Giáo án các môn khối 5 - Tuần học 13

Nhớ- viết: Hănh trnh của bầy ong

Phân biệt âm đầu s/x hoặc âm cuối t/c

I. Mục đích yêu cầu:

1–HS viết đúng,trnh băy đúng hai khổ thơ cuối bài Hănh trnh của bầy ong.

 -HS làm đúng các bài tập phân biệt phụ âm đầu s/x

 2. Rỉn kĩ năng viết ,trnh băy đẹp các câu thơ lục bát.

 3. GD tnh cẩn thận.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,bảng con.Vở băi tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 

doc34 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 544 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn khối 5 - Tuần học 13, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
60000 = 42000 (âäöng) Âaïp säú: 42000 âäöng Cách 2: Baìi giaíi Giaï tiãön cuía mäüt meït vaíi laì: 60000 : 4 = 15000 (âäöng) Säú tiãön phaíi traí âãø mua 6,8m vaíi laì: 15000 x 6,8 = 102000 (âäöng) Mua 6,8m vaíi phaíi traí säú tiãön nhiãöu hån mua 4m vaíi laì: 102000 - 60000 = 42000 (âäöng) Âaïp säú: 42000 âäöng 3. CUÍNG CÄÚ, DÀÛN DOÌ Nhắc lại quy tắc: Phép ( +,-,x) 2sốTP. Về nhà: Ôn lại KT đã học Chuẩn bị: “ Chia 1số TP.nhiên”. GV nhận xét tiết học. 3 HS nêu to trước lớp Rút kinhnghiệm:.. ........................ Môn:Chính tảí Nhớ- viết: Hành trình của bầy ong Phân biệt âm đầu s/x hoặc âm cuối t/c I. Mục đích yêu cầu: 1–HS viết đúng,trình bày đúng hai khổ thơ cuối bài Hành trình của bầy ong. -HS làm đúng các bài tập phân biệt phụ âm đầu s/x 2. Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp các câu thơ lục bát. 3. GD tính cẩn thận. II.Đồ dùng:Bảng phụ,bảng con.Vở bài tập Tiếng Việt.. III. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY- HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc Kiãøm tra baìi cuî: (4-5’) - Goüi 1HS lãn baíng +/Tçm 2 càûp tæì coï tiãúng chæïa ám âáöu s/x Nháûn xeït chæî viãút cuía tæìng HS. Bảng con :sự sống;đột ngột Sổ sách- xổ tóc;; Sơ sinh– xơ xác Cao su – đồng xu ; sửa chữa- xấu xí 2. Daûy - hoüc baìi måïi 2.1. Giåïi thiãûu baìi GV: Giåì chênh taí häm nay caïc em cuìng nhåï viãút hai khäø thå cuäúi trong baìi thå Haình trçnh cuía báöy ong vaì laìm baìi táûp chênh taí. 2.2. Hæåïng dáùn viãút chênh taí HĐ1: Gọi HS âoüc thuäüc loìng 2 khäø thå. 3 HS tiãúp näúi nhau âoüc thaình tiãúng. + Qua doìng thå cuäúi, taïc giaí muäún noïi âiãöu gç vãö cäng viãûc cuía loaìi ong? + Cäng viãûc cuía loaìi ong tháöm làûng nhæng vä cuìng hæîu êch. + Baìi thå ca ngåüi pháøm cháút âaïng quyï gç cuía báöy ong? +/ Phát hiện các hiện tượng có trong bài và nêu cách trình bày bài C.tả. + cáön cuì làm việc,tìm hoa gây mật. +/ Viết hoa các chữ ở đầu câu và hai câu thơ đặt trong ngoặc đơn. - Trình bày đúng các câu thơ lục bát. Giữa 2 khổ thơ để cách 1 dòng. Dòng 6 chữ lùi vào 1 ô, dòng 8 chữ viết sát lề. HĐ2: Hướng dẫn HS viết TN khó Bảng con: - HS tçm caïc tæì khoï, dãù láùn khi viãút chênh taí. - HS luyãûn viãút caïc tæì âoï. chắn bão: ngăn giữ lại để bão không đổ ập vào đất liền. sóng tràn: chỉ mặt nước dâng lên hạ xuống rồi tràn vào bờ. vơi đầy: chưa đầy, còn thiếu một ít. rong ruổi,ngọt ngào,trải,say, rù rì, sóng tràn, chắn bão, rừng hoang, chắt, vơi đầy, giữ hộ, tàn phai. c. Viãút chênh taí - Nhàõc HS læu yï caïch trçnh baìy. d. Soaït läùi, cháúm baìi 2.3. Hæåïng dáùn laìm baìi táûp chênh taí Baìi 2a : (HS làm