nhieàu moãi ngaøy, khoâng nhòn tieåu. - HS khaùc nhaän xeùt => Neáu chuùng ta khoâng giöõ veä sinh CQBTNT thì seõ hoâi haùm, ngöùa ngaùy daãn ñeán bò nhieãm truøng. - Töøng nhoùm trình baøy - Beänh : Nhieãm truøng ñöôøng tieåu, vieâm ñöôøng tieåu Caùch phoøng : Neân taém röûa saïch seõ thöôøng xuyeân, thay quaàn aùo, caàn uoáng nöôùc nhieàu haèng ngaøy khoâng nhòn ñi tieåu - Nhoùm khaùc nhaän xeùt => Ñeå buø nöôùc cho quaù trình maát nöôùc do vieäc thaûi nöôùc tieåu ra haèng ngaøy, traùnh beänh soûi thaän - Vaøi HS ñoïc Nhận xét tiết học : Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018 Môn : THỦ CÔNG GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( T2 ) I/ Mục tiêu : - HS bieát caùch gaáp , caét, daùn ngoâi sao 5 caùnh. - Gaáp , caét, daùn ñöôïc ngoâi sao naêm caùnh vaø laù côø ñoû sao vaøng. Caùc caùnh cuûa ngoâi sao töông ñoái ñeàu nhau. Hình daùng töông ñoái phaúng, caân ñoái. * GDKNS : Giáo dục học sinh biết yêu quí lá cờ, vì đó là linh hồn của Tổ quốc II/ Đồ dung dạy – học : - Maãu laù côø doû sao vaøng kích thöôùc lôùn, giaáy maøu, keùo, thöôùc , buùt,hoà daùn - Baûng quy trình gaáp , caét laù côø ñoû sao vaøng III/ Các hoạt động dạy – học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Baøi cuõ : => Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? - GV kieåm tra duïng cuï HS 2. Baøi môùi : - Hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em “ Gaáp, caét, daùn ngoâi sao 5 caùnh vaø laù côø ñoû sao vaøng” - GV ghi töïa baøi * Hoaït ñoäng 1 :Thöïc haønh - GV cho HS thao taùc laïi caùch gaáp, caét, ngoâi sao 5 caùnh - GV treo tranh qui trình leân ñeå HS nhaéc laïi caùc böôùc + Böôùc 1 : Gaáp giaáy ñeå caét ngoâi sao vaøng 5 caùnh. + Böôùc 2 : Caét ngoâi sao vaøng 5 caùnh + Böôùc 3 : Daùn ngoâi sao vaøng 5 caùnh vaøo tôø giaáy maøu ñoû ñeå ñöôïc laù côø ñoû sao vaøng - GV chia thaønh caùc nhoùm ñeå HS thöïc haønh - Trong khi HS thöïc haønh GV ñi quan saùt vaø höôùng daãn theâm * Hoaït ñoäng 2 : Nhaän xeùt , ñaùnh giaù - GV neâu yeâu caàu ñeå HS nhaän xeùt : + Caùc caùnh ngoâi sao coù töông ñoái ñeàu khoâng? Hình daùng coù töông ñoái caân ñoái khoâng? - GV nhaän xeùt , ñaùnh giá - HS choïn saûn phaåm ñeïp - GV giaùo duïc HS 3. Daën doø : - Veà nhaø taäp laøm laïi cho thaønh thaïo - Tieát sau mang ñaày ñuû duïng cuï - Nhaän xeùt tieát hoïc => Gaáp , caét, daùn ngoâi sao naêm caùnh vaø laù côø ñoû sao vaøng (tiết 1) - 2 HS nhaéc laïi - HS theo doõi - HS thöïc haønh theo nhoùm - Caùc nhoùm trình baøy saûn phaåm - HS nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn. - HS choïn saûn phaåm ñeïp Nhận xét tiết học : Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018 Môn : Chính tả ( nghe – viết ) NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I/ Mục tiêu : - Nghe-vieát ñuùng baøi chính taû; trình baøy ñuùng hình thöùc baøi vaên xuoâi. Khoâng maéc quaù 5 loãi trong baøi. - Laøm ñuùng baøi taäp ñieàn tieáng coù vaàn eo/oeo (BT1). - Laøm ñuùng BT3b II/ Đồ dung dạy – học : - Vieát