Giáo án các môn học lớp 3 - Tuần 9

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đổi các đơn vị đo độ dài; so sánh; tính.

2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

B. Đồ dùng dạy học: SGK & SGV

 

doc11 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn học lớp 3 - Tuần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 9 Thứ.......ngày.......tháng..năm. THỰC HÀNH TIẾT 1 Baøi daïy: ÔN TẬP I/ Muïc tieâu: - Giuùp HS laøm ñuùng bt điền từ ngữ vào chỗ trống để tạo hình ảnh so sánh.( BT1). Ñaët ñuùng daáu phaåy vaøo choã thích hôïp trong caâu (BT2). Bieát ñaët caâu hoûi cho caùc boä phaän ñöôïc in ñaäm trong caâu (BT3) - Giaùo duïc Hs coù yù thöùc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng lôùp vieát saün ñoaïn thơ. Baûng phu ïghi nd BT3. * HS: VBTTH. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1.Khôûi ñoäng: Haùt. 2. Baøi cuõ: GV kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS 3. Baøi môùi: Hoạt động của giáo viên Hoạt động học của học sinh * Hoaït ñoäng 1 Höôùng daãn Hs laøm baøi taäp/ 58, 59. - Muïc tieâu: Giuùp hs laøm ñuùng baøi taäp trong VBTTH. Caùch tieán haønh: - Gv yeâu caàu Hs ñoïc ñeà baøi - Hs môû baûng phuï ñaõ vieát 3 caâu vaên - Gv môøi 1 Hs leân laøm maãu caâu 1. - Gv yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû. - Gv môøi 4 – 5 Hs đọc bài làm đã hoàn thành.. - Gv nhaän xeùt, choát laïi. Bài 2: - GV môøi Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - Gv yeâu caàu Hs laøm vieäc caù nhaân. Moãi em töï suy nghó vaø laøm baøi vaøo vôû - Gv môøi 1 em leân baûng laøm baøi. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp, - Gv nhaän xeùt – sửa bài. Bài 3:- GV treo baûng phuï ñaõ vieát BT 3. Thứ tự. Câu Câu hỏi a Cây hoa phượng là cây hoa học trò Cây hoa phượng là gì? b c Gv hoûi: Đây là mẫu câu gì? - Gv môøi 1 Hs leân laøm maãu caâu 1. - Gv yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû. - Gv môøi nhieàu Hs tieáp noái nhau neâu caâu hoûi ñaët ñöôïc.- Gv nhaän xeùt, choát laïi. 3/Toång keát – daën doø. Chuaån bò baøi: tiết 3 - Nhaän xeùt tieát hoïc. Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Hs quan saùt. 1 Hs leân laøm maãu. Hs caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. 4 –5 Hs đọc bài làm đã hoàn thành. Hs caû lôùp nhaän xeùt. Hs chöõa baøi vaøo vôû. Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. HS töï suy nghó vaø laøm baøi vaøo vôû . 1 HS lên bảng điền dấu phẩy Lớp nhận xét. Hs traû lôøi: Maãu caâu “ Ai laø gì? Hs quan saùt. Hs caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. Hs tieáp noái neâu caâu hoûi cuûa mình. Hs caû lôùp nhaän xeùt. Hs chöõa baøi vaøo vôû. - HS lắng nghe. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TIẾT 2 I/ Muïc tieâu: - Giuùp HS laøm ñuùng bt sắp xếp các câu văn theo thứ tự để tạo thành câu chuyên “ Đồng hồ báo thức cổ truyền”( BT1) Biết nối đúng để tạo thành 2 câu có mẫu câu Ai làm gì? (BT2). Biết cách sắp xếp tên 10 bạn trong bài theo thứ tự bảng chữ cái.(BT3 - Giaùo duïc Hs coù yù thöùc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng lôùp vieát saün ñoaïn thơ. Baûng phu ïghi nd BT3. * HS: VBTTH. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1.Khôûi ñoäng: Haùt. 2. Baøi cuõ: GV kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS 3. Baøi môùi: Hoạt động của giáo viên Hoạt động học của học sinh * Hoaït ñoäng 1 Höôùng daãn Hs laøm baøi taäp/59, 60. - Muïc tieâu: Giuùp hs laøm ñuùng baøi taäp trong VBTTH. Caùch tieán haønh: + Baøi taäp 1. - Gv cho Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng câu 1 lượt. - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn đánh số TT vào ô trống. - Đại diện các nhóm nêu thứ tự câu chuyện. – GV nhận xét. - GV mời 1 – 2 HS đọc lại toàn bộ câu chuyện cho lớp nghe. Baøi taäp 2: Gv cho Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV hg dẫn HS chọn ý đúng để nối tạo thành 2 câu có mẫu Ai làm gì? - HS làm bài vào vở - HS trình bày kết quả. - GV nhận xét – sửa sai. Baøi taäp 3: Cho HS đọc yêu cầu. Cho HS đọc bảng chữ cái. Yêu cầu HS sắp xếp tên 10 bạn: Sơn, Xoan, Ơn, Thái, Rỹ, Trung, Yến, Vân, Uyên, Việt theo thứ tự bảng chữ cái. theo nhóm. GV yêu cầu các nhóm trình bày GV nhận xét. 3/Toång keát – daën doø. Chuaån bò baøi: tiết 3 - Nhaän xeùt tieát hoïc. Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. HS nối tiếp nhau đọc từng câu 1 lượt. HS thảo luận theo nhóm bàn đánh số TT vào ô trống. Đại diện các nhóm nêu thứ tự câu chuyện 1 – 2 HS đọc lại toàn bộ câu chuyện Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Hs laøm vaøo vôû. HS đọc câu đã hoàn thành Nhxeùt, söûa sai HS đọc yêu cầu. HS đọc bảng chữ cái. HS sắp xếp tên 10 bạn theo thứ tự bảng chữ cái theo nhóm - Các nhóm trình bày – HS nhận xét. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TIẾT 3 I/ Muïc tieâu: -- Giuùp HS laøm ñuùng bt . Biết dùng từ chỉ đặc điểm cho trước điền vào chỗ trống sau mỗi từ in đậm tạo thành câu văn hoàn chỉnh. (BT1) Viết được một đoạn văn ngắn kể về việc học tập của em trong mấy tháng vừa qua.(BT2). - GDhs tình cảm gia đình, thương yêu mẹ. II/ Chuaån bò: * GV: Tranh minh hoïa. Baûng phuï vieát gôïi yù . * HS vôû THTV. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1.Khôûi ñoäng: Haùt. 2.Baøi môùi: Hoạt động của giáo viên Hoạt động học của học sinh - Muïc tieâu: Giuùp hs laøm ñuùng baøi taäp trong VBTTH/60,61. Caùch tieán haønh: + Baøi taäp 1: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho từ in đậm. - Gv chia nhoùm vaø yêu cầu các nhóm thảo luận chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu. Hoàn thành trong bảng nhóm - Gv y/ caàu các nhóm trình bày kết quả. Mẹ tôi có mái tóc óng mượt., phủ kín hai vai; giọng nói ấm áp, dịu hiền; đôi bàn tay khéo léo, mềm mại. Khi mẹ mỉm cười, đôi mắt đen láy ánh lên những tia sáng tươi vui. Mẹ đảm đang, lo toan, mang lại hạnh phúc cho cả gia đình. - GV nhaän xeùt, söûa sai.Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn. - GDHS yêu thương mẹ. * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh kó naêng vieát Muïc tieâu: Giúp HS viết được một đoạn văn ngắn kể về việc học tập của em trong mấy tháng vừa qua. Caùch tieán haønh : Baøi taäp 2: - Gv cho Hs neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - GV hướng dẫn HS làm bài. - GV chia nhóm bàn và yêu cầu HS tập kể cho nhau nghe việc học tập của bản thân từ đầu năm tới nay. - GV mời đại diện các nhóm lên kể. - GV nhận xét – bổ sung. - Gv yêu cầu HS viết bài vào vở - Gv chaám moät soá baøi vaø neâu nhaän xeùt. - Gv tuyên döông baøi vieát ñuùng, trình bày đẹp. 3.Toång keát – daën doø. Về nhà kể cho bố mẹ nghe việc học tập của bản thân từ đầu năm tới nay. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. HS thaûo luaän vaø laøm baøi theo nhoùm. HS leân baûng theo trình bày. HS söûa baøi vaøo vôû bt. HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh. Hs ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm theo. Hs đọc. lớp laéng nghe. HS tập kể cho nhau nghe theo nhóm bàn. - Đại diện các nhóm lên kể. - Lớp nhận xét – bổ sung. HS viết bài vào vở HS đọc bài viết .Hs nhaän xeùt. TOÁN Tiết 1 A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về góc vuông, góc không vuông; nhận biết góc vuông và góc không vuông. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. B. Đồ dùng dạy học: SGK & SGV C. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra: - Kiểm tra sách vở của hs. - Giới thiệu nội dung thực hành 3. Bài mới: - Giáo viên giới thiệu các bài tập, và nêu yêu cầu Bài 1: Dùng ê ke vẽ góc vuông trong mỗi trường hợp sau. - GV vẽ lên bảng. - GV yêu cầu HS nhận xét. GV nhận xét chung. Bài 2: Dùng ê ke để kiểm tra rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. - GV vẽ lên bảng. - GV gọi HS lên bảng làm - GV yêu cầu HS nhận xét. GV nhận xét chung. Kết quả: Hình vẽ bên có 2 góc vuông Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - GV hướng dần HS làm bài Bài 4: Tính Bài 5: Nếu còn thời gian thì giáo viên hướng dần HS làm bài 4. Củng cố: - Hệ thống nội dung bài. 5. Dặn dò: Nhận xét giờ học. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh lắng nghe. - 2 HS lần lượt lên bảng vẽ, cả lớp làm bài. - HS nhận xét. - HS nhìn bảng nêu yêu cầu của bài tập 2 - 1 HS - Cả lớp làm bài. - HS nhận xét. - 4 HS Bài 4: Tính 32dam + 43dam = 75dam 6hm + 24hm = 30hm b) 43dam – 20dam = 23dam 86hm – 54hm = 32hm - HS cùng GV hệ thống lại bài - HS lắng nghe. TOÁN Tiết 2 A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đổi các đơn vị đo độ dài; so sánh; tính. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. B. Đồ dùng dạy học: SGK & SGV C. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra: - Kiểm tra sách vở của hs. - Giới thiệu nội dung thực hành 3. Bài mới: - Giáo viên giới thiệu các bài tập, và nêu yêu cầu Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - GV viết lên bảng. - GV yêu cầu HS nhận xét. GV nhận xét chung. Đáp án: a) 1km = 1000m b) 7m = 70 dm 1km = 10 hm 6m = 6000 mm 1hm = 10 dam 8m = 800 cm Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - GV chép lên bảng. - GV gọi HS lên bảng làm - GV yêu cầu HS nhận xét. GV nhận xét chung. Bài 3: Tính - GV hướng dần HS làm bài Bài 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ nhiều chấm: Bài 5: Nếu còn thời gian thì giáo viên hướng dần HS làm bài 4. Củng cố: - Hệ thống nội dung bài. 5. Dặn dò: Nhận xét giờ học. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh lắng nghe. - 2 HS lần lượt lên bảng vẽ, cả lớp làm bài. - HS nhận xét. - HS nhìn bảng nêu yêu cầu của bài tập 2 - 2 HS - Cả lớp làm bài. - HS nhận xét. - 4 HS Bài 4: Tính 3m 9cm > 3m 5m 9cm = 509 cm 3m 9cm < 4m 5m 9cm < 590 cm - HS cùng GV hệ thống lại bài - HS lắng nghe. TUAÀN : 10 Thứ.......ngày.......tháng..năm. THỰC HÀNH TIẾT 1 Baøi daïy: BẾP I/ Muïc tieâu: - Ñoïc ñuùng, raønh maïch,troâi chaûy toaøn baøi. Ñoïc ñuùng caùc töø coù aâm, vaàn,thanh Hs ñiaï phöông deã phaùt aâm sai. Bieát ngaét nghæ hôi hôïp lí sau caùc daáu chaám, daáu phaåy, giöõa caùc cuïm töø. - Hieåu noäi dung baøi : Tình cảm gắn bó với quê hương qua hình ảnh của bếp. TLCH/ 45,46). GDHS: Yêu quý nơi mình sinh ra và lớn lên. II/ Chuaån bò: * GV: Tranh minh hoïa. Baûng vieát saün caâu, ñoaïn vaên daøi caàn höôùng daãn. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1,Khôûi ñoäng: Haùt. 2,Baøi môùi: Hoạt động của giáo viên Hoạt động học của học sinh Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc. Muïc tieâu: Giuùp Hs naém ñöôïc caùch ñoïc - GV đọc mẫu toàn bài + Yeâu caàu Hs ñoïc töøng caâu. - Luyeän ñoïc töø khoù. + Gv yeâu caàu Hs ñoïc töøng ñoaïn. - Gv keát hôïp giaûi nghóa töø: Vén nắm rơm, trở cho cơm chín; Ba ông đầu rau bếp; củi gộc tre; riềng; mái rạ; bồ hóng; răng đen; thóc lép. - Gv yeâu caàu Hs ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. - Goïi hs thi ñoïc töøng ñoaïn. - Lôùp ñoïc ÑT cả bài.- GV nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi. - Muïc tieâu: Giuùp Hs hieåu noäi dung cuûa baøi, traû lôøi ñuùng caâu hoûi. Bài 2: - Gv, yeâu caàu hs ñoïc thaàm toàn bài và đánh dấu váo ô trống trước câu TL đúng. - GV nhaän xeùt choát laïi. - Caâu chuyeän naøy noùi leân ñieàu gì? -GV Nhaän xeùt. Gv ñöa ra noäi dung cuûa baøi –cho Hs nhaéc laïi Bài 3: Gv cho Hs neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - GV hướng dẫn HS chọn câu cột A nối với kiểu câu tương ứng ở cột B. - GV phát phiếu BT , yêu cầu các nhóm thảo luận hoàn thành bài. trình bày trên bảng lớp. GV nhận xét, chốt lại. 3.Toång keát– daën doø. GV gọi 2 HS đọc lại toàn bài. Veà luyeän ñoïc baøi .Chuaån bò baøi sau: .Nhaän xeùt baøi hoïc. Hoïc sinh ñoïc thaàm theo Gv. Hs ñoïc noái tieáp nhau töøng caâu, Luyện đọc từ khó. Nhaän xeùt, söûa sai. HS ñoïc ñoaïn nối tiếp. Hs giaûi thích, theo doõi, laéng nghe. Hs ñoïc theo nhoùm. Hs ñoïc thi đọc ñoaïn.-Lôùp ñoïc cả baøi. Hs ñoïc thaàm toàn bài và đánh dấu váo ô trống trước câu TL đúng. HS nêu Kết quả bài làm. Lớp nhận xét. HS traû lôøi: Tình cảm gắn bó với quê hương qua hình ảnh của bếp. Hs neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu BT. Đại diện nhóm trình bày trên bảng lớp. Lớp nhận xét. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TIẾT 2 I/ Muïc tieâu: - Giuùp HS laøm ñuùng bt coù aâm vaàn deã laãn lộn oai/ oay (BT1), l/n, dấu hỏi, dấu ngã (BT2) Biết tìm đúng từ ngữ chỉ âm thanh được so sánh với nhau để hoàn thành vào bảng (BT3) - Giaùo duïc Hs coù yù thöùc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phu ïghi nd BT3. * HS: VBTTH. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1.Khôûi ñoäng: 2.Baøi cuõ: GV kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS 3. Baøi môùi: Hoạt động của giáo viên Hoạt động học của học sinh * Hoaït ñoäng 1 Höôùng daãn Hs laøm baøi taäp/ 65,66 - Muïc tieâu: Giuùp hs laøm ñuùng baøi taäp trong VBTTH. Caùch tieán haønh: + Baøi taäp 1: Ñieàn chữ oai/oay vaøo choã troáng : - Gv cho Hs neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - Gv yc hs laøm bt vaøo vôû. - Cho HS đọc câu đố đã hoàn thành. Gv nxeùt , söûa sai. + Baøi taäp2/a.:Ñieàn vần l/n coøn thieáu dấu chấm. - Gv treo baûng phuï ñaõghi bài thơ. - Gv chia nhoùm vaø phaùt phieáu bt. - Gv y/caàu h/sinh laàn löôït điền âm coøn thieáu trong bài. - HS đọc câu đố đã hoàn thành. GV nhaän xeùt, söûa sai Baøi taäp 2b: - Gv cho Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Ñieàn dấu hỏi hoặc dấu ngã vaøo choã troáng : - GV hướng dẫn mẫu HS làm bài. - Gv yc hs laøm bt vaøo vôû.- Cho HS lên bảng chữa bài. - Gv nhaän xeùt , söûa sai. Baøi taäp 3: Cho HS đọc yêu cầu. - GV hướng dẫn HS làm bài theo mẫu. Viết kết quả tìm được vào bảng. Âm thanh Đặc điểm Từ so sánh Âm thanh a.Tiếng chim chóc ríu ran như tiếng trẻ b. c.Tiếng chân nai kêu d. náo nức GV yêu cầu hs làm việc theo nhóm, hoàn thành trong bảng nhóm, Đại diện nhóm trình bày, GV nhận xét. 4/Toång keát – daën doø. Chuaån bò baøi: tiết 3 Nhaän xeùt tieát hoïc. Hs laøm vaøo vôû. HS đọc câu đố đã hoàn thành Nhxeùt, söûa sai Hai em laøm baøi treân baûng. Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. HS thaûo luaän vaø laøm baøi theo nhoùm. HS leân baûng theo ycaàu cuûa GV. HS söûa baøi vaøo vôû bt. 1hs ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm. Hs leân baûng laøm maãu Hs thöïc haønh vaøo vôû. Hs laøm baøi treân baûng. Caû lôùp chöõa baøi trong VBT. HS đọc yêu cầu. HS theo dõi HS làm việc theo nhóm - Các nhóm trình bày - Lớp nhận xét THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TIẾT 3 I/ Muïc tieâu: -- Giuùp HS laøm ñuùng bt . Sử dụng dấu chấm để ngắt đoạn văn thành 4 câu. Viết hoa chữ cái đầu câu.(BT1), Viết đoạn văn ( 5 -7) câu kể về căn bếp của gia đình em. (BT2). - GDhs quý trọng tình cảm gia đình. II/ Chuaån bò: * GV: Tranh minh hoïa. Baûng phuï vieát gôïi yù . * HS vôû THTV. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1.Khôûi ñoäng: Haùt. 2.Baøi môùi: Hoạt động của giáo viên Hoạt động học của học sinh * Hoaït ñoäng 1 Höôùng daãn Hs laøm baøi taäp - Muïc tieâu: Giuùp hs laøm ñuùng baøi taäp trong VBTTH/68,69. Caùch tieán haønh: + Baøi taäp 1- Sử dụng dấu chấm để ngắt đoạn văn thành 4 câu. Viết hoa chữ cái đầu câu. - - Gv chia nhoùm vaø yêu cầu các nhóm thảo luận để đặt đúng dấu chấm vào đoạn văn trong bảng nhóm. Viết hoa chữ cái đầu câu. - Gv y/ caàu các nhóm trình bày kết quả. - GV nhaän xeùt, söûa sai * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh kó naêng vieát Muïc tieâu: Viết đoạn văn ( 5 -7) câu kể về căn bếp của gia đình em. Caùch tieán haønh : Baøi taäp 2: - Gv cho Hs neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - GV treo bảng phụ ghi gợi ý. Cho HS đọc gợi ý - GV hướng dẫn HS làm bài. - GV chia nhóm bàn và yêu cầu HS tập kể cho nhau nghe về căn bếp của gia đình mình. - GV mời đại diện các nhóm lên kể. - GV nhận xét – bổ sung. - Gv yeâu cầu HS viết bài vào vở - GV theo dõi, giúp đỡ HS viết yếu - Gv chaám moät soá baøi vaø neâu nhaän xeùt. - Gv cho ñieåm, tuyeân döông baøi vieát ñuùng, trình bày đẹp. 3/ Toång keát – daën doø. Veà nhà tập kể cho người thân nghe. Nhaän xeùt tieát hoïc. Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. HS thaûo luaän vaø laøm baøi theo nhoùm. HS leân baûng theo ycaàu cuûa GV. HS söûa baøi vaøo vôû bt. Hs ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm theo. Hs đọc. lớp laéng nghe. HS tập kể cho nhau nghe theo nhóm bàn. - Đại diện các nhóm lên kể. - Lớp nhận xét – bổ sung. HS viết bài vào vở HS đọc bài viết .Hs nhaän xeùt. TOÁN Tiết 1 A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đổi các đơn vị đo độ dài; ước lượng chiều cao. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. B. Đồ dùng dạy học: SGK & SGV C. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra: - Kiểm tra sách vở của hs. - Giới thiệu nội dung thực hành 3. Bài mới: - Giáo viên giới thiệu các bài tập, và nêu yêu cầu Bài 1: a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 3cm b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB - GV yêu cầu HS nhận xét. GV nhận xét chung. Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - GV chép lên bảng. - GV gọi HS lên bảng làm - GV yêu cầu HS nhận xét. GV nhận xét chung. Trong 5 bạn trên, bạn cao nhất là: Khánh; bạn thấp nhất là Lê; bạn Hồng và bạn Khoa có chiều cao bằng nhau. Bài 3: Tính nhẫm - GV hướng dần HS làm bài Bài 4: Tính Bài 5: Nếu còn thời gian thì giáo viên hướng dần HS làm bài 4. Củng cố: - Hệ thống nội dung bài. 5. Dặn dò: Nhận xét giờ học. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh lắng nghe. - 2 HS lần lượt lên bảng vẽ, cả lớp làm bài. - HS nhận xét. - HS nhìn bảng nêu yêu cầu của bài tập 2 - 2 HS - Cả lớp làm bài. - HS nhận xét. - 4 HS Bài 4: Tính - HS cùng GV hệ thống lại bài - HS lắng nghe. TOÁN Tiết 2 A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về so sánh độ dài; giải bài toán bằng hai phép tính. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. B. Đồ dùng dạy học: SGK & SGV C. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra: - Kiểm tra sách vở của hs. - Giới thiệu nội dung thực hành 3. Bài mới: - Giáo viên giới thiệu các bài tập, và nêu yêu cầu Bài 1: > < = - GV yêu cầu HS nhận xét. GV nhận xét chung. Bài 2: Tính - GV chép lên bảng. - GV gọi HS lên bảng làm - GV yêu cầu HS nhận xét. GV nhận xét chung. Bài 3: Bài toán - GV hướng dần HS làm bài Đáp án: Can thứ hai có số lít dầu là: 27 + 5 = 32 (lít) Cả hai can có số lít dầu là: 27 + 32= 59 (lít) Đáp số: 59 lít Bài 4: Bài toán - GV hướng dần HS làm bài Đáp án: Số nhãn vở của Minh là: 39 – 5 = 34 (nhãn vở) Cả hai bạn có là: 39 + 34 = 73(nhãn vở) Đáp số: 39 nhãn vở Bài 5: Nếu còn thời gian thì giáo viên hướng dần HS làm bài 4. Củng cố: - Hệ thống nội dung bài. 5. Dặn dò: Nhận xét giờ học. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh lắng nghe. - 3 HS lần lượt lên bảng vẽ, cả lớp làm bài. - HS nhận xét. - HS nhìn bảng nêu yêu cầu của bài tập 2 - 2 HS - Cả lớp làm bài. - HS nhận xét. - 1 HS - 1 HS - HS cùng GV hệ thống lại bài - HS lắng nghe. KÍ DUYEÄT CUÛA KHOÁI TRÖÔÛNG KÍ DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an thu hanh toan va tieng viet tuan 910_12416055.doc
Tài liệu liên quan