bảng nhóm) Bài 2a:( HS làm bảng nhóm) Sâm - xâm:củ sâm- xâm nhập ; sâm banh – xâm lăng Sâm nhung – xâm chiến ,. Sương – xương: sương muối – xương tay ; Sương mù – xương máu ; sung sướng- xương sườn Sưa – xưa:say sưa – ngày xưa; sửa chữa –xa xưa; Cốc sữa – xưa kia ; gỗ sưa – người xưa ; Siêu – xiêu:cao siêu – xiêu vẹo ; siêu sao- xiêu lòng ; siêu âm – liêu xiêu,. Baìi 3: ( 1 dãy/ 1 ý điền vào bảng con) Bài 3: (Bảng con) - Goüi 1HS âoüc yãu cáöu cuía baìi táûp. - HS tæû laìm baìi. - 1 HS đọc lại các câu thơ trên ! Từ cần điền: a/ xanh xanh;sót. b/ soạt gió trên tà áo biếc. Cuíng cäú - dàûn doì (2-3’) - Liên hệ GD HS ! Về nhà: Viết bài 2b.2c vào vở và viết lại các chữ còn sai vào bảng con. Chuẩn bị: N-V” Chuỗi ngọc lam”. GV nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm:.. Môn: Toán (BS) Luyện tập chung I-Mục tiêu: Giúp HS: -Củng cố về phép cộng, phép trừ và phép nhân các số TP. -Biết vận dụng t/chất nhân một tổng các số TP với một số TP trong thực hành tính. -Củng cố về giải toán có lời văn liên quan đến đại lượng tỉ lệ. II- Các hoạt động dạy- học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Tính: 408,24 + 38,5 = 446,74 516,7 - 28,02 = 488,68 54,18 x 6,8 = 368,424 25,03 x 0,08 = 2,0024 2/ Tìm x: a/ x 2,1 = 9,03 x = 9,03 : 2,1 x = 4,3 b/ 2,21 : x = 0,85 x = 2,21 : 0,85 x = 2,6 3/ Tính nhanh: 56,73 x 0,86 + 43,27 x 0,86 = ? 3/ 0,86 x ( 56,73 + 43,27 ) = 0,86 x 100 = 86 4/ Viết số TP 5,007 thành tổng theo các hàng. 4/ 5,007 = 5 + 7 x 0,001 5/ Một người ra chợ mua 2,5 kg đường, giá mỗi kg là 8500 đồng, mua 2,7 kg cá, giá mỗi kg là 13 700 đồng; mua 2,3 kg thịt giá mỗi kg là 34 500 đồng. Hỏi người đó mua hết tất cả bao nhiêu tiền ? 5/ Giá tiền mua 2,5 kg đường: 8 500 x 2,5 = 21 250 (đồng) Giá tiền mua 2,7 kg cá: 13 700 x 2,7 = 36 990 (đồng) Giá tiền mua 2,3 kg thịt: 34 500 x 2,3 = 79 350 ( đồng) Số tiền người đó mua hết tất cả: 21 250 + 36 990 + 79 350 = 137 590 ( đồng) Đáp số: 137 590 đồng 6/ Không quy đồng mẫu số hoặc tử số và không thực hiện phép chia tử số cho mẫu số, hãy so sánh các phân số sau: a/ Ta có: Suy ra 6b/ Ta có: 1 - 1 - Ta thấy Hai phép trừ có cùng số bị trừ, phép trừ nào có hiệu lớn hơn thì sẽ có số bị trừ nhỏ hơn và ngược lại. Vậy III- Củng cố, dặn dò (2’) - GV thu bài của HS chấm điểm. - Gọi HS lên bảng sửa chữa - nhận xét => biểu dương HS được điểm tốt. Thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2013 Táûp âoüc TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN .Mục đích yêu cầu: 1.Biết đọc với giọng thông báo,rõ ràng rành mạch,phù hợp với văn bản khoa học. -Hiểu nội dung bài:Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá,thành tích khôi phục rừng ngập mặn,tác dụng của rừng ngập mặn khi được khôi phục. 2.Rèn kĩ năng đọc diễn cảm văn bản khoa học * GDMT: Có ý thức bảo vệ rừng,trồng rừng. II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học,bảng phụ ghi đoạn 3. III. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY- HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc 1. Kiãøm tra baìi cuî + Baûn nhoí trong baìi laì ngæåìi nhæ thãú naìo? Chi tiãút naìo cho em biãút âiãöu âoï? + Em hoüc táûp åí baûn nhoí âiãöu gç? + Haîy nãu đại ý cuía baìi. - Nháûn xeït, cho âiãøm tæìng HS. HS đọc bài “Người gác rừng tí hon” - 3 HS tiãúp näúi nhau âoüc tæìng âoaûn vaì traí låìi caïc cáu hoíi. 2. Daûy - hoüc baìi måïi 2.1. Giåïi thiãûu baìi: HS quan saït tranh MH: + AÍnh chuûp caính gç? + Träöng ræìng ngáûp màûn coï taïc duûng gç? + AÍnh chuûp ræìng ngáûp màûn. + Träöng ræìng ngáûp màûn âãø chàõn baîo, chäúng låí âáút, våî âã. Caïc em cuìng tçm hiãøu qua baìi vàn Träöng ræìng ngáûp màûn cuía Phan Nguyãn Häöng. 2.2. Hướng dẫn HS luyện đọc bài văn HĐ1: 1 HS đọc toàn bài văn -Giọng thông báo, lưu loát, rõ ràng, rành mạch, phù hợp với nội dung một văn bản khoa học. HĐ2: HS âoüc tæìng âoaûn cuía baìi vàn - Luyện đọc TN khó trong đoạn. Ngắt nghỉ hơi ở câu văn dài, sau các dấu câu, giữa các cụm từ. -HS âoüc từng đoạn -luyện đọc TN khó : - lá chắn, đê điều. - tuyên truyền, Cồn Vành, Cồn Ngạn. -vững chắc HĐ3: HS nối tiếp đọc bài văn. HS luyãûn âoüc theo càûp - 2 HS ngäöi cuìng baìn luyãûn âoüc 3 HS tiãúp näúi tæìng âoaûn (âoüc 2 voìng). HĐ4: Goüi HS âoüc toaìn baìi. - 2 HS âoüc toaìn baìi træåïc låïp. b. Tçm hiãøu baìi Đoạn 1: Lá chắn:cái để ngăn sự tấn công từ bên ngoài. Xói lở: nước xói làm sụt, lở. HS đọc thầm + chú giải( SGK) + Nãu nguyãn nhán vaì háûu quaí cuía viãûc phaï ræìng ngáûp màûn. + Nguyãn nhán: do chiãún tranh, do quaï trçnh quai âã láún biãøn, laìm âáöm nuäi täm... + Háûu quaí: laï chàõn baío vãû âãö âiãöu khäng coìn, âã âiãöu bë xoïi låí, bë våî khi coï gioï, baîo, soïng låïn Y1: Nguyãn nhán khiãún ræìng ngáûp màûn bë taìn phaï. Đoạn 2: thông tin: báo tin, truyền tin. tuyên truyền:truyền tin ra cho mọi người tán thành, ủng hộ, làm theo. + Vç sao caïc tènh ven biãøn coï phong traìo träöng ræìng ngáûp màûn? HS đọc thầm lướt nhanh Đ2 + Baío vãû âã âiãöu. + Caïc tènh nào coï phong traìo träöng ræìng ngáûp màûn täút. Treo bản đồ V.Nam: + Minh Haíi, Bãún Tre, Traì Vinh, Soïc Tràng, Haì Ténh, Nghãû An, Thaïi Bçnh, Quaíng Ninh,... Y2: Cäng taïc khäi phuûc ræìng ngáûp màûn åí mäüt säú âëa phæång. Đoạn 3: Vững chắc:vững bền, chắc chắn Đặt câu có từ “ Phục hồi”? + Nãu taïc duûng cuía ræìng ngáûp màûn khi âæåüc phuûc häöi. HS đọc thầm + chú giải Đặt câu:Ông em bị bệnh đã lâu,nay ông em đã phục hồi SK. + Baío vãû væîng chàõc âã biãøn, tàng thu nháûp cho ngæåìi dán nhåì saín læåüng haíi saín nhiãöu, caïc loaìi chim næåïc tråí nãn phong phuï. Y3: Taïc duûng cuía ræìng ngáûp màûn khi âæåüc phuûc häöi. GDMT:Rừng ngập mặn bị tàn phá sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến môi trường sống của con người.Việc trồng rừng,phục hồi rừng ngập mặn chính là bảo vệ môi trường sống của con người và nhiều loài sinh vật khác. + Em haîy nãu näüi dung chênh cuía baìi. Đại Ý: Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá,thành tích khôi phục rừng ngập mặn,tác dụng của rừng ngập mặn khi được khôi phục. GV đọc diễn cảm toàn bài văn - Giọng thông báo, đọc rõ ràng. 3 HS tiãúp näúi nhau âoüc thaình tiãúng. - HS caí låïp theo doîi. Đọc diễn cảm đoạn 3: + HS luyãûn âoüc trước lớp. - Täø chæïc cho HS thi âoüc. Nháûn xeït, cho âiãøm tæìng HS. + Theo doîi GV âoüc máùu. - 2 - 3 HS thi âoüc diãùn caím. - caí låïp theo doîi bçnh choün. 