saün baøi taäp 2, 3b III/ Các hoạt động dạy – học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Baøi cuõ: => Tieát chính taû tröôùc em vieát baøi gì ? - GV goïi HS leân vieát laïi 1 soá töø ñaõ vieát sai ôû tieát tröôùc. - GV nhaän xeùt a. Giôùi thieäu baøi: - Hoâm nay caùc em nghe vieát 1 ñoaïn cuûa baøi“ Nhôù laïi buoåi ñaàu ñi hoïc ” vaø laøm baøi taäp. - Ghi töïa baøi b. Höôùng daãn HS nghe vieát : - GV ñoïc baøi vieát => Tìm hình aûnh noùi leân söï bôõ ngôõ , ruït reø cuûa ñaùm hoïc troø môùi töïu tröôøng? => Trong ñoaïn nhöõng chöõ naøo vieát hoa ? - GV ruùt ra taát caû caùc töø khoù 1 löôït - GV goïi HS ñem baûng ñuùng vaø ñeïp leân - GV nhaän xeùt tuyeân döông - Tröôùc khi ñoïc cho HS vieát vaøo vôû thì GV cho HS nhaéc laïi qui taéc vieát chính taû, caùch ngoài vieát - GV noùi : Moãi caâu coâ ñoïc chæ 3 laàn - GV ñoïc chaäm cho HS vieát - GV ñoïc cho HS soaùt laïi baøi - Tröôùc khi cho HS baét loãi thì GV nhaéc soá loãi cho HS nhôù. - GV thu 1/3 soá vôû leân chaám vaø nhaän xeùt - GV hoûi soá loãi cuûa HS coøn laïi c. Höôùng daãn laøm baøi taäp : Baøi 2 : Baøi 3b : - GV nhaän xeùt - GV ruùt ra nhöõng töø maø HS vieát sai nhieàu ghi leân baûng - GV giaùo duïc HS 3. Daën doø : - Veà nhaø söûa laïi caùc chöõ vieát sai cho ñuùng - Nhaän xeùt tieát hoïc. => Baøi taäp laøm vaên. - 3 HS leân baûng vieát. -2 HS ñoïc laïi. => Ñöùng neùp e sôï => Caùc chöõ ñaàu caâu - HS phaân tích - HS leân baûng vieát - HS khaùc vieát baûng con - HS khaùc nhaän xeùt - HS vieát vaøo vôû - Trao ñoåi vôû ñeå baét loãi - HS ñoïc yeâu caàu. - 2 HS leân baûng ñieàn. - HS khaùc ñieàn vaøo vôû: ngheøo, ngoeøo, ngheõo, ngoeïo - HS ñoïc laïi toaøn baøi ñuùng - HS ñoïc yeâu caàu. - Laàn löôït HS ñieàn - HS khaùc laøm vaøo vôû : möôùn, thöôûng, nöôùng. - HS phaân tích laïi Nhận xét tiết học : Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018 Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC. DẤU PHẨY I/ Mục tiêu : - Tìm ñöôïc moät soá töø ngöõ veà tröôøng hoïc qua baøi taäp giaûi oâ chöõ (BT1). - Bieát ñieàn ñuùng daáu phaåy vaøo choã thích hôïp trong caâu vaên (BT2). II/ Đồ dung dạy – học : - Caùc baøi taäp vieát saün III/ Các hoạt động dạy – học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Baøi cuõ: => Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? - Cho HS laøm laïi baøi taäp - GV nhaän xeùt 2. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu baøi: - Hoâm nay caùc em seõ hoïc baøi “Töø ngöõ veà tröôøng hoïc. Daáu phaåy” - GV ghi töïa baøi b. Höôùng daãn baøi taäp : Baøi 1 : - Döïa theo lôøi gôïi yù caùc em phaûi ñoaùn ñoù laø töø gì Moãi oâ troáng ghi 1 chöõ caùi vaøo, sau khi ñieàn ñuû 11 töø vaøo oâ troáng theo haøng ngang em seõ ñoïc ñeå bieát töø môùi xuaát hieän ôû coät ñöôïc toâ maøu laø töø naøo. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm 4 trong 3 phuùt Lôøi giaûi 1. LEÂN LÔÙP ; 2. DIEÃU HAØNH ; 3. SAÙCH GIAÙO KHOA ; 4. THÔØI KHOAÙ BIEÅU ; 5. CHA MEÏ ; 6. RA CHÔI ; 7. HOÏC GIOÛI ; 8. LÖÔØI HOÏC ; 9. GIAÛNG BAØI ; 10. THOÂNG MINH ; 11. COÂ GIAÙO - Coät toâ maøu : LEÃ KHAI GIAÛNG Baøi 2 : - GV cho HS thaûo luaän nhoùm caëp trong 3 phuùt - GV nhaän xeùt tuyeân döông - Ñaët daáu phaåy sau caùc chöõ : a. em, b. ngoan, c. daïy, - GV lieân heä vaø giaùo duïc HS. 3. Daën doø : - Veà nhaø caùc em xem laïi baøi - Nhaän xeùt tieát hoïc => So saùnh. - 2 HS laøm - HS ñoïc yeâu caàu - Caùc nhoùm laøm vieäc - Töøng nhoùm trình baøy - Nhoùm khaùc nhaän xeùt - GV nhaän xeùt tuyeân döông - HS nhaéc laïi - HS ñoïc yeâu caàu - Caùc nhoùm laøm vieäc - Töøng nhoùm trình baøy - Nhoùm khaùc nhaän xeùt Nhận xét tiết học : Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018 Môn : TOÁN PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ I/ Mục tiêu : - Nhaän bieát pheùp chia heát vaø pheùp chia coù dö. - Bieát soá dö beù hôn soá chia. II/ Đồ dung dạy – học : - Sách GK + Sách GV III/ Các hoạt động dạy – hoc : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Baøi cuõ : => Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? - GV neâu : 48 : 2 = ; 96 : 3 = - Nhaän xeùt 2. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu baøi : - Hoâm nay caùc em seõ hoïc baøi“ Pheùp chia heát vaø pheùp chia coù dö”. - Ghi töïa baøi b. Höôùng daãn caùch chia : * Pheùp chia heát : - GV thao taùc : Coù 8 chaám troøn chia ñeàu thaønh 2 nhoùm. Moãi nhoùm coù maáy chaám troøn? - Ñaët tính : 8 2 8 4 0 - Ta noùi 8 : 2 laø pheùp chia heát - Ta vieát 8 : 2 = 4 . Ñoïc laø taùm chia hai baèng boán * Pheùp chia coù dö : - GV thao taùc : Coù 9 chaám troøn chia thaønh 2 nhoùm . Moãi nhoùm ñöôïc nhieàu nhaát maáy chaám troøn vaø coøn thöøa ra maáy chaám troøn? - Ñaët tính : 9 2 8 4 1 - Ta noùi 9 : 2 laø pheùp chia coù dö, 1 laø soá dö - Ta vieát 9 : 2 = 4 ( dö 1 ). Ñoïc laø chín chia hai baèng boán dö moät - Chuù yù : Soá dö beù hôn soá chia c. Thöïc haønh : Baøi 1 : - GV laøm baøi maãu - HS theo doõi - Laàn löôït HS leân baûng tính - GV nhaän xeùt tuyeân döông Baøi 2 : - GV cho HS thaûo luaän nhoùm 4 trong 3 phuùt - GV nhaän xeùt tuyeân döông Baøi 3 : - GV cho HS thaûo luaän caëp trong 3 phuùt - GV cho HS thi ñua - GV lieân heä vaø giaùo duïc HS 3. Daën doø : - Veà nhaø laøm laïi baøi taäp - Xem tröôùc baøi tieáp theo - Nhaän xeùt tieát hoïc => Luyeän taäp. - 2 HS chia - HS theo doõi - HS nhaéc laïi caùch chia - HS theo doõi - HS nhaéc laïi caùch tính - HS ñoïc yeâu caàu(HSCHT) - HS khaùc laøm baûng con a) 4, 5, 6 b) 6 (dö 1), 4 (dö 5), 4 ( dö 4) c) 6 ( dö 3), 7, 9 ( dö 1), 7 - HS ñoïc yeâu caàu. - Caùc nhoùm laøm vieäc - 2 nhoùm trình baøy a. Ñuùng b. Ñuùng c. Ñuùng d. Ñuùng - Nhoùm khaùc nhaän xeùt - HS ñoïc ñeà baøi. - HS laøm vieäc - Vaøi HS trình baøy. Ñaõ khoanh vaøo 1/2 soá oâ toâ trong hình a - HS khaùc nhaän xeùt Nhận xét tiết học : Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2018 Môn : TẬP LÀM VĂN KỂ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I/ Mục tiêu : - Böôùc ñaàu keå ñöôïc 1 vaøi yù noùi veà buoåi ñaàu ñi hoïc. - Vieát laïi ñöôïc nhöõng ñieàu vöøa keå thaønh 1 ñoaïn vaên ngaén ( khoaûng 5 caâu). * GDKNS: KN lắng nghe tích cực. II/ Đồ dung dạy – học : - Vieát saün gôïi yù III/ Các hoạt động dạy – học : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY 1. Baøi cuõ : => Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? => Ñeå toå chöùc cuoäc hoïp , caàn phaûi chuù yù nhöõng gì ? - GV nhaän xeùt 2. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu baøi : - Hoâm nay caùc em taäp keå laïi buoåi ñaàu em ñi hoïc - GV ghi töïa baøi b. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp: Baøi 1 : - Caùc em caàn nhôù laïi buoåi ñaàu ñi hoïc cuûa mình ñeå lôøi keå chaân thaät , khoâng nhaát thieát phaûi keå veà ngaøy töïu tröôøng, coù theå keå veà ngaøy khai giaûng. => Caàn noùi roõ buoåi ñaàu em ñi ñeán lôùp laø buoåi saùng hay buoåi chieàu ? => Thôøi tieát theá naøo ? => Ai daãn ñeán tröôøng ? => Luùc ñaàu em bôõ ngôõ ra sao? => Buoåi hoïc ñaõ keát thuùc nhö theá naøo ? => Caûm xuùc cuûa em veà buoåi hoïc ñoù? - GV nhaän xeùt tuyeân döông - Caùc em vieát vaøo vôû chaân thaät , coù theå vieát khoaûng 5 caâu - GV nhaän xeùt - GV giaùo duïc HS 3. Daën doø : - Em naøo vieát chöa xong veà nhaø vieát tieáp cho hoaøn chænh. - Xem tröôùc baøi tieáp theo. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. HOAÏT ÑOÄNG HOÏC => Taäp toå chöùc cuoäc hoïp. => Xaùc ñònh roõ noäi dung cuoäc hoïp vaø naém ñöôïc trình töï trong cuoäc hoïp. - HS ñoïc yeâu caàu. - HS laéng nghe GV gôïi yù. - 1 HS keå maãu. - Cho 2 HS ngoài cuøng baøn taäp keå - HS taäp keå trong 3 phuùt - Vaøi HS keå laïi - HS khaùc nhaän xeùt - HS ñoïc yeâu caàu. - HS vieát vaøo vôû - Vaøi HS ñoïc baøi. - HS khaùc nhaän xeùt Nhận xét tiết học : Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2018 Môn : TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA : D , Đ I/ Mục tiêu : - Vieát ñuùng chöõ hoa D (1 doøng), Ñ, H (1 doøng); vieát ñuùng teân rieâng Kim Ñoàng (1 doøng) vaø caâu öùng duïng : Dao coù maøi môùi khoân (1 laàn) baèng chöõ côõ nhoû. Chöõ vieát roõ raøng , töông ñoái ñeàu neùt vaø thaúng haøng ; böôùc ñaàu bieát noái neùt giöõa chöõ vieát hoa vôùi chöõ vieát thöôøng trong chöõ ghi tieáng. II/ Đồ dùng dạy học : - Maãu chöõ hoa D, Ñ ; teân rieâng Kim Ñoàng - Vôû taäp vieát, baûng con. III/ Các hoạt động dạy – học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Baøi cuõ : => Tieát tröôùc em vieát chöõ hoa gì ? Töø gì ? caâu gì ? - GV neâu :C - Cho HS nhaéc laïi caâu öùng duïng - GV nhaän xeùt 2. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu baøi : => Hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em oân laïi caùch vieát chöõ hoa D, Ñ coù trong töø vaø caâu öùng duïng. - GV ghi töïa baøi b. Höôùng daãn vieát baûng con: * Luyeän vieát chöõ hoa : => Tìm caùc chöõ hoa coù trong baøi ? - GV treo chöõ maãu vaø nhaéc laïi quy trình vieát. (xem laïi T1,3) - K : Goàm 3 neùt : neùt 1 goàm neùt cong traùi vaø löôïn ngang, neùt 2 laø neùt moùc ngöôïc traùi phaàn cuoái