3. Cuíng cäú - dàûn doì (2-3’) Trả lời nối tiếp: - Nhắc lại näüi dung chênh cuía baìi. +/ Em có suy nghĩ gì về phong trào trồng rừng và bảo vệ rừng ở địa phương em? Về nhà: Tiếp tục luyện đọc diễn cảm toàn bài. Chuẩn bị: “Chuỗi ngọc lam”. GV nhận xét tiết học. +Trồng rừng thường xuyên trong năm. + Trồng cây phủ xanh ven đường, ven sông, ven biển,. âã âiãöu không bë xoïi låí, bë våî khi coï gioï, baîo, soïng låïn. Rútkinhnghiệm: Môn: Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN. I.Mục đích yêu cầu: 1. HS biết cách chai một số thập phân cho một số tự nhiên. 2. Vận dụng thực hành tính. 3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. II.Đồ dùng:Bảng phụ,bảng con II. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY- HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc 1. KIÃØM TRA BAÌI CUÎ - GV goüi 2 HS lãn baíng laìm baìi. +/ Quy tắc: phép( -, x) hai số TP. Bảng con: 516,7 – 28,02 = 488,68 54,18 x 6,8 = 368,424 2. DAÛY - HOÜC BAÌI MÅÏI 2.1. Giåïi thiãûu baìi. 2.2. Hæåïng dáùn thæûc hiãûn chia mäüt säú tháûp phán cho mäüt säú tæû nhiãn. a. Vê duû 1: Hçnh thaình pheïp nhán. Vê duû 1. Hçnh thaình pheïp nhán Baìi toaïn ( SGK) - HS nghe vaì toïm tàõt baìi toaïn. * Âi tçm kãút quaí +/ Tçm thæång cuía pheïp chia 8,4 : 4 = ? Cách 1:Chuyãøn âån vë âãø coï säú âo viãút dæåïi daûng säú tæû nhiãn räöi thæûc hiãûn pheïp chia Cách 2: Đặt tính và tính luôn. 2 HS trao âäøi våïi nhau 8,4m = 84 dm 84 : 4 = 21 (dm) 21dm = 2,1 m * Giåïi thiãûu ké thuáût tênh Đàût tênh (SGK) +/ Váûy 8,2m chia 4 âæåüc bao nhiãu meït? +/ 8,4 : 4 = 2,1 (m) +/ Em haîy tçm âiãøm giäúng vaì khaïc nhau giæîa caïch thæûc hiãûn 2 pheïp chia: 84 : 4 = 21 vaì 8,4 : 4 = 2,1. HS trao âäøi våïi nhau vaì nãu: Giäúng nhau :ö caïch âàût tênh vaì thæûc hiãûn chia Khaïc nhau :Mäüt pheïp tênh khäng coï dáúu pháøy, mäüt pheïp tênh coï dáúu pháøy. - Trong pheïp chia 8,4 : 4 = 2,1 chuïng ta âaî viãút dáúu pháøy åí thæång 2,1 nhæ thãú naìo? - Sau khi thæûc hiãûn chia pháön nguyãn (8), træåïc khi láúy pháön tháûp phán (4) âãø chia thç viãút dáúu pháøy vaìo bãn phaíi thæång (2). b. Vê duû 2 b. Vê duû 2: (bảng con) +/ Haîy âàût tênh vaì thæûc hiãûn 72,58 x 19. - Đàût tênh vaì tênh. +/ Haîy nãu laûi caïch viãút dáúu pháøy åí thæång khi em thæûc hiãûn pheïp chia: 72,58 : 19 = 3,82. +/ Sau khi chia pháön nguyãn (72), ta âaïnh dáúu pháøy vaìo bãn phaíi thæång (3) räöi måïi láúy pháön tháûp phán (58) âãø chia. c. Quy tàõc thæûc hiãûn pheïp chia c. Quy tàõc thæûc hiãûn pheïp chia +/ Nãu caïch chia mäüt säú tháûp phán cho mäüt säú tæû nhiãn. - 2 - 4 HS nãu træåïc låïp - HS caí låïp theo doîi. 2.3. Luyãûn táûp - thæûc haình Baìi 1: HS làm ý a vào bảng con;các ý còn lại làm vào vở. Bài 1: HS làm ý a vào bảng con 5,28 : 4 = 1,32 95,2 : 68 = 1,4 0,36 : 9 = 0,04 75,52 : 32 = 2,36 Nhắc lại quy tắc: Chia 1số TP cho 1số tự nhiên. Baìi 2: +/ Nãu caïch tçm thæìa säú chæa biãút trong pheïp nhán ( Lấy tích chia cho thừa số đã biết) +/ Nêu các TP của phép tính? Bài 2: HS làm bài vào vở a/ x x 3 = 8,4 x = 8,4 : 3 x = 2,8 b/ 5 x x = 0,25 x = 0,25 : 5 x = 0,05 Baìi 3 (H/dẫn về nhà) Bài 3: H/dẫn về nhà) Tóm tắt 3 giờ : 126,54 km 1 giờ : ..km? Baìi giaíi Trung bçnh mäùi giåì ngæåìi âi xe maïy âi âæåüc laì: 126,54 : 3 = 42,18 (km) Âaïp säú: 42,18km CUÍNG CÄÚ, DÀÛN DOÌ (2-3’) Nhắc lại: Quy tắc “Chia 1số TP cho 1số tự nhiên” Về nhà: Học bài cho thuộc để làm cho nhanh và làm bài tập 3 sgk vào vở. Chuẩn bị: Luyện tập GV nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm:.. Môn: Táûp laìm vàn LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Tả ngoại hình) I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 1. Nêu được những chi tiết tả ngoại hình nhân vật và quan hệ giữa chúng 2. Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả người thường gặp. 3. GD tính cẩn thận,tự tin. II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt. III. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY -HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc 1. Kểm tra bài cũ (4-5’) - Đọc kết quả quan sát một người mà em gặp.Nhận xét,chấm điểm. - HS đọc bài quan sát ở nhà.. - Nhận xét,bổ sung. 2. Daûy - hoüc baìi måïi 2.1. Giåïi thiãûu baìi Hæåïng dáùn luyãûn táûp - Chia mỗi nửa lớp làm một ý. Bài 1: Thaío luáûn nhoïm 2. a. Baì täi a. Baì täi Âoaûn 1: taí âàûc âiãøm gç vãö ngoaûi hçnh cuía baì? Đ1: Maïi toïc cuía ngæåìi baì. Âoaûn 2 : coìn taí nhæîng âàûc âiãøm gç vãö ngoaûi hçnh cuía baì? Đ2: Gioüng noïi, âäi màõt, khuän màût cuía baì. + Gioüng noïi: tráöm bäøng, ngán nga. + Khàõc sáu vaìo trê nhåï dãù daìng vaì nhæ nhæîng âoaï hoa, cuîng dëu daìng, ræûc råî, âáöy nhæûa säúng. + Hai con ngæåi âen sáùm nåí ra, long lanh, dëu hiãön khoï taí, aïnh lãn nhæîng tia saïng áúm aïp, tæåi vui. + Khuän màût: Hçnh nhæ váùn coìn tæåi treí, duì trãn âäi maï âaî coï nhiãöu nãúp nhàn. + Caïc âàûc âiãøm âoï quan hãû våïi nhau thãú naìo? chuïng cho biãút âiãöu gç vãö tênh tçnh cuía baì? +/ Các đặc điểm đó có quan hệ chặt chẽ với nhau,bổ sung cho nhau,không chỉ làm rõ vẻ ngoại hình của bà mà cả tính tình của bà. b. Chuï beï vuìng biãøn b. Chuï beï vuìng biãøn - Âoaûn vàn taí nhæîng âàûc âiãøm naìo vãö ngoaûi hçnh cuía baûn Thàõng? Đoạn văn giới thiệu chung về bạn Thắng,chiều cao ,nước da,thân hình,cặp mắt,miệng,trán. - Nhæîng âàûc âiãøm áúy cho biãút âiãöu gç vãö tênh tçnh cuía Thàõng? - Những đặc diểm đó được miêu tả quan hệ chặt chẽ với nhau,làm hiện rõ vẻ bề ngoài của Thắng và tính tình của Thắng:thông minh,bướng bỉnh và gan dạ +/ Khi taí ngoaûi hçnh nhán váût cáön læu yï âiãöu gç? - Choün nhæîng chi tiãút tiãu biãøu âãø chuïng bäø sung cho nhau, khàõc hoaû âæåüc tênh tçnh cuía nhán váût. Baìi 2: 1 HS âoüc thaình tiãúng træåïc låïp. - 2 HS näúi tiãúp nhau âoüc dàn ý. Bài 2: GV ghi dàn ý khái quát của một bài văn tả người: +Mở bài:Giới thiệu người định tả +Thân bài: -Tả hình dáng(đặc điểm nổi bật về tầm vóc, ăn mặc,khuôn mặt,mái tóc,cặp mắt,hàm răng,) - Tả tính tình,hoạt động(lời nói,cử chỉ,thói quen,cách cư xử với người khác,) Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về người được tả. +/ Ngæåìi âoï laì ai? Em quan saït trong dëp naìo? 3 âãún 5 HS giåïi thiãûu: -Ông em khi âang âoüc baïo. -Meû em khi âang náúu cåm,.. Lập dàn bài (Tả cô giáo) 1.Mở bài: Hằng ngày đến lớp, em luôn nhìn thấy cô Hương -Cô giáo dạy em hồi lớp 1. 2.Thân bài: -Cô Hương rất trẻ.Cô năm nay khoảng ba mươi tư tuổi. -Dáng cô thon thả, mảnh mai, trông cô rất hiền. -Làn tóc mượt xoã ngang vai, tô thêm phần mềm mại, duyên dáng. -Khuôn mặt trái xoan trắng hồng; Đôi mắt to, đen láy, luôn mỉm cười với chúng em; Cô luôn nhìn chúng em với ánh mắt ấm áp, tin cậy. -Mỗi khi cô cười để lộ hàm răng trắng toát, đều tăm tắp. -Cô rất vui vẻ nhưng cũng rất nghiêm khắc.Giọng nói của cô truyền cảm, lôi cuốn chúng em vào thế giới những điều bí ẩn; Cô KC cô tích rất hay. - Cô luôn quan tâm đến từng HS. 3.Kết bài:Tuy không học với cô nữa nhưng em vẫn nhớ h/ảnh của cô. Cô là người dạy em những nét chữ đầu tiên. Cuíng cäú - dàûn doì (2-3’) Nhắc lại : Cấu tạo bài văn tả ngưòi. Vãö nhaì: Hoaìn thaình daìn yï Chuáøn bë : Luyện tập tả người Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm:.. Tập làm văn (BS) Luyện tập tả cảnh I-Mục tiêu: HS thực hành viết bài văn tả người, thể hiện kết quả quan sát chân thực, diễn đạt trôi chảy. II- Các hoạt động dạy- học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Đề bài: Tả một thầy giáo ( hoặc cô giáo) cũ đã dạy em trong những năm học vừa qua. Bài làm Em được học rất nhiều thầy, cô giáo. Nhưng em vẫn nhớ nhất là cô Lan đã dạy em năm học lớp 3. Cô Lan năm nay 45 tuổi. Cô có vóc dáng cao dong dỏng, mảnh mai, nước da trắng hồng. Mỗi khi lên lớp, cô thường mặc bộ đồ vét màu xanh da trời nhìn dáng cô đi rất nhẹ nhàng, uyển chuyển và dịu dàng làm sao ! Mái tóc của cô dài ngàng lưng, đen láy . Vầng trán cao cao tạo khuôn mặt vuông vức. Đôi mắt đên lay láy, hai hàng chân mày đen và cong cong như hình lưỡi liềm. Sóng mũi của cô không cao lắm. Miệng cô thì nhỏ, đôi môi lúc nào cũng đỏ tươi .Khi cười, cô để lộ hàm răng trắng bóng, đều đặn. Mỗi khi có lễ, cô thường mặc áo dài hồng, điểm nhẹ làn phấn , lớp son mỏng trên gương mặt trông cô rạng rỡ, tươi trẻ, đáng yêu thêm. Cô Lan tính tình rất hiền, cô là một giáo viên giỏi của trường. Khi giảng bài, giọng cô thanh thoát mà nghiêm nghị. Cô dạy cho chúng em viết rất cẩn thận, tỉ mỉ.Cô giảng bài rất kĩ, chúng em chăm chú nghe giảng và sôi nổi phát biểu bài. Những bạn nào học giỏi cô biểu dương ngay trước lớp. Còn bạn nào chưa ngoan cô khuyên nhủ, nhắc nhở các bạn ấy sửa chữa. Giờ ra chơi, cô còn hỏi han, tâm sự , tìm hiểu xem hoàn cảnh của gia đình bạn nào còn gặp khó khăn để cô tìm cách an ủi, giúp đỡ bạn đó kịp thời. Cô Lan được cả lớp em yêu mến. Em thầm hứa với cô sẽ học thật giỏi để sau này cũng trở thành cô giáo giỏi giống như cô./. III- Củng cố, dặn dò (2’) - GV thu bài của HS chấm điểm. - Gọi HS lên bảng sửa chữa - nhận xét => biểu dương HS được điểm tốt. Môn: Toán (BS) Chia một số thập phân cho một số tự nhiên I-Mục tiêu: Giúp HS: -Biết cách thực hiện phép chia một số TP cho một số tự nhiên. -Bước đầu biết thực hành phép chia một số TP cho một số tự nhiên. II- Các hoạt động dạy- học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Tính: 42,12 : 9 = 4,68 23,8 : 3 = 7,6 24,58 : 34 = 0,72 342,91 : 53 = 6,47 12,5188 : 34 = 0,3682 1593,48 : 28 = 56,9 ( dư 28) 2/ Tìm x: a/ x 26 = 151,32 x = 151,32 : 26 x = 5,82 b/ 38 x = 1749,14 x = 1749,14 : 38 x = 46,03 3/ Một người đi xe máy từ A đến B, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 39,05 km; trong 2 giờ sau mỗi giờ đi được 46,8 km. Hỏi người đó đi từ A đến B trung bình mỗi giờ đi được bao nhiêu km? Quãng đường người đi xe máy trong 3 giờ đầu: 39,05 x 3 = 117,15 (km) Quãng đường người đi xe máy trong 2 giờ sau: 46,8 x 2 = 93,6 (km) Trung bình mỗi giờ người đó đi được: ( 117,15 + 93,6 ) : 5 = 42,15 (km) Đáp số: 42,15 km 4/ Tìm ba số lẻ liên tiếp có tổng bằng 111. 