uoán cong vaøo trong, neùt 3 neùt moùc xuoâi traùi ñeán giöõa thaân chöõ löôïn vaøo trong taïo thaønh neùt xoaén nhoû vaø vieát tieáp neùt moùc ngöôïc phaûi. - D : Vieát bôûi 1 neùt lieàn goàm 1 neùt thaúng ñöùng löôïn cong 2 ñaàu noái lieàn vôùi 1 neùt cong phaûi. - H : Goàm 3 neùt : Neùt cong traùi noái lieàn vôùi neùt löôïn ngang, neùt khuyeát döôùi, neùt moùc phaûi. - GV vieát maãu leân baûng * Luyeän vieát töø : - Kim Ñoàng laø 1 trong nhöõng ñoäi vieân ñaàu tieân cuûa Ñoäi TNTP. Teân thaät laø Noâng Vaên Deàn queâ ôû Naø Maï, huyeän Haø Quaûng, tænh Cao Baèng hi sinh naêm 1943 luùc 15 tuoåi. - GV cho HS xem töø maãu. - Cho HS tìm ñoä cao cuûa töøng con chöõ vaø khoaûng caùch. - GV vieát töø leân baûng vaø neâu caùch noái neùt. * Luyeän vieát caâu : - Con ngöôøi phaûi chaêm hoïc môùi khoân ngoan tröôûng thaønh. - GV vieát caâu leân baûng - Cho HS tìm ñoä cao vaø khoaûng caùch cuûa töøng con chöõ - GV neâu : Dao c. Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû: - GV neâu yeâu caàu vaø nhaéc nhôû caùch ngoài + D : 1 doøng + Ñ, H : 1 doøng + Kim Ñoàng : 1 doøng + Caâu : 1 laàn - GV vieát maãu töøng doøng - GV thu 1 soá vôû chaám vaø nhaän xeùt - GV giaùo duïc HS 3. Daën doø : - Veà nhaø vieát tieáp phaàn ôû nhaø - Hoïc thuoäc töø vaø caâu öùng duïng - Nhaän xeùt tieát hoïc => Chöõ hoa C. - 2 HS leân baûng vieát => HS nêu K, D, Ñ, H - HS quan saùt - HS vieát baûng con. - HS ñoïc töø öùng duïng : Kim Ñoàng => 2, 5li : K, Ñ, g; 1 li : i, m, oâ, n - HS quan saùt - 1 HS leân baûng vieát. - HS vieát baûng con - HS ñoïc caâu : Dao coù khoân => 2,5 li : D, g, h, k; 1 li : a, o, c, m, a, i, ô, s, aê, n, ö, oâ - HS leân baûng vieát - HS khaùc vieát baûng con - HS vieát vaøo vôû Nhận xét tiết học : Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2018 Môn : TOÁN LUYỆN TẬP Thöù saùaêm 2017 I/ Mục tiêu : - Xaùc ñònh ñöôïc pheùp chia heát vaø pheùp chia coù dö - Vaän duïng pheùp chia heát trong giaûi toaùn. II/ Đồ dùng dạy học : - Sách giáo khoa + Sách giáo viên. III/ Các hoạt động dạy – học ; Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Baøi cuõ : => Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? - GV neâu : 21 : 4 = ; 27 : 3 = - Nhaän xeùt 2. Baøi môùi : a. Giôùi thieäu baøi : - Hoâm nay caùc em seõ hoïc baøi“ Luyeän taäp”. - Ghi töïa baø b. Thöïc haønh : Baøi 1 : - HS ñoïc yeâu caàu - GV nhaän xeùt tuyeân döông Baøi 2 : - GV cho HS thöïc hieän coät 1, 2, 4 - GV cho HS thaûo luaän nhoùm 4 trong 3 phuùt. - GV nhaän xeùt tuyeân döông Baøi 3 : - GV cho HS thaûo luaän nhoùm 5 trong 3 phuùt Baøi giaûi Soá hoïc sinh gioûi lôùp hoïc ñoù coù laø : 27 : 3 = 9 ( hoïc sinh) Ñaùp soá : 9 hoïc sinh - GV nhaän xeùt tuyeân döông Baøi 4 : - GV cho HS thaûo luaän caëp trong 3 phuùt - Khoaønh vaøo chöõ caùi B - GV nhaän xeùt tuyeân döông - GV cho HS thi ñua - GV lieân heä vaø giaùo duïc HS 3. Daën doø : - Veà nhaø laøm laïi baøi taäp -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 6 Lop 3_12430254.doc
Tài liệu liên quan