4/ Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đv. Với ba số lẻ liên tiếp thì số lẻ ở giữa sẽ là trung bình cộng của ba số. Số lẻ ở giữa: 111 : 3 = 37 Số lẻ liền trước: 37 – 2 = 35 Số lẻ liền sau: 37 + 2 = 39 Vậy ba số lẻ liên tiếp cần tìm là 35,37,39 III- Củng cố, dặn dò (2’) - GV thu bài của HS chấm điểm. - Gọi HS lên bảng sửa chữa - nhận xét => biểu dương HS được điểm tốt. Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2013 Luyãûn tæì vaì cáu LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I.Mục đích yêu cầu: 1. Nhận biết được các cặp quan hệ từ,biết sử dụng cặp quan hệ từ phù hợp. 2. Bước đầu biết được tác dụng cảu cặp quan hệ từ qua so sánh 2 đoạn văn. * GDMT: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trồng rừng,bảo vệ rừng. II. Đồ dùng:Bảng phụ, Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt. III. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY- HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc Kiãøm tra baìi cuî (4-5’) - HS đọc đoạn văn BT3 tiết trước. GV nhận xét ghi điểm. - 2 HS âoüc baìi cuía mçnh. 2. Daûy - hoüc baìi måïi 2.1. GTB: Häm nay caïc em cuìng xaïc âënh càûp quan hãû tæì trong cáu vaì yï nghéa cuía chuïng âãø biãút caïch sæí duûng. 2.2. Hæåïng dáùn laìm baìi táûp Baìi 1:Dùng bút chì gạch 1 gạch dưới các quan hệ từ. Bài 1: (Bút chì) - HS nháûn xeït baìi baûn laìm trãn baíng. Cặp QHT: nhờ- mà: Biểu thị quan hệ NN- KQ. Nhắc lại: QHT có tác dụng gì? +/ Tác dụng của rừng ngập mặn đối với môi trường NTN ? Không những- mà còn:Biểu thị quan hệ tăng tiến Baìi 2:HS âoüc y/c vaì näüi dung cuía BT Baìi 2:Trao đổi nhóm đôi +/ Mỗi đoạn văn a,b đều có mấy câu? +/ 2 câu + Càûp quan hãû tæì trong tæìng cáu coï yï nghéa gç? +/ Nêu suy nghĩ của bản thân về việc trồng và bảo vệ rừng ngập mặn? + Vç.... nãn: biãøu thë quan hãû nguyãn nhán - kãút quaí. + Chàóng nhæîng... maì coìn biãøu thë quan hãû tàng tiãún. Baìi 3 : Trao đổi nhóm 4 Bài 3: Trao đổi nhóm 4. Goüi HS âoüc yãu cáöu cuía baìi táûp - 2 HS näúi tiãúp nhau âoüc thaình tiãúng. + Hai âoaûn vàn sau coï gç khaïc nhau? + So våïi âoaûn a, âoaûn b coï thãm mäüt säú quan hãû tæì åí mäüt säú cáu. Câu 6: Vì vậy. Câu 7: cũng vì vậy. Câu 8: vì ( chẳng kịp).nên ( cô bé). + Âoaûn naìo hay hån? Vç sao? + Âoaûn a hay hån âoaûn b. Vç cáu vàn ræåìm raì. + Khi sæí duûng quan hãû tæì cáön chuï yï âiãöu gç? + Sæí duûng âuïng chäù, âuïng muûc âêch. GV: Bảo vệ các loài chim là bảo vệ môi trường.Không phá tổ chim,không săn bắn chim. 3. Cuíng cäú - dàûn doì (2-3’) Nhắc lại: QHT là gì? QHT có tác dụng gì? Về nhà: Làm lại bài tập 2 vào vở . - Ôn lại kiến thæïc vãö danh tæì riãng, danh tæì chung,quy tàõc viãút hoa danh tæì riãng vaì âaûi tæì xæng hä. GV nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm:.. .............................. Môn: Toán Tiãút 64: LUYỆN TẬP I.Mục đích yêu cầu: 1 . Biết chia số thập phân cho số tự nhiên. 2. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. II.Đồ dùng:Bảng nhóm. Bảng con. II. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY- HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc 1. KIÃØM TRA BAÌI CUÎ +/ Nêu cách thực hiện phép chia 1số TP cho 1số tự nhiên. - GV nháûn xeït vaì cho âiãøm HS. Bảng con: 394,2 : 73 = 5,4 294,4 : 8 = 36,8 2. Hæåïng dáùn luyãûn táûp Baìi 1: Baìi 1: HS làm ý a vào bảng con - HS làm ý a vào bảng con ; Các ý còn lại cho HS làm vào vở. Nhắc lại: nêu cách thực hiện phép chia 1số TP cho 1số tự nhiên. 67,2 : 7 = 9,6 3,44 : 4 = 0,86 42,7 : 7 = 6,1 46,827 : 9 = 5,203 Baìi 2: HS thæûc hiãûn pheïp chia 22,44 : 18. Baìi 2:.(H/dẫn về nhà) +/ Em haîy nãu roî caïc thaình pháön säú bë chia, säú chia, thæång, säú dæ trong pheïp chia trãn. 22,44 : 18 = 1,24 (dư 0,12) HS âoüc laûi pheïp tênh theo cäüt doüc vaì xaïc âënh haìng cuía caïc chæî säú åí säú dæ. +/ Chæî säú 1 åí haìng pháön mæåìi.Chæî säú 2 åí haìng pháön tràm. +/ Váûy säú dæ trong pheïp tênh trãn laì bao nhiãu? - Säú dæ laì 0,12. +/ Em haîy thæí laûi âãø KT xem pheïp tênh coï âuïng khäng. - HS thæí:1,24 x 18 + 0,12 = 22,44 */ HS thæûc hiãûn tênh 43,19 : 21 - HS laìm baìi vaìo våí baìi táûp. Baìi 3 : HS làm vào vở Baìi 3 : HS làm vào vở - HS làm vào vở,2 HS làm bảng lớp. 21,3 : 5 = 4,26 26,5 : 25 = 1,06 12,24 : 20 = 0,612 Baìi 4: Goüi 1 HS âoüc âãö baìi toaïn træåïc låïp. Baìi 4: HS làm vào vở Tóm tắt 8 bao: 243,2 kg 12 bao: ..kg? Baìi giaíi Mäüt bao gaûo cán nàûng laì: 243,2 : 8 = 30,4 (kg) 12 bao gaûo cán nàûng laì: 30,4 x 12 = 364,8 (kg) Âaïp säú: 364,8kg CUÍNG CÄÚ, DÀÛN DOÌ (2-3’) +/ Nêu cách thực hiện phép chia 1số TP cho 1số tự nhiên. Vãö nhaì :Học thuộc quy tắc + phần chú ý trong SGK. Và làm bài 2 trong sgk Chuáøn bë : Chia 1số TP cho 10,100,1000, GV täøng kãút tiãút hoüc Rút kinh nghiệm:.. Môn: Kể chuyãûn KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE - ĐÃ ĐỌC I.Mục đích yêu cầu: 1.HS kể lại được một việc làm tốt hoặc hành động dũng cảm bảo vệ môi trường 2.Rèn kĩ năng nói cho HS. 3.GD tính mạnh dạn ,tự tin trong giao tiếp. *GDBVMT: Giáo dục học sinh có ý thức BVMT II.Đồ dùng: -Bảng phụ, Tranh ảnh ,tin về hành động bảo vệ môi trường. III. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY- HOÜC: Hoaût âäüng daûy Hoaût âäüng hoüc 1. Kiãøm tra baìi cuî - Goüi 1 âãún 2 HS lãn baíng kãø laûi mäüt cáu em âaî nghe, âaî âoüc vãö baío vãû mäi træåìng. - HS thæûc hiãûn theo yãu cáöu. - Goüi HS nháûn xeït baûn kãø chuyãûn. - Nháûn xeït, cho âiãøm HS. 2. Daûy - hoüc baìi måïi 2.1. Giåïi thiãûu baìi Giåïi thiãûu: Em vaì nhæîng ngæåìi xung quanh âaî laìm gç âãø baío vãû mäi træåìng? Haîy kãø cho caïc baûn cuìng nghe. 2.2. Hæåïng dáùn kãø chuyãûn a. Tçm hiãøu âãö baìi× - Goüi HS âoüc âãö baìi. - GV phán têch âãö baìi. +Gạch chân dưới những từ em cho là quan trọng.? +Đề bài thuộc thể loại gì?Thể loại này co gì khác so với những thể loại em đã học? +Nội dung của câu chyện theo yêu cầu của đề bài là gì? +Em định chọn nội dung nào để kể? +/ Giới thiệu cho mọi người biết về câu chuyện em định kể? -Gạch chân dưới những từ quan trọng. - 2 HS âoüc thaình tiãúng træåïc låïp. - 3 âãún 5 HS tiãúp näúi nhau giåïi thiãûu b. Kãø trong nhoïm Kãø theo nhoïm 4. - Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk. -Treo bảng phụ ghi gợi ý 2a,2b. - HS giới thiệu câu chuyện mà mình sẽ kể. - 2 HS tiãúp näúi âoüc tæìng pháön gåüi yï. GDMT:Nêu nhận xét về hành động hoặc việc làm bảo vệ môi trường của nhân vật trong câu chuyện em kể. + Baûn caím tháúy nhæ thãú naìo khi tham gia laìm viãûc naìy? + Theo baûn, viãûc laìm âo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12403525.doc
Tài liệu liên quan